Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна дар замони Муғулҳо — Донишхона

Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна дар замони Муғулҳо

Категорияҳои моликияти замин. Суюрғол

Муносибати иҷтимоию иқтисодии замони муғулҳо, таъсири истило ва фармонфармоии онҳо ба созмонҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии давлати ҳулокуиҳо ҳаматарафа омӯхта шудааст.  Албатта, мушоҳида ва хулосаҳои муаррихони Эронро ба таври механикӣ ба шароити Осиёи Миёна татбиқ кардан мумкин нест, лекин ин материалҳо барои фаҳмидан ва дарк кардани баъзе мадракҳои ғайримустақими оид ба як қатор созмонҳои иҷтимоию иқтисодии онвақтаи Осиёи Миёна кӯмак мерасонанд.

Бояд қайд кард, ки муаррихон барои аз ҳамин нуқтаи назар ба таври конкретӣ-таърихӣ тадқиқ намудани худи Осиёи Миёна ҳанӯз хеле кам кор кардаанд. Яке аз сабабҳои ин ҳолат сустӣ ва маҳдудияти асосҳои маъхазши-носист. Пеш аз ҳама, ба ҷустуҷӯ ва омӯзиши сарчашмаҳои маҳаллӣ бояд диққати махсус дод. Тадқиқи вақфномаҳои солҳои 1299 ва 1326-1333, ҳамчу-нин мушоҳидаҳои О.Д.Чехович доир ба мафҳуми баъзе истилоҳот то чи андо-за аҳамият ва ояндаи хуб доштани ин ҷиҳати масъаларо нишон медиҳанд.

Аз ин санадҳо маълум мегардад, ки дар замони муғулҳо заминҳои вақфии Осиёи Миёна на фақат барҳам нахӯрд, балки вазни нисбии онҳо, зоҳиран, зиёдатар гардид. Хонҳои муғул, бо баъзе истисно, ба мардуми ин сарзамин озодии ақоиди мазҳабӣ медоданд. Онҳо аксар вақт рӯҳониёнро (аз ҷумла, рӯҳониёни исломро) аз пардохтани андозу хироҷ озод мекарданд. Ҳатто дар вақтҳои истило ва ғорати саросари мардум молу мулки рӯҳониён эмин мемонд. Албатта, ҳангоми тохтутозҳои истилокорона, ҷангҳои бай-нихудӣ ва ҳуҷумҳои ғоратгаронаи муғулҳо заминҳои вақф ҳам мисли дигар заминҳо зери по монда, хароб мешуданд. Аммо худи ин категорияи замин мавҷудияти худро ҳамоно давом медод. Агар ин ҳам ба назар гирифта шавад, ки муғулҳо то Кабакхон ба идораи Осиёи Миёна дахолат намекарданд ва кӯшишҳои ба даст даровардани заминро надоштанд, мумкин аст ба чунин хулосае омад, ки фонди заминҳои вақф пас аз истилои муғулҳо кам нашуда-аст. Дар баробари ба ҳолати муқаррарӣ даромадани ҳаёти хоҷагӣ ин фонд боз ҳам метавонист афзояд, ки дар ин бора вақфномаҳои дар боло зикршуда шаҳодат медиҳанд. Дар соли 1299 Абдурраҳим Муҳаммад ном як шахси давлатманди исфиҷобӣ деҳаеро бо заминҳои шодобаш харида, хуб иморат кард ва ҳамаи инро ба вақф табдил дода, идораи онро ба зиммаи худ ва авло-ди худ гузошт. Дар соли 1326 набераи Сайфиддини Бохарзӣ як ноҳияи та-момро аз тарафи ҷанубу шарқи Бухоро ба фоидаи мақбара ва хонақоҳи бо-бояш тақдим намуд. Чанде пештар аз ин хонзодахоними муғул Сиюркӯктенӣ маблағи калонеро ба сохтмони мадрасаи Бухоро (мадрасаи Хония) тахсис дода, онро бо вақфҳо таъмин кард. Ҳокими тоҷир Масъудбек низ дар Бухоро мадрасае сохт, ки бо номи мадрасаи Масъудия машҳур аст ва қабри Масъудбек ҳам дар он ҷост. Мулкҳои вақфи ин мадрасаҳо бояд хеле зиёд бошанд, зеро фақат талабаҳо дар ҳар яке аз онҳо, гӯё ки ба ҳазор нафар мерасидаанд.

Аз эҳтимол дур нест, ки баъзе кӯшишҳои азхуд кардани заминҳои вақф низ зоҳир гардида бошад. Аз ин рӯ, яке аз шартҳои вақфдиҳандагон, ки ба ҳокимон ва амалдорон иҷора надодани милки вақфро таъкид кардаанд ва он дар вақфномаи соли 1326 зикр ёфтааст, беасос наменамояд.

Дар ин санад ғайр аз заминҳои вақф ҳангоми тавсифи қитъаҳои ба вақф дохилнашуда боз се категорияи замин: милк (мулки хос), мамлакаи инҷу ва мамлакаи девон ном бурда шудааст. Вазни нисбии ҳар кадоми ин катего-рияҳо дар Осиёи Миёнаи аҳди муғул маълум нест. Ҳам мулки деҳқон ва ҳам мулки феодал дар феҳристи расмии фақеҳон замини милк номида шудааст. Давраи истило ва ҳукмронии муғулҳо ин ду навъи мулкро аз байн набурд. Ба ин сабаб онҳоро мо дар замонҳои баъди муғулҳо низ дучор меорем. Дар давлати Ҳулокуиҳо заминҳое, ки ба сардори давлат, аҳли хонадон ва вас-салҳои ӯ тааллуқ доштанд, замини инҷу номида мешуд. Метавонистанд ин гуна заминро ба тариқи хизматона тақдим кунанд, ба вақф диҳанд, тӯҳфа кунанд, бифурӯшанд ва ғ. Ба фикри И.П.Петрушевский розӣ нашудан мум-кин нест, ки ӯ замини инҷуро бо милк муқоиса карда, ҳардуро мутааллиқ ба як категория медонист, фақат бо чунин тафовут, ки замини инҷу дар ихтиёри сардори давлат, хонадони ӯ ва тобеонаш буду милк дар дасти ҳар шахси алоҳида . Албатта, заминҳои инҷу аз андоз озод буданд. Лекин гоҳо аз за-минҳои милк ҳам андоз гирифта намешуд. Заминҳои инҷуи Эрон аз за-минҳои дар вақти истило ва пас аз мусодирашудаи феодалони маҳаллӣ ва, инчунин аз ҳисоби коммендатсия (замини худро «ба таҳти ҳимояи» яке аз аъзои сулола вогузоштани шахсони ҷудогона) фароҳам омада, захираи онҳо хеле бузург буд. Зоҳиран, заминҳои инҷуи Осиёи Миёна аз заминҳои инҷуи Эрон фарқи казоӣ надоштанд. Лекин мумкин аст, ки вазни нисбӣ ва роҳҳои ба вуҷуд омадани онҳо андаке аз ҳам тафовут кунад. Инро ҳам бояд ба назар гирифт, ки фақат Кабакхон ва баъзе ворисони ӯ дар сарзамини Мовароун-наҳр ба таври устувор ҷой гирифтанд. Дар ин вақт муносибат бо аҳолии муқимӣ ва тартиботи маҳаллӣ назар ба давраи истило ва даҳсолаҳои аввали он тамоман дигаргун гардида буд. Аз ин рӯ, мумкин аст чунин тахмин кард, ки дар шароити Осиёи Миёна мусодира роҳи асосии пайдоиш ва афзоиши заминҳои инҷу набуд ва умуман захираи ин қабил замин дар ин ҷо он қадар аҳамият надошт. Ҳангоми тадқиқи боз ҳам дақиқтар ва муфассалтари ин масъала, ба қадре ки сарчашма ва маъхазҳо имкон медиҳанд, хариди за-минҳои милкро, ки эҳтимол, василаи пур кардани захираи заминҳои инҷу бошад, набояд аз назар соқит намуд. Дар давраҳои дертари Осиёи Миёна чунин ҳодисаҳое маълуманд, ки подшоҳон маҳз заминҳои милкро ба як та-риқаи муқаррарӣ бо хату мӯҳри қозихона ба расмият дароварда мехари-данд.

Замини девон замини давлатӣ ба шумор мерафт. Пас, маълум мешавад, ки дар Осиёи Миёнаи замони муғулҳо аз рӯи ҳаққи моликият чор категорияи замин: 1) замини давлатӣ, 2) милки феодалӣ ва инҷу, 3) замини вақф ва 4) милки деҳқон мавҷуд будааст.

Шубҳае нест, ки дар замони ҳукмронии муғулҳо дар Осиёи Миёна, мисли Эрон, усули подошҳои феодалӣ вуҷуд дошта, беш аз пеш равнақ пайдо ме-кард. Дар Эрони онвақта ин подошҳоро бо истилоҳи кӯҳнаи арабӣ иқтаъ ва ё бо истилоҳи нави муғулӣ суюрғол меномиданд. Ҳам иқтаъ ва ҳам суюрғол мумкин буд хурд ё калон бошад. Дар вақтҳои аввал иқтаъро бештар саркар-даҳои ҳарбӣ соҳиб гардида, сарбозони қаторӣ бошанд, ба ивази хизмат мол ё пул мегирифтанд. Аммо дар аҳди Ғазанхон ноҳияҳои тамом ба тариқи иқтаъ ба сарбозони муғул тахсис дода шуданд. Ин навъи иқтаъ аз қисматҳои хурди мутааллиқ ба шахсони ҷудогона иборат набуда, балки масоҳати калонеро ташкил мекард, ки ба як воҳиди қӯшун дода мешуд. Амири ҳазорӣ ин зами-ни иқтаъро байни амирони садӣ ва амирони садӣ дар навбати худ байни амирони даҳӣ тақсим мекарданд. Иқтаъ на фақат ҳаққи ба замин ва тамоми даромадҳои он, ба об ва одамони сокини он маҳал доштаи соҳиби худро маҳфуз менамуд, балки ҳамчун мулки меросӣ ҳисоб ёфта, ба иқтаъдор им-кони бо тамоми салоҳият аз тобеони худ хироҷ ситониданро ҳам медод.

Суюрғол ифодаи равшантар ва шакли комилтари ҳукмронии феодали ғосиб (турк ё муғул) нисбат ба зироаткорони муқимӣ ҳисоб мешуд, ки дар худ маънии варосат ва масунияти пурраи андозу молиёт ва судиву идоравиро низ нуҳуфта буд. Ба суюрғолҳои калон мулкҳои фарогирандаи, ҳам воҳаҳои ободи зироатӣ ва ҳам даштҳои ҳомун дохил мешуданд.

Масъалаи подошҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна ҳанӯз бар асоси матери-алҳои конкрети таърихӣ мавриди тадқиқи ҳамаҷониба қарор нагирифтааст. Танҳо ҳамин як чиз маълум аст, ки Хуҷанд барои ҷалоириҳо, ноҳияи Қашқадарё барои барлосҳо, ноҳияи ҷануби Тоҷикистон барои қавучинҳо мулкҳои ба тариқи подош соҳибшуда, иқтаъ ё суюрғолҳои онҳо ба шумор мерафтанд.

Категорияҳои деҳқонон.

Масъалаи сохти крепостноӣ. Ғуломӣ

Деҳқонон дар замони муғулҳо, мисли пештара ва давраҳои баъдина, гу-ногунтаркиб буданд. Гурӯҳе аз онҳо дорои имтиёз ва моликияти хусусӣ буда, ба давлат назар ба дигарон камтар андоз мепардохтанд (зоҳиран, ин ҳамон қисмати асосии аҳолист, ки дар натиҷаи хонахароб ва нобудшавӣ миқдоран хеле кам монда буд). Миқдори хеле зиёди деҳқонон заминро иҷора меги-рифтанд, ё худ ҳамчун барзгари кироя дар замини доро кор мекарданд. Ин қабил деҳқонон дар вақфномаи соли 1326 бо номи музореъ ёд шудаанд. Аз рӯи маълумоти ҳамин вақфнома, деҳқонони иҷоранишини заминҳои зироа-тии вақф сеяки ҳосилро медоданд. Аммо махсус таъкид шуда буд, ки замини вақф аз ду сол зиёдтар ба иҷора дода намешавад.

Мадракҳои ғайримустақими давраҳои баъдтар водор мекунанд чунин тасаввур намоем, ки истилои муғул бақияҳои обшинагӣ – категорияҳои деҳқононро, ки аз насл ба насл дар як деҳа зиндагонӣ карда, соҳиби ҳуқуқи «иҷораи доимӣ» ва баъзе дигар ҳуқуқу вазифаҳои умумӣ ва ба ҳам алоқамандкунанда буданд, аз байн набурдааст.

Дар асрҳои ХV–ХVI чунин бозмондаҳои «обшинаи деҳқонон» дар катего-рияҳои гуногуни замин: замини давлат, замини милк ва замини вақф дида мешуданд. Аммо чигунагии ин ҳолат дар асрҳои ХIII–ХIV маълум нест.

Дар вақфномаи соли 1326 боз як категорияи деҳқонон ёд шудааст, ки он-ро кадевар меномиданд. Кадеварҳо асосан ба парвариши боғоти милк машғулӣ доштанд. Вале аз ин санад равшан нест, ки аҳволи онҳо аз аҳволи деҳқонони иҷоранишин чи тафовуте дорад ва муносибати онҳо бо соҳибони замин чи гуна аст. Зимнан, хидмати боғоти милкро на фақат кадеварҳо, бал-ки боғбонҳо низ баҷо меоварданд. Инро ҳам бояд қайд кард, ки бар тибқи санади мазкур, киштукори заминҳои вақфро ғуломон ҳам, ки аз тарафи вақфдиҳандагон озод карда, ба замин нишонда шуда буданд, анҷом медо-данд.

Онҳо ҳақ надоштанд, ки замини вақфро тарк кунанд, дигар аз ҳар ҷиҳат бо деҳқонони иҷоранишин яксон буданд, зеро онҳо низ дар ҳамон шароити пардохти сеяк ҳиссаи ҳосилро додан хизмат мекарданд.

Ба замин вобаста шудани ғуломон ҳанӯз барои сухан рондан аз усули крепостноӣ дар Осиёи Миёна асосе намедиҳад. Дар Эрони замони муғулҳо деҳқононро ба замин побанд намуда, аз ҷое ба ҷои дигар кӯчиданро манъ мекарданд ва аз миёнаҳои асри ХIII сар карда, деҳқонони кӯчидаро ба ҷойҳои пештараи худ бозмегардонидагӣ шуданд. Ярлиқи Ғазанхон аз таърихи соли 1303 инро фақат тасдиқ намуд. Хеле муҳим аст, ки ин на фақат ба деҳқонони иҷоранишини заминҳои иқтаъ, балки ба деҳқонони дар заминҳои милк ни-шаста низ тааллуқ дошт. И.П.Петрушевский чунин мешуморад, ки ин ҳолат ба тамоми деҳқонони дар ҳар гуна замин нишаста дахл менамуд. Сабабҳои асосии ба заминҳо нишонда мондани деҳқонон ин буд: агар пештар барои нуфуси сершумор замини корам намерасида бошад, пас аз қатлу ғорати ис-тилокорони муғул миқдори аҳолӣ ва замини зироат хеле кам шуд ва бар замми ин, дар натиҷаи истисмори бераҳмонаи хусусан ашрофи ҳарбии фео-далӣ деҳқонон ба ҳар тараф фирор намуда, аксари заминҳо нокишта монд. Ин буд, ки хонҳои муғул аз рӯи манфиати давлат ва феодалон, ки нигоҳ до-штани деҳқононро ҳамчун адокунандаи андозу хироҷ, яъне манбаи даромад тақозо мекард, сиёсати ба замин баста мондани деҳқононро ҷорӣ намуданд. Ин сиёсат боз аз он сабаб ҳам пеш гирифта шуд, ки вай ба нуктаҳои асосии Ясои чингизӣ, ки ба пешвоёни худ комилан мутеъ будани мардуми бодия-нишин ва қатъан мумкин набудани ҳаракати худсаронаи онҳоро талқин ме-кард, мутобиқат дошт.

Шароити Осиёи Миёна низ ба ҳамин минвол буд. Дар ин ҷо ҳам миқдори аҳолӣ ва замини зироат кам шуда, хоҷагии деҳқонон хароб ва зулму ис-тисмор афзунтар мегардид. Дар ҳамон навоҳии Осиёи Миёна (аз қабили Туркманистони ҷанубӣ), ки ба ҳайъати давлати Ҳулокуиҳо дохил мешуданд, мисли дигар вилоятҳои ин давлат ҳодисаи ба замин побанд карда мондани деҳқонон ба таомул даромада буд. Аммо мадракҳои аниқе, ки ба мавҷудияти усули крепостноӣ дар давлати чағатоӣ, дар хиттаи Мовароуннаҳр ва вило-ятҳои дар қисмати шарқӣ воқеъгардида далолат мекарда бошанд, дар дасти мо нест.

Бинобар ин ҳоло вақти ҳалли ин масъала нарасидааст. Дар ин маврид баъзе хусусиятҳои аз Эрон фарқкунандаи ташкили идораи Мовароуннаҳрро низ бояд ба эътибор гирифт. Чунон ки борҳо хотирнишон гардид, худи муғулҳо дар асри ХIII ба кори идораи мамлакат дахолат намекарданд ва ху-дашон қитъаи замин ва иқтаъ надоштанд. Даромади мамлакатро ба воситаи ҳокимони тоҷир (Маҳмуди Ялавоч, Масъудбек ва писарони ӯ) ҷамъ мекар-данд ва ин даромад барои ҳамаи он муғулоне, ки ин қисмати Осиёи Миёна ба онҳо тааллуқ дошт, умумӣ буд. Ин аст, ки он вақт дар назди хонзодаҳо ва аъёну ашрофи муғул масъалаи чи тавр ва аз ки рӯёнидани оидоти замин, дар ҷои худ будан ё фирор кардани деҳқонон ҳеҷ аҳамияте надошт. Албатта, дар асри ХIV ин ҳолат дигар шуд. Вале дар ин маврид ишораи вақфномаи соли 1326-ро дар бораи ин, ки заминро, дар сурати ободу шодоб буданаш ҳам, ба деҳқонон аз ду сол бештар ба иҷора дода нашавад, набояд аз назар соқит кард.

Алалахусус, ин ҷо сухан аз воҳаи Бухоро меравад, ки дар солҳои 1273 ва 1276 тамоман хароб шуда, то соли 1326 ҳам дар ҳар сари қадам кӯшкҳои вайрон ва боғоти ба харобазор табдилёфтаро дучор меомаданд.

Аҳволи пешаварон

Сиёсати ба қайди асорат даровардани аҳолӣ, ки муғулҳо ҷорӣ мекарданд, махсусан дар муносибати онҳо бо пешаварон возеҳу равшан зоҳир мегардад. Дар ин бобат шаҳодати яке аз маъхазҳо хеле ҷолиб аст. Тақрибан соли 1262 қосиди Қубилойхон дар Бухоро пас аз ҳисобу бароварди дубора тақсимоти зеринро муқаррар намуд: аз 16 ҳазор бухориён 5 ҳазор кас ба Боту (яъне Ҷуҷиён) ва 3 ҳазор кас ба Сиюркӯктенибегӣ (модари Ҳулокухон, Мангухон ва Қубилойхон) тааллуқ дошта, қисмати боқимондаи онҳо дар ихтиёри қоон, яъне сардори муғулҳо буданд, ки ӯ бо онҳо ҳамчун моли шахсии худ муноси-бат мекард. Дар соли 1263 Ҳулокухон, ки бо Ҷуҷиён ҷанг мекард, ба беруни шаҳр бароварда, сар буридани 5 ҳазор аҳолии ба ин хонадон тааллуқдоштаи Бухороро фармуд ва дар ин ҳангом на андешаи молумулк ва на раҳме нисбат ба зану кӯдакони онҳо дар дили ӯ пайдо нашуд. Муҳаққиқон дуруст тахмин мекунанд, ки инҳо пешавароне буданд, ки ба ихтиёри хонҳои муғул дода шуда, шахсан ба онҳо итоат мекарданд ва хизмати онҳоро ба ҷо меовар-данд.

Плано Карпини ду гурӯҳ пешаваронро ёд мекунад: «Дар мулки саратси-онҳо ва дигарон, ки дар ин миён онҳо (муғулҳо.–Б. Ғ.) гӯё ки ҳокиманд, ҳамаи беҳтарин пешаваронро соҳибӣ карда, ба тамоми корҳои худ истифода меба-ранд… ба ҳар яке ҳар рӯз нони баркаш ва ҳафтае се бор порае гӯшт медиҳанд. Инро ҳам ба он пешавароне раво мебинанд, ки дар шаҳр иқомат доранд» . Аз ин гуфтаҳо чунин бармеояд, ки як гурӯҳ пешаварони шаҳр ҳаёти ғуломона ба сар мебурдаанд, маҳсулоти бавуҷудовардаи онҳоро дигарон соҳиб шуда, ба ивазаш ҳар рӯз ба онҳо хӯроки бадаста медодаанд; гурӯҳи дигари пешава-рони шаҳр, ки озод ё ғулом буданашон маълум нест, бо ихтиёри худ кор кар-да, аз оидоти касбашон андоз мепардохтаанд.

Рашиддадин ҳам ҳангоми ном бурдани тадбироти бевосита ба Осиёи Миёна дахлдоштаи Мангуқоон, зоҳиран, дар, бораи ҳамин гурӯҳи пешаварон сухан рондааст: «…Мангуқоон фармуд, ки мардуми авом аз (қабили) тоҷирон, дӯкондорон ва косибон ба дастёрони худ лутфу марҳамат намоянд ва ба (онон) аз неъмати худ бахшоянд, то ҳар яке маблағи лозимаро аз ин му-омила ба қадри дарёфти худ бипардозанд».

Аҳволи пешаварони Осиёи Миёна ба як минвол набуд ва дар зарфи ду аср ҳамеша тағйир ёфта меистод. Аз манбаъҳои хаттӣ маълум мегардад, ки бисёр пешаварон ба вазъияти ғуломӣ дучор карда шудаанд. Дар овони исти-лои Осиёи Миёна муғулҳо умуман як қисми пешаваронро ба Муғулистон ронда бурдаанд. Баъдтар дар шаҳрҳои Эрон ва Осиёи Миёна корхонаҳои ҳу-нармандие ба вуҷуд омаданд, ки ба табақаи ҳокими муғулҳо тааллуқ дошта, дар он ҷо пешаварон мисли ғулом кор мекарданд. Дар баробари ин пешава-рони мамлук ҳам ба мисли гурӯҳи дар боло зикршудаи Бухоро вуҷуд до-штанд, ки ба ихтиёри худ кор карда, дар айни замон, ба хонҳои муғул вобаста гардида буданд ва аз касбу тиҷорати худ ба онҳо андоз медоданд. Гурӯҳи нис-батан озоди пешаварон ва тоҷироне низ мавҷуд буданд, ки ба хазинаи ҳуку-мати марказӣ андоз (тамға) мепардохтанд. Зоҳиран, миқдори ин гуна пеша-варон торафт меафзуд. Бояд қайд кард, ки андозро аз онҳо маъмурони девон ва ё иҷорадорон ҷамъ мекарданд.

Албатта, чунин гумон кардан, ки муғулҳо пешаваронро асир карда ва ба ғуломиву бардагӣ дучор намуда, гӯё боиси тамоман аз байн рафтани ташки-лоти пешаварӣ низ гардида бошанд, ҳеҷ як асосе надорад. Баробари таҷдиди сохтмони шаҳрҳои харобшуда ва эҳёи истеҳсолоти молӣ мебоист, инчунин коргоҳу устохонаҳои ҳунармандӣ ҳам дубора барқарор гардида, рӯ ба та-раққӣ мениҳод.

Яке аз ҳодисаҳои нангини ҳукмфармоии истилокорони муғул афзоиши ҷанбаи ғуломдорист. Муғулҳо на фақат пешаваронро, балки тамоми аҳолии маҳалҳои ғасбкардаи худро ба ғулом табдил медоданд ва онҳоро дар хоҷагӣ, аз ҷумла, дар зироат ба таври васеъ кор мефармуданд. Дар бозори ғулом одамони ҳар қавму миллатро мефурӯхтанд. Чун меҳнати ғуломи нисбат ба тараққиёти истеҳсолот бепарво мувофиқи чашмдошт манфиат набахшид, чи навъе ки вақфномаи соли 1326 нишон медиҳад, таҷрибаи озод кардани ғуло-мон ва ба шахси вобаста табдил додани онҳо ба кор бурда шуд.

Зиддияти асосӣ на ин ки дар миёни ашрофи феодалӣ ва аъёни бодия-нишин, балки дар байни табақаи болои феодалон, инчунин рӯҳониён, бозур-гонон ва судхӯрон, аз як тараф, деҳқонон ва бенавоёни шаҳр, аз тарафи дигар, ба амал меомад. Таъсири фишоровари рӯҳониёни ислом ба оммаи забун ва ақибмонда, хусусан роли гиҷкунандаи сӯфияи дарвешӣ ва шайхони сершу-мори он инкишофи шаклҳои бевоситаи муборизаи оммаи истисморша-вандаи тоҷикро бар зидди асоратгарони маҳаллӣ (тамоман пешгирӣ карда натавониста бошанд ҳам) бо ҳар васила бозмедоштанд.

Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна дар замони Муғулҳо: 238 комментариев

 • в
  Permalink

  Hello, yup this piece of writing is really nice and I have learned
  lot of things from it regarding blogging. thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and
  actual effort to generate a very good article… but what can I say…
  I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several
  websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress
  posts into it? Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is my first time pay a quick visit at here and i am actually
  happy to read everthing at alone place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After checking out a handful of the blog articles on your
  web site, I truly appreciate your technique of writing a blog.
  I saved it to my bookmark site list and will be checking
  back in the near future. Please check out my website too and
  let me know your opinion.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like what you guys are usually up too. This sort of clever work and
  exposure! Keep up the terrific works guys I’ve
  included you guys to my own blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I
  have truly loved surfing around your blog posts. After all I will be subscribing on your feed and
  I’m hoping you write once more very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the
  screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting
  issue or something to do with browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The style and design look
  great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of area .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Reading this info So i am satisfied to show that I have a very just right uncanny feeling I found
  out just what I needed. I so much definitely will make sure to do not disregard this
  website and provides it a look regularly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have fun with, result in I found just what I used to be looking for.
  You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have
  a great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve
  either written myself or outsourced but it looks like
  a lot of it is popping it up all over the internet without my
  authorization. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off?
  I’d certainly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new
  initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be
  honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark
  your website to come back in the future. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  You need to be a part of a contest for one of the best blogs online.
  I most certainly will highly recommend this blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend
  your website, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is really unique compared to other people I’ve read stuff from.

  I appreciate you for posting when you have the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright
  infringement? My site has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears
  a lot of it is popping it up all over the web without my permission.
  Do you know any solutions to help stop content
  from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am actually delighted to read this web site posts which carries
  lots of helpful facts, thanks for providing such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg it
  and personally suggest to my friends. I am confident they will be
  benefited from this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks , I’ve just been looking for information approximately this subject for ages and yours
  is the best I’ve discovered so far. However, what concerning the bottom line?

  Are you positive in regards to the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right.
  This put up actually made my day. You cann’t believe
  just how so much time I had spent for this info! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I’m
  inspired! Extremely useful information specifically the closing phase 🙂 I maintain such information a lot.

  I was seeking this particular info for a long time.
  Thanks and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do agree with all of the ideas you’ve offered for your post.
  They are very convincing and can certainly
  work. Still, the posts are too quick for beginners. Could you please prolong them a little from next time?
  Thank you for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds
  additionally? I’m happy to search out numerous useful info
  here within the post, we want develop more strategies in this
  regard, thank you for sharing. . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a
  lot often inside case you shield this increase.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would
  never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try
  to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your
  stuff previous to and you’re just too excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This
  is really a tremendous website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this
  board and I to find It truly useful & it helped me out much.
  I am hoping to offer something again and help others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve truly loved browsing your blog posts.

  After all I’ll be subscribing on your feed and I hope
  you write again very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this
  blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking
  back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it appear so easy along with your presentation but
  I to find this matter to be actually one thing which I believe
  I’d by no means understand. It seems too complicated and very vast for me.
  I am having a look ahead in your subsequent publish, I will attempt to get the cling of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the great information you have here on this
  post. I am coming back to your website for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been browsing on-line more than three hours
  lately, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s beautiful price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as you
  probably did, the net will be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah, that’s what I was exploring for, what a information! existing
  here at this website, thanks admin of this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is a great tip particularly to those new to the blogosphere.

  Short but very accurate information… Appreciate your sharing
  this one. A must read post!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post
  to let you know. The style and design look great though!

  Hope you get the issue fixed soon. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s hard to find knowledgeable people in this particular topic, but you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time emailed this website post page to all my friends, as if like to read it
  afterward my links will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is a topic that is near to my heart… Many thanks!

  Exactly where are your contact details though?

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I
  really loved what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do
  you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You should be a part of a contest for one of the best sites on the internet.
  I most certainly will recommend this web site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with helpful info to work on. You’ve done an impressive process and our whole group shall be
  grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog
  shine. Please let me know where you got your theme.
  Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your mode of describing all in this paragraph is genuinely nice,
  all can simply know it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, this weekend is pleasant for me, since this moment
  i am reading this wonderful informative piece of writing here
  at my residence.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely impressed along with your writing abilities
  and also with the format to your weblog. Is this a paid subject or
  did you customize it your self? Either way stay up
  the excellent quality writing, it is rare to look a great blog like this one nowadays..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everything is very open with a really clear description of the
  challenges. It was truly informative. Your site
  is useful. Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each
  time a comment is added I get several emails
  with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fastidious answer back in return of this query with
  genuine arguments and explaining the whole thing on the topic of that.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your personal marvelous posting! I really
  enjoyed reading it, you can be a great author. I will be sure
  to bookmark your blog and definitely will come
  back in the foreseeable future. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice afternoon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m no longer certain the place you’re getting your information,
  but great topic. I needs to spend some time studying more or figuring out
  more. Thank you for magnificent info I used to be in search of this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Why visitors still use to read news papers when in this technological
  world everything is available on net?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the time and effort you put into your
  blog and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is a very smartly written article.

  I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thank you for the post.
  I will certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  excellent points altogether, you simply gained a new reader.
  What could you suggest in regards to your publish that you made some days ago?
  Any positive?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up
  my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all
  vital infos. I’d like to peer extra posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I may just I want to counsel you few fascinating things or advice.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I wish to learn more things approximately it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice weblog right here! Also your web site lots up fast!

  What host are you using? Can I am getting your associate link for your host?

  I desire my web site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am
  attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great goods from you, man. I’ve keep in mind your stuff prior to and you’re
  simply too magnificent. I actually like what you have
  bought here, really like what you are stating
  and the best way during which you assert it. You’re making it entertaining and you continue to
  care for to stay it sensible. I can not wait to learn much more from
  you. This is really a terrific web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s in point of fact a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this
  useful info with us. Please stay us up to date like this.

  Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are
  a collection of volunteers and starting a new project in a
  community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a wonderful job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally talking about >Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии Осиёи
  Миёна дар замони Муғулҳо —
  Донишхона <Liked it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning unexpected feelings.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I
  have really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope
  you write again soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is appropriate time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I have read this post
  and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up Dear, are you genuinely visiting this website
  daily, if so afterward you will definitely get fastidious know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This page truly has all the info I needed
  concerning this subject and didn’t know who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog audience have complained about my site
  not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established website such as yours require a lot
  of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my experience and views online.

  Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog
  owners. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back
  in the future. All the best

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this useful
  info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look
  forward to all your posts! Carry on the great work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I used to be suggested this web site by means of my cousin. I am no longer sure
  whether this post is written by way of him as no one else recognise such particular about my difficulty.
  You’re incredible! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to
  send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no
  coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one needs to be updated with most up-to-date technologies afterward he must
  be visit this web site and be up to date all
  the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i
  subscribe for a blog web site? The account
  helped me a applicable deal. I had been a little bit acquainted of
  this your broadcast offered shiny clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  obviously like your web site however you have to take a look at the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to
  inform the truth then again I’ll definitely come again again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
  you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back in the future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice day!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the auspicious writeup. It in truth was a enjoyment account it.
  Look advanced to far introduced agreeable from you!
  However, how could we keep up a correspondence?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you are working with?
  I’m having some minor security issues with
  my latest site and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Definitely believe that which you said. Your
  favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know
  about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article
  or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours
  and I think we could greatly benefit from each other.

  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My relatives always say that I am wasting my time here at net, however I know I am
  getting knowledge every day by reading thes pleasant articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family all the time say that I am killing my time here at web, but I know I
  am getting familiarity daily by reading such good posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s truly very complicated in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use internet for that reason, and obtain the hottest information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress
  because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives
  for another platform. I would be great if you could
  point me in the direction of a good platform.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, every time i used to check website posts
  here early in the daylight, for the reason that
  i like to gain knowledge of more and more.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been browsing online more than 2 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did,
  the internet will be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me
  to check out and do so! Your writing style has been amazed me.

  Thanks, quite great article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting sick and tired
  of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking
  at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it
  and personally recommend to my friends. I’m sure
  they’ll be benefited from this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah, that’s what I was exploring for, what a material!
  present here at this webpage, thanks admin of this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Article writing is also a excitement, if you be acquainted with then you
  can write otherwise it is difficult to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the outstanding work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am in fact grateful to the owner of this site who has shared this wonderful piece of
  writing at at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you’re just too fantastic. I really
  like what you’ve acquired here, certainly like what
  you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it sensible. I can’t wait to read far more from you.

  This is really a tremendous website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  constantly i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am
  reading at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much
  appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I blog quite often and I really appreciate your content.
  This article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your Feed as well.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have bookmarked it.

  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  First of all I want to say excellent blog! I had a quick question which I’d like to
  ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out.

  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This blog post couldn’t be written much
  better! Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I’ll send this information to him.

  Fairly certain he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent site. A lot of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans also sharing
  in delicious. And certainly, thanks to your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like what you guys are usually up too.
  This sort of clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve incorporated
  you guys to my personal blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and will
  come back later in life. I want to encourage you
  to ultimately continue your great job, have a nice morning!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you
  amend your website, how can i subscribe for a weblog site?
  The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny transparent idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah, that’s what I was looking for, what a information! existing here at
  this web site, thanks admin of this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is something that not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy I came across this during my search for something regarding this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am no longer certain where you’re getting your information,
  however good topic. I must spend a while studying much more or working out
  more. Thanks for excellent info I used to be on the lookout for this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful information you supply to your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at again here frequently.
  I am rather sure I will learn lots of new stuff proper right here!
  Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great author.I will always bookmark your blog and will often come back later on. I
  want to encourage one to continue your great
  work, have a nice day!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for some other informative website. The place else
  could I am getting that type of info written in such an ideal approach?
  I’ve a undertaking that I’m simply now running on, and I’ve been at the
  look out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greate post. Keep writing such kind of info on your page.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have performed an excellent job. I’ll definitely digg
  it and individually suggest to my friends. I’m
  confident they will be benefited from this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web
  the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries
  that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings I am so excited I found your blog page, I really found you by
  error, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would
  just like to say cheers for a remarkable post and a all round
  exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but
  I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the fantastic work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m more than happy to find this web site.
  I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely appreciated every little bit of it and I have you bookmarked to
  see new stuff on your site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s hard to come by experienced people about this subject, however,
  you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll
  just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for inexperienced
  blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.

  I do not know who you are but certainly you are going to
  a famous blogger if you are not already 😉
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every one, the contents present at this web page are genuinely awesome for people
  knowledge, well, keep up the good work fellows.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article presents clear idea designed for the new visitors of
  blogging, that genuinely how to do running a blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am genuinely grateful to the holder of this
  web site who has shared this impressive article at at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy, result in I discovered exactly what I was taking a look for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless
  you man. Have a great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  My relatives always say that I am killing
  my time here at web, except I know I am getting knowledge daily by reading
  thes nice articles or reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

  Your web site provided us with helpful information to work on. You’ve performed a formidable
  process and our whole community will probably be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  For latest news you have to go to see web and on the web I found this web
  site as a finest web site for latest updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I have be mindful your stuff previous to and you’re just
  extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here,
  really like what you are saying and the way wherein you assert it.
  You make it enjoyable and you continue to care for to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you. This is really a great
  site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great weblog right here! Also your website lots up very fast!
  What web host are you using? Can I get your associate hyperlink for your host?
  I want my web site loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah, that’s what I was looking for, what a data!
  present here at this website, thanks admin of this web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  continuously i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this article which I
  am reading at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful information specially the last part 🙂 I
  care for such info a lot. I was looking for this certain information for a long time.
  Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s webpage link
  on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Generally I don’t learn post on blogs, however I wish
  to say that this write-up very compelled me to try and do
  so! Your writing style has been amazed me.
  Thank you, very nice article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! This post could not be written any better! Reading through this
  post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a
  good read. Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new
  from right here. I did however expertise several technical issues using this site,
  as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will
  often affect your placement in google and could damage your high quality
  score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out
  for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you
  update this again soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be end of mine day, but before finish I am reading this great post to increase my knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  May I just say what a comfort to find somebody that
  really understands what they’re discussing over the internet.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.

  More people ought to check this out and understand this side of the
  story. I was surprised you are not more popular since you most certainly have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the internet will be
  a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Quick question that’s completely off topic. Do
  you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to correct this problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even understand how I finished up here, but I assumed this put up used to be good.
  I do not realize who you’re but definitely you are going
  to a famous blogger if you happen to aren’t already.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Helpful information. Lucky me I found your site by chance, and
  I’m stunned why this accident did not happened earlier!
  I bookmarked it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very quickly this web page will be famous among all blogging and
  site-building viewers, due to it’s nice articles or reviews

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the perfect webpage for everyone who would like to understand this topic.

  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I really would want to…HaHa). You definitely
  put a fresh spin on a subject that’s been written about for a long time.
  Wonderful stuff, just excellent!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I know this is kind of off topic but
  I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads.

  I hope to give a contribution & assist other
  users like its aided me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will immediately grab your rss feed as I can’t to find
  your email subscription hyperlink or newsletter
  service. Do you’ve any? Kindly permit me recognise in order that I
  may just subscribe. Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I log on to your blog like every week. Your humoristic style is
  awesome, keep doing what you’re doing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I get pleasure from, cause I discovered just what I was looking for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.

  Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  I all the time used to study article in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for content,
  thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, awesome weblog format! How long have you been running a blog for?

  you make running a blog glance easy. The entire look of your web site is wonderful,
  as well as the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am sure this post has touched all the internet people, its really
  really good post on building up new weblog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up Dear, are you actually visiting this website daily, if so after that you will absolutely obtain good knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things, so I am going
  to let know her.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Terrific post however I was wondering if you could write a litte more
  on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate
  a little bit more. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
  My blog site is in the very same niche as yours and my users would definitely benefit from
  some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our
  entire community will be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, after reading this amazing paragraph i am also cheerful to share my knowledge here with friends.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing many months of hard work due to no backup. Do you have any
  solutions to prevent hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely
  helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different customers like its
  aided me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to
  say wonderful blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  No matter if some one searches for his essential thing, so he/she wishes
  to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello colleagues, how is everything, and what you want to say regarding this piece of writing, in my view its actually amazing in support of me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s great that you are getting thoughts from this paragraph as
  well as from our discussion made at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web site from my pal who informed me on the topic
  of this site and now this time I am visiting this site and reading
  very informative posts at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s
  simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that «perfect balance» between superb usability and visual appearance.
  I must say that you’ve done a great job with this. In addition, the blog loads
  extremely quick for me on Firefox. Superb Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what you’re talking
  approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my website =).

  We could have a link trade contract among us

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is my first time go to see at here and i am actually impressed to read everthing at
  one place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look
  forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, just wanted to say, I loved this post. It was helpful.
  Keep on posting!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi colleagues, its impressive piece of writing about cultureand completely defined, keep it up all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
  But just imagine if you added some great visuals or
  videos to give your posts more, «pop»! Your content is excellent
  but with images and clips, this site could certainly be one of the very best in its niche.
  Awesome blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you happen to be
  a great author. I will ensure that I bookmark
  your blog and will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you continue your great work,
  have a nice morning!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before
  but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog.
  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d
  love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Regards!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit
  at this web site, and paragraph is really fruitful in favor of me, keep
  up posting such articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I read this piece of writing fully about the comparison of hottest and preceding technologies,
  it’s remarkable article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do accept as true with all the ideas you have offered in your post.

  They are really convincing and will certainly work.
  Nonetheless, the posts are too short for newbies.
  May you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time spent my half an hour to read this
  blog’s posts every day along with a mug of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Brief but very accurate info… Many thanks for sharing this one.
  A must read post!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You have done a fantastic job.
  I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on several websites for about a
  year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Admiring the dedication you put into your site and in depth
  information you present. It’s good to come across a blog every
  once in a while that isn’t the same old rehashed material.
  Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This site was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me.

  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your weblog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I success you access constantly rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy would you mind sharing which blog platform
  you’re working with? I’m planning to start
  my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but
  I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of unique content I’ve either
  authored myself or outsourced but it seems a lot
  of it is popping it up all over the web without my authorization. Do
  you know any techniques to help reduce content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *