Камоли Хуҷандӣ — Донишхона

Камоли Хуҷандӣ

Гар бичуянд ба сад карн наёбанд, Камол,

Булбуле чун ту хушилхон ба чаманҳои Хуҷанд.

 

Камоли Хуҷанди шоири ғазалсарои форсу тоҷик, дар аввалҳои асри XIV, дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Ҳамшаҳриҳои ӯ бо сари баланд хонаи Камоли Хуҷандиро нишон медиҳанд. Ҳозир дар ҷои хонаи ӯ меҳмонхона пӯшида шудааст.

Ҷавониаш дар зодгоҳаш шаҳри Хуҷанд гузаштааст, маълумоти ибтидоиро низ дар он ҷо гирифтааст. Минбаъд таҳсили улумро дар шаҳри Самарканд, Шош (Тошкант) давом додааст. Чуноне ки аз тарҷумаи ҳоли шоир маълум мегардад, ӯ дар ҷавони дар ҳузури устодон аз китоби машҳури Саққоӣи «Мифтоҳ», ки дар он айём асоси таълими забон ва адабиёт ба шумор мерафт, «Алкашшоф»-и Зимаҳшарӣ, «Матолеъ», «Мисбоҳ» ва ғайра дарс омӯхтааст.

Ӯ яке аз донишмандони бузурги замони худ маҳсуб гашта буд. Бо сабабҳои иҷтимои ба шаҳри Табрез сафар карда, дар он ҷо мемонад. Табрез ба шоир ватани дуюм гашт. Дар он ҷо ӯ оромиро дармеёбад. Рӯзҳои охири ҳаёти худро шоир дар Табрез гузаронид. Маҳз бо эҳтимоми султон Увайс барои шоир дар мавзеи худбоду ҳавои Волиёнкӯҳ хона ва боғ тартиб доданд. Дар хонакоҳи шоир ҳамаи шоирон ва дуcтони ӯ ҷамъ меомаданд ва мачлиси шеър меоростанд.

Вакте ки ба Табрез шоҳ Тӯхтамишхон ҳучум мекунад ӯ дар катори дигар ғаниматҳо Камоли Хуҷандиро низ ба асири гирифта, ба шаҳри Сарой мебарад. Шоир 4-сол дар Сарой мемонад (бо маълумотҳои дигар 11 сол). Вале ҳамеша ба ёди Табрез ва дӯстони табрези зиндаги мекард. Ниҳоят ӯ дубора ба Табрез бармегардад ва соли 1401 дар Табрез вафот кард. Ӯро дар боғи худаш ба хок супориданд. Дар канори мақбараи ӯ наққошон, чун: Беҳзод, Султон Муҳаммади Наққош ва аз шоирон: Машрабии Шервонӣ ва Тусӣ дар он ҷо дафн карда шудаанд.

Хоҷа Абдураҳими Хилватӣ таърихи вафоти Камолро дар қитъаи зерин чунин ба назм меоварад:

 

Орифи ҳақшинос – Шайхи Камол,

Ки ҷаҳонро ба шеъри тар бигирифт,

То суханро сухан бурун афтод,

К-аз сухан ҳамчу он бузург нагуфт.

Ҳаштсаду се гузашт, к-он хуршед

Ҳамчу маҳ дар саҳоби ғайб нахуфт.

 

Баъди вафоташ факат 14000 байт шеърҳои ӯро ёфтаанд, то замони мо 7000 байт омада расидаасту халос.

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик Хоҷа Камоли Хуҷанди чун шоири ғазалсаро шӯҳрат дорад. Ғазалиёти шоир чи аз лиҳози корбурди саноеи адабӣ ва чи аз лиҳози фасоҳату балоғат комил буда, чун намунаи олии осори лирикии адабиёти форсу тоҷик эътироф гаштаанд.

Намунаи ашъори шоир мавриди назар карор мегиранд:

 

Дил муқими кӯи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб,

Чун кунад бечораи мискинтан танҳо ғариб

Орзуманди диёри хушаму ёрони хеш,

Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб

Чун ту дар ғурбат наяфтоди,чи дони ҳоли мо,

Меҳнати ғурбат надонад ҳеч кас, илло ғариб!

Ҳаргиз аз роҳи карам рӯзе напурсиди, ки чист

Ҳоли зори мустаманде, монда дур аз мо ғариб.

Чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли мо,

Дар чунин шаҳре, ки мебини, ки афтад бо ғариб

Дар ғариби ҷон ба сахти медиҳад, мискин Камол,

Во ғариби, во ғариби, во ғарибо, во ғариб!

 

Харобаи дили ман пур шуд аз муҳаббати дӯст,

Мабод хеч диле ҳоли аз муваддати дӯст.

Кадом давлату фурсат биефт, ҳар ки наёфт,

Саодати шарафи васли еру сӯҳбати дӯст.

Агар ба дархури ӯ хидмате намеояд,

Шавем муътакифи остони хидмати дӯст.

Расад ба ғояти ҳиммат,чунон ки дилхоҳ аст,

Забону дасту дили ман зи шукри неъмати дӯст.

Камоли хастадилу номуроду беҳосил,

Чи бошад, ар ба муроде расад зи давлати дӯст.

 

Мустазод

 

Эй рехта савдои ту хуни дили моро

бе хеҷ гуноҳе,

Бинвоз даме хастаи шамшери ҷафоро

боре ба гуноҳе.

Боди саҳар аз равзаи ризвон хабар овард

имрӯз ба гулзор,

Эй сарви равон, ҳаст магар пайки саборо

дар кӯи ту роҳе

Занҷири сари зулфи туро бо ҳама хуби,

сунбул натавон гуфт,

Ҳаргиз накунад ҳеч касе мушки Хиторо

нисбат ба гиёҳе.

Бишкаст ҳама лашкари султони қавокиб

бар ҳар тараф имрӯз,

К-он зулфи зиреҳпӯши ту аз анбари соро

оварда сипоҳе.

Аз ҳоли парешони Камолат хабаре нест

ҳайҳот! Чи тадбир

Он кист, ки тақрир кунад ҳоли гадоро

дар ҳазрати шоҳе.

 

Бе лабат дар ҷигари ташналабон об намонд,

Бе сари зулфи ту дар синаи мо тоб намонд,

То хаёли рӯҳат афтод ба хотир моро,

Ба ду чашми ту, ки дар дидаи мо хоб намонд!

Бар сари зулфи ту бигзашт шабе бод вазон,

Гираҳе боз шуду равнақи моҳтоб намонд.

Дар чаман боди сабо буи ту оварду ба шарм

Ранг дар руи гули лолаи сероб намонд.

Давлати васли туам рафту шудам айшҳаром,

Комрони натавон кард чу асбоб намонд.

Гу бубандед дари майкада бар руи Камол

Ки зи савдои лабат завқи маро ноб намонд

 

Рафт умру нашуд он ёр ба мо ёр ҳанӯз,

Мекунад ҷавр ба ёрони вафодор ҳанӯз.

Турфа коре, ки расид аз ғами ӯ кор ба ҷон,

Накунад зории мо дар дили ӯ кор ҳанӯз.

Ман аз он чашми хуш он рӯз шудам тавбашикан,

Ки набуд аз ману аз майкада осор ҳанӯз.

Гарчи дил аз марази ишқи ту аз хеш бирафт,

Орзуи ту нарафт аз дили бемор ҳанӯз.

Ҳар кас аз банди ғаме ёфт наҷотеву Камол,

Ҳамчунон аст ба кайди ту гирифтор ҳанӯз

 

Мавзӯи панду ҳикмат дар ашъори Хоҷа Камол

 

Дар ғазалҳои Камол мисраъҳо ва байтҳои панду ахлоқи, ки аҳамияти таълимӣ ва тарбиявӣ доранд, низ кам нестанд. Панду ҳикматҳои ӯ бисер латиф ва ибратбахш мебошанд.

Чун идомаи анъанаи пешқадами замони гузашта, Хоҷа Камол низ бо мақсади гирифтани пеши роҳи ошӯбҳо, бесарусомониҳои замона ва ислоҳи кирдору рафторҳои ношоистаи мардумони гумроҳ аз ин мавзуъ, яъне аз панду насиҳат ба таври васеъ истифода бурдаанд.

Камол дар ин бобат панду ҳикматҳои бисёре дорад, ки ҳар кадоми онҳо барои одами дар ҳакикат ҳамчун нишондиҳандаи дастури хуби шоҳроҳи зиндаги хизмат карда метавонанд. Чунончи:

 

 1. Бикуш, то ба каф ори калиди вуҷуд,

Ки бе талаб натавон ёфт ҷавҳари мақсуд.

 

 1. Санги бадгуҳар агар косаи заррин шиканад,

Қимати санг наяфзояду зар кам нашавад.

 

 1. Бе талхие аз баҳрҳо гуҳар намеояд бурун.

 

 1. Ки ба пояи бузурги нарасанд худписандон.

 

Мақол ва ибораҳои халқи

 

Дигар аз хусусиятҳои шеъри Камол он аст, ки вай баъзе таъбир ва мақолҳои халқиро дар ҷойҳои хеле муносиб ва мувофики ашъораш оварда, барои равшан кардани фикр ва мақсадҳои худ истифода бурдааст. Чунончи, мақоли халқии «Ангура хуру боғаша напурс»-ро дар байти ғазале чунин овардааст:

 

Ақл гуфт: – Ин бари ҳикмат зи ки омӯхт, Камол?

Гуфт: – «Аз боғ мапурс, ар ғаразат ангур аст».

 

Дигар мақоли «Ба кӯрпа нигоҳ карда, по дароз кун»-ро дар байти поён ба чунин шакл овардааст:

 

Ту, ки Камол боре, ки бисоте курб ҷӯи,

«Ба ҳади гилем бояд пои худ дароз кардан».

 

Ё ин ки маколи «Шунидан кай бувад монанди дидан»-ро чунин кор фармудааст:

 

Ту гуш ниҳодастию мо дида ба дидор,

«Аз дида басе фарқ бувад то ба шунидан».

 

Баъзе ибораҳои халқи дар байтҳои зерин ба ин шакл оварда шудаанд:

 

 1. Ақл гуфто: – Ба рӯи ӯ чуни?

Гуфтамаш: – «Рӯй бину ҳол мапурс».

 

 1. Маро гӯянд: – Чун бини зи дураш, бехабар афти,

«Ду чашмам чор шуд», то кай ба он маҳваш дучор афтам.

 

 1. Камол, аз лутфи табъ омад асири ишқи гулруён,

Чу булбул, к-аз хушовози «гирифтори кафас бошад».

 

 1. Гар боз ёфт донаи ҳоли ту мурғи ҷон,

Машмур, аҷаб, ки «чашми нишотам парида буд».

 

Чуноне ки дида мешавад, аз забони гуфтугӯи, мақолу ибораҳои халқи бештар барои тавсифи ҳолатҳои ишқи ва меҳрангезӣ истифода бурда шудаанд. Ин далели намоён чи гуна таваҷҷӯҳ доштан ва алоқаманд будани Камолро ба забони соддаи халқ нишон медиҳад. Маълум мешавад, ки ин забон барои густариш ва баёни ҳар гуна эҳсос ва андешаҳо муҳайётар буда, мавриди истифодаи шоир карор ёфтааст.

Камоли Хуҷандӣ: 111 комментариев

 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added»
  checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?

  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up Dear, are you in fact visiting this website daily, if so afterward you will definitely obtain fastidious know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will immediately clutch your rss feed as I can not to
  find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please allow me realize in order that I could subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, its fastidious post about media print, we all be
  aware of media is a impressive source of information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I blog quite often and I seriously appreciate your information. This
  great article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new details
  about once per week. I subscribed to your Feed too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am genuinely happy to read this blog posts which carries lots of valuable facts, thanks for providing these information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the
  same nearly very often inside case you shield this increase.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, wonderful weblog layout! How lengthy have you ever been blogging
  for? you made blogging look easy. The full glance of your website is magnificent,
  let alone the content material!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This post offers clear idea in support of the new users of blogging, that
  actually how to do blogging and site-building.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog
  jump out. Please let me know where you got your theme.
  Kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info to work on.
  You have done a formidable job and our entire community will be grateful to
  you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the
  longer term and it’s time to be happy. I’ve read this put
  up and if I could I wish to recommend you few attention-grabbing things or tips.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.
  I desire to learn even more things approximately it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good way of describing, and pleasant article to take facts about my
  presentation subject matter, which i am going to convey in school.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent weblog right here! Also your website a lot up very
  fast! What web host are you the usage of?
  Can I am getting your affiliate hyperlink in your
  host? I want my website loaded up as quickly as
  yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re in reality a just right webmaster. The site loading velocity
  is incredible. It seems that you are doing any unique
  trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a fantastic task on this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the helpful info you provide to your
  articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more here
  frequently. I am somewhat certain I’ll be told many new stuff right right
  here! Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, very good blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I seriously love your site.. Excellent colors
  & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m hoping to
  create my own site and would love to know where you got this from or just what the theme is named.

  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with
  my Facebook group. Talk soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird
  when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There is an issue along with your website
  in web explorer, could test this? IE still is the market leader and a large element of other people will miss your fantastic writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hi!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact
  extra approximately your article on AOL? I require an expert on this space to resolve my problem.
  May be that is you! Having a look ahead to see you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
  when i read this piece of writing i thought i could also create comment
  due to this brilliant post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your blog.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  First off I want to say terrific blog! I had
  a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.

  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings I am so glad I found your webpage, I really found you by mistake, while I was researching on Google
  for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I
  have book-marked it and also added in your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a lot more, Please do keep up the excellent work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that
  «perfect balance» between user friendliness and visual appeal.
  I must say you’ve done a amazing job with this. Additionally,
  the blog loads extremely quick for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the
  pictures aren’t loading properly. I’m not sure
  why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Keep up the great work! You understand, a lot of persons are hunting round for this info, you could help them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Additionally your website a lot up
  very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for
  your host? I want my website loaded up as quickly as
  yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?
  Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure where you are getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time learning more or
  understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this
  info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet
  explorer, may check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a big element of other folks will miss your great
  writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family members always say that I am wasting my time here at net, but I
  know I am getting familiarity everyday by reading
  thes pleasant articles or reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! Finally I got a website from where I be able to truly take valuable facts regarding my study and
  knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  First off I would like to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if
  you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I have had a hard time clearing my mind in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really enjoying the theme/design of your web site. Do
  you ever run into any web browser compatibility
  issues? A small number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any recommendations to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i
  thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time spent my half an hour to read this webpage’s
  articles everyday along with a cup of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright violation? My website has a
  lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways
  to help protect against content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem really easy along with your presentation however I find this matter
  to be actually one thing which I believe I might never understand.

  It sort of feels too complicated and very huge for me.

  I’m having a look ahead for your next submit, I’ll attempt to get the cling
  of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its fastidious discussion on the topic of
  this paragraph here at this webpage, I have read all that, so now me also commenting at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the right blog for anyone who hopes to understand this topic.
  You know so much its almost hard to argue with you
  (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for years.
  Wonderful stuff, just excellent!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m extremely impressed along with your writing talents
  and also with the layout to your weblog. Is this a paid subject
  matter or did you customize it yourself? Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a great blog
  like this one today..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I enjoy reading through your post.
  I like to write a little comment to support you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading
  through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Pretty sure he’ll have a very good read. Thanks for
  sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on every time a
  comment is added I receive 4 emails with the same comment.
  Perhaps there is a means you are able to remove me from that
  service? Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Extremely useful info specifically the ultimate part 🙂
  I maintain such information much. I used to be looking for this certain info for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy, result in I found just what I was looking for. You have ended my four day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I understand this is sort of off-topic however
  I needed to ask. Does building a well-established blog like yours require a
  large amount of work? I’m brand new to writing a blog but I do write
  in my journal every day. I’d like to start a
  blog so I can share my personal experience and views online.

  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for
  brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to pay a visit this site,
  because i wish for enjoyment, for the reason that this this
  web page conations genuinely nice funny stuff too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you will be a great author.I will always bookmark your blog and will come back in the future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great work,
  have a nice day!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here by a different web page and
  thought I might check things out. I like what I see so
  now i am following you. Look forward to
  checking out your web page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got the bravery
  to go ahead and give you a shout out from Houston Tx!

  Just wanted to tell you keep up the excellent job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This post will assist the internet visitors for building up new web site or
  even a weblog from start to end.

  Ответ
 • в
  Permalink

  continuously i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I actually
  enjoyed reading it, you could be a great author.
  I will ensure that I bookmark your blog and will eventually
  come back someday. I want to encourage you continue your great writing, have a nice evening!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of community where I
  can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Appreciate
  it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Very helpful info specially the remaining phase 🙂 I handle such info a lot.
  I used to be seeking this particular information for a very long
  time. Thanks and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand.

  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having a tough time
  locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another
  platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your information, but
  good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this information for
  my mission.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *