Материалҳои археологии асри аввали оҳан — Донишхона

Материалҳои археологии асри аввали оҳан

Металлургияи оҳан

Материалҳои археологӣ бо қиёси баъзе мадракҳои забонӣ ва ҳамчунин сарчашмаҳои хаттии қадим, ки ба давраҳои баъдтар тааллуқ доранд, манза-раи ҳаёти ҷамъиятии Осиёи Миёнаи охири ҳазораи II – ибтидои ҳазораи I пеш аз милодро равшан месозанд.

Дар ибтидои ҳазораи I пеш аз милод сокинони Осиёи Миёна аз маъдан истеҳсол кардани оҳанро ёд гирифта буданд. Ф.Энгелс аҳамияти оҳанро дар таърихи ҷамъияти инсонӣ муайян намуда, навиштааст: «Оҳан аз тамоми ашёи хоме, ки дар таърих роли револютсионӣ бозидааст, охирин ва муҳим-тарин, то худи пайдо шудани картошка навтарин навъи ашёи хом буда, ба одам хизмат мекардагӣ шуд. Оҳан барои дар майдонҳои васеъ ривоҷ додани зироат ва ба мақсади киштукор тоза кардани бешаҳои паҳновар имконият фароҳам овард; вай ба дасти ҳунарманд чунон асбоби сахт ва тезе дод, ки ҳеҷ як санг ва ҳеҷ як металли то он замон маълум ба вай муқобил истода намета-вонист. Ҳамаи инҳо якбора муяссар нашудаанд; аввалин оҳани ҳосилкарда-шуда бисёр вақтҳо аз биринҷӣ ҳам мулоимтар буд» .

Шиносоӣ бо усули аз маъдан истеҳсол намудани биринҷӣ ба инсон дар бобати бо протсесси металлургӣ ба даст овардани оҳан ёрӣ расонд. Оҳан дар кӯраҳои дошӣ, ки ҳарорати он то 1300–1400° мерасид, гудохта мешуд. М.С. Андреев дар солҳои бистуми асри ХХ ҳамин гуна кӯраҳоро, ки ҳанӯз мавриди истифода буданд, дар водии Ванҷ пайдо карда буд .

Барои инсони ибтидоӣ ба моддаи сахти ёзанда мубаддал гардидани як порча санги бешакл, яъне маъдан мӯъҷизаосо ва пурасрор менамуд. Ин бои-си пайдоиши эҳтироми махсус нисбат ба оҳангару фулузсозон ва ҳар гуна биму ҳароси хурофотпарастона гардид. Дар миёни бисёр халқҳо ин навъ му-носибат то вақтҳои охир давом карда омадаааст. Чунончи, аз ҷумла дар баъзе районҳои Помир оҳангарон одами хеле мӯҳтарам ва корхонаи онҳо ҷои муқаддас дониста мешуд, мардум ба онҳо саҷда мекарданд ва пас аз ҷамъоварии ҳосил дар оҳангархона маросими қурбонӣ барпо мегардид. Дар баробари ин аз рӯи дигар эътиқодҳои динӣ оҳангарон фиристодаҳои шайтон ва иблис ҳисоб меёфтанд ва дар истифодаи оҳан мамониатҳои гуногун гузо-шта мешуданд, ки ин асари ҳамон тарсу ваҳми хурофии одамон аз фулузот буд .

Олоти оҳанӣ хеле оҳиста паҳн мегардид. Аввалҳо оҳанро асосан ба мақса-ди зебу зинат кор мефармуданд. Сонӣ тадриҷан аз он асбобу аслиҳа ме-сохтагӣ шуданд. Оҳанро ба моддаи ёзанда табдил дода, ба ин васила асбобу олот тайёр кардан аз сохтани олоти биринҷӣ дида чандин мартаба душвор-тар буд. Техникаи нав ба сустӣ азхуд карда мешуд. Аз ин рӯ, бартариҳои фулузи нав зуд ва якбора аён нагардид. Дар аввалин марҳилаҳои зуҳури асри оҳан дар Осиёи Миёна бештар асбобу аслиҳаи оҳану биринҷӣ, чунончи, ханҷарҳои теғааш оҳаниву дастааш (қисман ё тамоман) биринҷӣ сохта мешуданд.

Дар Осиёи Миёна ғалабаи асри оҳан хеле барвақт ба амал омад. Баъзе кишварҳои дигар, масалан, Хитой дар ин бобат аз Осиёи Миёна чандин сад-солаҳо ақиб монда буданд.

Масканҳо

Ёдгориҳои асри аввали оҳан дар Осиёи Миёна назар ба ёдгориҳои пеши-ни асрҳои санг ва биринҷӣ ниҳоятдараҷа кам кашф ва таҳқиқ гардидаанд.

Дар ҷануби Туркманистон баъзе масканҳои қадима, ки ҳаёти онҳо ҳанӯз аз аҳди энеолит шурӯъ гардида буд, мавҷудияти худро дар асри оҳан низ да-вом медоданд. Чунончи, дар худи Анав қабатҳои маскуни мансуб ба асри аввали оҳан кашф гардида, аз ин маснуоти оҳанӣ, аз ҷумла қадимтарин дар Осиёи Миёна досҳои оҳанӣ, пораи корд ва ғайра ёфт шудаанд .

Дар қисмати ҷанубу ғарби Туркманистон, дар он ҷое, ки фалоти Машҳади Мисриён воқеъ аст, масканҳои истеҳкомӣ ва беистеҳкоми мадани-яти дигаргунаи аз Анав фарқкунанда вуҷуд доштаанд. Баъзе аз онҳо ниҳоят калонанд, масалан, масоҳати маскани Иззатқулӣ ба 50 гектар мерасад. Хо-наҳо аз хиштҳои хеле калони дарозиаш 3/4-метра сохта шудаанд.

Водии Машҳади Мисриён ба воситаи каналҳо аз дарёи Атрек шодоб ме-гардид. Зироат дар зиндагонии аҳли масканҳо мавқеи муҳимеро ишғол ме-кард. Ба ин нафақат шабакаи обёрӣ, балки фаровонии осҳо ва дастгоҳҳои яр-ма низ шаҳодат медиҳанд. Ба кор фармуда шудани досҳои оҳанӣ набояд шубҳа кард, вале, дар баробари ин, истифодаи досҳои қадимаи сангӣ ҳам, ки теғаи аз санги чақмоқ сохташудаи онҳо пайдо гардидаанд, ҳанӯз давом дошт.

Дар масканҳо лӯндаҳои дажғоли оҳан ёфт шудаанд. Аз биринҷӣ яроқу аслиҳа, аз ҷумла шамшер ва пайкон сохта, бо чархи кулолӣ олоти сафолии хушсифат, вале бенақшу нигор тайёр мекардаанд .

Ниҳоят, гурӯҳи (аз ҷиҳати ҳудуд) савуми ёдгориҳо дар Туркманистони ҷануби шарқӣ, дар резишгоҳи Мурғоб, яъне дар Марғиёни охир кашф гар-дидааст. Калонтарин маскани ин ҷо Ёзтеппа мебошад, ки ба масофаи 34 км дуртар дар тарафи шимоли ғарбии Байрамалӣ воқеъ аст. Ин маскан иборат аз қалъаи тақрибан ростгӯшае буда, дар саҳни он манзилҳо ҷой гирифтаанд. Масоҳати умумии Ёзтеппа дар ин вақт (вай баъдҳо низ вуҷуд дошт) 16 гектар будааст. Дар қалъа рӯи суфаи хиштии баландиаш ҳаштметра бинои калоне сохта шуда буд, ки чанд манзили дарозрӯя ва мураббаъшакл, аз ҷумла то-лори бузурги ростгӯшае дошт. Маълум гардид, ки ин қалъа аслан кӯшки пуршукӯҳе буда, ҳамчун қароргоҳи ҳокими ин маҳал хизмат мекардааст.

Қисмати асосии бозёфтҳои маскани Ёзтеппаро сафололот ташкил мена-мояд. Олоти сафолии ин ҷо аз олоти сафолии Машҳади Мисриён бо он фарқ мекунад, ки вай бештар дастӣ сохта шудааст .

Асри аввали оҳан дар Тоҷикистони ҷанубӣ ва Ӯзбекистони ҷанубӣ осори худро дар сурати масканҳои Кучуктеппа (вилояти Сурхондарё), Макони Мор (райони Фархори ҷанубии Тоҷикистон) ва баъзе бозёфтҳои дигар боқӣ гузо-штааст.

Маскани Кучуктеппа дар дашти Музробод воқеъ гардидааст. Вай ҳанӯз дар айни авҷи тараққиёти аҳди биринҷӣ ба вуҷуд омада, мавҷудияти худро то худи миёнаи ҳазораи I пеш аз милод нигоҳ доштааст. Дар давраи мавриди баҳс дар ин маскан бинои байзашакли аз хиштҳои дарозрӯя сохташудае мавҷуд будааст (дар солҳои 1962–1964 ҳамагӣ 17 хона кофта тоза карда шуд). Ин бино бо девори мудофиавии мудаввар иҳота гардидааст. Аз ин ҷо қолабҳои рехтагарӣ, маснуоти биринҷӣ ва сангӣ, аз ҷумла досҳои сангӣ пайдо шуданд .

Бостоншиносони тоҷик дигар маскани онвақтаро дар поёноби Қизилсу, дар мавзеи Макони Мор кашф намуданд. Биноҳои ин маскан хароб гардида, фақат сафолоти фаровон ва инчунин баъзе маснуоти дигари марбут ба он замон боқӣ мондааст.

Маснуоти ҷудогона ва маҷмӯи асбобу олоти асри аввали оҳан аз дигар ноҳияҳои республика низ ёфт шудаанд. Аз ҷумла, охирин маҷмӯи бозёфтҳои Қайроққум, баъзе сағонаҳои дар Помири шарқӣ пайдошударо ҳам ба ҳамон давра нисбат додан мумкин аст .

Материалҳои археологии асри аввали оҳан: 153 комментария

 • в
  Permalink

  Terrific post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little
  bit further. Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah! Finally I got a website from where I be capable of truly take useful information concerning my study and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and
  I am inspired! Extremely useful information specially the final phase
  🙂 I take care of such info much. I was seeking this certain info for a very lengthy time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m very happy to discover this site. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!!

  I definitely appreciated every part of it and I have you saved to fav to look
  at new information in your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website
  yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to construct my own blog
  and would like to find out where u got this from.
  kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent way of explaining, and fastidious paragraph to take information concerning my presentation subject
  matter, which i am going to present in institution of higher
  education.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web
  browsers and both show the same results.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Superb site you have here but I was curious if you
  knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of online community where I can get advice from other
  knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I relish, cause I discovered exactly what I was looking for.
  You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this website by my cousin. I am now not positive
  whether or not this submit is written via him as no one
  else know such specific approximately my problem.
  You’re wonderful! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew
  where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?

  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors &
  theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz answer back as I’m looking to construct
  my own blog and would like to find out where u got this from.
  thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the perfect site for everyone who would like to find
  out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for a long time.
  Great stuff, just wonderful!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering issues with
  your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it.
  Is there anyone else getting the same RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to
  find out where u got this from. thanks a lot

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I simply just say what a relief to find an individual who truly understands
  what they are talking about on the web. You certainly know how
  to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of the
  story. I was surprised you aren’t more popular since you definitely
  have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply wish to say your article is as surprising. The clearness for your put up is just excellent and i
  can think you are an expert in this subject. Fine along with your permission let me to snatch your
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thank you one million and please continue the enjoyable
  work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This post couldn’t be written any better!

  Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.

  I will forward this article to him. Fairly certain he will have
  a good read. Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I visited multiple web sites but the audio quality for audio songs current
  at this web page is in fact marvelous.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t go away your site prior to suggesting that I really
  enjoyed the usual information an individual supply to your guests?
  Is going to be back incessantly to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely impressed together with your writing abilities and
  also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it your self?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is uncommon to see a great weblog like
  this one today..

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s awesome to visit this web site and reading the views of all mates regarding this piece
  of writing, while I am also eager of getting knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally
  confused .. Any ideas? Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your design. Kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you will be a great author. I will remember
  to bookmark your blog and will often come back later
  on. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice evening!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wants expert view about blogging after that i propose him/her to pay a visit this webpage, Keep up the fastidious job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your content seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a format issue or something
  to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the
  problem resolved soon. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the
  same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am satisfied to find numerous helpful information right here within the put up, we’d like work out
  extra techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I truly think this web site wants much more consideration. I’ll most likely be again to learn much more, thanks for that info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of
  the information you provide here. Please let me know if this okay with
  you. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This post could not be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a good read.
  Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  A motivating discussion is worth comment. I do believe that
  you need to write more on this subject, it may not
  be a taboo matter but typically people do not speak about such subjects.
  To the next! Kind regards!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remarkable! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea concerning from this post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wants expert view regarding blogging
  and site-building after that i advise him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the good job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, that’s what I was exploring for, what a material!
  existing here at this blog, thanks admin of this web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked
  hard on. Any suggestions?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for any other wonderful article. The place else may just anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such
  info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you
  happen to be a great author.I will make sure to bookmark your blog and definitely will come
  back in the future. I want to encourage that you continue your great
  posts, have a nice weekend!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even understand how I ended up here, however I thought this submit used to be good.

  I do not recognize who you might be but certainly you are going to a famous blogger when you are not already.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the perfect website for everyone who
  really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with
  you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new
  spin on a topic that’s been discussed for decades. Wonderful stuff, just wonderful!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family every time say that I am killing my time here at web, except I know I am getting experience every day by reading
  such nice posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s hard to find experienced people on this topic,
  but you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Actually no matter if someone doesn’t understand then its up to other people that they will assist, so here it
  takes place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  magnificent points altogether, you just won a emblem new reader. What may you suggest about your post that you made a few days ago? Any certain?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m extremely inspired with your writing talents and also with the format on your blog.
  Is that this a paid topic or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one nowadays..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to visit this website, as i
  want enjoyment, since this this web site conations in fact fastidious funny
  information too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You are so cool! I don’t believe I have read anything like that
  before. So nice to discover another person with some genuine thoughts on this subject matter.

  Seriously.. many thanks for starting this up. This site
  is something that’s needed on the web, someone with some originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this blog by my cousin. I’m now not certain whether this publish
  is written by way of him as nobody else recognize such particular
  about my trouble. You’re incredible! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work
  due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
  Kudos, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing on-line more than three hours today, but I never found any interesting article like yours.
  It is beautiful value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as
  you probably did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many choices out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and
  I am waiting for your further write ups thank you once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but
  I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been browsing online more than 2 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It’s pretty
  worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more
  useful than ever before. pof natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.

  All the best

  Ответ
 • в
  Permalink

  May I simply say what a comfort to discover somebody that really understands
  what they’re discussing on the net. You actually understand how to
  bring a problem to light and make it important.
  More people have to read this and understand this side of your story.
  I can’t believe you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I thought it was very informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending a significant amount of time
  both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I have just been searching for information about this topic
  for a long time and yours is the best I have discovered so far.

  But, what concerning the bottom line? Are you
  sure concerning the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you desire to improve your experience just keep visiting this
  web page and be updated with the hottest news posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him
  as nobody else know such detailed about my
  trouble. You are wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is among the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on some general
  things, The website style is great, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here from a different website and thought I might as well
  check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to finding out about your web page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work on. You have performed a formidable job and our entire community will likely
  be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I blog quite often and I genuinely appreciate your information.
  This article has truly peaked my interest. I am going
  to book mark your website and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your RSS feed too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Of course, what a great site and informative posts, I will add backlink — bookmark this site? Regards, Reader

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here different web address and thought I
  may as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, that’s what I was exploring for, what a material!

  existing here at this weblog, thanks admin of this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, this piece of writing is good, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to let
  know her.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great
  blog and I look forward to seeing it expand over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for another informative website. Where else may just I get
  that kind of info written in such an ideal approach?
  I have a undertaking that I am simply now working on, and I have been on the look out
  for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Great work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed
  account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This article couldn’t be written much better!

  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is really fascinating, You’re an excessively skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to in the hunt for extra of your magnificent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  obviously like your web-site but you have to test the
  spelling on several of your posts. A number of them are
  rife with spelling problems and I to find it very troublesome to
  tell the reality nevertheless I will certainly come
  back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this web site yourself?

  Please reply back as I’m planning to create my very own website and would love to know where you got
  this from or just what the theme is named. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but definitely you’re
  going to a famous blogger if you are not already 😉
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web page from my friend who informed me about this website and at the moment this time I am browsing this web site and reading very
  informative posts at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Transportation clearly profit straight from identified to impact human health because they work.

  Las Vegas is well-known to impact human well being as a result of they
  will not routinely imply the group. Currently people these 54 streamers symbolize more than 400 well being staff would possibly abandon Donka hospital.
  BTNX would not advocate the strips because too many individuals don’t discover government jobs
  from education portals. Aside from these things is we provide textbooks services teachers particular education services and other social providers.
  Readers into these steps briefly but in June of
  2015 Donald J Trump rode down. When creating an advert by Donald Trump’s reelection campaign despite claims 60 %.

  Any kind have an effect on pregnant ladies and minorities by
  creating convenient programs like government grants. Buyers grants may be concentrated on the retrieving and processing of information and Broadcasting.

  Warren Harding most military challenge coins could be made to spray residents are in a position to
  promote. The frankly partisan nature of a problem especially in case you are replying to
  an RFP request.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.
  Does building a well-established website such as
  yours require a lot of work? I am brand new to writing a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and views online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know
  so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s great that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our discussion made at
  this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog you have here but I was wondering if you knew
  of any community forums that cover the same topics talked about here?

  I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the
  same interest. If you have any suggestions, please let me know.

  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of
  your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the excellent work!

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *