Нақши халқҳои Осиёи миёна дар муборизаи байни Умавиҳо ва Аббосиён — Донишхона

Нақши халқҳои Осиёи миёна дар муборизаи байни Умавиҳо ва Аббосиён

Гурӯҳҳои мухолиф дар хилофат

Рӯҳияи душманона нисбат ба ҳокимияти хилофат на танҳо дар Осиёи Миёна, балки дар дигар кишварҳои таҳти тасарруфи арабҳо низ хеле пурқувват буд. Усули идораи халифаҳои араб на фақат норизоияти оммаи меҳнаткашро ба вуҷуд меовард, дар айни замон, ба ашрофи заминдори маҳаллӣ ҳам намефорид. Зеро ашрофи маҳаллӣ тақрибан ба куллӣ аз ҳуқуқи сиёсӣ маҳрум гардида буданд ва дар натиҷаи ба нафъи халифа ва аъёни қабилавии араб равона шудани тамоми молиёт ва андозҳои барзгарон ба оидоти онҳо хеле зарар мерасид.

Сиёсати пешгирифтаи халифаҳои Банӣ Умавия на фақат ба халқҳои мутеъ, балки инчунин ба худи оммаи арабҳо хуш намеомад. Ин ҳолат бо протсесси ба синфҳо ҷудошавии қабилаҳои араб, вайроншавии алоқаҳои авлодӣ ва афзудани нобаробарии мулкӣ, ки дар ҳамин вақт ба вуқӯъ мепайваст, вобаста буд. Дар сари ҳокимият нишастани Умавиҳоро ду гурӯҳи асосӣ ғайриқонунӣ медонистанд.

Гурӯҳи аввал хориҷиҳо буданд. Ин гурӯҳ намояндагони ҳамон табақаҳоеро дар бар мегирифт, ки аз баланд шудани мартабаи аъёну ашрофи араб норозӣ буда, бар зидди усули ба мерос бурдани тахти хилофат баромад мекарданд ва чунин қоидаро пешниҳод менамуданд: «Нест халифае, ки берун аз хости Худо ва майли халқ бошад». Онҳо чунин ҳисоб мекарданд, ки халифаи аз тарафи ҷамоат интихобшуда мумкин аст дар сурати бад идора карданаш аз тарафи ҳамон ҷамоат назл карда шавад; бояд дар дохили ҷамоати мусулмон баробарии комил ҳукмфармо бошад. Аз ҳамин сабаб ҳам баъдҳо таваҷҷӯҳи доираҳои васеи аҳолии аслан ғайриараб, хусусан барзгарон ба тарафи ин гурӯҳ кашида шуд.

Гурӯҳи дигар тарафдорони Алӣ (шиаҳо) буданд.  Дар аввалҳо ин гурӯҳ манфиатҳои баъзе болонишинони хонадонҳои қадимаи маккавӣ ва мадинавиро, ки усули меросӣ будани тахти хилофатро эътироф карда, дар айни замон, фақат авлоди Алиро (амакзода ва домоди Муҳаммад, шавҳари Фотима) ворисони ҳақиқӣ медонистанд, ифода менамуд. Алӣ ва писари кӯчаки ӯ Ҳусайн, ки дар вақти задухӯрдҳои дохилӣ кушта шуда буданд, бо ҳолаи азиятдидагони муқаддас иҳота шуда, ливои муборизаи зидди Умавиҳо гардиданд. Дар оянда мазҳаби шиа ва парастиши Алӣ ба байрақи чандин ҷараёнҳои мухолифатварзандаи дохили ислом табдил ёфт. Мазҳаби шиа аз оғози ба вуҷуд омадани худ, хусусан, дар миёнаи болонишинони ҷамоаи халқҳои мутеи хилофат, ки онро ҳамчун василаи суст шудани фишори аҷнабиён мепиндоштанд, тарафдорони зиёде пайдо намуд .

Ғайр аз ин, тақрибан аз соли 718 сар карда, авлоди Аббос (амаки Муҳаммад) бар зидди ҳукмронии Умавиҳо ба таври пинҳонӣ таблиғоти ҷиддӣ бурданд. Аббосиён даъво мекарданд, ки ҳаққи хилофат аз они Банӣ Ҳошим, яъне хонадони пайғамбар аст. Аммо кӣ бояд аз ин хонавода ба тахти хилофат нишинад, дар ин бора одатан чизе ошкоро намегуфтанд. Аз ин сабаб онҳо ба шиаҳо, ки гумон доштанд Аббосиён ба нафъи онон амал мекунанд, муттаҳид шуданд.

Норизоияти умумӣ нисбат ба сиёсати Умавиҳо махсусан дар солҳои чилуми асри VIII, яъне дар овони хилофати Марвони II (744–750) ниҳоятдараҷа қувват гирифт, ки ба ин афзудани хироҷ ва дар бинокориҳои бузург беш аз пеш иҷборан истифода шудани қувваи аҳолии маҳаллӣ боис гардида буд.

Халифаи Марвон ин вазъиятро ба хубӣ ҳис карда, барои таъмини бехатарии ҳокимияти Умавиҳо як қатор тадбирот пешбинӣ намуд: аввалан, ӯ тамоми аъзои хонаводаи Умавияро аз Димишқ ба шаҳри Ҳаррон (пойтахти нави хилофат) кӯчонид; сониян, вай фармон дод, ки ғайр аз шаҳри Антиохия, ки чун маркази аз румиҳо мудофиа кардани хилофат ба шумор мерафт, тамоми қалъа ва деворҳои атрофи шаҳрҳоро вайрон кунанд, то аҳолии маҳаллӣ аз ин истеҳкомот ба муқобили ҳукумати Банӣ Умавия истифода набаранд. Вале дигар ҳеҷ як тадбире пеши ҳаракати пурэътирозро гирифта наметавонист. Норизоияти умумӣ ба дараҷае вусъат ёфта буд, ки ҳатто аввалин бор дар таърихи хилофат аскарони хосаи дарбори халифа исён бардоштанд.

Яке аз шахсони соҳибнуфузи хонадони Аббосиён — Имом Иброҳим ибни Муҳаммад дар охирҳои давраи ҳукмронии Умавиён роҳбарӣ кардани корҳои таблиғотиро ба дасти худ гирифта, ба тамоми гӯшаву канори хилофат, махсусан, ба музофотҳои шарқӣ воизони махфӣ фиристод ва тарғиботи зидди Умавиҳоро хеле пурқувват намуд.

Аббосиён изҳор медоштанд, ки тамоми бадбахтиҳои аз рӯзи пайдо шудани ислом, яъне дар муддати ин сад сол ба сари мусулмонон омада аз тарафи халифаҳои Банӣ Умавия сар задааст. Онҳо ба халқ ваъда медоданд, ки дар сурати сарнагун шудани ҳукмронии Умавиҳо хироҷ ва соири молиётҳоро кам хоҳанд кард, дар бинокориҳо ба тарзи маҷбурӣ кор фармудани барзгаронро барҳам хоҳанд дод, ба аҳолии маҳаллӣ ҳуқуқи сиёсӣ бахшида, онҳоро низ ба умури давлатии хилофат ҷалб хоҳанд намуд.

Албатта, ин ҳама ваъдаҳо, ғайр аз фиреб додани халқ чизи дигаре набуд. Аббосиён ба ин восита фақат мехостанд, ки дар низоъҳои сулолавӣ бар алайҳи Умавиҳо оммаро ба тарафи худ кашида, муборизаро ба манфиати худ ташкил намоянд. Лекин он чӣ дар бораи манфиатҳои аслии оммаи васеъ бошад, Аббосиён ва воизони онҳо, ба мисли Умавиҳо, хеле кам фикр мекарданд.

Аббосиён дар муборизаи худ бар зидди Умавиҳо бештар ба ашрофи заминдори Мовароуннаҳр ва Хуросон, ки умедвор буданд дар сурати муваф-фақият пайдо кардани табаддулоти Аббосиён ба идора кардани мамлакат роҳ хоҳанд ёфт, такя менамуданд. Воизони махфии Аббосиён ҳанӯз дар вақти хилофати Ҳишом (724-743) дар Хуросон пайдо шуда буданд. Сарчашмаҳои таърихӣ чунин гувоҳӣ медиҳанд, ки дар вақти қоиммақоми Хуросон будани Асад ибни Абдуллоҳ (735-738) якчанд намояндагони Аббосиёнро дастгир карда, дасту пои онҳоро буридаанд. Дигар аз қоиммақомҳои Хуросон, ки ба муқобили шиаҳо ва Аббосиён бештар ва қатъитар мубориза бурдааст, ҳамон Наср ибни Сайёр (738-748) мебошад.

Дар нимаи дувуми солҳои 40-уми асри VIII вазифаи сардорӣ намудани муборизаи зидди хилофати Умавиҳоро Абӯмуслим, ки мубтакири табаддулоти Аббосиён буда, баъдҳо шӯҳрати зиёде пайдо намуд, ба зиммаи худ гирифт.

Неҳзати Абӯмуслим

Абӯмуслим аслан аз оилаи барзгар баромада, бар тибқи баъзе маълумот, дар аввалҳо ғулом будааст. Абӯмуслим дар наздикии бузургтарин шаҳри Хуросон – Марв қароргоҳи худро таъин намуда, ҳамчун «як шахси боэътимоди хонаводаи пайғамбар» барои сафарбар кардани аҳли шиа ва дигар одамони норозӣ бо тамоми ҷиддият кор мебурд. Ин унвони боэътимодро ба Абӯмуслим Аббосиён дода буданд, зеро амалиёти таблиғотии ӯ ба манфиати онҳо равона шуда буд. Вақте ки замина ҳозир шуд, 9 июли соли 747 Абӯмуслим байрақи сиёҳро, ки аз они Аббосиён буд, барафрошта, халқро ба муборизаи ошкоро даъват намуд.

Даъвати Абӯмуслим дар байни ҳам арабҳо ва ҳам халқҳои мутеи хилофат муваффақияти калоне пайдо кард. Муаллифи арабизабон Абӯҳанифаи Диноварӣ чӣ навъ афзудани қувваҳои аскари Абӯмуслимро ба ин тариқа фасеҳ тасвир менамояд: «Мардуми Ҳирот, Фушанҷ, Марворруд, Толиқон, Марв, Нисо, Абевард, Тӯс, Нишопур, Сарахс, Балх, Чағониён, Тахористон, Хатлон, Кеш  ва Насаф бо аҷала ба назди Абӯмуслим ҳаракат мекарданд. Ҳамаи онҳо ба аломати ҳамрайъӣ либоси худро ранги сиёҳ заданд, инчунин нимаи гурзҳои чӯбиашонро сиёҳ карданд… Ин мардум савори аспу хар ва ё пиёда харҳои худро пеш давонида ва ба онҳо «Харро Марвон!» – гӯён фарёд зада, яъне халифаи Марвон ибни Муҳаммадро тамасхуркунон ба хар нисбат дода, ба ин ҷониб меомаданд ва иддаи онҳо 100 000 нафар буд».  Даста-даста арабҳои Яман, ки шӯриши онҳо чанде пеш фурӯ нишонда шуда буд, дар таҳти байрақи Абӯмуслим гирд меомаданд. Ҳатто ғуломон, ки аз ин неҳзат ба сабук шудани ҳолати табоҳи худ умедвор буданд, ба қувваи ҳарбии ӯ ҳамроҳ мешуданд.

Қоиммақоми Хуросон — Наср ибни Сайёр, ки тамоми бори вазнини муборизаи зидди Абӯмуслим ба зиммаи ӯ афтода буд, дар бобати муттаҳид кардани арабҳо ба муқобили ин неҳзат хеле кӯшишҳои бефоида ба харҷ дод. Аъёну ашрофи тоифаҳои ҷудогонаи араб, ки пай дар пай барои ҳокимият мубориза мебурданд, дар ин вақт ба ҷаҳду талоши худ бештар вусъат дода буданд. Дар дохили қабилаҳои араб протсесси тақсимоти синфӣ босуръат ба амал омада, бисёрии арабҳо, алалхусус онҳое, ки аз табақаҳои фақир буданд, ба таҳти байрақи Абӯмуслим қарор мегирифтанд.

Дар аввали соли 748 Наср ибни Сайёр маҷбур шуд, ки пойтахти Хуросон шаҳри Марвро ба қиёмкунандагон гузошта, тарафи Нишопур ақиб нишинад. Лекин яке аз сарлашкарони Абӯмуслим, ки таъқиб кардани Наср ибни Сайёрро ӯҳдадор шуда буд, дар наздикии Нишопур ба қувваи ҳарбии ӯ зарбаи ҳалокатовар расонид ва гуфтан мумкин аст, ки ҳатто худи ҳамин муҳориба ғалабаи асосии шӯришро таъмин намуда, тақдири хилофати Умавиҳоро ҳал кард. Агарчанде халифаи Марвон тамоми қувваи дар ихтиёраш бударо ба кор дароварда, шӯришчиёнро шикаст дод ва Имом Иброҳими Аббосро дар пеши назари умум ба қатл расонид, лекин ин ҳам хилофати Умавиҳоро аз суқут наҷот дода натавонист. Шӯришчиён дар Ироқ ба қӯшунҳои ӯ якчанд зарбаи сахт дода, бузургтарин маркази хилофат — шаҳри Димишқро ишғол намуданд.

Ба ҳамин тариқ, он лашкаре, ки Абӯмуслим дар вилоятҳои шарқии хилофат асосан аз аҳолии Осиёи Миёна ва аз арабҳои мухолифи сиёсати Умавиҳо ташкил дода буд, дар соли 750 қувваҳои ҳарбии охирин намояндаи хонадони Умавияро торумор карда, хилофати ин силсиларо аз миён бардошт.

Ба сари ҳокимият Аббосиён омаданд. Лекин Аббосиён, чунон ки интизор мерафт, дар бораи оммаи асосии шӯришчиён, ки бо ташаббус ва фаъолияти онҳо ба тахти хилофат соҳиб шуда буданд, чизе фикр накарданд. Ваъдаҳои ба халқ додаи онҳо иҷро нагардид, Абӯмуслим ҳам, ки қоиммақоми Хуросон таъйин шуда буд, дар ин бора хомӯш монд.

Вақте ки суғдиён дар бораи вафо кардан ба аҳди худ, ҳатто ният надоштани Аббосиён ва Абӯмуслимро яқинан донистанд, дар Бухоро бо сардории Шарик ибни Шайх шӯриш намуданд. Абӯмуслим ба муқобили шӯришчиён қӯшуни даҳҳазора фиристод. Аммо шӯриш то дараҷае пурқувват буд, ки фақат бо кӯмаки бухорхудот Қутайба ибни Туғшода, ки ба муқобили аҳолии заҳматкаши Бухоро лашкари бо нафароти қӯшуни фиристодаи Абӯмуслим баробар бударо равона сохт, фурӯ нишондани он имконпазир гардид.

Абӯмуслим дар мубориза бар зидди императори Хитой, ки аз ҷангҳои дохили хилофат истифода намуда, хост ҳукмронии худро дар Осиёи Миёна барқарор кунад, низ ҳамчун ҳомии ғаюри хилофати Аббосиён фаъолият нишон дод. Дар соли 751 дар муҳорибаи шадиде, ки дар соҳили наҳри Талас, наздикии шаҳри кунунии Ҷамбул рух дод, қӯшуни арабҳо бо сардории яке аз сарлашкарони Абӯмуслим ба торумор намудани лашкари императори Хитой муваффақ гардид.

Бо вуҷуди он ки Абӯмуслим чи бо душманони хориҷӣ ва чи бо ҷунбишҳои дохилии зидди Аббосиён мубориза бурда, онҳоро самимона тарафдорӣ мекард, Аббосиён ба вай он қадар бовар надоштанд ва хавф мебурданд, ки ӯ рӯзе ба тахти хилофат даъво хоҳад кард. Ин хавф ба дараҷае расид, ки дар соли 755 халифа Абӯҷаъфар ал-Мансур (754-775) Абӯмуслимро ба ҳузури худ талабида, ӯро дар қасри худ аҳдшиканона қатл намуд.

Шӯриши Сумбоди Муғ ва неҳзати Муқаннаъ

Дар замони хилофати Аббосиён аҳволи оммаи васеи халқ на танҳо беҳтар нашуд, балки назар ба давраи Умавиҳо боз бадтар гардид. Оидоти замини иҷора бештар ба шакли молӣ буд. Аз заминҳои лалмӣ нисфи ҳосил ва аз заминҳои обёришаванда аз чаҳоряк то сеяки он ситонида мешуд. Баъзан аз рост наомадани тақвими қамарии мусулмонон бо тақвими шамсии зироат истифода намуда, дар як сол ду мартаба хироҷ мегирифтанд. Бар замми ин дар вақти хироҷғундорӣ корандагони заминро фиреб медоданд ва бо роҳи таҳдид ҳарчи зиёдтар молиёт меситониданд.

Дар натиҷаи қувват гирифтани протсесси инкишофи муносиботи фео-далӣ, замин, ки исман моликияти халифа ҳисоб ёфта, вале амалан ҳиссаи умдаи он дар дасти ашрофи заминдори маҳаллӣ буд, ба қитъаҳои хурд ҷудо карда, ба тариқи иҷора ба барзгарони бечора дода шуд. Ба ин васила аҳли озоди ҷамоат соҳибихтиёрии худро аз даст дода, дар қатори кадиварҳои мадюн, ғуломони озодшуда ва ё ғуломони ба заминҳо ҷо додашуда ба ашхоси вобаста мубаддал гардиданд.

Халифаҳои аббосӣ анъанаҳои Сосониёнро давом дода, ба ҳашамат ва дабдабаи дарбори онҳо низ тақлид мекарданд. Аъён ва ашрофи маҳаллӣ ҳам дар ин бобат ба онҳо пайравӣ менамуданд. Ин буд, ки бинокорӣ хеле авҷ гирифта, бисёр қасрҳо, қалъаҳо ва ғ. сохта шуданд. Ҳамаи хароҷоти ин бинокориҳо ба зиммаи барзгарон буд. Аҳволи пешаварони шаҳр низ беҳтар аз ин набуд. Онҳо мавриди истисмори нимфеодалӣ қарор гирифта, дар натиҷаи молиёти зиёд ва худсариҳои маъмурон тамоман муфлис гардида буданд. Молиёти ҷинсӣ, инчунин ба дӯши туркҳои бодиянишин ҳам бори гароне шуда, онҳоро ба паршикастагӣ дучор мекарданд.

Ҳамаи инҳо боиси афзудани эътироз ва иғтишоши халқ мегардид. Яке аз бузургтарин шӯришҳо дар он замон — шӯриши Сумбоди Муғ буд. Сумбод аз пайравони наздики Абӯмуслим ҳисоб мешуд. Вай дар соли 755 бо шиори «барои хуни Абӯмуслим бояд қасос гирем» сар бардошта, ба атрофи худ аз ҳар табақа тарафдорони бисёре ҷамъ карда тавонист. Инчунин гурӯҳҳои зардуштиён ва хуррамиҳо  (пайравони таълимоти Маздак) ба ӯ ҳамроҳ шуданд. «Одамони сурхалам»  , яъне ононе, ки дар таҳти байрақи сурх гирд омада буданд, низ номи хуррамиҳоро доштанд. Шӯриш ноҳияҳои бузург, аз ҷумла Хуросон ва Табаристонро фаро гирифт. Аббосиён ин шӯришро фақат бо машаққати зиёде хобониданд. Сумбод шикаст хӯрда, дар Рай қатл гардид ва зану фарзандони ӯ ба ғуломӣ фурӯхта шуданд. Пас аз мағлубияти Сумбод пайравони ӯ аз тариқати муслимия ба таври пинҳонӣ фаъолияти худро давом медоданд. Онҳо ваъз мекарданд, ки Абӯмуслим боз хоҳад омад, то «дар ҷаҳон одилона ҳукмронӣ кунад».

Ҳанӯз қӯшуни арабҳо шӯриши Сумбодро тамоман фурӯ нанишонда, дар гирду атрофи Ҳирот шӯриши дигар ба вуҷуд омад, ки ба он «Устод Сис» ном шахсе роҳбарӣ менамуд. Ба ин шӯриш ҳазорҳо кас иштирок карда буданд.

Беш аз пеш ба қашшоқӣ ва хонавайронӣ дучор гардидани аҳолии заҳматкаш ва рӯидани ҳисси танаффури онон нисбат ба золимони худ дар аҳди халифа Маҳдӣ (775–785) ҷунбиши бузурги халқиро бар зидди Аббосиён ба вуҷуд овард, ки дар солҳои 70-уми асри VIII тамоми Мовароуннаҳрро фаро гирифта буд.

Дар сари ин шӯриш Муқаннаъ  меистод. Муқаннаъ аслан аз Марв буда, ба пешаварӣ машғулият дошт. Баъзе сарчашмаҳои таърихӣ  хабар медиҳанд, ки ӯ яке аз сарлашкарони Абӯмуслим буд ва дар неҳзати зидди хилофати Умавиҳо иштирок дошт. Ӯ шахси соҳибмаърифате буд. Чунин фикр беасос нест, ки дар вай ғояи маздакиён таъсири хеле калоне дошт ва ӯ ин ғояро таблиғ мекард. Қоиммақоми арабҳо аз таблиғоти Муқаннаъ воқиф гардида, ӯро дастгир намуд ва ҳамчун як марди ҷинояткори гузарои давлатӣ барои муҳокима ба маркази хилофат – шаҳри Бағдод фиристод. Лекин Муқаннаъ аз зиндони Бағдод фирор карда, худро ба Марв расонид. Дар ин ҷо тарафдорони худро ҷамъ намуда, дар соли 776 онҳоро барои даъват намудани аҳолӣ ба муборизаи зидди зулму асорати аҷнабиён ба тамоми ноҳияҳои Осиёи Миёна равона кард. Ин тарғибот махсусан дар Насаф ва Кеш, ки дар ин ҷоҳо бештар суғдиён иқомат мекарданд, муваффақияти калоне пайдо кард.

Маъмурони халифа боз аз паси дастгир кардани Муқаннаъ афтоданд. Онҳо дар соҳили дарёи Аму як дастаи пуршумори савораҳои мусаллаҳро гузоштанд, то рӯзу шаб назорат карда, нагузоранд, ки Муқаннаъ аз Марв ба Суғд равад. Ин, албатта, бесабаб набуд. Зеро дар Суғд тарафдорони ӯ рӯз аз рӯз зиёд мешуданд. Ҳокимони маҳаллӣ ба хубӣ медонистанд, ки агар Муқаннаъ ба Мовароуннаҳр роҳ ёбад, вазъияти онҳо фавқулодда душвор хоҳад шуд. Бо вуҷуди он ҳама мамониатҳо Муқаннаъ бо ҳамроҳии даҳҳо тарафдорони худ аз дарёи Аму гузашта, ба Суғд паноҳ бурд.

Дар ин вақт, чи навъе ки Наршахӣ мегӯяд: «андар Суғд ағлаб деҳаҳо ба дини Муқаннаъ даромаданд ва аз деҳаҳои Бухоро бисёр кофир шуданд ва куфр ошкоро карданд ва ин фитна азим шуд ва бало бар мусулмонон сахт шуд».

Наршахӣ дар бораи неҳзати Муқаннаъ сухан ронда, нисбат ба пешвои шӯриш назари душманона доштани худро рӯйрост қайд кардааст. Ин тариқа рафтор намудан нисбат ба Муқаннаъ барои ҳамаи муаррихони феодалӣ хос мебошад.

Сабаби асосии мавриди эътирофи омма қарор гирифтани таълимоти Муқаннаъ дар ин буд, ки ин таълимот бартараф намудани нобаробарии молӣ ва мулкиро талаб карда, бар зидди ҳукмронии истилокорони араб нигаронида шуда буд.

Дере нагузашт, ки ҷунбиши Муқаннаъ ба як шӯриши бузурги ошкоро мубаддал гардида, дар муддати кӯтоҳе тамоми Мовароуннаҳрро фаро гирифт. Ситоди (штаби) шӯришчиён дар деҳаи Наршах, наздикии Бухоро, воқеъ шуда буд. Ҳокими Бухоро Ҳусайн ибни Муоз тамоми қувваи ҳарбии худро, ки асосан аз арабҳо иборат буд, ҷамъ карда, бо ҳамроҳии дастаҳои аъёну ашрофи Бухоро ба муқобили шӯришчиён ҳаракат намуд. Дар моҳи апрели соли 776 дар назди девори деҳаи Наршах байни қӯшуни арабҳо ва тарафдорони Муқаннаъ муҳорибаи шадиде ба миён омад. Шӯришиён шикаст хӯрда, 700 нафар аз пайравони Муқаннаъ сари худро дар роҳи талаби озодихоҳӣ қурбон карданд. Лекин ғалабаи арабҳо вазъиятро ба таври асосӣ тағйир дода натавонист. Ба зудӣ шӯриш боз бо қувваи тоза сар зада, қиёмкунандагон мавзеъҳои атрофи Бухороро ба таҳти тасарруфи худ дароварданд.

Халифа Маҳдӣ чун дид, ки шӯриш торафт вусъат пайдо мекунад, барои пурқувват кардани муборизаи зидди неҳзати Муқаннаъ дар як сурати таъҷилӣ аз Бағдод ба Нишопур омад ва ба амири Хуросон фармон дод, ки барои кӯмаки ҳокими Бухоро фавран қувваи иловагӣ фиристонад.

Сардори қӯшуни имдодии аз Хуросон фиристодаи арабҳо Ҷабраил ибни Яҳё муддати дуру дароз Наршахро дар ҳолати муҳосира нигоҳ дошт, вале аз ин натиҷае ҳосил нашуд. Шӯришчиён бо ҳамлаҳои пай дар пайи худ қувваи ҳарбии Ҷабраилро чунон заиф карданд, ки ӯ дигар бидуни қувваи иловагӣ ҷангро давом дода натавонист. Дар ҳамин вақт қӯшуни ҳафтҳазорнафараи халифа аз Балх расида омада бошад ҳам, вале сардорони он муваффақиятҳои шӯришчиёнро дида, ҳатто барои дохил шудан ба муҳориба ҷуръат накарданд. Ниҳоят, қувваи эҳтиётии амири Хуросон, ки мебоист нафароти қӯшуни ба Мовароуннаҳр фиристодаи халифаро ду баробар меафзуд, ба имдод омад. Аммо ин ҳам самарае набахшид – шӯришчиён ин қувваи ҳарбии арабҳоро ҳанӯз дар роҳи Мовароуннаҳр ба куллӣ торумор намуданд. Вазъияти Ҷабраил ибни Яҳё ниҳоятдараҷа пурхатар гардид. Роҳи алоқаи ӯ аз Балх ва Марв бурида шуда буд. Ҷабраил тамоми қувва ва техникаи ҳарбии дар ихтиёри худ доштаашро ба гирифтани истеҳкоми Наршах, ки дар ин ҷо қувваи асосии шӯришиён ҷамъ шуда буд, равона кард. Қӯшуни арабҳо чор моҳ беҳуда Наршахро муҳосира намуд. Дар охир ҳар ду тараф, ки аз задухӯрдҳои муттасил хеле хаста шуда буданд, барои сулҳ кардан дохили музокирот гардиданд.

Сардорони қӯшуни арабҳо дар вақти бастани муоҳидаи сулҳ яке аз роҳбарони шӯришро хиёнаткорона куштанд. Онҳо умедвор буданд, ки ба ин восита шӯришро бесар карда, мақсадро ба даст хоҳанд овард. Вале ин кори онҳо натиҷаи акс дод. Кушта шудани як нафар аз роҳбарони шӯриш муқовимати шӯришиёнро чандин баробар зиёд кард.

Сарчашмаҳои таърихии араб тасдиқ мекунанд, ки охируламр шӯришиёни Наршах мағлуб шуданд, лекин, дар айни замон, шӯриш беш аз пеш вусъат ёфта, ноҳияҳои тозаи Осиёи Миёнаро фаро мегирифт. Ин оғози марҳалаи дувуми мубориза буд.

Агар дар марҳалаи аввал баъзе гурӯҳҳои ашрофияи Суғд аз неҳзати Муқаннаъ пуштибонӣ карда бошанд, пас дар марҳалаи дувум онҳо аз тарси вусъати ҷунбиши халқ комилан ба тарафи хилофат гузаштанд. Аммо табақаҳои васеи барзгари Суғд торафт бештар ба сафи муборизон дохил мешуданд.

«Сафедҷомагон» (пайравони Муқаннаъ) соҳибони Мовароуннаҳр мегардиданд ва «бӯстони амиралмӯъминин» (Хуросон ва Мовароуннаҳрро бо ин ном ёд мекарданд) ба як мамлакати аз хилофати араб мустақил табдил меёфт.

Халифа Маҳдӣ қоиммақоми Хуросонро ба ноӯҳдабароӣ айбдор намуда, маъзул кард ва ба ҷои ӯ Муоз ибни Муслимро ба сари ҳокимият овард. Муоз ибни Муслим дар соли 778 дар навоҳии байни Бухоро ва Марв қӯшуни зиёде ҷамъ намуда, ба кӯмаки қӯшуни арабҳо, ки дар назди Самарқанд аз дасти шӯ-ришиён ба аҳволи басе душвор афтода буд, равон шуд. Лекин ин лашкарка-шии Муоз ибни Муслим низ, бо вуҷуди он ки аз тарафи ашрофи маҳаллӣ хеле ҳимоят медид, бо шикасти нангин анҷом ёфт. Шӯришиён дар дашти назди Пайканд ба лашкари Муоз рӯ ба рӯ шуда, ба он чанд зарбаи сахт ворид оварданд. Дар натиҷаи ин Муоз ибни Муслим ҳаракати худро ба Самарқанд давом дода натавониста, ба тарафи Бухоро майл намуд.

Фақат дар соли оянда ба қӯшунҳои халифа муяссар гардид, ки Самарқандро забт намоянд. Бо ҳамин марҳалаи севум ва охирини мубориза сар шуд.

Дар ин вақт қувваҳои асосии шӯришиён дар қалъаи кӯҳии Санам, наздикии Кеш, ҷамъ омада буданд. Муоз ин қалъаро муҳосира намуд, вале ба зудӣ маҷбур шуд, ки аз муҳосира даст кашад. Муаррихони араб тасдиқ мекунанд, ки сабаби аз муҳосира даст кашидани Муоз расидани фасли зимистон буд. Лекин сабаби асосии ин шояд ба зарбаи сахти дастаҳои Муқаннаъ дучор гардидани ӯ бошад. Ба зудӣ пас аз ин воқеа аз мансаби қоиммақоми Хуросон дур карда шудани ӯ ва аз тарафи халифа таъин гардидани шахси дигар ин фикрро собит менамояд.

Чунон ки Наршахӣ мегӯяд, Муоз ибни Муслим ду соли тамом бар зидди Муқаннаъ мубориза бурд. Волии нави Хуросон Мусайяб ибни Зуҳайр ҳам аз ҷиҳати лавозимоти ҷанг пурра таъмин будан ва ҳам хеле зиёдтар аскар доштани худро истифода бурда, ба туфайли ҳамин афзалияти калони худ баъди задухӯрдҳои хунини дурудароз тавонист муқобилати оммаи халқро, ки ба он Муқаннаъ роҳбарӣ мекард, бартараф намояд. Тобистони соли 780 қӯшуни арабҳо қалъаеро, ки Муқаннаъ дар он ҷо иқомат менамуд, забт карданд ва аз мудофиакунандагони қалъа ҳар касе, ки ба дасташон афтод, ба қатл расониданд. Аммо худи Муқаннаъ таслим шудан нахоста, худро ба қатл расонид. Пас аз марги ӯ низ дар зарфи чандин сол шӯришҳои ҷудогонаи «сафедҷомагон» дар маҳалҳои мухталифи Осиёи Миёна ба амал меомаданд.

Дар он солҳое, ки мардуми Мовароуннаҳр дар роҳи истиқлолияти худ мубориза мебурданд, хилофати араб аз пуриқтидортарин давлатҳои он замон ҳисоб мешуд. Муборизае, ки аҳолии ин сарзамин дар таҳти байрақи Муқаннаъ солҳои бисёр бо чунин як давлати муқтадир бурданд, дар бораи диловарӣ ва озодидӯстии халқҳои Осиёи Миёна боз як мисоли дурахшон аст.

Чунон ки мудовимат ва муташаккилии ин мубориза нишон медиҳад, Муқаннаъ роҳбари хеле боистеъдоди ҳарбӣ ва сиёсӣ буд, ки халқро ба ҷанги зидди истилокорони аҷнабӣ ва золимони маҳаллӣ ташвиқ ва рӯҳбаланд мекард.

Дар хотима ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки шӯришҳои халқии давраи хилофати Аббосиён аз шӯришҳои замони ҳукмронии Умавиҳо фарқи калоне доштанд. Шӯришҳои халқӣ дар давраи Умавиҳо асосан бар зидди ҳукмронии аҷнабиён равона шуда, ба ин шӯришҳо одатан аъён ва ашрофи маҳаллӣ сардорӣ мекард. Аммо дар давраи хилофати Аббосиён мо тамоман як вазъияти дигареро мушоҳида мекунем. Дар ин давра оммаи халқ на фақат ба муқобили Аббосиён, балки бар алайҳи ҳомиёни онҳо, яъне аъён ва ашрофи маҳаллӣ низ сар мебардоштанд.

Неҳзати Муқаннаъ неҳзати табақаҳои заҳматкаши аҳолӣ ва қабл аз ҳама, барзгарон буда, яке аз равияҳои асосии онро мубориза бар зидди асорати беш аз пеш қувватгирандаи феодалӣ ташкил мекард. Ин аст, ки шӯриши Муқаннаъ дар таърихи халқҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузургеро дарбар кардааст. Ҳарчанд шӯришҳои халқӣ шикаст мехӯрданд, вале фаъолияти оммаи заҳматкашро инкишоф дода, рӯҳи асоратнописандӣ ва озодидӯстии халқҳои Осиёи Миёнаро тарбия менамуданд ва як дараҷа дасти истисморгарони феодалии нав ба рӯи кор омадаистодаи маҳаллиро кӯтоҳ мекарданд.

 

 

Нақши халқҳои Осиёи миёна дар муборизаи байни Умавиҳо ва Аббосиён: 288 комментариев

 • в
  Permalink

  It is the best time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may I wish to suggest you few interesting issues or suggestions.
  Perhaps you could write next articles relating
  to this article. I wish to learn more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i read your blog from time to time and i own a
  similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the
  same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox
  and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that
  service? Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you a lot for sharing this with all of us you actually know what you are
  speaking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website =).
  We could have a hyperlink exchange arrangement between us

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your
  site is excellent, as well as the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
  pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic
  but I had to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly
  enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this.
  And he in fact bought me dinner because I discovered
  it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for
  the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up friends, how is all, and what you want to say on the topic of this piece of writing, in my view its actually awesome designed for me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting
  to find things to enhance my site!I suppose its ok to
  use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the valuable information you provide to your articles.
  I will bookmark your blog and check again right here
  frequently. I’m slightly sure I’ll be informed a lot of
  new stuff right right here! Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.
  Do you have any methods to protect against hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to
  get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent web site. A lot of helpful info here. I am
  sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thanks to your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This piece of writing offers clear idea in favor of the
  new users of blogging, that actually how to do running a blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been browsing on-line greater than three hours these days,
  yet I by no means found any attention-grabbing article like yours.

  It’s pretty price enough for me. In my view, if all site owners and
  bloggers made excellent content material as you did, the net will
  be a lot more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful information you supply on your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly.

  I am slightly certain I’ll be informed lots of new stuff
  proper here! Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post but I was wanting to know if you could write a litte more
  on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate
  a little bit more. Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of
  your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles or reviews concerning
  the blogger lovers however this paragraph is genuinely a good post, keep
  it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author
  for your blog. You have some really great articles and I
  believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some
  material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its such as you learn my mind! You seem to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
  I think that you could do with some percent to drive the message home a little
  bit, but instead of that, that is wonderful blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a different
  website and thought I might check things out. I like what I
  see so now i’m following you. Look forward to
  looking into your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from.

  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I feel this is one of the most significant information for me.
  And i am satisfied reading your article. But should observation on few general things, The
  web site taste is ideal, the articles is actually nice : D.

  Good task, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum
  it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any recommendations for newbie blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family all the time say that I am wasting my time here at net,
  except I know I am getting familiarity every day
  by reading thes pleasant posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I do think your website could be having web browser compatibility problems.
  When I take a look at your blog in Safari, it looks
  fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some
  overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, wonderful website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks in favor of sharing such a nice idea, article is fastidious, thats why i have
  read it completely

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more
  of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and
  checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the excellent work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog here! Additionally your web site so much up very fast!
  What web host are you the usage of? Can I get
  your affiliate hyperlink for your host? I wish my website
  loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do agree with all the ideas you’ve offered in your post.

  They are very convincing and can definitely work.
  Still, the posts are very quick for starters. Could you
  please prolong them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual
  effort to create a very good article… but what can I say…
  I procrastinate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! This post could not be written any better! Reading this
  post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.

  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its such as you read my thoughts! You appear to grasp so much approximately
  this, like you wrote the book in it or something. I believe that you
  could do with a few percent to pressure the message home
  a bit, however other than that, that is wonderful blog.

  A great read. I will definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the good writeup. It in truth was once a amusement account it.

  Look complex to far introduced agreeable
  from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great article! We are linking to this great post on our site.
  Keep up the great writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you
  ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog readers have complained about
  my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any ideas to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our
  whole community will be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful info particularly the final part 🙂 I care for such info a lot.
  I was seeking this particular info for a very long time.

  Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there
  that I’m totally confused .. Any tips? Appreciate
  it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Quality content is the important to be a focus for the people to
  pay a quick visit the site, that’s what this web site is providing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the valuable information you supply in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m somewhat certain I’ll be informed plenty of new stuff right
  here! Good luck for the following!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello everyone, it’s my first visit at this web page, and article is in fact fruitful designed for me, keep up posting these types of posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s
  both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is an issue that too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An outstanding share! I’ve just forwarded this
  onto a colleague who has been conducting a little homework on this.

  And he actually ordered me lunch because I discovered it for him…

  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for
  spending time to discuss this topic here
  on your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this
  weblog; this website includes remarkable and genuinely excellent data in support of readers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some really good points there. I checked on the net for more info about the issue and found most
  people will go along with your views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, amazing blog layout! How long have you ever been running a blog for?

  you make blogging look easy. The entire look of your web site is excellent,
  as well as the content material!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I
  wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s in point of fact a great and helpful piece
  of info. I’m glad that you just shared this useful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, great blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d
  like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your
  website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great
  job. I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next
  post thanks once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi would you mind letting me know which webhost you’re working
  with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say
  this blog loads a lot faster then most. Can you suggest
  a good internet hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I’ve been reading your web site
  for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!
  Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to convey my little brother, that he should also
  pay a visit this web site on regular basis to get
  updated from hottest news update.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to
  learn more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you a bunch for sharing this with all people you really know what you are talking about!
  Bookmarked. Kindly additionally consult with my website =).
  We could have a hyperlink change contract between us

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be
  ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has
  aided me out loads. I am hoping to contribute & aid
  different customers like its helped me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, this weekend is pleasant designed for me, for the reason that this time i am reading this great
  educational article here at my home.

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is a very good tip particularly to those new to the
  blogosphere. Brief but very accurate information… Appreciate your sharing
  this one. A must read post!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great web site. A lot of useful info here.
  I am sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thanks in your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s amazing to go to see this website and reading the views of all friends concerning
  this paragraph, while I am also keen of getting know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  As the admin of this web page is working, no
  doubt very shortly it will be famous, due to its quality
  contents.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be
  a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back at
  some point. I want to encourage continue your
  great posts, have a nice holiday weekend!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
  to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You have made some good points there. I checked on the net for additional information about
  the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what
  you’re stating and the way in which you say it. You
  make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a great site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this site provides quality depending content and extra information, is there any other website which presents
  these stuff in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its pleasant dialogue concerning this piece
  of writing at this place at this webpage,
  I have read all that, so at this time me also commenting at
  this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello every one, here every person is sharing these
  kinds of knowledge, thus it’s good to read this web site, and I used to visit this blog all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will immediately grasp your rss feed as I can not
  in finding your email subscription hyperlink or
  newsletter service. Do you have any? Kindly permit me understand so that I
  may just subscribe. Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I know this is kind of off topic but I was
  wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I extremely loved the standard info a person supply on your visitors?

  Is gonna be again frequently to investigate cross-check new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a
  doubt donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates
  and will talk about this site with my Facebook
  group. Talk soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its nice dialogue regarding this article at this place at
  this weblog, I have read all that, so at this time
  me also commenting at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I blog quite often and I truly appreciate your
  information. This article has truly peaked my interest.
  I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your RSS feed too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m quite sure I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  magnificent issues altogether, you simply received a logo new
  reader. What would you suggest in regards to your publish that you
  simply made some days ago? Any positive?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really inspired together with your writing talents as well as with
  the structure on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to peer a great blog like this one today..

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello!,I love your writing very a lot! percentage we be in contact extra approximately your post on AOL?
  I need an expert in this area to solve my problem.
  Maybe that is you! Taking a look ahead to see you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same topics as yours and I believe we could
  greatly benefit from each other. If you’re
  interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Excellent blog by the way!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  go over the same topics? Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here different web address and thought I might check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web
  page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remarkable! Its in fact remarkable article, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive component to content. I simply stumbled upon your
  blog and in accession capital to say that I acquire
  actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing on your augment or
  even I success you get entry to persistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get
  that «perfect balance» between usability and visual appearance.
  I must say that you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello I am so thrilled I found your site, I really found
  you by mistake, while I was looking on Askjeeve for
  something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read it all at the minute but I have book-marked
  it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent b.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s amazing to pay a visit this website and reading
  the views of all colleagues concerning this
  article, while I am also zealous of getting experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop
  this web site yourself? Please reply back as I’m planning to
  create my own site and would love to find out where you got this from or what
  the theme is called. Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’ve made some good points there. I checked
  on the internet for additional information about the issue and found most
  individuals will go along with your views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My relatives always say that I am killing my time here at net, except
  I know I am getting know-how everyday by reading thes
  pleasant posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a very good article… but what
  can I say… I put things off a lot and never seem to get anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is
  time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to
  suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was excited to find this page. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!!
  I definitely appreciated every little bit of it and i also have
  you saved as a favorite to see new information in your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is among the most significant info for me. And i am glad
  reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent :
  D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website?

  My blog is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of
  the information you provide here. Please let me know if this okay with you.
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s very simple to find out any matter on net as compared to textbooks,
  as I found this paragraph at this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your
  blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like
  this one these days.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve
  really loved surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing for your feed and I hope you write again very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody
  else know such detailed about my problem. You’re incredible!
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it
  looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  There is certainly a great deal to know about this issue.
  I really like all the points you made.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think that everything published was actually very reasonable.
  But, think on this, what if you typed a catchier title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but what if you added a headline to maybe get folk’s attention? I mean Нақши
  халқҳои Осиёи миёна дар муборизаи байни
  Умавиҳо ва Аббосиён — Донишхона
  is kinda vanilla. You ought to look at Yahoo’s home page and see how they create news titles to grab
  people to click. You might add a video or a related pic or two to get readers excited
  about everything’ve written. Just my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is perfect time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this publish and if I could I want to counsel you few fascinating issues or
  advice. Maybe you can write subsequent articles relating to
  this article. I want to learn more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  certainly like your website however you need to test the spelling on several of
  your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform
  the truth however I’ll definitely come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful website you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the
  same topics discussed in this article? I’d really
  love to be a part of online community where I can get suggestions from other
  experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, marvelous weblog structure! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The whole look of your site is great,
  let alone the content material!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I thought it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this information together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and
  leaving comments. But so what, it was still worth it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  No matter if some one searches for his vital thing,
  so he/she wants to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a
  comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I believe this is one of the most important info for me.
  And i am happy reading your article. However should remark on some normal issues,
  The website style is ideal, the articles is actually nice : D.
  Just right activity, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, after reading this amazing article i am as well
  delighted to share my experience here with colleagues.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web
  site? The account helped me a acceptable deal.

  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply couldn’t go away your web site before suggesting that I really loved the usual
  information an individual supply for your guests? Is gonna be
  back steadily in order to investigate cross-check new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I appear to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
  whenever a comment is added I get four emails
  with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service?
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Since the admin of this site is working, no doubt very
  rapidly it will be renowned, due to its feature contents.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hola! I’ve been following your site for some time now and finally got the courage to go
  ahead and give you a shout out from Porter Texas!
  Just wanted to say keep up the excellent job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it
  can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this
  is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are
  speaking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website =).
  We may have a link change arrangement among us

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful work! That is the type of info that should be shared around the
  web. Disgrace on the search engines for now not positioning this
  submit higher! Come on over and consult with my website .
  Thanks =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  This website was… how do I say it? Relevant!!

  Finally I’ve found something which helped me. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up every one, here every one is sharing
  these familiarity, therefore it’s good to read this blog, and I used to pay a quick visit this web site everyday.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This excellent website truly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t
  know who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! This post couldn’t be written any better!

  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to
  him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks
  for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally writing about >Нақши халқҳои Осиёи миёна дар муборизаи байни Умавиҳо ва Аббосиён —
  Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one desires to be updated with latest technologies afterward he must be go to see
  this web page and be up to date daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have truly
  loved browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing in your rss feed and I
  hope you write once more soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your site.

  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A small number of my blog visitors have complained
  about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any solutions to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for another magnificent post. Where else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am at the search for
  such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was extremely enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this information together.

  I once again find myself personally spending a significant amount of time both
  reading and commenting. But so what, it was still worth
  it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and
  your views are fastidious designed for new viewers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself
  or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d really appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
  you writing this write-up plus the rest of the website is extremely good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi it’s me, I am also visiting this web site on a
  regular basis, this site is truly fastidious and the visitors are genuinely
  sharing fastidious thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t go away your site prior to suggesting that I really enjoyed the usual info a person provide for your guests?
  Is going to be again steadily in order to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog you have here but I was wanting to know if you
  knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of online community where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I used to be suggested this web site via my cousin. I’m now not positive whether or not this post is written by way of him as
  no one else recognise such certain approximately my trouble.
  You are incredible! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Superb blog you have here but I was curious about if you knew of any
  user discussion forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where
  I can get suggestions from other experienced individuals
  that share the same interest. If you have any recommendations, please let
  me know. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you
  I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you
  recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The
  web site style is great, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wants expert view on the topic of running a blog afterward i propose him/her to pay a quick visit this web site, Keep up the good work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it
  looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my
  agreement. Do you know any methods to help reduce
  content from being stolen? I’d really appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any responses would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I realize this is kind of off-topic however I needed to
  ask. Does building a well-established website such as yours take a lot of work?
  I’m completely new to operating a blog but I do write in my
  journal daily. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips
  for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

  My site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find
  a template or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent website. Lots of useful info here. I’m sending it to some
  buddies ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thanks for your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy, lead to I found exactly what I used to be having a look for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  I pay a visit every day some web sites and information sites to read
  articles or reviews, but this website provides quality based posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your method of explaining everything in this article is genuinely good,
  every one can simply be aware of it, Thanks
  a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I want to subscribe for this blog to take most recent updates, thus where can i do it please assist.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this website presents quality depending content and other information, is
  there any other site which provides these kinds of stuff
  in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this web site.
  He used to be entirely right. This post actually made my day.

  You can not believe just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it
  in two different browsers and both show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I truly believe this site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer
  but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for first-time
  blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s great that you are getting ideas from this post as
  well as from our dialogue made here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! I just want to give you a huge thumbs up for
  your excellent info you’ve got here on this post.

  I’ll be returning to your website for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to go to see this web site, because i want enjoyment,
  as this this web site conations actually fastidious funny
  information too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is the best time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I desire to suggest you few interesting things or advice.

  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I wonder how much attempt you set to create this sort of magnificent informative website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
  All the best

  Ответ
 • в
  Permalink

  First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing.

  I’ve had trouble clearing my mind in getting my ideas out there.

  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted
  just trying to figure out how to begin. Any
  ideas or tips? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you taking the time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending way too much time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have
  really loved browsing your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I am
  hoping you write once more very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague
  who was conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner simply
  because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this
  issue here on your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m
  definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped
  me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either
  way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this
  one today.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wishes to be updated with latest technologies after that he must be go
  to see this site and be up to date all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please share.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever
  run into any web browser compatibility issues? A handful of my blog audience have complained
  about my website not operating correctly in Explorer
  but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I’ll make sure to bookmark it and return to read more
  of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, its good paragraph about media
  print, we all be familiar with media is a great source of data.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include approximately all vital
  infos. I’d like to see more posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very rapidly this web site will be famous amid all blogging
  and site-building viewers, due to it’s good articles
  or reviews

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog you have here.. It’s hard to find quality writing
  like yours nowadays. I honestly appreciate people like
  you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s really a nice and useful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful
  info with us. Please stay us up to date like this.

  Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic website. Lots of useful info here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing
  in delicious. And of course, thanks to your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of all
  friends about this piece of writing, while I am also eager of getting experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am genuinely grateful to the owner of this web page who has shared
  this enormous paragraph at here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that
  I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your means of describing everything in this post is genuinely fastidious, all can easily be aware of it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually loved account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing for your feeds and even I
  success you get entry to persistently quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up colleagues, how is all, and what you wish for to say regarding this
  article, in my view its really awesome in support of me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as
  with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you
  customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this
  one today.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great info. Lucky me I found your site by chance
  (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very
  much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough
  time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being
  off-topic but I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one needs expert view on the topic of blogging and site-building
  afterward i recommend him/her to visit this webpage, Keep up the good job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely impressed together with your writing skills and also with the
  format for your weblog. Is this a paid subject or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to see a nice weblog like this one these days..
  plenty of fish natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s remarkable to pay a quick visit this web page
  and reading the views of all mates concerning this article,
  while I am also zealous of getting know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with
  your website. It appears as if some of the text in your
  posts are running off the screen. Can somebody else
  please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a problem with my web browser because
  I’ve had this happen previously. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am in fact thankful to the owner of this site who has shared this wonderful article at here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I pay a quick visit each day some web pages and blogs to read articles or reviews, but this blog provides feature based writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there, You’ve done a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I enjoy reading all of your article post.
  I wanted to write a little comment to support you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right away I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming
  again to read further news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and
  bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  For newest information you have to go to see internet and on internet I found this site as a best web site for newest updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Extremely useful information particularly the closing part
  🙂 I handle such info a lot. I used to be
  seeking this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really interesting, You’re a very skilled
  blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

  Also, I have shared your website in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any ideas? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I have recently been searching for info approximately this subject for a while and yours is the
  greatest I have found out till now. However, what about the bottom line?

  Are you positive in regards to the supply?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is in point of fact a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this helpful info
  with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A couple of my blog audience have complained about
  my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any tips to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this weblog is wonderful i love studying your articles.

  Keep up the great work! You understand, many individuals are hunting around
  for this info, you could aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered publishing an e-book or guest
  authoring on other sites? I have a blog based
  on the same information you discuss and would
  love to have you share some stories/information. I know
  my viewers would value your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an email.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Someone in my Facebook group shared this site
  with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying
  the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Great blog and excellent design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to far added agreeable from you!

  However, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re in point of fact a good webmaster. The site loading pace
  is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic task on this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to all, the contents existing at this site
  are really awesome for people experience, well, keep up the nice
  work fellows.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Quality articles is the secret to attract the viewers to go to see the web site, that’s what this site is
  providing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the valuable info you provide on your articles.
  I will bookmark your blog and check again right here regularly.

  I’m slightly sure I’ll be informed lots of new stuff proper right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When some one searches for his necessary thing, thus he/she needs
  to be available that in detail, therefore that thing is maintained over
  here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your site? My blog site is in the
  very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you present
  here. Please let me know if this alright with you.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog right here! Additionally your site
  lots up very fast! What host are you the usage of?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours
  lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I
  found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings I am so excited I found your blog,
  I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please do keep up the
  superb jo.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at many of the
  posts I realized it’s new to me. Regardless,
  I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent goods from you, man. I’ve be mindful your stuff previous
  to and you’re just too great. I really like what you’ve received here, really like what you are saying and the
  way by which you assert it. You’re making it enjoyable and you continue to care for to keep it sensible.

  I can’t wait to learn much more from you. That is actually a terrific site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here from a different
  web page and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit
  this web site on regular basis to take updated from most up-to-date news update.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *