Низомии Ганҷавӣ — Донишхона

Низомии Ганҷавӣ

Абӯмуҳаммад Илёс ибни Юсуф ибни Закии Муайид (1141, шаҳри Ганҷа ҳозира Кировободи Озорбойҷон ҳамонҷо), шоир ва муттафаккир, яке аз устодони соҳибмактаби шеъру адаби форсу тоҷик. Абумухаммад Илёс ибни Юсуф Закии Муайяд мутахаллис бо номи Низомӣ шоир ва мутафаккири бузург, бунёдгузори мактаби хамсанависи мебошад. Ӯ соли 1141 дар шаҳри Ганҷа таваллуд ёфтааст. Ганҷа он вақт маркази Озарбойҷони шимолӣ буда, шаҳри бузургу тараққикарда ҳисоб меёфт . Як гурӯҳи адибону донишмандон дар он ҷо ҷамъ омада буданд. Мувофиқи маълумоти бисёр манбаъҳои таърихӣ ва адабӣ аҷдоди падарии Низомии Ганҷавӣ аз аҳли Куми Эрон будаанд. Модари шоир аз деҳоти атрофи Ганҷа ва ба қавли худи шоир “раисаи курд ” буд. Падари Низомӣ ва аҷдоди ӯ аз аҳли илм буданд. Шоир дар хурдсолӣ аз падару модар маҳрум гашт. Тарбия ва сарпарастии ӯро тағояш Хоҷа Умар ба ӯҳда гирифт. Таҳсилаш пурра дар зодгоҳаш гузаштааст. Дар омӯхтани илмҳои гуногун Низоми кӯшиши зиёд дошт. Ӯ аз илмҳои замонааш фиқҳ, калом, фалсафа, ҳайъат, ҷуғрофия, нуҷум, риёзиёт, тиб, кимиё баҳраманд гардида, аз ҷавони ба шеър гуфтан оғоз намуд. Дар баробари донистани илмҳои замони худ, Низомӣ аз мероси бадеии Юнони Қадим, ёдгориҳои хаттии паҳлавӣ, осори илмию адабии араб, таърихи халқҳои Кавкоз ва адабиёти форсу тоҷик пурра огох буд. Вай адабиёти даҳонии халқи худ ва расму одоби насронию яҳудӣ ва паҳлавиро хуб медонист. Илмҳои табиӣ, махсусан, тиб ва нуҷум (астрономия)-ро хуб аз худ карда буд. Умуман, Низомӣ аз илмҳои зиёде баҳравар буд. Аз ҳамин сабаб, ӯро ҳамчун донишманди ҳамадон, яъне ҳаким эътироф карда буданд. Зиндагии Низомии Ганчавӣ пурра дар Ганҷа гузаштааст. Боре бо даъвати Тугралшоҳ ба Табрез сафар кард, вале дар он ҷо фақат се рӯз истода тавонист. Ҳаким Низомӣ умрашро берун аз дарбор, дар озодиву сарбаландӣ гузаронидааст. Ӯ бо шоҳон робита дошта бошад ҳам, касеро мадҳ накардааст . Ҳаким Низомии Ганчавй соли 1209 дар Ганҷа даргузашт. Холо дар болои турбати ӯ мақбараи мухташаме сохта шудааст. Халки Озарбойҷон нисбат ба Низомӣ ифтихор ва эҳтироми бузург дорад. Дар Ганҷа ва Боку ҳайкалҳои мухташами Низомӣ гузошта шудааст. Низомии Ганчавӣ дар адабиёти ҷаҳон бо достонхои худ машҳур аст. Тамоми осори ӯ ба форсӣ навишта шудааст. Ёдгории ҷовидонаи Низомӣ “Хамса”-и ӯст, ки онро “Панҷ ганҷ” низ меноманд. “Хамса” аз панҷ достон иборат аст: “Махзануласрор “, «Хусрав ва Ширин”, “Лайли ва Маҷнун”, “Ҳафт пайкар”, “Искандарнома”. Ин маҷмуаи достонҳо дар инкишофи минбаъдаи адабиёти Шарқ мақоми арзандае доранд ва боиси пайдоиши анъанаи ҳамсасароӣ гаштаанд. Хамса-и Низомии Ганчавӣ бо рангинии мазмун, тозагии санъат, гановати забон, пардози сухан ва маҳорати нигорандагии муаллиф машҳур гардида, дар он масоили муҳими иҷтимои ва ахлоқӣ гузошта шудааст. Муаллиф мардумро ба кӯшишу кор, илму донишомӯзӣ, ғанимат донистани умр, покии ахлоқ, шарму ҳаё, ҳакиқатгуию накӯкори ва ғамхорӣ нисбати одамон тарғиб намуда, подшоҳонро ба адолатпарварӣ ва саховату раиятпарварӣ ҳидоят мекунад. Забони “Хамса” ниҳоят бой , рангин , васеъ ва фаҳмост . Низомӣ чун саррофи сухан дар истеъмоли калимаҳои хушоҳанг, ибораю таъбирҳои рехтаи халқи ва маколу зарбулмасалҳо ниҳоят борикбин аст. Ин заркориҳои у мусиқият ва хушоҳангии достонҳоро ба вуҷуд оварда, хонданашро гуворо мегардонад. Низомии Ганчавӣ аз шоирони дорои мактаби адабии хос мебошад. Шоири инсондӯст ва халқпарвари бузург бо осори гаронбаҳояш дар ганҷинаи маданияти ҷаҳонӣ саҳми калон гузоштааст. Замони зиндагонии Низомӣ, сарфи назар аз нооромиҳои феодалӣ, давраи шукуфони таърихи тамаддуни халқҳои Кавкоз, Эрон ва Осиёи Миёна буд. Дар асри XII дар Озарбойҷон шоирони муқтадире чун Абулаъло Ганҷави , Изиддини Шервонӣ, Махастии Хуҷандӣ, Хоконии Шервонӣ зиста, дар Гурҷистон Шота Руставеллӣ, дар Арманистон Нерсес Шноралӣ зиндагӣ ва эҷод мекарданд. Низомӣ хусусан бо шоирони Ганҷаву Шервон, хоса бо Маҳастии Хучандӣ қаробати маънавӣ дошт. Аввалин достони «Хамса» «Махзануласрор» аз 2260 байт иборат буда, соли 1176 эҷод гаштааст. «Махзануласрор» асари фалсафиву ахлоқӣ мебошад. «Хисраву Ширин» дуюмин асари «Хамса» буда, достони ишқиву ахлоқӣ ва гуманистӣ аст. Низомӣ дар тасвири ишқи поку самимӣ ва вафодориву ҷонфидоии қахрамони достон маҳорати баланди суханварӣ ва эҷодкори зоҳир карда, дар симои Фарход муҳаббати бузургу заволнопазирро нишон додаст. Мунозираи ошкоро ва гуфтугуи ду нафар ошиқ, яъне Хусрав ва Фарход худ баёнгари неруи тавонои суханварии шоир мебошад:

Нахустин бор гуфташ, к-«аз куҷоӣ?»

Бигуфт: «Аз дори мулки ошноӣ».

Бигуфт: «Он ҷо ба санъат дар чӣ кӯшанд?»

Бигуфт: «Андӯҳ харанду ҷон фурӯшанд».

Бигуфто: «Ишқи Ширин бар ту чун аст?»

Бигуфт: «Аз ҷони ширинам фузун аст».

Бигуфто: «Дил зи меҳраш кай куни пок?»

Бигуфт: «Он гаҳ, ки бошам хуфта дар хоб».

 

Достони сеюми Хамса – Лайлию Маҷнун соли 1188 таълиф шудааст. Ҳафт пайкар – и Низомӣ асари чоруми «Хамса» соли 1197 хотима ёфтааст. Достони панчум ва аз ҷиҳати ҳаҷм аз ҳама бузургтарини «Хамса» – «Искандарнома» соли 1201 таълиф шудааст.

 

Низомӣ, ҳам аз Ганҷа бикшоӣ банд,

Гирифтори Ганҷа то чанд? Чанд?

Чу дур гарчӣ дар баҳри Ганҷа гумам,

Вале аз кӯҳистони шаҳри Қумам.

 

Падари Низомӣ Ганҷавӣ аз аҳли илм буданд. Модари ӯ аз деҳоти атрофии Ганҷа ба қавли худи ӯ «раиси курд» буд. Низоми Ганҷавӣ аз хурди аз падару модар маҳрум гашт. Тарбия ва сарпарастии ӯро тағояш Хоҷа Умар ба ӯҳда гирифт ва ба ӯ имкон дод, ки ӯ илм омӯзад. Таҳсили Низоми Ганҷавӣ дар зодгоҳаш гузашт. Ӯ дар омӯхтани илмҳои гуногун саъю кӯшиши зиёде мекард. Зиндагонии Низоми Ганҷавӣ аз аввал то охир дар Ганҷа гузаштааст. Дар муқаддимаи баъзе достонҳои худ вай якчанд байт дар насиҳати фарзанд эҷод кардааст:

 

Он рӯз, ки ҳафтсола будӣ,

Чун гул ба чаман ҳавола будӣ.

Ва акнун, ки ба чордаҳ расидӣ,

Чун сарв ба авҷ сар кашидӣ.

Ғофил манишин на вақти бозист,

Вақти ҳунар асту сарфарозист.

Дониш талабу бузурги омӯз,

То беҳ нигарад рӯзат аз рӯз.

Чун шер ба худ сипаҳшикан бош,

Фарзанди хисоли хештан бош.

Макӯш ба ҳар варақ, ки хонӣ,

Ки он донишро тамом донӣ.

 

Ӯ 12 марти соли 1209 вафот кардааст

Низомии Ганҷавӣ: 537 комментариев

 • в
  Permalink

  Quality articles or reviews is the secret to attract the visitors to go to see the site, that’s what this site is providing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and create my own.
  Do you need any coding expertise to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi Dear, are you in fact visiting this web site daily, if so after
  that you will without doubt take fastidious experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you put to make one of these great informative site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your
  blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss
  feed and I hope you write again very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one desires to be updated with hottest technologies therefore he must be visit this web page and be up to date every
  day.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked
  while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally
  suggest to my friends. I’m confident they will be
  benefited from this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks in favor of sharing such a good thinking, paragraph is good, thats why i
  have read it fully

  Ответ
 • в
  Permalink

  An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this.
  And he actually ordered me dinner due to the fact that
  I found it for him… lol. So allow me to
  reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to talk about this
  subject here on your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i don’t understood is actually how you’re no longer actually a lot more well-appreciated than you may be right now.
  You’re very intelligent. You understand therefore significantly relating to this
  subject, produced me in my view consider it from numerous numerous angles.
  Its like men and women aren’t fascinated until it is one thing to do with Woman gaga!
  Your personal stuffs great. Always take care of it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are really great ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant factors here.
  Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really impressed with your writing skills and also with
  the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one
  nowadays.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful goods from you, man. I have bear in mind your stuff
  previous to and you are just extremely excellent.
  I actually like what you’ve bought here, really like what you are stating and
  the way in which you assert it. You make it entertaining and
  you still take care of to keep it wise. I cant wait to learn much more from you.

  This is actually a wonderful site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to
  be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is
  a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The style and design look great though!

  Hope you get the issue resolved soon. Many
  thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this
  web page, and your views are pleasant designed for new users.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for
  such information a lot. I was seeking this certain info for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no
  data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking continuously this weblog and I am impressed!
  Very helpful info particularly the final part 🙂 I
  care for such information much. I was looking for this particular info
  for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi everybody, here every person is sharing these kinds of familiarity, therefore it’s nice to read this weblog, and I used
  to pay a visit this blog daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do accept as true with all of the ideas you’ve introduced to your post.
  They’re really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are too short for newbies. Could
  you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the perfect webpage for anyone who would like to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for decades.
  Wonderful stuff, just great!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a gaggle of volunteers and starting a brand new
  scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You’ve done a
  formidable task and our entire community will likely be grateful to
  you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all significant
  infos. I would like to see more posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello it’s me, I am also visiting this web site regularly,
  this website is really nice and the viewers are truly
  sharing nice thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding
  more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it
  over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Outstanding blog and amazing style and design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be end of mine day, however before ending
  I am reading this impressive post to improve my experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I enjoy reading all of your article.
  I like to write a little comment to support you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello everybody, here every one is sharing these familiarity, therefore
  it’s nice to read this weblog, and I used to pay a visit this website all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you
  need to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but
  generally people don’t discuss these subjects. To the next!
  Best wishes!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will right away grab your rss as I can’t find
  your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me know in order that
  I could subscribe. Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable process and
  our whole group can be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to every one, the contents present at this website are genuinely awesome
  for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  May I simply just say what a comfort to find somebody who really understands what
  they’re talking about on the internet. You definitely understand how to bring
  a problem to light and make it important. More people must check this out and understand this side
  of the story. It’s surprising you are not more popular because you definitely possess the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I discovered your site via Google
  whilst looking for a related subject, your site got here up, it seems to be great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just changed into aware of your blog through
  Google, and located that it’s truly informative.

  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful should you continue
  this in future. Numerous other people will be benefited from
  your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I’ve been reading your website for some time now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas!
  Just wanted to mention keep up the excellent job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all
  webmasters and bloggers made good content as you
  did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my thoughts! You appear to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something.
  I believe that you can do with some % to pressure the
  message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your
  point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
  giving us something enlightening to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you
  might be a great author. I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want
  to encourage continue your great posts, have a nice morning!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to every , since I am genuinely eager of
  reading this website’s post to be updated daily. It includes pleasant data.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I go to see daily a few blogs and sites to read articles
  or reviews, but this webpage offers feature based articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the valuable information you supply for your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly.
  I am rather certain I’ll be informed many new stuff proper
  right here! Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I really like what you have acquired here, really
  like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
  I can not wait to read far more from you. This is
  really a wonderful web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog
  and would like to find out where u got this from.
  thanks a lot

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online greater than 3 hours as of late,
  yet I never discovered any interesting article like yours.
  It is beautiful worth enough for me. Personally,
  if all website owners and bloggers made excellent content as you probably
  did, the web might be a lot more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity on the topic
  of unpredicted feelings.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with your website.
  It appears as though some of the written text on your content are running off the
  screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if
  this is happening to them as well? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I used to be checking constantly this blog and
  I am impressed! Very useful info specifically the ultimate section :
  ) I take care of such info a lot. I was looking for this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think what you published made a lot of sense.
  But, what about this? suppose you were to write a
  killer headline? I ain’t saying your content is not
  solid., but suppose you added a headline that grabbed
  people’s attention? I mean Низомии Ганҷавӣ — Донишхона is a little
  plain. You ought to look at Yahoo’s home page and see how they create article titles to grab viewers interested.
  You might add a related video or a picture or two to grab readers excited about what
  you’ve got to say. In my opinion, it could make your website a little bit more
  interesting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However
  I am having difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it.

  Is there anyone else getting identical RSS issues?
  Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  First of all I would like to say excellent blog!

  I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear
  your thoughts before writing. I have had trouble clearing my
  mind in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how
  to begin. Any recommendations or tips? Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ll immediately grab your rss feed as I can’t in finding your
  e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me understand in order that I may subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I quite like reading an article that can make men and women think.
  Also, many thanks for allowing me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Would you mind if I share your blog with
  my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’ve made some really good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with
  your views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is my first time pay a quick visit at here and
  i am truly pleassant to read all at single place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter
  a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.

  The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web site from my friend who informed me on the
  topic of this web page and now this time I am visiting
  this website and reading very informative posts at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah, that’s what I was seeking for, what a stuff!

  existing here at this blog, thanks admin of this web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think the admin of this website is actually working hard in support of his web
  page, for the reason that here every stuff is quality
  based material.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends.
  I’m confident they’ll be benefited from this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s
  the little changes that produce the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I used to be recommended this web site by my cousin. I am now not certain whether or not this publish
  is written by him as nobody else recognise such special approximately
  my difficulty. You are amazing! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love what you guys tend to be up too. This sort
  of clever work and exposure! Keep up the terrific
  works guys I’ve added you guys to my blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i feel that i noticed you visited my weblog thus i got here
  to return the favor?.I am trying to in finding issues to improve my website!I guess its adequate to make use of some of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with
  your blog. It appears like some of the written text on your content are running off the screen.
  Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
  This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative
  and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.

  The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I came across this during my
  hunt for something regarding this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent web site. A lot of helpful info here.
  I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
  And naturally, thanks to your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to every one, the contents present at this site are
  really amazing for people knowledge, well, keep up the
  good work fellows.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web page from my buddy who informed me on the topic of this site and at the moment this time I am visiting
  this website and reading very informative articles
  or reviews at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for another informative website. The place else may I am getting that type of info written in such an ideal manner? I’ve a undertaking that I am just now operating on, and I’ve been on the look out for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent web site you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello it’s me, I am also visiting this website
  regularly, this web site is truly pleasant and the people are really sharing pleasant thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with useful info to work on. You have
  done an impressive task and our whole neighborhood will probably be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, this weekend is nice in favor of me,
  because this time i am reading this impressive educational post here at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for any other fantastic article.
  Where else may anyone get that type of info
  in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation next
  week, and I’m at the look for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your
  content. Please let me know. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here by a different page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article
  plus the rest of the website is very good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family every time say that I am wasting my time here at web, but I know I
  am getting know-how every day by reading such good posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve
  either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is
  popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help protect against
  content from being stolen? I’d really appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I for all time emailed this weblog post page to all my friends, since if like to read
  it afterward my contacts will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s very effortless to find out any matter on net as compared to textbooks, as
  I found this piece of writing at this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very good info. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon).
  I’ve book marked it for later!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
  account. I look forward to fresh updates and will share this blog
  with my Facebook group. Talk soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there Dear, are you in fact visiting this web site daily, if so
  afterward you will without doubt obtain fastidious know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from
  right here. I did however expertise some technical points using this website,
  since I experienced to reload the website many times previous to I
  could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will
  sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a
  lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, Neat post. There’s an issue along with your site in internet explorer, could test this?
  IE still is the marketplace chief and a huge component to other
  people will miss your fantastic writing because of this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  As the admin of this site is working, no question very rapidly
  it will be renowned, due to its feature contents.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this.
  And he actually bought me dinner because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for
  spending some time to talk about this topic here on your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the superb work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing blog! Is your theme custom made or
  did you download it from somewhere? A theme like yours with a few
  simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where
  you got your design. Bless you

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like what you guys tend to be up too. This sort of clever
  work and coverage! Keep up the superb works guys
  I’ve incorporated you guys to my blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of
  writing posted at this web page is really fastidious.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the right website for anybody who wants
  to find out about this topic. You understand so much its almost hard
  to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for years.

  Great stuff, just excellent!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great article! We are linking to this particularly great post on our site.
  Keep up the good writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that produce the most significant changes.
  Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Piece of writing writing is also a excitement, if you know then you can write if not it is complex to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so
  I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Wonderful blog and great design and style.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more
  of your fantastic post. Also, I’ve shared your web
  site in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for any other informative site. The place else may just I get that kind of info written in such an ideal approach?

  I’ve a project that I’m just now running on, and I have been at the look out for such
  info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a
  reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, superb weblog structure! How lengthy have you been running
  a blog for? you made running a blog glance easy.
  The entire glance of your website is wonderful, as smartly as the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding
  anything totally, but this paragraph gives nice understanding even.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Somebody necessarily assist to make severely posts I would state.

  That is the very first time I frequented your website page and
  so far? I surprised with the research you made to create this actual put up incredible.
  Great activity!

  Ответ
 • в
  Permalink

  excellent points altogether, you simply gained a new reader.
  What would you recommend in regards to your put up that you just made a
  few days in the past? Any sure?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet visitors,
  its really really nice piece of writing on building up new website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one desires expert view regarding running a blog then i recommend
  him/her to visit this blog, Keep up the good job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Generally I do not learn article on blogs,
  however I wish to say that this write-up very pressured me to
  check out and do it! Your writing taste has been surprised me.
  Thanks, quite great article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I want to to thank you for this very good read!!

  I certainly enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to check out
  new stuff you post…

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Firefox.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the problem fixed soon.
  Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing such a nice idea, paragraph is pleasant, thats why i have
  read it completely

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there this is kind of of off topic but I was wanting
  to know if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no
  coding knowledge so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your way of explaining the whole thing in this article is in fact
  nice, all can without difficulty know it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this weblog is wonderful i really like reading your articles.
  Keep up the good work! You already know, a lot of individuals are hunting round for this information, you could aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This post couldn’t be written any better!

  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this post
  to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am
  going to come back yet again since i have saved as a
  favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to guide others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit,
  but other than that, this is excellent blog. A fantastic read.
  I will definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was curious if you ever thought of changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be finish of mine day, but before
  ending I am reading this enormous paragraph to increase my experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant
  for new visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I don’t know who you are but definitely you
  are going to a famous blogger if you are
  not already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what
  all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.

  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Chat soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remarkable issues here. I am very happy to look
  your article. Thank you a lot and I’m taking a look forward to contact you.

  Will you please drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s
  to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content
  to suit your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating
  on most of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome weblog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be finish of mine day, but before finish
  I am reading this wonderful paragraph to improve my knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful info you provide to your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at again here regularly.
  I am moderately certain I’ll be told lots of new
  stuff right here! Best of luck for the following!

  Ответ
 • в
  Permalink

  At this moment I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming over again to read
  other news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I truly believe that this website needs far more
  attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for
  the info!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I constantly emailed this website post page to all my associates, since if like to read it afterward my friends will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did
  you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.

  many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is
  a very neatly written article. I will be sure
  to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thank you for the post. I’ll definitely return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the persistence you put into your blog and in depth information you provide.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed
  material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google
  account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s impressive that you are getting ideas from this article as
  well as from our discussion made at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When someone writes an paragraph he/she maintains the
  idea of a user in his/her mind that how a user can understand it.
  So that’s why this piece of writing is great. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this blog is wonderful i like studying your posts.
  Stay up the great work! You realize, many individuals are hunting round for this info, you could aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s really a great and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this useful information with us.

  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept
  talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this weblog is fantastic i love studying your posts.
  Keep up the great work! You recognize, many people are searching around for this information,
  you could aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.

  You have some really good posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Regards!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how
  could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a
  little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was wondering what all is needed to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! I know this is somewhat off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking
  at alternatives for another platform. I would be fantastic if you
  could point me in the direction of a good platform.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent article. Keep posting such kind of information on your page.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg it and in my view suggest to my
  friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a
  25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the problem solved soon. Kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi mates, how is everything, and what you wish for to say concerning this post, in my view its truly
  awesome for me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you’re just extremely magnificent. I actually like
  what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it smart.

  I cant wait to read much more from you. This is really
  a wonderful web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that «perfect balance»
  between superb usability and visual appeal. I must say you’ve done a
  excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox.
  Outstanding Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Undeniably consider that that you said. Your favourite justification appeared to be at the net
  the easiest thing to remember of. I say to you, I certainly get annoyed while people think
  about worries that they just do not recognise about.
  You controlled to hit the nail upon the top and defined out the whole thing with no
  need side effect , other folks can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this website presents quality depending content
  and other material, is there any other web site which
  offers such things in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I pay a visit everyday a few web pages and information sites to
  read articles, however this blog presents quality based posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally talking about >Низомии Ганҷавӣ — Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this
  wonderful piece of writing to increase my experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i believe that i noticed you visited
  my weblog so i got here to return the want?.I’m trying to in finding issues
  to enhance my website!I assume its adequate to make use of a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m typically to running a blog and i actually admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your site and preserve checking for brand new information.
  eebest8 mmx

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing such things, so I am going to let know her.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I must thank you for the efforts you’ve put in penning
  this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated
  me to get my own site now 😉

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there, I think your site might be having browser
  compatibility issues. When I look at your blog
  in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, fantastic blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the right site for everyone
  who wishes to find out about this topic. You realize so much its
  almost hard to argue with you (not that I really
  would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for ages.
  Wonderful stuff, just excellent!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing issues here. I am very happy to peer your article.
  Thanks so much and I am having a look ahead to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good info. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon).
  I’ve saved as a favorite for later!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally writing about >Низомии Ганҷавӣ — Донишхона <Liked it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up it’s me, I am also visiting this site on a regular basis,
  this site is genuinely nice and the users are in fact sharing pleasant thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother recommended I might like this web site.
  He was entirely right. This post actually made my day.

  You cann’t imagine just how much time I had spent for
  this information! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?

  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit
  more. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the valuable information you provide in your
  articles. I will bookmark your weblog and check again here
  regularly. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your
  post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with
  forthcoming post. Thanks a million and please carry on the
  enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m very pleased to find this page. I wanted to thank
  you for ones time due to this wonderful read!!

  I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you bookmarked to see new
  information in your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your website but you need to check the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling issues and I to find it
  very troublesome to inform the reality then again I will
  certainly come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the same
  comment. There has to be a means you are able to remove me from that
  service? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the idea of a user in his/her
  brain that how a user can be aware of it.
  Thus that’s why this paragraph is great. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful information to
  work on. You have done a formidable task and our entire community will likely be thankful to
  you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it
  😉 I may return once again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other
  people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a
  good read. Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?

  I’d really love to be a part of group where I can get feedback from other
  knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Kudos! natalielise pof

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are
  you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  all the time i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading
  here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some good points there. I looked on the internet for more
  info about the issue and found most people will go along with
  your views on this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve
  truly enjoyed surfing around your blog posts. After all
  I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several
  weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  An impressive share! I’ve just forwarded this
  onto a co-worker who was doing a little homework on this.
  And he actually bought me dinner because I discovered
  it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the fantastic work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply wish to say your article is as amazing.

  The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you!

  By the way, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I found your site via Google while searching for a comparable subject, your website got here up, it appears to be like great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply became aware of your weblog via Google,
  and found that it’s truly informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate in case you continue this in future.
  Numerous other folks can be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, I wish for to subscribe for this weblog to get newest
  updates, so where can i do it please help out.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will immediately seize your rss as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the most significant info
  for me. And i am glad studying your article. But wanna commentary on some general
  things, The web site style is great, the articles is in point of
  fact nice : D. Excellent job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just great and i can assume you’re
  an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with
  forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every single one, it’s in fact a nice for me to go to
  see this site, it consists of useful Information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to
  shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
  natalielise plenty of fish

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello there and thank you for your info – I have definitely picked up
  something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site,
  as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your
  placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
  your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites
  I stumbleupon every day. It will always be interesting to read articles from
  other authors and use a little something from other websites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I understand this is somewhat off-topic however
  I had to ask. Does managing a well-established website like yours take a massive amount work?
  I am completely new to blogging however I do write in my diary
  on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to
  share my own experience and thoughts online. Please let me know if
  you have any recommendations or tips for brand new
  aspiring blog owners. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content to suit
  your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome web site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well
  as the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always used to study article in news papers but now as I am a user of
  internet therefore from now I am using net for content, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so
  I decided to check out your website on my iphone during
  lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short haircuts for ladies with round faces, know the cutest short haircuts which look best on your round face shape. The best short haircuts for ladies with round faces. One thing for sure pixie cuts and bob hairstyles are hair trends of recent years. There are a lot of bob haircuts for short hairdos that you can choose. Short haircuts for round faces exist to help slim a feature that makes many women self conscious. Take this idea as a basic one when styling your short hair for a super flattering look. It’s believed that hairstyles with rounded shapes aren’t good for round faces.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

  Ответ
 • в
  Permalink

  Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

  Ответ
 • в
  Permalink

  Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

  Ответ
 • в
  Permalink

  Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is very good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she
  has 83 views. I know this is totally off topic but I had to
  share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply couldn’t go away your website before suggesting that I extremely enjoyed the usual info an individual supply in your visitors?

  Is gonna be again continuously to investigate cross-check new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really
  useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and
  aid others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

  Ответ
 • в
  Permalink

  Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai sms marketing company sms marketing agency SMS Marketing Dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai SMS UAE dubai sms Best SMS Marketing Company Dubai sms marketing Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai SMS Marketing Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai SMS Marketing provider Dubai sms advertising dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai dubai sms marketing Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai bulk sms dubai

  Ответ
 • в
  Permalink

  Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai sms marketing company sms marketing agency SMS Marketing Dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai SMS UAE dubai sms Best SMS Marketing Company Dubai sms marketing Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai SMS Marketing Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai SMS Marketing provider Dubai sms advertising dubai Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai dubai sms marketing Best SMS Marketing Company Dubai Best SMS Marketing Company Dubai bulk sms dubai

  Ответ
 • в
  Permalink

  YouTube video lessons are well-known in whole globe, for the reason that it is the biggest video sharing web site, and I become too happy by watching YouTube video clips.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Web Tasarim ve SEO hizmetlerinde web macaw Kurumsal web tasarim firmasi MediaClick Istanbul, SEO ve mobil uyumlu profesyonel web site tasarimlari, web yazilimlari ile web sitesi tasarim. Grimor, kurulusundan beri sizlere özel tasarim ve web hizmetleri vermektedir. Web tasarim ihtiyaçlariniz için en dogru adres Grimor.com Web tasarim Istanbul’da en kaliteli firmalarin basinda gelen firmamiz sadece web tasarim degil ayni zamanda Istanbul Seo Firmasi olarak da hizmet vermekte. Profesyonel web tasarim hizmetleri sunan, Biltek Web Tasarim sirketi ile kusursuz bir web sitesi tasarimina sahip olacaksiniz.

  Ответ
 • в
  Permalink

  In my opinion that a home foreclosure can have a major effect on the debtor’s life. Mortgage foreclosures can have a Six to several years negative affect on a debtor’s credit report. A borrower who’s applied for home financing or any loans for instance, knows that your worse credit rating is usually, the more difficult it is to obtain a decent financial loan. In addition, it could affect any borrower’s power to find a decent place to let or hire, if that will become the alternative homes solution. Great blog post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I hope to give one thing back and help others such as you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short Haircuts Models, There’s no going back once you commit to the short hairstyle so how are you. Celebrity inspired short haircuts and hairstyles to try. https://shorthaircutsmodels.com/ Our short hairstyles and short haircuts to inspire your next salon. Top model Maria Borges stunned in this sleek straight crop at the. From to Moss see the models who have made a career statement with short hair. The model approved haircuts were made for standing out. Check out our edit of the best celeb hairstyles for short hair for all the. Seriously short and peroxide blonde looks epic on model. These are the best short haircuts for men to get in 2019. We cover all types of fade haircuts crop haircuts classic short haircuts for men and cool quiff haircuts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short Haircuts Models, There’s no going back once you commit to the short hairstyle so how are you. Celebrity inspired short haircuts and hairstyles to try. https://shorthaircutsmodels.com/ Our short hairstyles and short haircuts to inspire your next salon. Top model Maria Borges stunned in this sleek straight crop at the. From to Moss see the models who have made a career statement with short hair. The model approved haircuts were made for standing out. Check out our edit of the best celeb hairstyles for short hair for all the. Seriously short and peroxide blonde looks epic on model. These are the best short haircuts for men to get in 2019. We cover all types of fade haircuts crop haircuts classic short haircuts for men and cool quiff haircuts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short Haircuts Models, There’s no going back once you commit to the short hairstyle so how are you. Celebrity inspired short haircuts and hairstyles to try. https://shorthaircutsmodels.com/ Our short hairstyles and short haircuts to inspire your next salon. Top model Maria Borges stunned in this sleek straight crop at the. From to Moss see the models who have made a career statement with short hair. The model approved haircuts were made for standing out. Check out our edit of the best celeb hairstyles for short hair for all the. Seriously short and peroxide blonde looks epic on model. These are the best short haircuts for men to get in 2019. We cover all types of fade haircuts crop haircuts classic short haircuts for men and cool quiff haircuts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short Haircuts Models, There’s no going back once you commit to the short hairstyle so how are you. Celebrity inspired short haircuts and hairstyles to try. https://shorthaircutsmodels.com/ Our short hairstyles and short haircuts to inspire your next salon. Top model Maria Borges stunned in this sleek straight crop at the. From to Moss see the models who have made a career statement with short hair. The model approved haircuts were made for standing out. Check out our edit of the best celeb hairstyles for short hair for all the. Seriously short and peroxide blonde looks epic on model. These are the best short haircuts for men to get in 2019. We cover all types of fade haircuts crop haircuts classic short haircuts for men and cool quiff haircuts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short Haircuts Models, There’s no going back once you commit to the short hairstyle so how are you. Celebrity inspired short haircuts and hairstyles to try. https://shorthaircutsmodels.com/ Our short hairstyles and short haircuts to inspire your next salon. Top model Maria Borges stunned in this sleek straight crop at the. From to Moss see the models who have made a career statement with short hair. The model approved haircuts were made for standing out. Check out our edit of the best celeb hairstyles for short hair for all the. Seriously short and peroxide blonde looks epic on model. These are the best short haircuts for men to get in 2019. We cover all types of fade haircuts crop haircuts classic short haircuts for men and cool quiff haircuts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Short Haircuts Models, There’s no going back once you commit to the short hairstyle so how are you. Celebrity inspired short haircuts and hairstyles to try. https://shorthaircutsmodels.com/ Our short hairstyles and short haircuts to inspire your next salon. Top model Maria Borges stunned in this sleek straight crop at the. From to Moss see the models who have made a career statement with short hair. The model approved haircuts were made for standing out. Check out our edit of the best celeb hairstyles for short hair for all the. Seriously short and peroxide blonde looks epic on model. These are the best short haircuts for men to get in 2019. We cover all types of fade haircuts crop haircuts classic short haircuts for men and cool quiff haircuts.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *