Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри VI ва ибтидои асри V пеш аз милод — Донишхона

Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри VI ва ибтидои асри V пеш аз милод

Ба вуҷуд омадани давлати Ҳахоманишиҳо

Пайдоиши нахустин падидаҳои давлат дар Эрон ба асрҳои IХ-VII пеш аз милод тааллуқ дорад . Дар ин асрҳо аксари ноҳияҳои Эрони ғарбӣ ба ҳайъати давлатҳои Ошур ва Урарту дохил мешуд (вилоятҳое, ки баъдтар маркази салтанати мидиҳо гардидаанд, дар таҳти тасарруфи давлати Ошур буданд; тоифаҳои форсии ҷанубу ғарби Эрон, ки аввалҳо ба подшоҳии Аллом ва баъд ба Ҳахоманишиҳо итоат мекарданд, тақрибан дар соли 640 пеш аз милод тобеияти худро нисбат ба Ошур эътироф намуданд). Дар асрҳои VIII–VII қисмати муҳими хоки шимолу ғарби Эрон дар зери идораи давлати под-шоҳии Монӣ муттаҳид гардид.

Тоифаҳои эронизабон дар марҳилаҳои аввали нуфузи худ ба Эронзамин (аз охири ҳазораи II – ибтидои ҳазораи I пеш аз милод) ҳанӯз ба ҳамон да-раҷаи тараққиёти иҷтимоию сиёсӣ, ки таъсиси иттиҳодияе мисли давлат им-кон медода бошад, нарасида буданд. Фақат баъдтар дар асоси ин тоифаҳо ва ба онҳо омехтани аҳолии маҳаллии як қатор вилоятҳои Эрон тамаркузи (кон-солидатсияи) унсурони эронизабон ба амал омада, дар натиҷаи инкишофи он дар чоряки дувуми асри VII пеш аз милод давлати подшоҳии Мидӣ таъсис меёбад, ки аввалҳо дар ҳудуди ноҳияи Экботан (Ҳамадон) ва чанде аз вило-ятҳои ҳамсоя қарор гирифта, пас аксарияти вилоятҳои Эрон (аз ҷумла, вило-яти Форс), хоки давлатҳои Монӣ ва Урарту, як идда ноҳияҳои тобеи давлати Ошур, қисмати шарқии Осиёи Хурдро тасарруф намуд ; ҳудуди он дар шарқ то сарҳадди Осиёи Миёна расида буд.

Дар миёнаҳои асри VI пеш аз милод ба ҷои давлати Мидӣ давлати Ҳахо-манишиҳо ба вуҷуд меояд. Бо зуҳури давлати ҷаҳонии Ҳахоманишиҳо ҳамон протсесҳои хоси давраи гузашта (асрҳои IХ-VI пеш аз милод), ки тамоюли ба як давлат муттаҳид кардани халқу кишварҳои мухталифи Шарқи бостониро (чунон ки давлатҳои Ошур, Урарту, Мидӣ ва Бобули Нав муттасил вусъат ме-ёфтанд) ифода менамуд, ба анҷом расиданд.

Бунёди давлати Ҳахоманишиҳоро подшоҳи тоифаҳои форс Куруши II гу-зошт, ки пештар чун вассал ба салтанати Мидӣ тобеъ буд. Ӯ дар натиҷаи муборизаҳои сахт ва дуру дароз на фақат аз тобеият халос шуд, балки дар соли 550 пеш аз милод давлати Мидиро тамоман торумор намуда, ба зери итоати худ даровард. Вай дар баробари унвони подшоҳи Форс унвони под-шоҳи Мидиро ҳам соҳиб шуд .

Куруши II ҷангҳои зиёде кардааст. Ӯ аввал тамоми мулкҳои тобеи давла-ти Мидиро тасарруф намуд. Сипас, дар соли 547 ё 546 пеш аз милод давлати юнонии Осиёи Хурд – Лидияро, ки мамлакати пурсарвате буд, ба салтанати худ тобеъ кард .

Футуҳоти Куруши II дар Осиёи Миёна

Натиҷаҳои давраи аввали фаъолияти Куруши II ин буд, ки давлати Ҳахо-манишӣ ба иқтидори бузурге соҳиб гардид, нуфуси мамлакат ва манбаъҳои моддии он афзуд. Ҳамаи ин барои амалӣ гардидани ниятҳои Куруш дар бо-бати ба вуҷуд овардани давлати паҳновари фарогирандаи тамоми Осиё ша-роит ва имконият муҳайё сохт.

Пас аз фатҳи Лидия, ба қавли Геродот (I, 153), «дар сари роҳи Куруш ки-швари Бобул, мардуми бохтар, сакоиҳо ва мисриён қарор гирифта буданд, ки дар набардҳои зидди онҳо ӯ мехост шахсан худаш сардорӣ кунад, аз ин рӯ, ба ҷанги зидди иониҳо сарлашкари дигареро фиристод». Чунин нақшаи Куруш тасодуфӣ набуд: аз афташ, ӯ дар бораи иқтидор ва омодагии ҳарбии халқҳои Осиёи Миёна вуқуфи комил дошт. Бинобар ин, ӯ дар ин сафарҳои ҷангӣ фармондиҳии қӯшунро, ҳатто ба наздиктарин сарлашкарони худ ҳам бовар карда супурда наметавонист.

Мо дар бораи он ки истилои Осиёи Миёна чи гуна сурат гирифт, чизе ба яқин намедонем. Вале ҳаминаш маълум аст, ки истилогарон дар роҳи раси-дан ба ниятҳои худ бераҳмиҳои аз ҳад зиёде кардаанд. Чи навъе ки Геродот хабар медиҳад (I, 177), «Қисми зиёди аҳолии Осиёи поёнро Гарпаг ва Осиёи болоро худи Куруш, ки халқҳои онро паси ҳам, ба ҳеҷ яке раҳм накарда, ба асорат дучор мекард, аз дами теғ гузарониданд». Муаррихи Бобули асри III пеш аз милод Беросс ҳамчунин хабар медиҳад, ки Куруш танҳо пас аз мутеъ кардани тамоми Осиё ба Бобул лашкар кашид. Ҳамаи ин далелҳо нақлу ри-вояти Николаи Димишқиро («Таърих», 75) дар хусуси ин ки пас аз ғалабаи Куруши II бар давлати подшоҳии Мидӣ гӯё сатрапи Гиркон ба пои худ омада, изҳори итоат карда бошад ва «сипас, сатрапҳои портҳо, сакоиҳо, бохтариҳо ва соири халқҳо паси ҳам, яке пештар аз дигаре омада, дар назди ӯ ба замин зону зада бошанд», комилан рад мекунанд. Ҳамаи ин гуфтаҳо иштибоҳи маҳз аст, зеро бохтариҳо ва сакоиҳо ба ҳайъати давлати Мидӣ намедарома-данд ва онҳоро тасхир кардани Куруш ҳоло дар пеш буд. Ин гуфтаҳо, зоҳиран, дар ҳаққи дигар вилоятҳо ҳам нодуруст аст. Дар ин бобат ахбори Трог дар нақли Юстин (1, 7, 2) ба ҳақиқат наздиктар аст: «Давлатҳое, ки пеш тобеи мидиҳо буданд, тағйири ҳокимиятро тағйироти вазъи худ пиндошта, аз Куруш ҷудо шуданд; ин барои Куруш баҳонае гардид, ки ба ҷангҳои сершу-мор оғоз намояд».

Баъзе тафсилоти футуҳоти Куруши II дар Осиёи Миёна аз тарафи Ктесий (фиқраи 9/29) низ баён ёфтааст. Ӯ хабар медиҳад, ки Куруш «бо бохтариҳо меҷангид, вале дар муҳориба бартарии ягон тараф аён нагардид». Фақат пас аз он ки бохтариҳо аз устувории вазъияти сиёсии дохили давлати Ҳахома-нишӣ огоҳ шуданд, «ихтиёран» ба Куруш сари итоат фуруд оварданд.

Махсусан, маълумоти навиштаҷоти кӯҳи Бесутун , ки бо амри Дорои I сабт шудааст, аҳамияти калоне дорад. Аз ин навиштаҷот роҷеъ ба ҳайъати давлати Ҳахоманишӣ то замони ҷулуси Дорои I бисёр мадракҳои баҳснопа-зир ба даст овардан мумкин аст. Дар айни замон бояд дар назар дошт, ки дар фосилаи байни вафоти Куруши II ва ба тахт нишастани Дорои I, яъне дар солҳои 530-522 пеш аз милод Ҳахоманишиҳо на ин ки ба тобеъ кардани ви-лоятҳои нави Осиёи Миёна, балки ба фатҳи Миср ва умури дохилии давлати худ машғул буданд . Доро дар сутуни аввали навиштаҷоти мазкур: «Ин аст он кишварҳое, ки бо меҳрубонии Аҳуромаздо насиби ман гардидаанд» мегӯяд ва аз ҷумлаи ин кишварҳо Порт, Ориё, Хоразм, Бохтар, Суғд ва ҳам-чунин вилоятҳои ҷануби Афғонистон ва шимолу ғарби Ҳиндустон: Қандаҳор, Сатагидия, Арахосия ва дар миёни ду вилояти аввал «Сака»-ро (эҳтимол, са-коиҳои ҳавмаварға дар назар дошта шуда бошад) ном мебарад. Дар сар-чашмаҳои Юнони Қадим ахборе (Плиний, VI, 23) мавҷуд аст, ки Куруш Ка-писаро (муҳаққиқон одатан онро ба маҳалли Бағроми назди Кобул нисбат медиҳанд) хароб намуд .

Дар асоси хулосаи он далелу мадракҳои хеле кам, ки мо дар даст дорем, метавон тахмин кард, ки ба Куруши II фатҳи Порт, Бохтар, Хоразм, Суғд ва кадом як қисмати сакоиҳо, яқинан сакоиҳои ҳавмаварға, муяссар гардида-аст . То куҷоҳо тӯл кашидани ҳудуди давлати Ҳахоманишӣ дар қисмати ши-молу шарқ ба мо маълум нест. Як вақтҳо чанде аз муҳаққиқон ба баъзе сар-чашмаҳои баъдина, ки бунёди шаҳри Кирополро ба Куруш нисбат медоданд, истинод намуда, то Фарғона расидани ҳудуди давлати Ҳахоманиширо тасдиқ карданӣ мешуданд. Вале ин иддао дар асоси таҳқиқу таҳлили мадракҳои за-бонӣ то андозае аҳамияти худро аз даст дод. Чунин мулоҳизае баён ёфт, ки шаҳр, дар воқеъ, Куру-(ш)-ката ном дошта, қисми аввали калима мумкин аст номи қабила бошад ва юнониҳо ин калимаро каме дигар карда, Кирэсхата хондаанд .

Куруш ва Томирис.

Шикасти қӯшуни Ҳахоманишӣ

Дар соли 539 пеш аз милод Куруши II Бобулро сарнагун карда ба қасди истилои Миср афтод. Аммо вазъияти сарҳади шимолу шарқии давлат, яъне Осиёи Миёна ӯро доимо ба ташвиш андохта, ба сафари Миср монеъ мешуд. Ниҳоят ӯ дубора ба сӯи Осиёи Миёна ҳаракат кард, то хавфи ақибгоҳи худро бартараф намояд. Куруш дар садади торумор кардани бодиянишинони муқтадири Осиёи Миёна худ дар сари қӯшун қарор гирифта, ба набарди зидди онҳо мерафт.

Аксари муаллифони қадим роҷеъ ба ин ҷангҳои Куруш маълумот медиҳанд, аммо ҳар кадоми онҳо воқеаро ба таври худ баён менамоянд. Яке мегӯяд: Куруш аз дарёи Аракс убур карда, ба сарзамини массагетҳо дохил шуд, ки сарвари онҳо малика Томирис буд. Дигаре ҳам тақрибан ҳамин тавр нақл мекунад: Куруш бо скифҳо, ки дар сари онҳо Томирис меистод, ҷангҳо кард. Севумӣ чунин меоварад: Куруш бо дарбикҳо задухӯрд намуд. Ниҳоят, ривояти дигаре ҳаст, ки аз ҷангидани Куруш дар «даштҳои дайҳо» хабар медиҳад .

Геродот, Трог-Юстин ва дигар муаллифонро дар бораи ин ҷангҳои Ку-руш ва натиҷаи онҳо ҳикоятҳои муфассале ҳаст. Ба тариқи мисол аз ҳикояти Трог-Юстин мазмунан фиқраи зеринро меоварем: Куруш Осиёро тасхир ва тамоми Шарқро ба ҳокимияти худ мутеъ намуда, ба ҷанги зидди скифҳо рафт. Он вақт ҳукмрони скифҳо Томирис буд. Вай бо вуҷуди зан буданаш, бар хилофи чашмдошт, аз ҳамлаи душман наҳаросид. Томирис метавонист пеши роҳи убури қӯшуни душманро аз дарёи Окс бигирад, аммо вай ин тавр накард, ба гузаштани душман имкон дод. Зеро малика ба чунин мулоҳизае расида буд, ки дар ҳудуди давлати худ бо душман ҷанг кардан барояш осон-тар аст, вале барои душман, ки дарё пеши роҳашро бастааст, гурехта ҷон ба саломат бурдан амри маҳол хоҳад шуд. Куруш қӯшуни худро аз дарё гузаро-нид ва чанд фарсах ба дарунтари мамлакати скифҳо даромада, дар ҷое та-ваққуф намуд. Рӯзи дигар мисли ин ки аз тарс фирор мекарда бошад, дафъатан ӯрдугоҳро тарк кард ва гӯё аз саросемагӣ ба қадри фаровон май ва тамоми асбоби зиёфатро партофта рафт. Вақте ки инро ба малика гуфтанд, вай писари ҳанӯз ҷавони худро бо сеяк ҳиссаи лашкари скифҳо барои таъқиби душман фиристод. Ҷавони кори ҳарбро наозмуда, ҳамин ки қадам ба ӯрдугоҳи душман ниҳод, худро на дар майдони разм, балки дар саҳни базм дарёфт, душманро фаромӯш кард ва гузошт, ки сарбозони барбарии шаробнадида аз майхӯрӣ масти лояъқил шаванд ва май онҳоро пештар аз силоҳи адӯ ба мағлубият дучор гардонид. Чун Куруш аз ин ҳол воқиф шуд, шабонгаҳ пас гашт ва ин сарбозони масти афтода ва оҷизу нотавонро ҳам-роҳи писари малика сар аз тан ҷудо кард. Томирис ин қадар қӯшунро ва аз ҳама аламноктар ягона фарзанди дилбанди худро аз даст дода, тасаллои ди-ли пурдарди худро на дар ашкҳои сӯзон, балки дар интиқоми ҷонситон дид ва мисли ҳамон тадбири душмани маккор, ки ҳоло дар нишоти барори дирӯза кайфу сафо дорад, тадбир андешид. Вай чунон вонамуд кард, ки гӯё пас аз ин зарбаи сахт ба қувваи худ бовар надорад ва роҳи гурезро пеш ги-рифта, Курушро бо ҳила аз дунболи худ ба тангнои кӯҳ кашид, ки пешакӣ дар камарҳои он сарбозони худро ба камин нишонда буд. Томирис дар ин ҷо қӯшуни 200 000-нафараи форсро ҳамроҳи подшоҳашон маҳв намуд. Ҳатто ягон пайке ё ҷондоре, ки форсҳоро аз ин шикасти даҳшатангез огоҳ мекарда бошад, боқӣ намонд. Малика амр кард, ки сари буридаи Курушро ба машки бо хуни одамӣ пуркардашуда андозанд ва худ бо чунин суханон бераҳмии ӯро маҳкум намуд: «Инак сер шав аз хуне, ки ту ҳамеша ташнаи он будӣ ва ҳеҷ гоҳ аз он сер намешудӣ» (Юстин, I, 8, 1-13).

Ҳикояти Геродот (а, 205-214) боз ҳам муфассалтар аст. Аз он маълум ме-шавад, ки Куруш аввал ба воситаи фиристодагони махсуси Томирис ба ма-лика заношӯ шуданро пешниҳод карда будааст. «Лекин Томирис,– менави-сад Геродот,- на хостгори вай, балки хостгори салтанати массагетҳо будани Курушро пай бурда, ин пешниҳодро рад намуд» (I, 205). Писари Томирисро «Спаргапис» меномиданд (I, 211) вай кушта нашуда, балки асир афтода, ху-дашро кушта будааст (I, 213). Доир ба муҳорибаи массагетҳо ва қӯшуни ҳа-хоманишӣ чунин нақл карда мешавад: «…Ин муҳориба аз тамоми заду-хӯрдҳое, ки барбариҳо иштирок доштаанд, шадидтар буд. Аз рӯи шунидам, вай ин тариқа рӯй додааст: аввал ҳарду қӯшун аз масофаи дуртар истода ба якдигар аз камон тир паррондаанд, сонӣ, вақте ки тири камон тамом шуда-аст, ба ҷанги тан ба тан гузашта, найзаву шамшерзанӣ кардаанд. Қӯшунҳо муддати дуру дароз ба ҳам муқобил истода, ҳеҷ яке аз тарафҳо ба гурез рӯ наниҳо-дааст. Ниҳоят, массагетҳо ғалаба ба даст овардаанд. Бештарин қисма-ти қӯшу-ни форс дар майдони ҷанг нобуд гардида, худи Куруш ҳам кушта шудааст» (Геродот, I, 214). Страбон ба (ХI, 8, 5) ин ахбор чунин як маълумоти хеле муҳимро илова менамояд, ки дар вақти ин ҷанг душманони бодияни-шини Куру-ши II (ӯ онҳоро сакоӣ меномад) қӯшуни ҳахоманиширо ду бор шикаст доданд.

Масъалаи аниқ муайян кардани самти ҳаракати Куруши II ва маҳалли ҷангҳои ӯ хеле мураккаб аст. Баъзеҳо тахмин мекунанд, ки ин Сирдарё, Аму-дарё ва ё Узбой аст. Шояд маҳалли охирӣ ба ҳақиқат наздиктар бошад .

Аз тарафи массагетҳо шикаст хӯрдани Куруш дар охири июлу ибтидои августи соли 530 пеш аз милод воқеъ шудааст, ки ин ягона санаи яқинан муқарраршудаи таърихи халқҳои Осиёи Миёна мебошад .

Чунон ки М.М.Дяконов менависад: «Куруш яке аз барҷастатарин си-моҳои таърихи қадим буд» . Ин, бешубҳа, ҳақ аст, зеро Куруш дар фаъоли-яти худ, ҳамчун ифодакунандаи бисёр тамоюлҳои пешқадами замони худ баромад мекард. Илова бар ин, захираҳои фаровони давлати паҳновари Ҳа-хоманишӣ, кӣ тӯли он аз Осиёи Хурд то водии Ҳинд кашида мешуд, дар их-тиёри ӯ буд. Ба ин ҳама нигоҳ накарда, ӯ дар мубориза бо бодиянишинони Осиёи Миёна на фақат ба шикасти сахт дучор шуд, балки худаш ҳам ҳалок гардид. Ин ҷо асли гап на дар ноомади кор ва на дар бахти ноустувор аст. Мардумоне, ки барои муҳофизати озодӣ ва истиқлолияти худ камар баста-анд, тамоми қувваи худро ба муқобили душман сафарбар менамоянд. Тим-соли чунин муборизаҳои қаҳрамонона чи дар таърихи халқҳои Осиёи Миёна ва чи умуман дар таърихи ҷаҳон бешумор аст.

Шӯриши зидди Хахоманишиҳо дар аҳди Дорои I

Ғалабаи бодиянишинони Осиёи Миёна бар Куруши II дар ҳалли тақдири давлати Ҳахоманишӣ роли калоне бозид. Аз як тараф, бунёдгузори тавонои давлати Ҳахоманишӣ кушта шуд, аз тарафи дигар, писар ва валиаҳди ӯ Кам-буҷиё маҷбур гардид, ки сафари ҷангии кайҳо муқарраршудаи Мисрро мавқуф гузорад . Дертар Камбуҷиё ба ҳар ҳол ба Миср лашкар кашида, ин мамлакатро ҳам ба таҳти тасарруфи Ҳахоманишиҳо даровард.

Дар соли 522 пеш аз милод ҳокимияти Эронро яке аз намояндаҳои суло-лаи ҳахоманишӣ Дорои I ба даст даровард (ӯ то соли 486 салтанат рондааст). Бесарусомониҳои хонадони подшоҳӣ ва муборизаҳои тоҷутахтталабӣ, ки дар муҳити бӯҳрони сиёсиву иҷтимоӣ ба вуқӯъ меомад, ба парешонии давлати ҳахоманишӣ ва сар задани ҷунбишҳои истиқлолиятхоҳонаи як қатор вило-ятҳо оварда расонид. Дар навиштаҷоти машҳури кӯҳи Бесутун, ки Доро ба мақсади ҷовидон гардонидани корҳои худ сабт кардааст, аз хусуси фурӯ ни-шондани чунин ошӯбҳо ба таври муфассал нақл карда мешавад.

Халқҳои Осиёи Миёна ҳам барои аз дӯш барандохтани юғи асорати Ҳа-хоманишиҳо аз ин фурсат истифода намуданд. Порт, Марғиён ва мамлакати сакоиҳо сар бардоштанд (навиштаҷоти Бесутун, 6-8). Шӯриш махсусан дар Марғиён вусъати зиёд пайдо кард. Дорои I дар навиштаҷоти Бесутун (кати-баи Бесутун, III, 10-12) дар ин бора чунин нақл мекунад: «Доро гӯяд: кишвари Марғиён ба ошӯб омад. Якеро бо номи Фради Марғиёнӣ сардор хонданд. Пас, ман як марди форсро бо номи Додоршиш, банда ва волии ман, ба Бо-хтар фиристода, ба ӯ гуфтам: «Бирав ва мағлуб соз лашкареро, ки худро на лашкари ман гӯяд». Сипас, Додоршиш бо қӯшун бирафт ва бар сари Марғи-ёниён битохт. Аҳуро-Маздо ба ман мададгор шуд. Бо марҳамати Аҳуро-Маздо қӯшуни ман лашкари ошӯбгаронро торумор намуд. Рӯзи 23-и моҳи ассиядия ҷанг оғоз шуд». Пас аз ин, Доро мегӯяд (навиштаҷоти Бесутун, III, 19-20) «кишвар мутеи ман гардид».

Санаи ин навиштаҷот мутобиқи 10 декабри соли 522 пеш аз милод аст  ва ин ҳам мисли санаи шикасти Куруш аз қадимтарин санаҳои аниқ муа-йянгардидаи таърихи СССР ба шумор меравад.

Қӯшуни ҳахоманишӣ бо сардории волии Бохтар шӯришро бераҳмона пахш кард, дурусттараш ба хун ғарқ намуд. Тибқи ривояти бобулӣ ва нусхаи оромии навиштаҷоти Бесутун 55 ҳазор кушта ва 6,5 ё 7 ҳазор кас асир гириф-та шуд . Пешвои шӯришгарон Фрад аввал раҳоӣ ёфт, вале баъд аскарони ҳахоманишӣ ӯро ҳам дастгир карданд. Шӯришҳои Порт ва кишвари сакоиҳо низ бераҳмона фурӯ нишонда шуд.

Дорои I дар соли савуми салтанати худ (соли 519/518 пеш аз милод) мах-сус ба муқобили сакоиҳои тиграхуд лашкар кашид (навиштаҷоти Бесутун, V, 20-30). Дар муҳориба сакоиҳо шикаст хӯрданд. Қисме аз онҳо асир афтод. Дар миёни асирон пешвои сакоиҳо Скунҳа ҳам буд. Дорои I барои сакоиҳо пешвои дигар таъин намуд .

Муаллифи Юнони Қадим Полиен (ХII, 12) дар асоси ривоятҳои то ба ӯ расидаи сакоӣ роҷеъ ба як лавҳаи муборизаи диловаронаи сакоиҳо чунин нақл мекунад: Дорои I бо қӯшуни сершуморе ба муқобили онҳо равона шуд. Замоне ба ӯрдугоҳи ӯ саиси сакоӣ Шерак омад. Аъзои баданаш маъюб, рӯяш аз ҷароҳат баднамо, гӯшу биниаш бурида буд. Шерак арз кард, ки ҳамқав-монаш ҳамин тариқа ҷазояш доданд ва инак, ӯ ташнаи ниқор аст. Ӯ роҳба-ладиро ба зимма гирифта, ваъда кард, ки қӯшуни форсҳоро бо пайраҳаҳои фақат ба худаш маълум якбора ба ақибгоҳи сакоиҳо мерасонад. Пас аз ҳафт рӯзи роҳи пурмашаққат аскарони форс ба биёбони хушку холӣ баромада монданд. Онҳоро хавфи ҳалокат таҳдид мекард. Форсҳо фиреб хӯрдани худро фаҳмиданд. Шерак, дар ҳолате ки душман ба сараш теғ мекашид, бо ифтихор ҷавоб дод: «Ман ғалабаро ба даст овардам, зеро барои аз сари ҳамватанони худам – сакоиҳо дур кардани фалокат форсҳоро аз гушнагиву ташнагӣ ба ҳалокат супурдам». Форсҳо сари саисро аз тан ҷудо карданд. Ин сафари ҷан-гии Дорои I, чи навъе ки аз гуфтаҳои Полиен бармеояд, бемуваффақият анҷом ёфт.

Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри VI ва ибтидои асри V пеш аз милод: 335 комментариев

 • в
  Permalink

  I used to be suggested this blog by way of my cousin. I am not certain whether or not this put up is written by way of him as nobody else recognise such specified about my trouble.
  You’re incredible! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know the way I finished up here, but
  I thought this submit was good. I don’t realize who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger when you are
  not already. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing! Its in fact awesome piece of writing, I have got much clear idea on the topic of from this
  piece of writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very good website you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the
  same topics talked about in this article? I’d really
  love to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable people
  that share the same interest. If you have
  any suggestions, please let me know. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello Dear, are you genuinely visiting this website regularly, if so then you will definitely get good know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many content on the topic of the blogger lovers
  but this piece of writing is actually a fastidious paragraph, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, this weekend is pleasant designed for me, for the reason that this occasion i am reading this fantastic informative piece of
  writing here at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You need to be a part of a contest for one of the finest blogs on the web.

  I most certainly will highly recommend this website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is my first time go to see at here and i am genuinely pleassant to read
  everthing at one place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to
  put this short article together. I once again find
  myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am genuinely glad to glance at this blog posts which carries tons of useful facts, thanks for
  providing such statistics.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one
  is sharing data, that’s truly good, keep up writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site
  when you could be giving us something enlightening to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if
  it can survive a 40 foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
  she has 83 views. I know this is completely off topic
  but I had to share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi friends, how is all, and what you desire to say regarding
  this article, in my view its in fact remarkable designed for
  me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Piece of writing writing is also a fun, if you know afterward you
  can write or else it is complicated to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it
  is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

  I’ll appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Truly no matter if someone doesn’t understand afterward its
  up to other viewers that they will help, so here it happens.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hey there and thank you for your info – I’ve definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using
  this web site, since I experienced to reload the web site a
  lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will
  often affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for
  a lot more of your respective intriguing content.

  Make sure you update this again very soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s hard to come by well-informed people in this particular
  subject, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I truly love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own website and
  would love to find out where you got this from or
  just what the theme is called. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could be a
  great author. I will always bookmark your blog and definitely will come back
  in the future. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice evening!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot
  faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price?
  Kudos, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m no longer certain where you’re getting your information, but
  good topic. I needs to spend a while learning much more or
  understanding more. Thanks for magnificent information I used to be looking for this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This is kind of off topic but I need some
  advice from an established blog. Is it very difficult to
  set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog.
  It appears as though some of the written text on your posts are running off
  the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
  This may be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.

  Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  This web site truly has all of the information and facts
  I needed about this subject and didn’t know who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I discovered your web site by way of Google while searching for a comparable matter, your web site came up,
  it appears good. I have bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hello there, just changed into alert to your weblog thru Google, and found that it is truly informative.

  I am going to be careful for brussels. I’ll be grateful when you
  proceed this in future. Numerous other folks shall be benefited out
  of your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m excited to discover this web site. I want to to thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely appreciated every part of it and I have you saved to fav
  to see new information in your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  excellent submit, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector
  don’t understand this. You should proceed your writing.
  I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I read this piece of writing fully on the topic of the difference of
  latest and preceding technologies, it’s remarkable
  article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even know how I ended up here, but I
  thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good post. I learn something totally new and challenging
  on websites I stumbleupon every day. It will always be interesting
  to read through content from other writers and practice something from their sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very useful advice within this post!
  It is the little changes that make the most significant changes.
  Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours. It is lovely worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net will probably be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great website you have here but I was wanting to know if you knew
  of any message boards that cover the same topics talked about here?

  I’d really love to be a part of community where I can get advice from other experienced people that share the same
  interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your website but you have to check the spelling on quite a
  few of your posts. Many of them are rife with spelling problems
  and I to find it very troublesome to tell the reality however I’ll surely
  come again again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like reading an article that can make people think.
  Also, many thanks for permitting me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I want to subscribe for this web site to take newest updates, thus where can i do it please help.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, every time i used to check weblog posts
  here early in the break of day, as i enjoy to find out more and more.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I believe this is one of the such a lot important info for me.
  And i’m happy reading your article. However wanna
  commentary on some common things, The website style is
  great, the articles is in reality nice : D. Just right
  task, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I wish for to subscribe for this webpage to get most recent updates, therefore where can i do it please assist.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will
  be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to go to see this web page, for the reason that i wish for enjoyment,
  for the reason that this this web page conations truly good funny information too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding anything completely, however this piece of writing presents fastidious understanding
  yet.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah! After all I got a blog from where I can truly get useful data concerning my study
  and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital
  to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright infringement? My site has a lot
  of completely unique content I’ve either authored
  myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the internet without my authorization.
  Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d really appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beach front with my
  kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

  LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other
  than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll
  certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one needs expert view regarding blogging and site-building afterward
  i propose him/her to visit this blog, Keep up the fastidious work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was an incredibly nice post. Spending some
  time and actual effort to create a superb article…
  but what can I say… I procrastinate a whole lot
  and never seem to get anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times
  it’s challenging to get that «perfect balance» between superb
  usability and visual appearance. I must say
  you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Chrome.
  Outstanding Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup.

  Do you have any solutions to stop hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am regular reader, how are you everybody?
  This article posted at this website is truly pleasant.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles or reviews concerning the
  blogger lovers however this article is truly a pleasant post, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article will assist the internet viewers for setting up new website or even a weblog from start to end.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to every body, it’s my first go to see of this weblog; this web site carries awesome and really
  excellent material for readers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Quality posts is the secret to invite the people to
  visit the site, that’s what this site is providing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy, I do think your site may be having internet browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s
  got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, great website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is my first time pay a visit at here and i am actually pleassant to read everthing at one place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with
  your site. It appears as if some of the written text within your content
  are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is
  happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I’ve had this
  happen before. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  This web site certainly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy together with your presentation but I find this topic to be actually one thing which I believe I’d by no means understand.

  It sort of feels too complex and extremely extensive for me.
  I’m taking a look ahead on your subsequent publish, I will attempt to get the dangle of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog site is in the exact same niche as yours and
  my users would really benefit from some of
  the information you present here. Please let me know if this ok with you.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I visited multiple blogs however the audio quality for audio songs present at
  this web page is actually wonderful.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’re so interesting! I do not think I’ve read through
  something like this before. So great to discover someone
  with a few original thoughts on this topic. Seriously..
  many thanks for starting this up. This site is something that is required on the
  internet, someone with a little originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up right here, however I assumed this publish was once great.
  I don’t recognise who you are however certainly you
  are going to a well-known blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after
  browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog.
  He was entirely right. This post actually made my day.
  You cann’t imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I simply say what a relief to uncover somebody that genuinely understands
  what they are talking about online. You definitely
  realize how to bring a problem to light and make it
  important. More people should check this out and understand this
  side of the story. It’s surprising you’re not more popular
  since you definitely have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an awesome piece of writing for all the
  internet users; they will get advantage from it I
  am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I to
  find It really useful & it helped me out much.

  I hope to give one thing back and help others like you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in internet explorer, might test this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a big
  section of other people will miss your magnificent writing because of this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to
  ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, Neat post. There is a problem together with your site in web explorer, would check this?
  IE nonetheless is the market leader and a good part of other people
  will omit your great writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I finished up right here, but I assumed this put up
  was good. I do not understand who you’re but certainly you’re
  going to a famous blogger for those who are not already.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are actually fantastic ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing.
  It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork.
  you’ve done a great activity on this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how
  can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal.

  I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright transparent idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually a nice and helpful piece of info. I am happy that you shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any
  please share. Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity to your post is just excellent and i could suppose you are a professional on this subject.
  Fine together with your permission let me to grasp your RSS feed
  to keep up to date with imminent post. Thanks one million and please continue the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to all, it’s genuinely a fastidious for me
  to go to see this website, it contains valuable Information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey superb website! Does running a blog like this
  require a massive amount work? I have no expertise in coding however I had been hoping
  to start my own blog in the near future. Anyway,
  should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I know this is off topic however I simply needed to ask. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I simply say what a relief to uncover someone who really knows what they are discussing on the internet.
  You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people need to read this and understand this side of
  the story. I can’t believe you are not more popular
  since you certainly possess the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hi!,I love your writing so much! percentage
  we communicate more approximately your post on AOL? I require a
  specialist in this space to solve my problem. Maybe that’s
  you! Taking a look ahead to peer you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message
  home a bit, but other than that, this is
  magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be
  back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to every body, it’s my first go to see of this blog; this weblog carries amazing
  and truly excellent information for readers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is wicked! You obviously know how
  to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a great article…
  but what can I say… I put things off a
  lot and never seem to get nearly anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who was doing a little research on this. And he
  in fact bought me dinner simply because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject
  here on your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate
  you finding the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually a cool and useful piece of information. I’m happy that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Also your web site loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  I must thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I’m hoping to view the same high-grade content by
  you later on as well. In truth, your creative writing abilities has
  inspired me to get my very own website now 😉

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and
  checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am actually thankful to the holder of this website
  who has shared this impressive paragraph at here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really fastidious post on building up new weblog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but
  after checking through some of the post I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m definitely glad
  I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! This is my 1st comment here so I just
  wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums
  that deal with the same topics? Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re really a good webmaster. The web site loading velocity
  is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterwork. you’ve done a excellent process in this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals
  that share the same interest. If you have any recommendations,
  please let me know. Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds
  me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will
  have a good read. Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally talking about >Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри
  VI ва ибтидои асри V пеш аз милод — Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent website. A lot of helpful information here.
  I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious.
  And of course, thank you on your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web site from my buddy who shared with me
  on the topic of this web site and now this time I am browsing this website and
  reading very informative posts at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark
  on few general things, The website style is perfect, the
  articles is really great : D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! I’ve been reading your web site for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a
  shout out from New Caney Texas! Just wanted to tell you keep
  up the excellent work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the
  excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this
  one these days.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s exhausting to seek out knowledgeable individuals on this subject, but you sound like you know what you’re speaking about! Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you want to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply such strategies
  to your won weblog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing such a fastidious thought, paragraph is good,
  thats why i have read it completely

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your mode of explaining everything in this post is in fact fastidious, every one be
  able to without difficulty know it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, this weekend is fastidious designed for me, since
  this time i am reading this impressive informative post here at my residence.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once
  again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you desire to improve your knowledge only keep visiting this site and be updated with the newest news update posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve
  found something which helped me. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to help
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for content, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark
  your website to come back in the future. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up i am kavin, its my first time to commenting anyplace,
  when i read this paragraph i thought i could also create comment due to
  this brilliant article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  continuously i used to read smaller posts which as well clear
  their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I constantly spent my half an hour to read this website’s content daily along with a
  mug of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time spent my half an hour to read this
  website’s content everyday along with a cup of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this website;
  this web site carries awesome and in fact fine data in support
  of visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  May I simply say what a comfort to discover an individual who actually knows what they’re discussing on the net.

  You certainly know how to bring a problem to light and make it important.

  More people need to read this and understand this side of your story.
  I can’t believe you aren’t more popular because you certainly have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like looking through an article that can make people think.
  Also, thanks for permitting me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought
  this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to
  a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially left a comment I appear to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from
  now on each time a comment is added I receive four emails with the exact
  same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that
  service? Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this web page gives quality dependent articles and extra information,
  is there any other web site which offers these stuff in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an amazing paragraph in support of all the
  online visitors; they will take advantage from
  it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I used to be checking continuously this blog and
  I am inspired! Very helpful info specifically the closing
  part 🙂 I take care of such information a lot.
  I used to be seeking this certain information for a very
  long time. Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It actually
  used to be a entertainment account it. Look advanced to far delivered agreeable from you!
  However, how can we keep up a correspondence?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write if not
  it is complex to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After looking over a number of the blog posts on your blog, I seriously like your technique
  of blogging. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me what you think.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Incredible article dude!

  Many thanks, However I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why
  I am unable to join it. Is there anyone else getting the same RSS problems?

  Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer
  for your weblog. You have some really great articles and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please send me an email if interested. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing such a pleasant thinking, post is pleasant, thats why i
  have read it entirely

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its not my first time to visit this site, i
  am browsing this web site dailly and get nice information from here everyday.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to provide something again and help others such
  as you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s remarkable in support of me to have a site, which is useful designed for my experience.
  thanks admin

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fine way of telling, and good post to get data regarding my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the site is also really good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I wish for to subscribe for this website to take newest updates, so where
  can i do it please help.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey this is kinda of off topic but I was wondering
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so
  I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your method of telling all in this post is truly pleasant, every
  one be capable of simply understand it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think that what you said was actually very reasonable.
  However, think on this, what if you were to create a killer headline?

  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what if
  you added a headline that makes people desire more? I mean Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри VI ва ибтидои асри V
  пеш аз милод — Донишхона is kinda boring.
  You might peek at Yahoo’s front page and see how they create article titles to grab people to click.
  You might try adding a video or a related pic or two to grab
  readers interested about everything’ve got
  to say. Just my opinion, it would make your website a little livelier.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was
  wondering your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to exchange solutions with
  other folks, be sure to shoot me an email if interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this web page gives quality depending articles and other
  stuff, is there any other web page which offers these kinds of things in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is totally off topic but
  I had to share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, this weekend is pleasant in favor of me, for
  the reason that this moment i am reading this great informative paragraph here at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like it when folks get together and share views.
  Great blog, continue the good work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different internet browsers and both show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think the admin of this web page is actually working hard in favor of his web page,
  since here every data is quality based stuff.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding
  It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to provide one thing back and aid others such as
  you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You have made some decent points there. I checked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get
  set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations
  or advice would be greatly appreciated. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  great points altogether, you simply won a new reader.

  What may you recommend about your submit that you just made some days ago?

  Any certain?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I really enjoy reading through your
  articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

  Thanks a ton!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for most excellent contents like me, simply visit
  this web site all the time because it provides
  quality contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I needed to thank you for this good read!! I certainly loved every bit of it.
  I have got you bookmarked to look at new things you post…

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing things here. I’m very glad to peer your article.
  Thanks a lot and I’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a
  mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I all the time emailed this blog post page to all my associates, for the reason that if
  like to read it after that my contacts will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s not my first time to pay a quick visit this web site, i am visiting this website dailly and obtain fastidious information from here all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the right webpage for everyone who would
  like to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually
  will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been written about for
  decades. Wonderful stuff, just wonderful!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m going to start my own blog in the near future
  but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you
  knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but
  I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some good points there. I looked on the net for additional
  information about the issue and found most people will go along with your
  views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you would like to improve your familiarity only keep visiting this
  website and be updated with the most up-to-date news posted
  here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve really loved surfing
  around your blog posts. In any case I will be subscribing
  in your rss feed and I hope you write once more very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

  I think that you could do with some pics to drive the message home a little
  bit, but instead of that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the right web site for anyone who really wants to find out about this topic.

  You understand so much its almost hard to argue with you
  (not that I personally would want to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a topic that’s been discussed for a long time.
  Excellent stuff, just wonderful!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, yeah this post is in fact good and I have learned lot of things from
  it on the topic of blogging. thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say
  that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your augment and even I achievement
  you get admission to constantly quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, after reading this amazing paragraph i am as well delighted to share my
  know-how here with friends.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is
  needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I read your new stuff like every week. Your writing style
  is witty, keep doing what you’re doing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up colleagues, good paragraph and fastidious urging commented here,
  I am genuinely enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this web site via my cousin. I’m now not positive whether or not this post is written by
  way of him as nobody else know such detailed about my trouble.

  You’re wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a
  comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this information together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings, I do think your web site might be having
  internet browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.

  I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web page
  and thought I might as well check things
  out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to checking out your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses?

  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so
  any assistance is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how
  can i subscribe for a weblog web site? The account
  helped me a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided bright transparent concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established
  blog. Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your
  RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.

  Is there anybody else having identical RSS problems?
  Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanx!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this
  I’ve found It positively useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to give a contribution & help other users
  like its aided me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having
  a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S Sorry for being off-topic but
  I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the
  «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time
  a comment is added I get several emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I found your blog by means of Google even as looking
  for a related topic, your website came up, it appears to be like good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just turned into alert to your blog via Google,
  and found that it is truly informative. I am gonna watch out for
  brussels. I’ll be grateful in the event you proceed
  this in future. Numerous folks might be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *