Вазъияти оммаи халқ дар кишвари Туркистон ва Аморати Бухоро — Донишхона

Вазъияти оммаи халқ дар кишвари Туркистон ва Аморати Бухоро

Дар натиҷаи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна шаклҳои асримиёнагии хоҷагӣ беш аз пеш вайрон гардид: дар солҳои 80-ум нуфуси шаҳрҳо афзуда, нахустин корхонаҳои саноатӣ ба вуҷуд омаданд. Дар дохили феодализм муносибатҳои капиталистӣ торафт қувват мегирифт. Меҳнаткашони тоҷик, ӯзбек, туркман, қирғиз ва дигар халқҳое, ки таҳти истисмори феодалони маҳаллӣ, рӯҳониёни иртиҷоъпараст, бойҳо ва судхӯрҳо қарор гирифта буданд, пас аз Осиёи Миёнаро истило кардани ҳукумати подшоҳӣ дучори ҷабру зулми иловагии амалдорони ҳукумати подшоҳӣ, тоҷирон ва судхӯрони беруна гардиданд.

Пас аз ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна дере нагузашта дар Хуҷанд фабрикаҳои на чандон калони коркарди ашё кушода шуданд, ки онҳоро ҳам соҳибкорони рус ва ҳам бойҳои маҳаллӣ таъсис медоданд. Соли 1870 фабрикаи пиллакашӣ кушода шуд. Соли 1873 дар қишлоқи Деҳмойи қарибии Хуҷанд як савдогари рус заводи хурди шаробкашӣ кушод. Ғайр аз ин заводҳои шиша, чарм (дар Ӯротеппа) ва меваю арақ сохта шуданд. Солҳои 1891-92 аввалин заводҳои пахта ба кор даромаданд. Соли 1895 дар Хуҷанд аллакай 16 корхонаи саноатии заводмонанд кор мекарданд, ки 125 коргар доштанд. Дар охирҳои асри ХIХ дар шаҳр 5 заводи пахта вуҷуд дошт, ки дутои онҳо аз они бойҳои маҳаллӣ буд.

Вазъияти аҳолӣ дар аморати Бухоро, ки қисми зиёди тоҷикони Осиёи Миёна дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, назар ба кишвари Туркистон бадтар буд.

Усули идораи аморат, ки пеш аз истилои ҳукумати подшоҳӣ мавҷуд буд, бе ҳеҷ гуна тағйирот давом кардан гирифт. Аморати Бухоро ба 27 вилоят (бекигарӣ) тақсим гардида, ба ҳар яке аз онҳо бек ё ҳоким, қозӣ, раис ва муфтӣ аз тарафи амир таъин карда мешуд. Ҳоким мебоист корҳои давлатӣ, маъмурӣ ва зироатиро идора мекард, қозӣ дар асоси шариат корҳои маҳкамаро ба ҷо меовард, раис аз тарафи аҳолӣ иҷро шудани фармоишоти дину шариатро назорат менамуд ва муфтӣ ҳамчун «донандаи» конунҳои шариат дурустӣ ё худ нодурустии ин ва ё он ҳодиса ва иқдомотро фаҳмонда медод. Ҳамаи ин касон дар навбати аввал ва асосан манфиати доираҳои ҳукм-рон ва фоидаҳои шахсии худро таъмин мекарданд. Ҳокимони вилоятҳо, ки ба воситаи амлокдорҳо ва дигар одамони худ корҳои замин ва молия, ҷамъ кардани хироҷ, ушр ва ғайраро идора менамуданд, дар ҳалли ин масъалаҳо комилан худсарона амал мекарданд, аз аҳолӣ чӣ ситондан ва ба хазина чӣ супурдани онҳоро касе тафтиш намекард.

Мингбошӣ, амин, оқсаққол ва арбобҳо, ки ба сифати намояндаи аҳолӣ таъин мешуданд, одатан ба кирдори ҳоким ва дигар амалдорони амир пайравӣ мекарданд. Ин ҳол боиси ривоҷ ёфтани ғоратгарӣ ва порахӯрӣ гардида, ба иқтисодиёт зарбаи сахт ворид меовард ва зиндагонии бе ин ҳам сахти аҳли меҳнатро ба дараҷаи тоқатнопазирӣ мерасонид.

Хусусан аҳволи оммаи васеи мардуми Бухорои шарқӣ бағоят вазнин буд. Қариб тамоми аҳолии ин маҳалҳоро тоҷикон ташкил медоданд. Ҳукумати амирӣ аслан Бухорои шарқиро чун мустамликаи худ қарор дода, дар ин ҷо назар ба қисми ғарбии аморат тартиботи сахттаре ҷорӣ намуд. Табақаҳои ашрофи қадимаи ин ҷо, сипоҳ ва нӯкарҳо, рӯҳониён, заминдорони калон ва бойҳо ба такягоҳи аморат табдил ёфтанд. Ба ин гурӯҳҳои болонишини истисморкунанда аз баҳодур  (дар бекии Ғарм аламон) то додхоҳ  ҳар гуна рутба ва мансабҳо дода мешуд. Мансабҳои олитар фақат ба сипоҳиёни дарбори амир бахшиш мегардид. Амир ба ивази маош ба ин сипоҳиён андози тамоми як деҳаро мебахшид. Деҳқонони ин қишлоқ амалан дар ҳолати крепостноӣ буданд.

Ин деҳқонон комилан дар ихтиёри танхоҳхӯр буданд. Соҳиби танхоҳ бо майли худ духтарҳоро мебурд, ҳавлиҳои деҳқононро кашида мегирифт ва боз ҳар чӣ ки хоҳад, мекард. Дар аморат мансабу вазифаҳои баланд рӯйрост хариду фурӯш мешуд, ки ин ҳам аҳволи мардумро беш аз пеш табоҳтар менамуд. Солҳое, ки дар Қаротегин ҳокимони амир Алмосбек (1886-1892) ва Муҳаммадмуродбии парвоначӣ (1842-1904) ҳукмронӣ мекарданд, хариду фурӯши мансабу вазифа ва унвону рутба қариб, ки ба расмият даромада буд. Собиқ амлокдори Ҳоит — Мирзо Нуруллобек хабар додааст, ки барои нӯкари оддӣ шудан 1200-2000 танга ришва додан лозим буд. Агар ин гуна нӯкар дар шаҳр ва ё қалъае ба хизмати ҳарбӣ таъин шавад, аз ҳама гуна андоз озод карда шуда, ғайр аз ин барои таъмини маош ба ихтиёраш ду «буна» хоҷагии деҳқонӣ дода мешуд. Агар нӯкар худаш ҳавлию боғу замин дошта бошад, дар ин сурат ба вай «буна» дода намешуд, вале ба ҳар ҳол ягон андозе ҳам намедод. Мансаби қаровулбегӣ хеле қиматтар, 2-4 ҳазор танга меистод. Ба ихтиёри қаровулбегӣ 4 «буна» дода мешуд. Қаровулбегие, ки дар хизмати амир бошаду дар айни ҳол молу мулку замин ҳам дошта бошад, ӯҳдадор буд, ки ба фоидаи хазинаи амир ушр (даҳяки ҳосил) ва «амал», яъне 21 танга хироҷи заминро ҳам диҳад.

Мансаби мирохур 3-5 ҳазор танга меистод. Ба ихтиёри мирохур 4-10 «буна» дода шуда, худаш ғайр аз ушр аз тамоми хироҷу андозҳо озод карда мешуд.

Тӯқсабо барои соҳиб шудан ба мансаб бояд 5-10 ҳазор танга ришва медод. Ба ихтиёраш бошад, то сад «буна» дода мешуд ва худ аз ҳама андозҳо озод буд.

Мансаби аз ин болотар эшикоғобошӣ ба соҳибаш 6–15 ҳазор танга меафтид, вале 150-200 «буна» мегирифту андозе намедод.

Ниҳоят мансаби «бий», ки онро худи амир медод (дигар мансабҳои аз ин поёнро худи беги Қаротегин мефурӯхт ва аз ин хариду фурӯш хӯҷаинаш, яъне амирро ҳатто огоҳ ҳам намекард), ба соҳибаш ба пули калон – 10-20 ҳазор танга меафтид. Вале бар ивази ин ҳар як бий (онҳо ҳамагӣ дар Қаротегин аз даҳ нафар беш набуданд) то 300 буна мегирифт, ки бо ҷабру зулми гӯшношунид онҳоро истисмор карда, қусури хароҷоташро мебаровард.

Мансабу рутбаҳои динӣ ҳам бемалол хариду фурӯш мешуду дар ин бобат ҳам як навъ «тақсимоти меҳнат» вуҷуд дошт, яъне мансабҳои поёниро бек тақсим мекарду мансабҳои болоро худи амир мефурӯхт. Ҳуқуқи додани мансабу унвони қозикалон, ду ноиби он ва раис фақат ба амир тааллуқ дошт ва дар ин бобат фақат худи амир ёрлиқ дода метавонист. Инро ҳам ҳатман гуфтан даркор, ки қобилияти давлатдорӣ, истеъдоди роҳбарию ташкилӣ бар ин сифатҳои шахс мутлақо ба эътибор гирифта намешуд. Ҳар касе, ки бештар пора диҳад, соҳиби ҳуқуқу имконияти бештаре мешуду тақдири садҳо, ҳазорон ҳазор деҳқону косибонро, ки дар муҳити тираи аморат чун ғуломони бе-забон умр ба сар мебурданд, ҳал мекард.

Дар тамоми дигар бекиҳои аморат вазъият айнан чунин буд.  Албатта, ин гуна тартибот ба маъмурони амир маъқул ва мувофиқи табъ буд. Онҳо ҳатто дар хурдтарин мансаб нишаста, дар зарфи ду-се сол сарвати бисёре ҷамъ мекарданд. Хотирнишон бояд кард, ки вақте ки дар соли 1917 амир барои амалдорон вобаста ба вазифаашон маоши муайян муқаррар карданӣ ва андозҳои худсаронаро барҳам доданӣ шуд, ин чунон мавҷи эътироз ва норизоиятиро ба вуҷуд овард, ки амир ба даст кашидан аз чунин нияти худ маҷбур гардид.

Ҳокимони вилоятҳо, алалхусус дар Бухорои шарқӣ, дар ғорат ва таҳқир кардани аҳолӣ ягон ҳадду ҳудудро намедонистанд. Яке аз сайёҳони рус дар хусуси давраи ҳукмронии Мирмурод ном ҳокими Қаротегин чунин навиштааст: «Ин як солномаи тамомест аз кирдукори бераҳмона ва худсарии бениҳоят».  Ин ҳоким садҳо деҳқононро ба адои корҳои ройгон маҷбур мекард. Ӯ устоҳои дуредгарро дар Ғарм чанд моҳ дар сармои зимистон бемузд кор фармуда буд.

Ҳамаи заминҳои аморати Бухоро ба чунин категорияҳои юридикӣ: заминҳои амлокӣ, амирӣ, вақф ва милк тақсим шуда буд. Заминҳои хусусӣ нисбатан кам буда, ба бойҳо ва амалдорони калон тааллуқ доштанд.

Деҳқононе, ки дар қитъаҳои хурди заминҳои амлокӣ ва вақфҳо кор мекарданд, амалан дар вазъияти крепостноӣ буданд. Ба ивази истифодаи порчаҳои ночизи замин аз онҳо дар шаклҳои гуногун молиёти зиёде ситонда мешуд.

Деҳқонон аксар вақт бо номи «ҳашар» дар заминҳои амлокдор ва дигар амалдорони калон тамоман бемузд кор фармуда мешуданд. Онҳоро бо номи «бегор» низ ба корҳои сохтмони иморатҳои амир ва мансабдорони ӯ, таъмир ва тоза кардани ҷӯйборҳо ва ғайра ҷалб менамуданд. Деҳқонон ӯҳдадор буданд, ки маҷбуриятҳои гуногуни ҳамлунақлиро ҳам ба ҷо оваранд. Тамоми корҳо аксаран аз чор се ҳиссаи вақти деҳқонро мегирифт.

Масалан, дар бекигарии собиқи Ҳисор чунин навъҳои андоз вуҷуд дошт. Деҳқонон барои истифода аз заминҳои обӣ хумс, яъне панҷяки ҳосилотро ва аз заминҳои лалмӣ ушр, яъне даҳяки ҳосилотро медоданд. Ғайр аз ин, амлокдор бо ивази «меҳнат»-и худ дар кори андозғундорӣ расман аз ҳар як ботман (тақрибан 12 пуд) ҳосили замини обӣ як нимхӯрд (32 қадоқ) ва замини лалмӣ нимчоряк (8 қадоқ) ҳақ меситонид. Доруға (амалдори хурди хироҷ), ки ба хирман назорат мекард, ба тариқи кавсан мӯҳрона мегирифт. Ҳиссаи мироб баробари ҳиссаи амлокдор буд. Оқсаққол аз ҳар ботман нимчоряк, ё худ панҷяки нимхӯрд дарёфт мекард. Ниҳоят домуллоимом ҳамагӣ ду ғалбери 64 қадоқа «ҳаққи Оллоҳ» ва кавсан мегирифт. Пас аз ҳамаи инҳо дарвешу қаландарҳо омада, назр талаб мекарданд.

Илова бар хироҷи заминҳои кишт дигар хел андозҳо аз қабили закот, ки аз ҳайвонот, боғот ва муомилоти пулӣ рӯёнда мешуд, закоти чагона, андози коҳ, дала (савсор), яъне андози мӯинае, ки шикорчиҳо пайдо мекарданд, чормағзпулӣ ва амсоли инҳо вуҷуд доштанд.

Гаевский ном инженер, ки дар он солҳо ба бекии Қӯрғонтеппа сафар карда буд, манзараи аз тарафи амалдорони амир толону тороҷ шудани деҳқононро хеле аҷиб тасвир кардааст: «Одатан, ҳамин ки деҳқон ҳосилро даравида дар хирманҷо кӯфта, зери назорати нозир онро тӯб мекунад, амалдори дигар, яъне доруға омада онро мӯҳр мекунад. Тарзи мӯҳргузорӣ чунин аст: доруға дар болои пораҳои кулӯх мӯҳр монда, он кулӯхпораҳоро дар болои тӯби гандум ба тартиби муайян мечинад. Пас аз ин дигар хирманро посбонӣ намекунанд, зеро агар ба тӯби гандум андак даст расад, ҷои кулӯхпораҳо дигар шуда, дуздӣ ошкор мешавад.

Пас аз мӯҳр кардани ҳосил онро амлокдор омада мебинад ва тахминан бо назардид ва як газ чӯб муайян мекунад, ки дар хирман чанд ботман ҳосил ҳаст. Дар ин хел мавридҳо одатан деҳқон доду вой мебардорад ва аслашро гирем, дар ин сурат мувофиқи қонун ҳосилро баркашида санҷидан даркор, вале ин корро дар ҳеҷ куҷо намекунанд. Баъзан чун шоҳидони холис оқсаққол, ё амини деҳро ҷеғ мезананд, вале одатан худи амлокдор дафтарчаашро мебарораду ба доду войи деҳқон нигоҳ накарда менависад мемонад, ки «фалонӣ фалон қадар ҳосил гирифтааст».

Миқдори умумии ҳосил ана ҳамин хел тақрибан муайян мешаваду вале минбаъд кор аз ин ҳам бадтар мегардад. Нархи бозорро мепурсанду вале онро 10-15 фоиз кам карда ба деҳқон хабар медиҳанд. Баъд мувофиқи қоидаи амир ҳафтяк ё панҷяки ҳосил гуфта, сеяк ва ҳатто нисфи онро кашида мегиранд. Бар замми ин агар андоз ба шакли пул талаб карда шавад, ҳама гандуми худро ба бозор мебароранд, ки талабот ба он зиёд нест ва нархи гандум якбора паст шуда меравад ва барои додани пули сеяки ҳосил (ки бе ин ҳам миқдори умумии ҳосилро бардурӯғ зиёд навишта буданд), деҳқон маҷбур мешуд, ки ду маротиба бештар гандум фурӯшад».

Ин толону тороҷи рӯирости ваҳшиёна дар тамоми ноҳияҳои аморат дида мешуд. Капитани штаби генералии Россия Покотило, ки соли 1886 аз Деҳнав ба Қаротоғ сафар карда буд, ниҳоят дар ҳайрат мондааст, ки чаро дар заминҳои ду тарафи роҳи 50-60 чақрима, ки нағз обёрӣ ҳам мешуданд, ҳеҷ чиз накоштаанд. Маълум шуд, ки ба касофати хироҷу андозҳои миёншикан мардум қишлоқҳои худро партофта, ба кӯҳҳо гурехта рафтаанд. Дар кӯҳсорон онҳо чорво парварида, барои эҳтиёҷи худ дар заминҳои лалмӣ андак кишт мекардаанду бас. «На молу мулк ва худи ҳаёти табааи амири Бухоро ягон василаи таъмин надоранд,– менависад Покотило ва илова мекунад: — натиҷаи ин авзои нохуши моддию маънавии халқ ҳамин аст, ки мардум ба ҳукумати амир ва ба намояндагони ин ҳукумат – бекҳо табиатан нафрат доранд».

Дар воқеъ, вақте тоҷикон — ин мардуми меҳнатдӯст, ки чандин асрҳо пеш дар ин ҷойҳо маскун шудаанду соҳиби маҳорати баланду қадимии зироатпарварӣ мебошанд, маҷбур шудаанд, ки замину ҳавливу ҷойҳои худро партофта, қариб ҳаёти нимкӯчӣ ба сар баранд, пас аз ин нисбат ба як даста феодалони ғоратгар, ки сардорашон амир буд, нафрат надошта чӣ ҳам дошта метавонистанд?!

Ҳатто П.М.Лессар барин мушоҳид, ки аз рӯи вазифааш «гумоштаи сиёсии императори Россия дар аморати Бухоро» буду ба танқиди сахти тартиботи амир ҳеҷ ҳавас надошт, дар «Қайдҳо оид ба авзои сиёсӣ ва иқтисодии аморат» (1891) ном асараш менависад, ки дар айни андозҷамъкунӣ бисёр сӯиистеъмолу худсариҳо мешавад, миқдори ҳосилро тақрибию бардурӯғ муайян мекунанду андозро на дар шакли мол, балки пулакӣ меситонанд ва зимнан пули андоз аз будаш хеле зиёдтар рӯёнда мешавад».

П.М.Лессар маҷбур шудааст иқрор намояд, ки «ҳатто дар ноҳияҳои бойтарин ҳам деҳқонон заминҳои худро партофта, ба Самарқанд гурехта истодаанд, то аз подоши бақияҳои беохири андоз раҳо ёбанд. Ононе, ки илоҷи фирор надоштанд, барои адои қарзи андоз буду шуди худро, ҳатто духтарони худро ба Самарқанд бурда фурӯхтанд ва бо ҳамин онҳоро ба роҳи бад андохтанд».

П.М.Лессар гапашро давом дода менависад: «Ҳамаи ононе, ки ба водии Зарафшон ва ноҳияҳои ҳамҷавори он рафтаанд, хабар оварданд, ки ҳоли мардум табоҳ аст. Ҳоли мардуми бекиҳои кӯҳистони Бухорои ҷанубӣ ва шарқӣ бошад, аз ин ҳам бадтар аст, зеро дар ин ҷойҳо барои андак беҳ шудани аҳволи мардум ҳеҷ кор карда нашудааст. Ин касофатро рафъ кардан муҳол аст»–ғамгинона суханашро ба поён мерасонад П.М.Лессар.

Дар воқеъ, чанд сол пеш аз ин қайдҳои иқтибос овардаи мо, 16 ноябри 1887 сардори уезди Самарқанд ба губернатори ҳарбии вулуси Самарқанд навишта буд, ки мардуми Кӯлобу Дарвозу Қаротегин «аз муомилаи ноодилонаву сахт ва зулму асорати доимии ҳукуматдорони Бухоро ба танг омада шӯриш карданд». Вай навишта буд, ки мардуми ин ҷойҳо «дар маҷлиси умумии худ қарор додаанд, ки илоҷе ёфта, аз Бухоро ҷудо шудан даркор».

Вазъият дар дигар ҷойҳо ҳам пуршиддат буд.

Ҷангу ҷидолҳои дохилии феодалӣ ва ба ҳукумати подшоҳӣ додани товони ҷанг ба вазъияти хазинаи аморати Бухоро бетаъсир намонд. Амир Музаффар роҳҳои пур кардани ҷои ин хароҷотро ҷустуҷӯ менамуд. Қисми заминҳои вақф ба фоидаи аморат мусодира карда шуд. Илова бар ин, амир ба қозиҳо иҷозат дод, ки бо ҳар восита аз аҳолӣ пул ҷамъ кунанд. Ҳамчунин фармоишоте буд, ки як ҳиссаи ин пулҳо ба тариқи тӯҳфа, молу мулки бесоҳиб ва бақияҳо ба худи амир дода шавад. Ҳамин тариқа, муҳимтарин вазифаи аморати Бухоро аз тороҷи халқи меҳнаткаш ва фурӯ нишондани ҳама гуна муқобилатҳои зидди ин ғоратгарӣ иборат гардида буд.

Ҳар он касе, ки изҳори норозигӣ мекард ё лоақал андаке ба амалдорони амир итоат накарданӣ мешуд, ба ҷазоҳои ваҳшиёна гирифтор мегардид. Ҳар як ҳоким метавонист одамонро бе ҳеҷ як асос ба зиндон партояд ва аз хонаву оилаашон маҳрум созад. Маҳбусони бадбахт, ки бо ягон баҳонае ба зиндон афтода буданд, дар шароити тоқатфарсое зиндагӣ мекарданд. Онҳо дар зиндонҳои тираву ифлос бо пойҳои кундазада ва дасту гардани ишкелбанд дар замини мартуб ва ё рӯи як бӯрёе нишаста ё хуфта аз ҳисоби бахшишҳои хешовандони худ ва садақаи хайркунандагон рӯз мегузаронданд. Касоне, ки хешу ақрабо доштанд, гоҳо ба воситаи пули зиёде ришва додан ба ҳоким аз зиндон озод мешуданд, вале аксаран одамони бекас тамоми умри худро дар маҳбусӣ ба сар мебурданд. Дар шаҳрҳои аморати Бухоро «гунаҳкорон»-ро одатан дар рӯзҳои бозор, дар пеши назари мардум ҷазо медоданд. Барои андак гуноҳе шахси гунаҳкорро ҳафтоду панҷ чӯб мезаданд, зарбаҳо бо дарраҳои сахт бо шиддати тамом ба тахтапушти бараҳна расонда мешуд.

Дар аморати Бухоро тарзҳои ваҳшиёнаи қатлу куштор, ба мисли овехтан, буридани гулӯи маҳкум ва ба воситаи ресмон ва ғарғара қин карда куштан хеле бисёр ба амал меомад.

Ҳукумати подшоҳӣ ҳокимияти худро дар Осиёи Миёна барқарор карда бошад ҳам, барои тағйир додани сохти истибдоди Бухоро ҳеҷ гуна чорае надид, балки зиёда аз он, қасдан ин сохтро боз ҳам пойдортар гардонд. Агарчи одамони пешқадами Россияи онвақта борҳо ба муқобили «тартибот»-и аморати Бухоро изҳори эътироз намуданд, аммо бо вуҷуди ин пуштибонии ҳукумати подшоҳӣ аз амир ва усули давлатдории ӯ давом кардан гирифт.

Чунин буд хусусияти асосии авзои сиёсии Осиёи Миёна. Ҳукумати подшоҳӣ тартиботи дарун ба дарун гандидаву пӯсидаи феодалию асримиёнагии Бухоро ва Хеваро фаъолона дастгирӣ мекард. Ин иттиҳоди болонишинони ҳукмрону доро буд, ки бар зидди он тадриҷан иттиҳоди меҳнаткашон ва оммаҳои истисморшавандаи ҳамаи миллатҳо арзи вуҷуд менамуд.

П.М.Лессар иқрор мекард, ки: «Калонони Бухоро ва мардум шакке надоранд, ки ҳама гуна шӯриш бо аслиҳаи қӯшунҳои рус пахш мегардад, худсарии амир бошад, ҳад надорад».

Тақрибан пас аз бист сол генерал-губернатори Туркистон — Самсонов дар маълумоте, ки ба номи Раиси Совети Вазирон 29 декабри соли 1911 ирсол карда буд, таъбири аниқтару дақиқтареро кор мефармояд: «Ягона монеаи аз зулми амир озод шудан (яъне озод шудани аҳолии аморати Бухоро – Б.Ғ.) сарнайзаҳои қӯшуни русҳо мебошад».  Ҳукуматдорони подшоҳӣ ононеро, ки тоҷикону ӯзбекҳову дигар меҳнаткашони Бухороро буғӣ мекарданд, ҳарҷониба дастгирӣ намуда, дар айни ҳол эътироф мекарданд, ки дар ин кишвар алангаи ғазаби халқ боло шуда истодааст. Дар ахборе, ки сардори штаби асосӣ — Н.Н.Обручев 4 декабри соли 1883 аз Тошканд гирифта буд, ин ибораҳоро дидан мумкин аст: «Амир дар тахт барои ҳамин ором нишастааст, ки ба туфайли қину азобу ҷазоҳои беохир ба дили мардум воҳима андохтааст ва бо ёрии ана ҳамин зулму тааддӣ (ва дастгирии кӯшунҳои Россияи подшоҳӣ – илова мекунем мо – Б.Ғ.) имкон ёфта, алангаи шӯру ғазаби мардумро, ки гоҳ дар ин ҷову гоҳ дар он ҷо боло мешуд, фурӯ менишонад. Дар нахустин ноомади кор револютсия мешавад, ки он на ба худи амир, на ба писараш– вориси тахт Сайид Абдулаҳадхон тараҳҳум намекунад».

Воқеияти Осиёи Миёна дар даҳсолаҳои минбаъда нишон дод, ки ин гуна баҳо ба вазъияти онвақта комилан дуруст будааст.

Вазъияти оммаи халқ дар кишвари Туркистон ва Аморати Бухоро: 342 комментария

 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is an excellent blog.
  I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since
  i have book marked it. Money and freedom is
  the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies after that he must be pay a visit this web page and be up
  to date all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a writer
  for your blog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material
  for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My coder is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just wish to say your article is as surprising.
  The clarity to your publish is simply great and that i could think you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to take hold of your RSS feed
  to keep up to date with coming near near post. Thanks a
  million and please continue the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would
  be greatly appreciated. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I
  had spent for this information! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your
  posts! Keep up the outstanding work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project
  in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You
  have done a outstanding job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may come
  back once again since i have book marked it. Money and
  freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to guide other people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great article! That is the type of information that are meant to be shared around the web.

  Shame on Google for now not positioning this publish upper!
  Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really enjoying the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A few of my blog audience have complained about my site not
  working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this paragraph is actually a fastidious paragraph, keep it
  up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article
  seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure
  if this is a format issue or something to do with browser
  compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though!

  Hope you get the problem fixed soon. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could certainly see your skills in the article you
  write. The sector hopes for even more passionate writers like you
  who aren’t afraid to mention how they believe.

  Always follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers
  made good content as you did, the internet will be much more
  useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online greater than 3 hours
  nowadays, but I by no means discovered any interesting article like yours.
  It is pretty price enough for me. In my view,
  if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet
  can be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I have read this post and if I could
  I want to suggest you few interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I desire to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great
  job. I really enjoyed what you had to say, and
  more than that, how you presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both
  show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend a while finding out more or understanding more.
  Thank you for great information I used to be in search of this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is
  added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that
  service? Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I
  hope you write again very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more
  in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a
  reasonable price? Kudos, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe
  for a weblog web site? The account aided me a appropriate deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast
  offered bright clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time
  and energy to put this short article together.
  I once again find myself personally spending way too much time
  both reading and commenting. But so what, it was still
  worth it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  For most up-to-date information you have to pay a quick visit internet and on internet I found this site as a finest website
  for most recent updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to say to my little brother, that he should also visit this website on regular basis to
  take updated from most up-to-date information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely
  digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they
  will be benefited from this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say
  that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I fulfillment you
  access consistently quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I simply just say what a relief to uncover someone who truly knows
  what they are talking about on the net. You definitely
  know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people should read this and understand this side of the story.

  I can’t believe you’re not more popular because you definitely
  have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You can definitely see your expertise in the work you write.

  The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.

  At all times go after your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A number of my blog audience have complained about my blog not
  working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’re so awesome! I do not think I’ve truly read through
  a single thing like that before. So good to find another person with
  some original thoughts on this subject. Seriously..
  thank you for starting this up. This website is something that is
  required on the internet, someone with a bit of originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Terrific article! This is the type of info that are supposed to be shared across the net.
  Shame on Google for no longer positioning this post
  upper! Come on over and talk over with my website . Thanks
  =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to my personal
  blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Someone in my Facebook group shared this site
  with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers!

  Terrific blog and superb style and design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  At this time it looks like Movable Type is the top blogging platform available
  right now. (from what I’ve read) Is that what you are using
  on your blog?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent web site you have here.. It’s hard to find quality
  writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you!
  Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to
  get that «perfect balance» between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a awesome job with this.
  Also, the blog loads super fast for me on Safari. Superb Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried
  out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as
  exactly the same nearly a lot often inside case you
  shield this hike.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact
  was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, i feel that i saw you visited my site thus i got here to return the desire?.I am trying
  to find things to enhance my website!I guess its good enough
  to use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought
  I should check things out. I like what I see so
  now i’m following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this weblog is wonderful i like studying your posts.
  Keep up the great work! You know, a lot of persons are searching
  round for this info, you can aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 3 hours as of late, yet I never
  discovered any fascinating article like yours. It’s lovely value
  sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent
  content as you did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting
  more from this site, and your views are nice for new people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet
  will be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s very straightforward to find out any matter on net as compared to textbooks, as I
  found this paragraph at this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to
  my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  No matter if some one searches for his vital thing, so he/she desires to be available
  that in detail, therefore that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the
  layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis,
  this web page is truly pleasant and the users are in fact sharing pleasant thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello Dear, are you really visiting this website on a regular basis, if so then you will absolutely get fastidious know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This website definitely has all of the info I needed about this subject and
  didn’t know who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough
  time locating it but, I’d like to shoot you an email.

  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing
  it improve over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our
  community. Your website offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole
  community will be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is just great and i can assume you are
  an expert on this subject. Well with your permission let me to grab
  your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few
  pics to drive the message home a little bit, but instead of
  that, this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this website offers quality dependent content and extra material, is there any other site which presents such information in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you are getting your information, but
  great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something totally new and challenging
  on sites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through articles from other authors and use
  something from their web sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this weblog
  on regular basis to obtain updated from latest information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi all, here every person is sharing these experience, so it’s pleasant to
  read this weblog, and I used to pay a quick visit this website every day.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
  you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back later in life.
  I want to encourage you to continue your great work, have a nice
  afternoon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Terrific post however I was wanting to know if you could write
  a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally talking about >Вазъияти оммаи халқ дар кишвари Туркистон ва Аморати
  Бухоро — Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally writing about >Вазъияти оммаи халқ дар кишвари
  Туркистон ва Аморати Бухоро — Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greate post. Keep writing such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You’ve performed a fantastic job. I will
  definitely digg it and for my part suggest to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are really great ideas in regarding blogging.
  You have touched some pleasant points here.
  Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time
  as you amend your site, how could i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your method of describing the whole thing in this piece
  of writing is truly nice, all can without difficulty understand it, Thanks a
  lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But
  he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts
  into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m inspired!
  Extremely helpful information specifically the ultimate phase 🙂 I
  deal with such information much. I was looking for this particular info for a very lengthy time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this website.
  He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how
  much time I had spent for this info! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same topics you
  discuss and would love to have you share some stories/information. I
  know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s very easy to find out any matter on net as compared to
  books, as I found this article at this web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your
  site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my
  iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share.
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do consider all of the ideas you’ve introduced on your post.
  They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the
  posts are very quick for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time?
  Thanks for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Superb website you have here but I was wanting
  to know if you knew of any message boards that cover the same
  topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get
  opinions from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is perfect time to make some plans for the long run and it’s time to
  be happy. I have read this publish and if I may just I desire to recommend you
  few attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you could
  write next articles referring to this article.

  I want to learn more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the great works guys I’ve added you guys to blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us
  beneficial information to work on. You have done
  a extraordinary job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that
  I have really loved browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing in your
  feed and I hope you write once more very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this blog is magnificent i really like reading your articles.
  Stay up the great work! You understand, a lot
  of individuals are hunting round for this information,
  you could help them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its good conversation about this piece of writing at this place at this web site, I have read all that,
  so at this time me also commenting here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’ve made some really good points there. I checked on the
  web to find out more about the issue and found most people will go along
  with your views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is fundamental and everything. But just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts
  more, «pop»! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the greatest in its field.

  Wonderful blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice answer back in return of this matter with genuine arguments and explaining the whole thing regarding that.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s remarkable to visit this web site and reading the views of all friends concerning
  this paragraph, while I am also zealous of getting experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be ending of mine day, except before ending I am reading
  this enormous article to improve my know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the web site a lot of
  times previous to I could get it to load properly. I had
  been wondering if your hosting is OK? Not that I am
  complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and
  could damage your high quality score if ads and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my email
  and can look out for a lot more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again very soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remarkable things here. I am very happy to see
  your post. Thank you so much and I am having a look forward to contact you.
  Will you please drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, just wanted to tell you, I liked this article.
  It was helpful. Keep on posting!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this website;
  this web site carries awesome and really excellent data designed for visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was a very good post. Taking the time and
  actual effort to produce a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get nearly anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to all, the contents existing at this web page are actually remarkable for people experience, well,
  keep up the good work fellows.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case
  you shield this hike.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on each
  time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
  There has to be a way you can remove me from that service?

  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my thoughts! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with some percent to force the message house a bit, however instead of
  that, that is fantastic blog. A great read. I’ll definitely
  be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, after reading this awesome paragraph i am too delighted to
  share my experience here with friends.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good way of explaining, and nice paragraph to obtain data about my presentation subject matter,
  which i am going to present in college.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’ve made some good points there. I checked on the
  web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be end of mine day, except before ending I am reading this enormous post to improve my experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I know this is kinda off topic however
  , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article
  or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could
  greatly benefit from each other. If you
  might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to
  hearing from you! Great blog by the way!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Superb website you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover
  the same topics talked about in this article? I’d really like to
  be a part of community where I can get suggestions
  from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I actually feel this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably
  be back again to see more, thanks for the advice!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I log on to your blogs daily. Your writing style is awesome, keep doing what you’re doing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article will assist the internet visitors for setting up new website or even a blog from
  start to end.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it appear really easy together with your presentation however I
  in finding this matter to be actually something which I believe I’d never understand.
  It kind of feels too complex and very huge for me. I am looking
  forward on your next publish, I’ll attempt to get the grasp of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I all the time emailed this weblog post page to all
  my friends, as if like to read it after that my friends will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us
  something informative to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up every one, here every person is sharing such know-how, so it’s
  good to read this weblog, and I used to visit this
  blog all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great website. A lot of useful info here. I am sending
  it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And certainly, thanks on your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just
  curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you
  penning this post and the rest of the site is really
  good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that
  I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing in your feeds and even I fulfillment you
  get entry to constantly fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring
  on other sites? I have a blog centered on the same subjects you
  discuss and would really like to have you
  share some stories/information. I know my readers would value your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like what you guys tend to be up too.
  Such clever work and exposure! Keep up the superb works guys
  I’ve added you guys to my personal blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I just say what a relief to discover a person that genuinely knows
  what they are talking about online. You definitely
  realize how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people need to check this out and understand
  this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you surely possess the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this site is actually pleasant and
  the visitors are actually sharing good thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in truth was a amusement account it.

  Glance complex to far introduced agreeable from you!

  By the way, how can we keep in touch?

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article will assist the internet visitors for setting up new web site or even a weblog from start to end.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve learn a few just right stuff here. Definitely worth
  bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to
  make such a wonderful informative site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post
  I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer,
  could test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of other people will pass over your great writing
  because of this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post however , I was wanting to know if you
  could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little
  bit more. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even understand how I stopped up here, but I thought this publish used to be great.

  I don’t recognise who you might be but definitely you are going to a famous blogger
  if you are not already. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I would like to thank you for the efforts you have put in penning
  this blog. I really hope to view the same high-grade content by
  you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to
  get my very own blog now 😉

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so
  I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your website but you have to take a look at the spelling on several
  of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth however I
  will certainly come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having trouble
  locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for
  your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there it’s me, I am also visiting this web site on a
  regular basis, this site is really nice and
  the people are in fact sharing good thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you’re just extremely excellent.

  I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you
  say it. You make it entertaining and you still take care of to keep
  it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually
  a great site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m
  looking at alternatives for another platform. I would be
  awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I visited various web pages except the audio quality for audio songs current at
  this web site is actually superb.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different
  web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Thank you, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.
  It was truly informative. Your website is very helpful.
  Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, after reading this awesome article i am as well delighted to
  share my experience here with mates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look
  forward to new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your site.

  You have some really great posts and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog
  in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if
  interested. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
  This great article has really peaked my interest. I am going
  to bookmark your website and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your RSS feed too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this information So i am glad to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed.

  I most no doubt will make sure to don?t omit this site and give it a glance on a
  continuing basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing issues with your website.
  It appears as though some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a issue with my web browser because I’ve had this
  happen before. Kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your
  web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me
  a acceptable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the
  ebook in it or something. I think that you simply could do with a few p.c.
  to force the message home a bit, but other than that,
  this is excellent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I visited many websites except the audio quality for audio songs present at this site is really
  fabulous.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This paragraph is truly a good one it assists new internet visitors, who are wishing for blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I realize this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established website like yours require a lot
  of work? I am completely new to operating a blog but I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience and
  thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.
  Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message
  home a bit, but other than that, this is great blog.

  A fantastic read. I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to find It really useful & it helped me
  out a lot. I hope to offer something again and aid others like
  you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will right away grab your rss as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Kindly allow me recognise in order that I may just subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, this weekend is nice in support of me, since this moment i am reading this impressive educational post here at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s weblog link on your page at proper place and other person will also do same in favor of you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty portion of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
  claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing in your augment or even I fulfillment you get right of entry to
  constantly fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your mode of describing everything in this post is genuinely pleasant, all can easily
  understand it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website is great,
  let alone the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  No matter if some one searches for his essential thing, so he/she wants
  to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put this content
  together. I once again find myself personally spending a significant
  amount of time both reading and leaving comments. But
  so what, it was still worth it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey this is kind of of off topic but I was
  wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I
  wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are really great ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  all the time i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive,
  and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have
  book-marked it. Money and freedom is the best
  way to change, may you be rich and continue to help other people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little
  bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  But imagine if you added some great visuals or video clips
  to give your posts more, «pop»! Your content is excellent
  but with images and clips, this site could definitely be one
  of the best in its niche. Great blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that make the most significant changes.
  Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came
  to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance
  my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s genuinely very complicated in this active life to listen news
  on Television, thus I just use internet for that reason, and
  take the latest information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think the admin of this web page is truly working hard in favor of his web site, since here every information is quality based
  material.

  Ответ
 • в
  Permalink

  First of all I would like to say wonderful blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you don’t
  mind. I was curious to find out how you center yourself and
  clear your thoughts before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out there.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15
  minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This post presents clear idea in support of the new visitors
  of blogging, that actually how to do blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting
  for your further write ups thanks once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good info. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon).
  I have book marked it for later!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ll right away snatch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service.

  Do you’ve any? Kindly allow me recognize so that
  I could subscribe. Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I constantly emailed this website post page to all my associates, because if like
  to read it after that my links will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family all the time say that I am wasting my time here at web, except I know I
  am getting knowledge all the time by reading thes good articles or
  reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I thought it was really informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a
  lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every one, as I am genuinely keen of reading this weblog’s post to be updated regularly.
  It consists of good data. pof natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  What a material of un-ambiguity and preserveness
  of precious know-how concerning unpredicted emotions.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I quite like reading an article that can make people think.

  Also, many thanks for allowing me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wants to be updated with most up-to-date technologies then he must be pay a visit this site and be up to date every day.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this
  sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this site. Reading this info So i’m glad to express
  that I have a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot unquestionably will make certain to don?t fail to remember this web site and
  provides it a glance on a relentless basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

  My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this
  issue. If you have any suggestions, please share. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I constantly spent my half an hour to read this webpage’s articles daily along with
  a cup of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone
  during lunch break. I love the knowledge you present
  here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G
  .. Anyways, excellent blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one desires expert view concerning blogging afterward
  i propose him/her to go to see this web site, Keep up the pleasant work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you
  once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the superb work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest
  to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a writer for your
  blog. You have some really great articles and I believe I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d
  really like to write some material for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.

  Regards!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an remarkable piece of writing in favor of all
  the web users; they will take advantage from it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent weblog right here! Additionally your site so much up fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host?
  I want my website loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its nice conversation concerning this paragraph here
  at this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting at this
  place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Incredible article dude!
  Thanks, However I am experiencing issues with your RSS.
  I don’t understand the reason why I can’t join it.
  Is there anyone else getting similar RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my own site and want to know where
  you got this from or just what the theme is called.
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really pleasant paragraph on building up new
  website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Link exchange is nothing else however it is simply placing
  the other person’s website link on your page at suitable place and other person will also do similar
  in support of you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
  of hard work due to no backup. Do you have any solutions
  to protect against hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you desire to grow your experience just keep visiting this website and be updated with the hottest gossip posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am regular visitor, how are you everybody?
  This piece of writing posted at this web site is actually fastidious.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing
  it expand over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog
  and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised
  at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, fantastic blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You have performed an excellent job.

  I will definitely digg it and in my opinion recommend
  to my friends. I am sure they’ll be benefited from
  this website. natalielise plenty of fish

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the web without my authorization. Do you know any ways to help
  reduce content from being stolen? I’d really appreciate
  it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Will read on…

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I know this is kind of off topic but I
  was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I discovered your blog using msn. This is a very well written article.

  I will make sure to bookmark it and come back to read
  extra of your useful info. Thank you for the post. I’ll certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing issues here. I’m very satisfied to peer your post.
  Thanks a lot and I am looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a
  e-mail?

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *