Саъдии Шерозӣ — Донишхона

Саъдии Шерозӣ

Муcлиҳиддин Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Мушрифиддин ибни Муслиҳиддин Саьдии Шерозӣ соли 1184 дар маркази Форс – шаҳри Шероз ба дунё омадааст. Аз рӯи гуфтаи худи Саъдии Шерозӣ хонаводаи ӯ ба табақаи зиёиён тааллуқ дошта, падару бобоёнаш аз арбобон ва донишмандони дин будаанд:

 

Ҳама кабилаи ман олимони дин буданд,

Маро муаллими ишқи ту шоирӣ омӯхт.

 

Таҳсили ибтидоии Саъдӣ дар зодгоҳаш гузаштааст. Дар пешравии маънавии ӯ ҳиссаи падараш хеле бузург буд. Баъдҳо суханвари бузург борҳо ба хотир меорад, ки чӣ навъ падараш ӯро ба омӯхтани илм, андӯхтани дониш ва ҳурмати муаллиму устод ташвиқ мекард. Ӯ он лаҳзаҳоро ба хотир оварла, бо камоли фахр мегӯяд:

 

Ман он гaҳ сари тоҷвар доштам,

Ки cap дар канори падар доштам.

Агар дар вуҷудам нишастӣ магас,

Парешон шудӣ хотири чанд кас.

 

Мутаассифона, айёми кӯдакии бофароғати Муслиҳиддин дер давом намекунад. Тақрибан дар 12-13 солагии ӯ падараш аз олам мегузарад. Чашидани заҳри ятимӣ тамоми умр ӯро дар хотир мемонад. Ҳатто соли 1257 шоир ба ин мусибати айёми бачагии худ ишорат намуда, навишта буд:

 

Маро бошад аз дарди тифлон хабар.

Ки дар хурдӣ аз cap бирафтам падар.

 

Марги падар зинд

 

агии хонаводаро дигаргун сохт, Бародари Муслиҳиддин хонданро партофта, ба дӯкондоре шогирд истод, то маоши оиларо таъмин намояд. Муслиҳиддин баръакс ба хондан бешгар меҳр монда. баъди дар тахсил аз тамоми имкониятҳои Шероз истифода бурдан барои хонданро давом додан дар охирҳои асри XII роҳи Бағдодро пеш гирифт. Вай ба мадрасаи калонтарини Бағдод Низомия, ки аз тарафи Низомулмулки Тӯсӣ (1017-1092), вазири Салчуқиҳо сохта шуда буд, дохил шуда, таҳсили худро давом дод. Мадрасаи Низомия аз мадрасаҳои дигари Бағдод бо он фарқ мекард, ки машҳуртарин олимони замон дар он дарс мегуфтанд. Адабиёт дар доираи мударрисон ва донишҷӯёни он мақоми азим дошт. Дар китобхонан Мадраса беш аз 200 000 ҷилд китобҳои қаламӣ нигоҳ дошта мешуд. Дар саҳни Мадраса мулоқотҳо, ваъзгӯиҳо ва баҳсҳои аҷоиб барпо мегардиданд. Саъдӣ дар нн муҳит тарбия меёфт ва чун донишҷӯи пешқадам маош (идpop) мегирифт. Ҳангоми таҳсил дар Мадраса Саъдӣ ба тасаввуф ва ирфон майл намуда, таълимоти Абдулқодири Ҷелонӣ (ваф. 1127)-ро пазируфт. Ниҳоят дар солҳои 1215-1216 Саъдӣ аз Бағдод ба саёҳат баромад. Вай аввал роҳи шаҳрҳои муқаддаси мусулмонӣ Маккаю Мадинаро пещ гирифт. Дар ибтидо Саъдӣ фақат нияти ҳаҷ дошт. Вале дар тули роҳ ӯ бо мардумони гуногун вохӯрда, дар бисёр маҳфилҳо маҷлисҳои ваъз орост, осори харобию зулмро дида, бо насиҳатҳои ҳакимонаи худ мехост, ки ба дарди мардум марҳам шавад. Бинобар ҳамин сафари ӯ бо ҳаҷгузорӣ ба охир нарасид. Шоир саёҳаташро қариб чиҳил сол давом дода, пиёда ва ҳамроҳи корвониён Ҳиҷозу Шом, Мисру Фаластин, вилоятҳои Мағрибу Озарбойҷон, Арманистон, Осиёи Хурду Эрон, Мовароуннаҳру Хуросон, Қошғару Хиндустон, Ҳабашистону Африкои Ҷанубӣ ва ғайраро давр зад. Хангоми ин сафарҳо Саъдӣ аз халиҷи Форс, баҳрҳои Уммону Миёназамин, Сурху Ҳинд ва ғайра низ убур кард. Баъди истилои муғул бисёрии нн кишварҳо холати ҳузноваре доштанд. Вале Саъдӣ ҳангоми истиқоматаш дар шаҳрҳои Балху Бомиён, Исфаҳону Рай, Табрезу Байлақон, Басраю Кӯфа, Днмишқу Байтулмуқаддас, Диёрибакру Баълабак, Қохираю Ҳалаб, Тароблису Қуния, Қошгар ва ғайра бештар ба гуфтани ваъз машғул мешуд. Дар нн ҷаҳонгардӣ Саъдӣ аз халқҳои гуногун меомӯхт, таҷриба меандӯхт ва донишу таҷрибаи хосилкардаи худро ба онҳо меомӯзонд. Дар суханрониҳои Саъдӣ тарғиби донишу ҳунар, ташвиқи омӯхтани илм талқини одамгарӣ, ситоиши сулҳу сафо ва осоиш мақоми асосӣ дошт. Вай зулм, тааддӣ, ҷаҳолат, хиёнату ҷиноят ва ҷангро маҳкум мекард. Ин замони қатлу ғорат ва талаю тороҷи муғул буд, ки қариб баьди 40 соли cap шуданаш сояи шуми он ба Бағдод низ расида, соли 1258 шаҳрро ба харобазор табдил дод. Саъдӣ натанҳо бо нафрат истилои муғулро маҳкум мекард, балки ниҳоди нопоки хиёнаткорони маҳаллиро низ, ки бо истилогарон зуд забон як мекарданд, фош намуда, халқро хабар медод, ки аз ин турфа мардум бархазар бошанд:

 

Бишӯй, эй хирадманд, аз он дӯст даст.

Ки бо душманонат бувад ҳамнишаст.

 

Дар давоми сафари чиҳилсолаи худ Саъди борҳо ба душвориҳою маҳрумнят ва азобу кулфатҳо гирифтор шудааст: Аввалан, ӯ дар сафарҳояш бо дуздону роҳзанон рӯбарӯ шуда, шахсан корвонро аз онҳо наҷот медиҳад. Faйp аз ин, ӯ дар мадрасаҳо, мусофирхонаҳо ва қозихонаҳои мамлакатҳои гуногун, бо муллоҳои расмӣ, фақеҳон, рӯҳониёни тангназар, шайхон ва дарвештарошон мунозираҳои оштинопазир ороста, гоҳе корро то ба задухӯрд ва дастбатиребонӣ мерасонад. Вале дар ин талошҳо то ғолиб наояд ва рақибашро торумор накунад, аз ӯ даст намекашид. Муҳорнбаи то дами ғалаба талаботи ахлоқӣ ва рафтори писандидаи Саъдист. Ин сифати ӯ дар ҳикоятҳои “Фақеҳи кӯҳнаҷомаи тангдаст” (Бӯстон) ва “Ҷидоли Саъдӣ бо муддаъӣ дар баёни тавонгарию дарвешӣ” (Гулистон) барҷаста ҳувайдо мегардад. Аз ин гузашта, ӯ дар Искандарияи Миср баробари тамоми халқ заҳри қаҳтию гуруснагиро мечашад, дар ҷазираи Кеши халиҷи Форс меҳмони савдогари мумсике шуда, ҳангоми сафараш аз Димишк ба Фаластин дар ҷанги зидди салибдорони фарангӣ иштнрок намуда, ба дасти онҳо асир меафтад. Дар Санъо, ки яке аз шаҳрҳои Яман буд. писари ягонаи ӯ дар хурдсолӣ вафот мекунад:

 

Ба Санъо-дорам тифле андаргузашт,

Чӣ гуям, к-аз онам чӣ бар cap гузашт!

 

Сабаби Бӯстонро ба ҳокими Шероз бахшидани Саъдӣ он буд, кн Абӯбакр ибни Саъди Зангӣ дар тамоми Осиёи Миёна, Хуросон ва Эрон ягона ҳокиме буд, ки бо тадбире соли 1226 Форсро аз тороҷи муғулон наҷот дода буд. Ин воқеа сабаб шуд, ки натанҳо як қисми Эронзамин, балки як ҳиссаи муҳими мероси фикрии халқҳои эронинажод аз нест шудан раҳо ёбад.Навнсанда дар мнёнаи солҳои 50 асри XIII дар шаҳри Димишқ манзил гирифт. Вай дидаю шунидаҳояшро ба риштаи назм кашида, соли 1257 дар ин гӯшаи ороми дунёи онрӯза бузургтарин асари манзуми худ Бӯстонро ба охир расонда, онро ба ҳокими Форс Абӯбакр ибни Саьди Зангӣ (1226-1260) ва писари ӯ Саъд ибни Абӯбакр, ки баьди 12 рӯзи марги падараш вафот кард, бахшид. Охири соли 1257 с аввали соли 1258 Саъдӣ баъди таҳсили илм, сафарҳо, саёхатҳо ва ғарибиҳои 60-сола ба ватани аслии худ Шероз баргашт. Саъдӣ дур аз ватан бошад ҳам, медонист, ки аз соли 1203 то соли 1223 Шероз шаш бор аз тарафи Хоразмшоҳиён ва атобакони Озарбойҷон истило шуда буд. Хавфи тороҷи муғул низ ба он таҳдид мекард. Вале ӯ чун ба ватан баргашт ва онро дар осоиш ёфт, ниҳоят Шодмон шуд:

 

Чун боз омадам, кишвар осуда дидам

Зи гургон бадар рафта он тезҷангӣ.

 

Саъдни Шерозӣ соли 1258 дар муддати се моҳ шоҳасари ҷаҳоншумули дигари худ Гулистонро навишта, онро низ ба Абӯбакр ибни Саъди Зангӣ бахшид. Вале вақте ки ин ҳоким ба ӯ таклиф намуд, ки дар сафи дарбориёни вай қарор гирад, Саьдӣ хоҳиши ӯро напазируфт. Суханвари номӣ ба истиснои як сафари кӯтоҳмуаддат ба Арабистону Озарбойҷон расо чиҳил соли бақияи умри худро дар Шероз гузаронд.Манзили Саъдӣ як фарсаҳ дуртар аз шаҳр вокеъ гардида буд. Орифону фозилон, шоирону адибон ва шогирдон сӯҳбати ӯро барои худ табаррук медонистанд.Вафоти Саъдии Шерозӣ шаби сешанбеи 9 декабри соли 1292 иттифоқ афтод. Ӯро дар мавзеи Мусаллои Шероз ба хок супурданд. Марқади ӯ акнун тавофгоҳи аҳли дил аст. Азбаски Саъдӣ 108 сол умр дидааст, дар байни халқ ибораи “умри Саъдиёна” машҳур аст. Муроди бисёр одамон ба ин гуна син расидан аст.

 

Дӯст машмор он ки дар неъмат занад,

Лофи ёрию бародархондагӣ.

(Саъдӣ Шерозӣ)

 

Чу инсонро набошад фазлу эҳсон,

Чӣ фарқ аз одамӣ то нақши девор.

(Саъдӣ Шерозӣ)

 

Дурӯғ одамиро кунад бевиқор,

Дурӯғ одамиро кунад шармсор.

(Саъдӣ Шерозӣ)

Саъдии Шерозӣ: 158 комментариев

 • в
  Permalink

  Good site you have got here.. It’s difficult
  to find good quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like
  you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are genuinely enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably imagine that that you stated. Your
  favourite reason appeared to be on the internet the simplest factor to bear in mind of.

  I say to you, I definitely get irked while other folks consider
  worries that they plainly do not realize about. You managed to hit the
  nail upon the top as well as outlined out the entire thing
  without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do agree with all of the ideas you’ve introduced in your post.
  They are very convincing and will certainly work. Nonetheless,
  the posts are too quick for beginners. Could you please extend them a
  bit from next time? Thank you for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
  It’s always interesting to read through content from other authors
  and practice a little something from other sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  excellent put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not notice this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every , because I am in fact keen of reading this blog’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of good data.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this
  website before but after going through many of
  the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy
  I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the most vital info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really
  nice : D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that
  deal with the same subjects? Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s remarkable to visit this web site and reading the views of all
  friends regarding this piece of writing, while I am also zealous
  of getting knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a lot for sharing this with all people you actually recognise what
  you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally consult with my site =).
  We may have a hyperlink alternate agreement between us

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello Dear, are you actually visiting this web site daily, if so
  after that you will definitely take pleasant knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My relatives every time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting know-how every day by reading such fastidious articles or reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a bunch of volunteers and opening a new
  scheme in our community. Your web site offered us with
  useful info to work on. You’ve performed a formidable job and our entire group will probably be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am
  impressed! Very useful information specially the last part :
  ) I care for such information much. I was looking for this particular information for a
  long time. Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  magnificent issues altogether, you simply received a new
  reader. What might you recommend in regards to your publish that you just made a few days ago?
  Any positive?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your blog
  on my iphone during lunch break. I love the info
  you present here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to convey my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to obtain updated
  from most recent reports.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work
  so I decided to check out your site on my iphone during
  lunch break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m surprised at how quick your blog loaded
  on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog you have got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays.
  I truly appreciate people like you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the primary time here. I found this board and I in finding It
  truly helpful & it helped me out a lot. I hope to provide something again and help others like you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You are so interesting! I don’t suppose I’ve read through something like this before.
  So great to find someone with some unique thoughts on this
  issue. Really.. many thanks for starting this up.
  This site is one thing that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful site. Lots of helpful info here. I’m sending it
  to several pals ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thank you in your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post
  reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog is in the very same area of interest as yours
  and my users would certainly benefit from some of
  the information you provide here. Please let me know
  if this ok with you. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I may as well check things
  out. I like what I see so now i am following you. Look forward
  to going over your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My
  site has a lot of unique content I’ve either authored myself
  or outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help
  stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this website from my friend who told me about this web page and at the moment this time
  I am visiting this website and reading very informative posts here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one needs to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a visit this site and be up to date all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya this is somewhat of off topic but I was
  wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I
  wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think that what you said was very logical.
  However, what about this? what if you added a little
  content? I am not suggesting your information is not solid.,
  but what if you added a post title that grabbed
  folk’s attention? I mean Саъдии Шерозӣ —
  Донишхона is a little vanilla. You could glance at Yahoo’s home page and watch
  how they write news titles to grab people interested.
  You might add a video or a related picture or two to get people
  excited about everything’ve got to say. Just my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new
  updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the
  same page layout and design. Wonderful choice of colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here by a different web page and thought I might
  check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to exploring your web page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of house .

  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this info So i’m happy to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what
  I needed. I most unquestionably will make sure to don?t fail to
  remember this web site and provides it a glance regularly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I came across this
  board and I find It really useful & it helped me out much. I
  hope to give something back and aid others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you desire to take a good deal from this post then you have to apply
  such methods to your won blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article is truly a good one it assists new internet users, who are wishing in favor of blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day.
  It will always be helpful to read content from other writers and practice something from other sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will definitely return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  wonderful publish, very informative. I ponder why the other specialists
  of this sector do not notice this. You must continue your writing.
  I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily
  basis. It will always be helpful to read articles from other authors and
  use something from other sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really impressed with your writing skills as well as with the
  structure in your blog. Is that this a paid topic or did you modify it your self?
  Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent weblog here! Additionally your web site
  loads up very fast! What web host are you using? Can I
  get your associate hyperlink to your host? I want my web site loaded up as fast as
  yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy, I do think your website could possibly
  be having browser compatibility issues. When I look at your
  blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E.,
  it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick
  heads up! Aside from that, excellent blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This blog was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something which helped me. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established blog such as yours take a large amount of work?
  I’m completely new to operating a blog but I do write in my
  journal every day. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is my first time visit at here and i am
  genuinely impressed to read all at one place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s website link on your page at suitable place and other
  person will also do similar in favor of you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article is really a nice one it helps new net visitors, who are wishing for blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your
  blog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please blast me an e-mail if interested. Regards!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s amazing to pay a visit this site and reading the views of all mates about this article, while I am
  also zealous of getting experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks designed for sharing such a fastidious opinion, post is pleasant, thats why i have read it entirely

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed
  surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided
  to browse your site on my iphone during lunch
  break. I really like the knowledge you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your
  blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, awesome site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was very informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this short article
  together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.

  But so what, it was still worth it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly loved surfing around your weblog posts.
  After all I will be subscribing in your feed and I’m hoping you write once more
  soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When someone writes an post he/she keeps the idea of a
  user in his/her brain that how a user can understand it.
  Therefore that’s why this post is perfect. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how
  to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my
  iphone. I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share.
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for finest contents like myself, simply visit
  this web page every day because it gives quality contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers
  made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow
  for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, its good post on the topic of media print, we all
  understand media is a great source of information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or
  did you hire someone to do it for you? Plz answer back
  as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.

  appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Someone in my Facebook group shared
  this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Exceptional blog and great design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s not my first time to visit this site, i am browsing this web page dailly
  and get fastidious data from here daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online greater than three hours as
  of late, but I never discovered any fascinating article like yours.
  It is beautiful price enough for me. Personally, if all site owners and bloggers
  made good content material as you did, the internet can be a lot more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it
  or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a
  bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent
  read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, You’ve done an excellent job.

  I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I am confident they will be benefited from this
  site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something
  that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to
  get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  At this moment I am going to do my breakfast, after having
  my breakfast coming yet again to read more news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  I visited several sites except the audio feature for audio songs present at this site is actually wonderful.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly
  very often inside case you shield this hike.

  Ответ
 • в
  Permalink

  A motivating discussion is worth comment. I think that you should publish more on this
  subject matter, it might not be a taboo matter but typically people do not talk about these issues.
  To the next! Kind regards!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Tremendous things here. I’m very glad to look your article.
  Thank you a lot and I am having a look forward to touch you.
  Will you please drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the
  «Notify me when new comments are added» checkbox and now each
  time a comment is added I get four e-mails with
  the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I pay a visit every day some websites and blogs to read articles, except this blog provides
  quality based writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really attention-grabbing, You’re a very professional blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for seeking more of your fantastic
  post. Additionally, I have shared your web site in my social networks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Someone essentially help to make seriously posts I would state.
  This is the first time I frequented your website page and thus far?
  I amazed with the analysis you made to create this particular
  submit incredible. Excellent process!

  Ответ
 • в
  Permalink

  excellent post, very informative. I’m wondering why the
  other specialists of this sector don’t understand this.
  You must proceed your writing. I am sure, you’ve a
  huge readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Quick question that’s totally off topic. Do
  you know how to make your site mobile friendly? My web site looks
  weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.

  If you have any recommendations, please share.
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I appreciate, cause I found just what I used to be taking a look for.
  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future
  but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, awesome blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I
  stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read articles from other writers and use something from
  other websites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is needed to get setup? I’m
  assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post
  is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You are wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like to spend my free time by scanning various internet resources. Today I came across your website and I found it has some of the most practical and helpful information I’ve seen.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it
  and I’ll be book-marking and checking back often!

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *