Маорифпарварӣ ва Адабиёти тоҷик (нимаи дувуми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ) — Донишхона

Маорифпарварӣ ва Адабиёти тоҷик (нимаи дувуми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ)

Маорифпарварӣ дар нимаи дувуми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ

Ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба равнақи маданияту санъату адабиёт объективона мусоидат кард. Олимони тараққипарвари Россия дар бобати тадқиқи иқтисодиёт, этнография, таърих, забон, адабиёт, сарватҳои табиӣ ва ғайраи Осиёи Миёна хизмати калон карданд.

Бисёр мутафаккирон ва шоирони Осиёи Миёна аз намояндагони зиёиёни пешқадами Россия сабақ мегирифтанд. Тадриҷан адабиёти кишвар ҳам пеш рафт. Дар ташаккули ҷаҳонбинии мутафаккири шаҳири он солҳо Аҳмад Маҳдуми Дониш, мулаққаб ба Аҳмади Калла (1827–1897) таъсири маданияти пешқадами Россия калон аст.

Аҳмади Дониш яке аз фозилтарин одамони Бухоро ба шумор мерафт. Ӯ дар бораи худ ба таври ҳаққонӣ навишта буд, ки дар симои як шахс духтур, шоир, мусиқачӣ, рассом, мунаҷҷим, олим ва хаттотро муҷассам намудааст. Аҳмади Дониш ба ивази озодфикрӣ ва ақидаҳои танқидиаш ба «кофирӣ» ном бароварда буд. Бо вуҷуди ҳамин ҳам, дониш ва маълумоти фавқулоддаи ӯ амирро маҷбур мекард, ки ба вай бо назари эътибор нигарад. Аҳмади Дониш ба сифати котиби сафорати амир се маротиба ба Петербург сафар карда буд. Шиносоӣ бо Россия ва маданияти рус дар тамоми ҳаёт ва фаъолияти ӯ роли ҳалкунанда бозид. Дар ҳамон шароити таърихие, ки Аҳмади Дониш умр ба сар мебурд, барои алоқа пайдо кардан бо одамони пешқадами Россия имконият надошт ва ба пояи ҳалли револютсионии масъалаи дигаргун кардани тарзи зиндагонӣ расида наметавонист. Ӯ дар ибрози мақсад ва орзуҳои сиёсии худ ба шиори хаёлпарастонаи подшоҳи маърифатнок рӯ меовард. Ба ақидаи вай, агар амир ба фоидаи маорифи халқ «бовар кунонда шавад», гӯё худи ҳамин барои ба тарзи нав сохтани ҳаёти воқеии Бухоро кофист. Лекин, дар айни замон, Аҳмади Дониш барои таъсис намудани идораҳои машваратӣ ва ба ин восита маҳдуд гардонидани яккаҳукмронӣ баромад мекард. Рӯҳи тамоми гуфтаҳои ӯро меҳру муҳаббат нисбат ба халқ ва ғамхорӣ барои саодатмандии он фаро гирифтааст. Аҳмади Дониш асли моҳияти ҳукумати мутлақаи Россияро дарк карда натавониста бошад ҳам, аммо Россияро бо Бухоро муқоиса карда, табиист, ки аз маданият, саноат ва шаҳрҳои рус ба ваҷд меомад.

Муҳимтарин асари Аҳмади Дониш рисолаи «Наводир-ул-вақоеъ» мебошад, ки аз маҷмӯи порчаҳои илмии фалсафӣ, публисистӣ ва бадеӣ фароҳам омадааст. Аҳмади Дониш дар ақидаҳои фалсафии худ дар мавқеи идеалист монда, монанди Абӯалӣ ибни Сино ва Умари Хайём ба таълимоти абадияти олам ва офариданашудани он мухлис будани худро низ изҳор доштааст, ки ин дар шароити онвақтаи пуртаассуби Бухоро ҳамаи пояҳоро ба ларза медаровард. Ӯ дар рисолаи оид ба таърихи ҳукмронии сулолаи Манғитияи Бухоро, ки ба тариқи пинҳонӣ паҳн гардида буд, Бухорои феодалиро ба зери танқиди сахт гирифта, ошкоро гуфтааст:

«Бас, агар ҳоли султонро тафтиш кунӣ фосиқе, золиме, саффоке; ва қозӣ марди мурташии ҳаромхоре, ғосибе; ва раис к… бедиёнате ва асас мухаммир ва муқаммир, саргурӯҳи роҳзанон ва саркардаи сориқон мебуд» .

Вай ҳамчунии пешбннӣ карда буд, ки наҷот аз зулму истибдод фақат бо ёрии халқи рус муяссар хоҳад шуд.

Тамоми одамони боистеъдоду поквиҷдони он солҳои Бухоро дар атрофи Аҳмади Дониш гирд меомаданд. Устод Айнӣ дар «Ёддоштҳо»-и худ хеле зиндаву таъсирбахш ба қалам медиҳад, ки чӣ тавр Аҳмади Дониш ба тадриҷ худро аз дарбор дур мекашид ва дар атрофи худ одамонеро ҷамъ мекард, ки кӯшиш доштанд мардумро аз банди ҷоҳилӣ ва бенавоӣ раҳо диҳанд.

Ба ин тариқа фикру ақидаҳои Аҳмади Дониш, бо вуҷуди он ҳама маҳдудиятҳои синфии худ, нисбат ба он замон ақидаҳои пешқадам ва прогрессивӣ буданд. Бузургтарин хизмати Аҳмади Дониш аз ин иборат аст, ки ӯ тавонист дар атрофи худ як гурӯҳ пайравон – маорифпарварони асри ХIХ тоҷикро муттаҳид кунад.

Абдулқодирхоҷаи Савдо (ваф. 1874), Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ (1828–1894), Исо Махдуми Бухороӣ (1826–1887), Шамсиддин Маҳдуми Шоҳин (1857–1893), Ҳайрати Бухороӣ (1876– 1902) барин шоирони маҳфили Аҳмади Дониш ҳарчанд шоирони забардасти охири асри ХIХ буданд, вале аз ҷиҳати ақидаву мафкура ба дараҷаи ин мутафаккири бузург расида натавонистанд.

Ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна дар вилояти Фарғона, ки аз ҷиҳати тараққиёти саноат нисбатан пеш буду бар хилофи аморати Бухоро худ ба ҳайъати генерал-губернатории Туркистон дохил мешуд, ба инкишофу равнақи ақидаҳои ҷамъиятию сиёсии ходимони ин кишвар хеле мусоидат намуд. Дар атрофи шаҳру деҳоти аҳолии маҳаллӣ пайдо шудани маҳаллаҳои русҳо, алоқаву робита бо русҳои тараққипарвар ва револютсионерони рус, ки ба хоки кишвари Туркистон бадарға шуда буданд, шиносоӣ бо ҳаракатҳои револютсионии Россия дар охири асри ХIХ, сохтмони роҳи оҳан ва зиёдшавии рафтуомад ба ноҳияҳои марказии Россия ва ғайра ба адабиёти маорифпарваронаи нимаи дувуми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ хеле таъсир карданд. Намояндагони пешқадами ин гуна адабиёт дар вилояти Фарғонаи кишвари Туркистон — Муқимӣ, Фурқат, Ҳамза Ҳакимзода, Дилшод ва Анбаротун буданд.

Дар эҷодиёти Муҳаммадаминхоҷаи Муқимӣ (1850–1903) ҳаҷв мақоми намоён дорад. Муқимӣ маҳз бо тавассути ҳаҷв беинсофию бедодию худсарию золимии амалдорони идораҳои подшоҳӣ, заводчиҳо, соҳибони фабрикаҳо, риёкорӣ, муфтхурӣ ва ҷоҳилию нодонии муллоҳоро фош мекунад.

Зокирҷон Фурқат (1858–1909) ба Россия, ба маданияти рус ҳусни таваҷҷӯҳи махсус дошт, дӯстию рафоқати халқи рус ва халқҳои Осиёи Миёнаро доимо тарғибу ташвиқ мекард.

Эҷодиёти шоири маорифпарвар Ҳамза Ҳакимзода (1889–1929) баъди револютсияи якуми Россия хеле равнақу ривоҷ ёфт.

Омилҳои асосии ташаккули ақидаҳои пешқадами маорифпарварони халқҳои тоҷик ва ӯзбек зиндагии вазнини халқҳои Осиёи Миёна ва шиносо шудани шоирону мутафаккирони Осиёи Миёна бо марказҳои илмию мадании Россия ҳам дар худи ҳамин ҷо, яъне Туркистон ва ҳам дар маркази ин мамлакати бекарон буд. Дар ташаккули ақидаҳои ҷамъиятию сиёсии Дилшод (1800–1905/06) ва Анбаротун (1874–1908/09) низ ин омилҳо яке аз омилҳои муҳимтарин буданд.

Дилшод ва Анбаротун мисли тамоми дигар равшанфикрон худсарию бедодии ҳукуматдорон, ҳокимияти ваҳшиёнаи феодалҳо, истисмори гӯшношуниди халқро маҳкум карда тавонистанд. Онҳо риёкорӣ, ҳарисӣ, фосиқӣ, ҷоҳилӣ ва бераҳмии бойҳоро фошу ошкор карда, муфтхӯрон, молимардумхуронро зери ҳаҷви сахт мегирифтанд.

Маорифпарварӣ ва Адабиёти тоҷик (нимаи дувуми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ): 256 комментариев

 • в
  Permalink

  obviously like your web site however you have to take
  a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the
  truth nevertheless I will surely come again again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to
  get that «perfect balance» between usability and appearance.
  I must say you’ve done a fantastic job with this. Also, the blog loads
  super fast for me on Firefox. Superb Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the topic of unexpected feelings.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your publish is simply great and
  that i could think you are an expert in this subject.
  Fine with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay
  up to date with approaching post. Thank you
  a million and please continue the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is
  time to be happy. I have read this post and if
  I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there would you mind letting me know which hosting
  company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is not my first time to visit this site,
  i am browsing this website dailly and take fastidious data from here daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wishes to be updated with most recent technologies then he must be pay
  a visit this web page and be up to date daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello colleagues, nice paragraph and fastidious urging commented at this place,
  I am really enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello everyone, it’s my first visit at this site, and post is truly fruitful designed for me, keep
  up posting these articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some really good points there. I looked on the net to learn more about the issue and found most individuals
  will go along with your views on this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
  this write-up and the rest of the website is really good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I
  will be waiting for your next post thanks once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time used to read article in news papers but now
  as I am a user of net so from now I am using net for articles or reviews,
  thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked
  while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Also your website loads up very fast! What
  host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely
  happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I simply wish to offer you a big thumbs up for the excellent info you’ve got right here on this post.
  I’ll be returning to your blog for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, all is going well here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact excellent,
  keep up writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the perfect blog for everyone who hopes to find out about
  this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not
  that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for ages.

  Excellent stuff, just great!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.

  Please let me know where you got your design. Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does operating a well-established blog like yours take a lot of work?

  I am brand new to operating a blog however I do write in my diary every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience
  and thoughts online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I want to subscribe for this webpage to obtain most recent updates, thus where can i do it
  please help out.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest site
  and I’d like to find something more safe. Do you have any solutions?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Normally I do not learn article on blogs, however I would like to say that this
  write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello friends, how is all, and what you desire to say concerning this
  article, in my view its genuinely awesome in favor of me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I quite like looking through an article that can make men and women think.
  Also, many thanks for permitting me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of unique content I’ve
  either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it
  up all over the web without my authorization.
  Do you know any techniques to help stop content from
  being stolen? I’d really appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was rather enlightening.

  I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.

  But so what, it was still worthwhile!

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this blog is wonderful i love studying your
  articles. Keep up the great work! You realize, a lot of individuals are looking round for this information,
  you can aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the perfect website for anybody who wishes to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with
  you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely
  put a fresh spin on a subject which has been discussed for a long
  time. Wonderful stuff, just wonderful!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I have just been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the best I’ve discovered
  till now. However, what in regards to the bottom line?
  Are you sure about the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi this is kinda of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
  to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is really attention-grabbing, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look ahead to in search of extra
  of your great post. Additionally, I have shared your site in my
  social networks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, wonderful blog format! How lengthy have you ever been blogging for?
  you make blogging look easy. The full look of your site is fantastic,
  as well as the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this
  is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi everyone, it’s my first go to see at this site, and article is
  in fact fruitful designed for me, keep up posting these
  content.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go
  along with your views on this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it seem so easy with your
  presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  howdy, I’m having bad luck trying to rank up for the words “victorias secret coupon codes”… Please approve my comment!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good blog you’ve got here.. It’s difficult to ind excellent writing like yours these days.
  I reall appreciate individuals like you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is really amazing to see there is a lot of bullcrap commenting going on on the web these days. You have to ask yourself what really is the goal of thse robots who are doing this. It can be quite a mystery.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy you because of your own efforts on this blog. Betty really likes carrying out investigation and it’s really easy to see why. A number of us learn all of the compelling means you produce useful techniques by means of this web site and improve participation from people about this matter while our girl is becoming educated a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are carrying out a fantastic job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Helpful information. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I’m surprised why this twist of fate didn’t happened in advance! I bookmarked it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  istanbul Nakliye şirketleri arasında uygun istanbul taşımacılık konusunda ucuz profesyonel ve kurumsal olarak istanbul evden eve nakliyat işinde en iyi taşıma firmas. istanbul’un tüm ilcelerinde kusursuz nakliyat hizmeti veren öncü firlar arasındayız bizleri tercih edem tüm müşterilerimize sonsuz teşekür ederiz.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Etimesgut evden eve nakliyat; Gerek üretim olsun gerisi de seri imalat olsun, pek çok firmanın ürünlerini bir an evvel pazara ulaştırması çok büyük önem taşımaktadır. https://ankaranakliyat.web.tr/ilce/etimesgut/ Ticari açıdan önemli bir avantaj gibi gördüğümüz memnuniyet yaratan fırsatlarla birlikte, araçlar ve hizmet sunan insanların önemli bir noktada buluşması gerçekten çok büyük önem taşımaktadır. Piyasaya hükmeden Etimesgut nakliyat ile beraber, buradaki nakliye hizmet boyutlarını en iyi şekliyle görmek önemlidir. Esasen belli birtakım aşamalar her türlü taşımacılık konusunda gereklilik olarak karşımıza gelmeye devam ediyor. Bununla beraber bu aşamaları faydalı bir şekilde takip eden insanların hizmet performansını ve memnuniyetini göstermek durumundadır. En uygun ücretlerle gerçekleşen nakliye hizmetleri, sizin gibi müşterilerin genel anlamda memnuniyetini tedarik etmeye devam etmektedir.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Dalaman havalimanında araç kiralama konusunda faaliyet göstermekte olan Dalaman Daily Rent A Car, araç kiralama sektöründeki tecrübesi ve son model araçlarıyla Dalaman’da önde gelen rent a car firması olma yolunda hızla ilerlemektedir. 7 gün 24 saat kesintisiz oto kiralama ihtiyacınızı karşılayan daily rent a car firmamız lüks ve ekonomik otomobil çeşitleriyle araç kirlama konusunda her bütçeye hitap etmektedir. Geniş araç filomuz ile dalamanda rent a car sektöründe yerli ve yabancı müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

  Ответ
 • в
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

  Ответ
 • в
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ticari piyasanın hareketli yapısını destekleyen kaliteli araçlarla birlikte nakliye hizmetinin gerçekten çok donanımlı bir yapısı var. Oradaki donanım ve kabiliyeti üst düzey hizmet ile birlikte yeri geldiği zaman çözümlere bakmak ve avantajları değerlendirmek mümkündür. Ankara kucuk nakliye ile beraber hazırladığınız tedbirler, kaliteli araçların nakliye sektörün tüm insanlara sağladığı avantajları göstermektedir. https://ankarakucuknakliyat.gen.tr/

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 3 hours nowadays, but I
  by no means discovered any attention-grabbing article
  like yours. It is lovely worth enough for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made excellent content
  as you did, the web might be a lot more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  i’m sure all of you are actually impressive and since for beginners like me….i managed to get to the correct destination for a read about whatever wanted…

  Ответ
 • в
  Permalink

  Antalya nakliyat; İşinin temelinde memnuniyet yatan pek çok sektörün soru öncelikli olarak müşterisi üzerinde pozitif bir etki yaratmayı görev olarak kabul etmektedir. Burada sizin bireysel olarak kabul ettiğiniz görev ve bir o kadar sorumluluk içeren çalışma anlayışında, gerçekten endüstriyel nakliye çalışmalarının inanılmaz boyutta çok iyi sonuçları ortaya çıkmaktadır. Antalya nakliyat firmasının pratik ve hızlı çözüm üretme konusunda, yıllardan beri süregelen belli bir kabiliyeti bulunmaktadır. Bu kabiliyet siz değerli müşterileri zerinde her zaman iyi bir intiba ve iyi bir fırsat yaratmaya devam etmektedir. Oluşan en makul çözümlerle birlikte memnuniyet ve sadakat gerçekten sizin firmanızı daha iyi bir yere taşımaya devam edecektir. Böylelikle uygun fiyatlı hizmet ve taşımacılık anlayışından faydalanmak kolay olacaktır.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, this weekend is pleasant for me, as
  this occasion i am reading this wonderful educational piece of writing here at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what you are speaking about!
  Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =).
  We will have a link trade arrangement among us

  Ответ
 • Уведомление:Secret Superstar Full Movie Watch online

 • в
  Permalink

  Hey there I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve
  for something else, Regardless I am here now and would
  just like to say thanks for a tremendous post and a all round interesting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the minute but I have book-marked
  it and also included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for some other informative site. Where else may I am getting that type of
  information written in such an ideal means? I have a challenge that I am simply now working on, and I have been at the look out for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Useful information. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I’m shocked why this twist of fate didn’t took place in advance! I bookmarked it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know so much
  about this, like you wrote the book in it or
  something. I think that you can do with some pics to drive
  the message home a little bit, but other than that, this is excellent
  blog. A great read. I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your way of telling everything in this post is in fact fastidious,
  every one be capable of easily understand it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really good posts and I believe I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for
  your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Regards!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Generally I do not read post on blogs, but I would like to
  say that this write-up very pressured me to check out and do
  it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite
  great post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, just wanted to mention, I liked this blog post.
  It was practical. Keep on posting!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its not my first time to visit this web site, i am visiting this site dailly and
  get fastidious data from here all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This excellent website certainly has all the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know
  who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, this weekend is good in support
  of me, for the reason that this point in time i am reading this impressive
  educational paragraph here at my home.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with
  forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Samsun evden eve nakliyat; pek çok farklı sektörün hem isteklerini yerine getirmek hem de hizmet boyutlarını karşılamak için öncelikli olarak bu konuda yapılmış çalışmalara bir göz atmak gerekiyor. İmalat anlamındaki gelişmiş sektörel çalışmalar ile birlikte, bu konuda hem faaliyetler hem de fırsatlar göz önüne gelmek durumundadır. Belli bir tecrübesi ve belli bir kabiliyeti ile beraber pek çok firmanın sadakati yüksek pozisyonda dikkat çeken çalışmaları burada ortaya çıkmaktadır. Günümüz avantajı koşulları ile beraber, her gün memnuniyet ve beceri isteyen sonuçları burada nakliye çözümleri ile yan yana görmek önemli. Samsun nakliyat çok sayıda insanın güvenilir firma kapasitesini değerlendiren bir pozisyonu ortaya koymaktadır. Ambalaj olsun veya diğer benzer aşamalar olsun, burada zamanlamalı planlama ile birlikte çok iyi çözümler elde edilmek durumundadır.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme.

  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this
  from. kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I was looking at your blog for the first time and wanted to tell you it was very cool. I thought I’d share my website too. You can learn about past life quizzes there. Check it out if you’re interested. Thanks!!

  Ответ
 • Уведомление:카지노사이트

 • в
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you are simply too magnificent.
  I really like what you have received here, certainly
  like what you’re saying and the way wherein you say it.
  You make it entertaining and you still care for to stay it wise.
  I can not wait to learn far more from you. That is actually
  a tremendous site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I read this piece of writing fully regarding the
  comparison of most up-to-date and earlier technologies,
  it’s awesome article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through
  some of the post I realized it’s new to me. Anyhow,
  I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello it’s me, I am also visiting this web site regularly,
  this web site is really pleasant and the people are actually sharing pleasant thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  okul adresi, okul adresi nasıl Gidilir, Okul telefonu, Okul mail adresi, Türkiye Okul Listesi, okul mail adresi, okul eposta adresi nedir, okul mail adresi nasıl alınır, okul web adresi

  Ответ
 • в
  Permalink

  I wish to show my gratitude for your kindness for individuals that require guidance on this one subject matter. Your very own dedication to getting the message all around appears to be really good and has in every case empowered ladies much like me to realize their objectives. Your personal invaluable help and advice indicates much to me and somewhat more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.

  Ответ
 • в
  Permalink

  İnsanlar sağlıklı bir mekânda yaşamalıdır ve özellikle bulunduğunuz ortamda haşerat sizin için çok büyük bir sorun olabilir. Bu gibi durumlarda profesyonel ekip desteği ile beraber, güvenilir bir firmanın ilaçlama çalışmalarından destek alabilirsiniz. https://konyailaclama.org/ Eğer evinizde herhangi bir sorun yaşıyorsanız, bu konuda Konya ilaçlama size gereken hizmeti ve desteği verecektir. Donanımlı uzmanlar ve ilaç konusunda becerikli yapısıyla dikkat çeken ekiplerle birlikte, size verilen hizmet burada en üst boyutta ortaya çıkacaktır.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Beauties Studio, Hairstyles & Short Hairstyles & Short Haircuts Have a peek at our selection of best short layered haircuts! These cute hairstyles. Make your bob unique with bangs, wispy layers and a sun-kissed balayage. https://www.beautiesstudio.com/ Beauties Studio, and the lack of sweaty strands clinging to your neck in the warmer months makes it feel nice cropped cuts are becoming…

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really want to thank you for yet another great informative article, I’m a loyal visitor to this blog and I can’t stress enough how much valuable information I’ve learned from browsing your site. I really appreciate all the effort you put into this great site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short hairstyles, and haircuts for women over 50 mustn`t be boring and all alike! If you’ve always wanted to go short, may we just say: The time is now. Nothing says summer like a breeze blowing against your bare neck. https://www.beautiesstudio.com/short-hairstyles/ Explore 20 chic and gorgeous short hairstyles for women over 50—including bobs, lobs, pixie cuts, and bangs…

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for ladies with round faces, know the cutest short haircuts which look best on your round face shape. The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for ladies with round faces, know the cutest short haircuts which look best on your round face shape. The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Now I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to read
  more news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look.

  Ответ
 • в
  Permalink

  short haircuts for girls with curly hair, know the cutest short haircuts which look best on your round face shape. The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m
  a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any suggestions? Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for round face shape, know the cutest short haircuts which look best on your round face shape. The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for fine wavy hair, know the cutest short haircuts which look best on your round face shape. The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for finest contents like me, simply pay a visit this website
  everyday for the reason that it gives quality contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for curly hair, One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some decent factors there. I appeared on the internet for the issue and found most people will associate with with your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll
  be bookmarking and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I get
  in fact loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds or even I fulfillment you get entry
  to consistently quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from California! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your website on my iphone during lunch break.

  I love the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for blondes, One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance
  from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where
  to start. Do you have any points or suggestions? Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

  Ответ
 • Уведомление:안전놀이터

 • в
  Permalink

  I’ve been browsing online more than 3 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the internet will be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your positions continually have got a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very resourceful. Thanks again

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or
  maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses
  a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing
  from you! Fantastic blog by the way!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know
  a lot about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you can do with some pics to drive
  the message home a little bit, but other than that, this is wonderful
  blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Interesująca dyskusja jest warta komentarza. Myślę, że powinieneś napisać więcej na ten temat, może to nie być temat tabu, ale ogólnie ludzie nie są wystarczający, aby mówić o takich tematach. Do następnego. Twoje zdrowie

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably imagine that that you said. Your
  favorite justification seemed to be on the net the simplest factor to have in mind of.
  I say to you, I certainly get annoyed while other folks consider worries that they just do not recognize about.

  You managed to hit the nail upon the highest
  and defined out the entire thing with no need side-effects , other people can take a signal.
  Will likely be again to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *