Фалсафаи классикии немис — Донишхона

Фалсафаи классикии немис

Сарчашма ва заминаҳои фалсафаи классикии немис.Мафҳуми «фалсафаи классикии Олмон»-ро аввалин бор Ф. Энгелс истифода бурдааст. Дар асарҳои марксистӣ ин мафҳум дар маънои самти фалсафии нисбатан мустақилеро, ки аз нимаи дуввуми асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX ташаккул ёфта, таълимоти Кант, Фихте, Шеллинг, Гегел ва Фейербахро дар бар мегирад, мавриди истифода қарор дорад. Ба андешаи намояндагони фалсафаи марксистӣ, новобаста аз фарқияте, ки дар таълимоти ин мутафаккирон мавҷуд аст, ин андешаҳои фалсафӣ бо риштаи муттасилӣ ба ҳам пайванданд.

Баъд аз Кант ҳар яке аз ин мутафаккирин аз таълимоти пеш аз ӯ мавҷудбуда истифода бурдаанд. Дар фалсафаи марксистӣ чунин ақида роиҷ аст, ки дар таълимоти Кант, Фихте, Шеллинг, Гегел ва Фейербах ғояҳои асосии фалсафаи Олмон ҷамъ омадаанд. Ба ғайр аз ин ақидаи дигаре низ пойбарҷост, ки мувофиқи он дар охирҳои асри XVIII таълимоти Кант, Фихте ва Шеллинг дар фалсафаи Аврупои Ғарбӣ мақоми хосаеро соҳиб гаштааст ва баъдан пас аз фалсафаи Гегелу Фейербах рисолати таърихии худро ёфтааст.

Дар муқоиса бо таълимоти фалсафии англис ва фаронсавии асри XVIII, ки онҳо ҳарчи бештар кӯшиши оммафаҳмгардонии фалсафаро доштаанд, файласуфони олмонӣ бошад, баръакс, саъй намудаанд, ки бо тариқи академиявӣ сухан гӯянд ва андешаҳои онҳо танҳо мавриди таваҷҷӯҳи мутахассисини файласуф қарор дошта бошанд. Аз ин хотир, фалсафаи донишгоҳӣ ва академиявӣ бо мураккабии забон ва гуфтори худ, ки бо мафҳумҳои абстрактӣ оро дода мешуд, аз доираи шуури омма берун буд.То ҳатто худи Гегел дар ин хусус чунин гуфтааст: «Дар бораи мо чун шӯҳратдоштагон дар пурмаъногӣ (чуқурфикрӣ) ҳарф мезананд, вале бештари вақт моро мутафаккирони норавшанбаён меҳисобанд».[1]

Фалсафаи классикии олмонӣ дар шароите ташаккул ёфта буд, ки дар ҳаёти иқтисодӣ, сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии Аврупо дигаргуниҳои назаррасе ба амал омада буданд. Чунин дигаргуниҳо ба ҳаёти сиёсию идеологии давлати Олмон таъсири ҳамаҷониба расонида, онҳо боиси андешаронии файласуфони дар боло зикргардида гаштаанд.

Пас аз таҳаввулоти ҷаҳонбинии ҷараёни маорифпарварӣ таҳаввулоти бузурги фаронсавӣ (1789-1794) ба амал омад, ки худ ангезаи умумиҷаҳониеро мемонд. Ин ангеза, пеш аз ҳама, давлатҳои феодалии ҳамсоя, аз он ҷумла Олмонро дар раванди ҷанги 1792-1815, ки аввалин дар шакли ҷанги таҳаввулотӣ ва баъдтар ҷанги наполеонии Фаронса сурат гирифта буд, ором нагузошт.

Дар ин давра муборизаҳои мафкуравию назариявӣ байни озодандешию шуури динӣ сурат гирифт. Маҳз дар ҳамин давра аз Кант як қатор мутафаккирон сарчашма гирифта,фалсафаи Олмонро то ба дараҷаи камолоти ғоявӣ расонидаанд.Чунин камолоти ғоявӣ, пеш аз ҳама, таҳаввулоте дар ҷодаи андешаронии фалсафӣ гардид, ки мутафаккирон навовариро дар эҷодиёти худ эътироф намудаанд.

Таҳқиқотчиёни эҷодиёти Кант бар чунин ақидаанд, ки баромади ин мутафаккир ба саҳнаи фалсафа таҳаввулоте буд, ки онро дар муқоиса ҳамчун таҳаввулоти кооперникӣ дар ин самти дониш номид.

Бояд қайд намуд, ки фалсафаи классикии олмонӣ аз Кант оғоз гардида, мутафаккирони зиёдеро дар бар мегирад, вале, чуноне ки дар боло зикр гардид, дар зери мафҳуми «фалсафаи классикии Олмон», мутаассифона, дар адабиёти марксистӣ танҳо панҷ нафар файласуф нисбат дода мешавад. Бинобар ин, дар ин гузориш низ ҳамчун анъана арзишгузорӣ аз эҷодиёти Кант, Фихте, Шеллинг, Гегел ва Фейербах оғоз мегардад.

Фалсафаи Кант. Иммануил Кант (1724-1804) дар шаҳри Кёнигсберги Пруссияи шарқӣ таваллуд ёфтааст. Падари Кант аз диди иқтисодӣ то андозае таъмин буд ва метавонист барои писари худ шароити таълимӣ фароҳам оварад. Падари Кант орзу дошт, ки писараш баъд аз таълим ихтисоси динӣ, яъне пасториро интихоб мекунад. Вале Кант пас аз хатми факултети фалсафаи донишгоҳи Кёнигсберг, ки шавқу рағбаташ ба фалсафа хеле зиёд буд, нахост, ки тахассуси ходими калисоиро бипазирад. Муддате чанд машғули дарс гуфтан ба сифати муаллими хонагӣ буд ва ҳамзамон таҳқиқотро дар самти масоили фалсафӣ идома дод. Натиҷаи заҳмати зиёде дар анҷом расонидани ду рисола ва дифои онҳо буд, ки Кантро дар донишгоҳи номбурда ба ҳайси приватдотсент ба кор қабул намуданд. Дар баробари хондани лексияҳо аз фанҳои метафизика, мантиқ ва ахлоқ, вай аз математика, физика, ҷуғурофияи физикӣ ва антропология низ дарс мегуфт. Чунин фаъолияти таълими гуногунсамт дар донишгоҳ боиси он гашт, ки дар натиҷа Кант ба яке аз машҳуртарин мутафаккири замони хеш табдил ёбад.

Дар рисолаи доктории Кант, ки ҳамчун «Фалсафаи танқидӣ» машҳур гашт, бунёди фалсафаи навин гузошта шуд. Баъдтар дар асоси ин фалсафа асарҳои муназзами ӯ «Танқиди хиради ноб» (1781), «Танқиди хиради амалӣ»(1788) ва «Танқиди қобилияти мулоҳиза»(1790) ба миён омаданд. Асарҳои номбурда заминае баҳри ба анҷом расонидани консепсияи «идеализми трансенденталӣ», гардиданд. Дар навбати худ, консепсияи «идеализми трансенденталӣ» асоси ташаккулёбии фалсафаи классикии Олмонро фароҳам овард.

Ақидаи дар асарҳои номбурда баёншуда дар муддати 20 сол ба тамоми Аврупо маълум ва машҳур шуданд. Ба вазифаи декани факултети фалсафа ва баъдтар ректори донишгоҳи Кёнигсберг (1786-1790) таъин шудани Кант, натиҷае аз шӯҳратманд гардидани ин мутафаккир буд. Масъалаи синнусол ва саломатӣ Кантро маҷбур намуд, то ки аз вазифаи раиси донишгоҳ ва фаъолияти омӯзгорӣ худдорӣ намояд.

Умуман, ҳама умри сермаҳсули Кант дар ҷодаи таҳқиқ ва таҳлили масоили асосии фалсафа гузаштааст. Дастхатҳои боқимонда ва корҳои илмии то ба анҷом нарасондаи Кант далели чунин умри пурбаракатест.

Консепсияи ҳастишиносӣ ва маърифатшиносии Кант. Яке аз андешаҳои абадзиндаи Кант, ин ҷудо намудан ё шинохтани тафовути байни «ашё дар худ» ва «ҳодисоти ашё» ба шумор меравад. Дар баробари ин андеша Кант равшан намуд, ки байни ашёҳо ва мо – одамон хирад ҷойгир аст. Чунин вазъият сабаби он гаштааст, ки мо ҳақиқати олами атрофро дар ҳақиқат чӣ буданашро дарк карда наметавонем. Кант дар асоси омӯзиши асарҳои Ҷон Локк ба ин ақида омада буд (ниг. ба асари Кант «Пролегоменҳо барои ҳар як метафизика»).

Локк бар чунин ақида буд, ки сифатҳои дуввумини ашёҳо, ба монанди садо, бӯй, ранг, мулоимӣ ва ғ. аз сабаби он ки аз дарки ҳиссии мо сарчашма мегиранд ва аз чунин дарк вобастаанд, наметавонанд ба «ашё дар худ» нисбат дошта бошанд. «Ашё дар худ», ба андешаи Локк, танҳо дорандаи сифатҳои нахустин, ки ин сифатҳо аз фазо ва ногузарӣ (ношаффофӣ) иборатанд, вобаста мебошад. Ба қатори сифатҳои нахустин дарозӣ, шакл, ҷафсӣ, шумора ва мутаҳаррикӣ дохиланд. Вале чунин шинохти сифатҳо, ки дар ашёҳо мушоҳида мешаванд ва диққати Локкро ба худ ҷалб намуда буданд, дар муқоиса бо дарки Кант хеле сатҳӣ ба назар мерасад. Дар навбати худ, Кант исбот намуд, ки сифатҳои нахустини «ашё дар худ», ки Локк мушоҳида намуд, дар ҳақиқат на ба «ашё дар худ», балки ба ҳодисоти ӯ, ки аз қобилияти дарки мо вобастагӣ доранд, мансубанд. Чунки муҳити ин сифатҳо фазо, вақт ва сабабият буда, аз ҷониби мо (то ба ҳолати пешазтаҷрибавӣ) даркшаванда мебошад.

Бо ҳамин тариқ, Локк аз «ашё дар худ» ҷузъиётеро ҷудо намуд, ки ин ҷузъиётро танҳо ҳиссиёти мо ба «ашё дар худ» вобаста намуда буд. Кант бошад, ин ҷузъиёти аз ҳисси мо ба болои «ашё дар худ» боркардаро низ берун намуд ва бо ин андешаи худ ба тафовути байни «ашё дар худ» ва «ҳодисоти ашё» боз бунёди қавии моҳиятӣ бахшид. Бо ин ҳадаф Кант мебоист кори мушкилеро дар ҷудо сохтани ҷузъиёти тобатаҷрибавии маърифатии мо аз ҷузъиёти пасазтаҷрибавӣ анҷом диҳад. То ба давраи Кант чунин кореро дар фалсафаи Аврупо ба сомон нарасонида буд. Чунин натиҷагирӣ маҳсули беназири андешаронии Кант дар фалсафаи навини Аврупо гардид. Аз ин меъёр, фалсафаи Кант дар доираи се муносибат дар муқоиса ба фалсафаи гузаштагон қарор дорад: (1) фалсафаи Кант андешаҳои Локкро асоснок карда, онро моҳиятан арзишгузорӣ намуд; (2) фалсафаи Давид Юмро аз андешаҳои нолозим тоза намуда, ба иштибоҳоти ӯ хотима бахшид (дар сарсухани Пролегоменҳо ин масъала равшан матраҳ шудааст); (3) фалсафаи Кант ботилсозандаи низоми фалсафии Лейбнитс — Волф гардид. Аз ин рӯ, пеш аз омӯзиши фалсафаи Кант, беҳтар мебуд, агар хонанда бо андешаҳои фалсафии ин се ҷараёни номбурда ошно мебуд.

Агар шинохти тафовут байни «ашё дар худ» ва «ҳодисоти ашё» ё худ тафовут байни реалияти объективӣ ва идеалӣ дастоварди беназири Кант ба шумор равад, пас андешаи баъдина, ки «ашё дар худ» ва «ҳодисоти ашё» мутааллиқан аз якдигар фарқе надоранд, камбудии бузурги назариеро дар фалсафаи баъдазкантии Аврупо бояд эътироф намуд.

Дар ҳақиқат Кант мустақилона ва бо усули ба худ хос ба чунин натиҷае расида буд, ки Афлотун низ дар асри худ ва бо усули ба ӯ хос ба чунин натиҷа ноил шуда буд. Аз забони Афлотун нисбат ба ин масъала чунин андешаҳоро мехонем: ин ҷаҳони дар ҳиссиёти мо даркшаванда ҳастии мутлақе надорад. Вай танҳо ташаккули бефосилаеро мемонад, ки ҳам замон ҳаст ва ҳам замон нест, фаҳмиш, дониш дар бораи ӯ на дониши ҳақиқӣ, балки дониши фиребандаест. Ин андешаро Афлотун дар ниқоби устуравӣ дар аввали дафтари XII-уми китоби худ «Ҷумҳурият» чунин баён намуда буд: Одамон ба монанди маҳбусонеанд, ки дар мағоре рӯй ба тарафи девор нишастаанд, ки на рӯшноии ҳақиқӣ ва на ашёҳои ҳақиқиро, ки дар пушти онҳо пайдост, дида наметавонанд ва танҳо сояи ашёҳои реалиро, ки дар девори мағора пайиҳам пайдо мешаванд, мебинанд. Онҳо гумон доранд, ки ин сояҳо ашёи ҳақиқӣ буда, дидани бефосилаи онҳо ҳикмати асил аст. Ин андеша дар таълимоти Кант бо як намуди нотакрор бо тафаккури нозукбинона то ба дараҷаи ҳақиқати собитшуда расонида шудааст. Ин андешаи собитшуда асоси фалсафаи Кантро ташкил медиҳад. Кант исбот намуд, ки қонунҳои дар олами ҳастии моддӣ ҳукмронбуда, бо ҳеҷ ваҷҳ барои фаҳмиши худи ҳастӣ басанда ва эътиборнок нестанд ва ҳастии олам ва инсонро шарҳ нахоҳанд дод.

То ба давраи Кант чунин андеша ҳукмрон буд, ки гӯё қонунҳои алоқамандии ҳодисот ин қонунҳо мутлақе мешаванд, ки худ бевоситаанд ва худи олам тавассути онҳо пойдор аст ва ба воситаи фаҳмиши чунин қонунҳо асрори ҳастиро инсон хоҳад фаҳмид. Ихтирооти чунин андешаҳо ба он оварда расонд, ки «ҳодисоти ашё» ба ҷои «худи ашё», «олами соягон»-и Афлотунро ба ҷои «ашёи ҳақиқӣ» эътироф намуданд. Кант нишон дод, ки ин қонунҳо ва ҷаҳони моддӣ аз тарзи фаҳмиши субъект вобастаанд. Ҳарчи бештар таҳлилу таҳқиқ дар ин ҷода, (яъне такя ба ин қонунҳо) моро ба ҳадаф ё худ фаҳмиши ҳақиқати аслӣ расонида наметавонад. Аз ин ҷост, ки файласуфони догматикиро метавон бо чунин ташбеҳ ифода намуд. Мардумоне, ки ба як самти рост ҳаракат мекунанд, орзуманди онанд, ки ба канораи олам мерасанд. Кант бошад, саёҳати даври оламро ба анҷом расонида, нишон дод, ки аз сабаби курашакл будани замин бо ҳаракат ба самти уфуқ ба охири замин наметавон расид. Таълимоти Кант нишон дод, ки аввал ва охири оламро на берун аз мо, балки дар ботини мо бояд дарёфт. Чунин фаҳмиш аз тафовут байни фалсафаи догматикӣ ва фалсафаи трансенденталӣ бармеояд.

Кант исбот намуд, ки олами моддӣ ҳам ба субъект ва ҳам ба объект вобастагӣ дорад. Вай шаклҳои умумии ҳодисоти оламро нишон дода, таъкид намуд, ки ин ҳодисотро бапуррагӣ ҳам аз тарафи субъект ва ҳам объект фаҳмидан мумкин аст, чунки муносибати субъект ва объект моҳиятан ду қутби бо якдигар алоқамандро мемонанд. Вале бо шаклҳои ин ҳодисот мо ҳаргиз ба ботини субъект ва объект ворид нахоҳем гашт ва моҳияти «ашё дар худ»-ро нахоҳем фаҳмид.

Кант дар тинати «ашё дар худ» ягон қувваи дигареро эътироф накард, вале дар ин самт ҳамчун нахусткашшоф моҳияти ахлоқии кирдори инсонро, ки аз қонунҳои «ҳодисоти ашё» бо тафовути худ бартарият дорад, дарёфт. Дарёфти чунин моҳият нишон дод, ки ахлоқ ҳамчун феномен (падида) дар тинати «ашё дар худ» мақомеро соҳиб аст. Чунин фаҳмиш хизмати дуввумини Кант дар таърихи фалсафаи Аврупо буд.

Хизмати сеюмини Кант дар таърихи фалсафаи Аврупо аз он иборат аст, ки ӯ фалсафаи схоластикиро, ки аз Августин эҳё шудаву то ба замони худи Кант идома меёфт, бо далелу бурҳони зиёде маҳкум намуд. Моҳияти фалсафаи схоластикӣ, пеш аз ҳама, дар таъмини амнияти дини давлатӣ зоҳир мегашт. Одатан чунин мешуморанд, ки фалсафаи схоластикӣ то замони Декарт ҳукмрон буда, аз Декарт инҷониб оғози таҳқиқоти озодфикрронӣ дар фалсафа ба вуқӯъ пайвастааст.

Кант бо кӯшишу ғайрати зиёде тафаккурро аз шакли догматикии он озод намуд. Теология ё худ илоҳиётшиносии спекулятивӣ ва равоншиносии ратсионалии бо он пайваста аз дасти Кант ба зарбаи ҳалокатоваре дучор омаданд. Аз ҳамон вақт пояи бинои ин ду самти фалсафӣ дар Олмон хароб гашт ва ба нобудӣ расид. Баҳои созовор додан ба хизматҳои шоёни Кант дар ин давра ба шахсе муяссар мегардад, ки таъсири ақоиди догматикиро ба раванди табиатшиносии он замон бифаҳмад. Хизмати Кант боз дар он зоҳир мегардад, ки раванди эътирофи қонунҳои «ҳодисоти ашё»-ро бар болои «ашё дар худ» пешгирӣ намуда, нагузошт, ки реализми бехирадона, ки дар фалсафаи қадим, асрҳои миёна ва замони навин ҳукмрон буд, боз салтанати худро дар тафаккури фалсафӣ идома диҳад. Файласуф Беркли ва баъдан Малбранш маҳдудияти реализмро дарк намуданд, вале дар мубориза ба ин ҷараёни фалсафӣ қобилияти лозимаро соҳиб набуданд.

Танҳо Кант тавонист, ки фаҳмиши трансенденталии оламро дар Аврупо ба миён оварад. Бесабаб нест, ки мегӯянд: то ба Кант мо дар вақт вуҷуд доштем, ҳоло бошад, вақт дар ботини мост. Маълум аст, ки ахлоқ то замони Кант бо кӯшиши фалсафаи реалистӣ аз диди қонунҳои «ҳодисоти ашё» шарҳ дода мешуд ва ин қонунҳо барои фаҳмиши «ашё дар худ» низ мавриди истифода қарор доштанд. Аз ин рӯ, таълимоти ахлоқӣ гоҳе ба ақоиди эвдемонистӣ такя мекард ва гоҳе ҳамчун натиҷаи иродаи Кирдгор шуморида мешуд. Дар ин самт ба маъно ва моҳияти мафҳуми «мукаммалкунӣ» низ такя менамуданд. Дар асрҳои пеш аз эҷодиёти Кант, чи тавре ки маълум аст, мафҳуми «мукаммалкунӣ» дар таълимоти ахлоқӣ ва илоҳиётшиносӣ хеле зиёд истифода мешуд. Танҳо Кант ҳақиқати амали ахлоқиро аз қонунҳои «ҳодисоти ашё» ҷудо намуда, моҳияти онҳоро наздик будан ба «ашё дар худ» асоснок намуд, ки ин кашфиёти бузурге дар илми ахлоқ буд. Чунон ки маълум аст, қисми аввали фалсафаи танқидии Кантро консепсияи гносеологӣ (маърифатӣ)-и ӯ номидан мумкин аст.

Қаблан зикр гардид, ки камбудиҳои метафизикаи кӯҳанро ёфтан ва дар ин асос кушодани роҳ барои метафизикаи навин асоси консепсияи гносеологии Кантро ташкил менамуд.

Барои фаҳмидани моҳияти усули метафизика ва истифодаи он, Кант дар нисбати Юм чунин меҳисобид, ки на танҳо натиҷаҳои математикӣ, балки натиҷагирӣ аз илмҳои табиатшиносӣ низ мувофиқи мақсад аст. Азбаски хулосабарориҳо дар илмҳои табиатшиносӣ кори хирадро металабанд, онҳо барои асоснок намудани метафизика маълумоти лозимӣ ба ҳисоб мераванд.

Дигар дастоварди илмии Кантро дар шаклгирии консепсияи маърифатшиносии ӯ назарияи априористиаш ташкил медиҳад. Ба ақидаи Кант, мо бояд мавҷуд будани асоси тобатаҷрибавиро на танҳо дар хирад, балки дар ҳиссиёт низ эътироф намоем. Андешаи дар ҳақиқати илмӣ мавҷуд будани ҳолати тобатаҷрибавӣ бесабаб нест. Кант мутмаин буд, ки аз дониши муқаррарӣ сарчашма гирифтани хирад ҳаргиз басанда нахоҳад буд. ӯ чунин меҳисобид, ки зарурат ва умумият нишонаҳои боварибахши дониши тобатаҷрибавӣ ба шумор мераванд. Ин андешаҳои Кант дар таърихи фалсафаи нави Аврупо дар бахши табиатшиносию гуманитарӣ сабаби табадуллоти фикрии зиёде гардидаанд.

Консепсияи метафизикии Кант. Файласуф дар асари худ «Танқиди хиради ноб» чун пешгузаштагони худ, (яъне тарафдорони фалсафаи догматикӣ) бар он ақида буд, ки: (1) метафизика илмест дар бораи ҳар ончики берун аз ҳамагуна таҷриба бошад; (2) ҳар ончики берун аз таҷриба қарор дорад, ҳеҷ гоҳ бо принсипҳое, ки худ маҳсули таҷрибаанд, дарёфт намешавад; (3) дар хиради мо дар ҳақиқат принсипҳое мавҷуданд, ки вазифаашон ташкил намудани дарк аз хиради ноб аст.

Дар ҳар яке аз ин се андеша Кант бо файласуфони гузашта ҳамфикру ҳамақида мебошад. Вале минбаъд ӯ дигар бо файласуфони пешин ҳамфикр нест. Зеро онҳо бар чунин ақида буданд, ки ин принсипҳо ё худ фаҳмиш аз хиради ноб, ин ифодаи имконоти ашёст. Имконоти ашё ҳамчун ҳукмрон дар низоми олам монанди сарнавиште бар болои фариштагони дунёи атиқа мебошад. Кант бошад, дар навбати худ мегӯяд, ки онон шаклҳои хиради мо ва қонунҳои ҳастии ашё набуда, танҳо қонунҳои тасаввуроти мо дар бораи ашёҳо ба ҳисоб мераванд. Аз ин ҷост, ки онҳо фақат дар раванди дарки ашё қувват доранд ва берун аз таҷрибаи имконпазир ҳастие надоранд. Танҳо дониши тобатаҷрибавӣ будани ин шаклҳои маърифатӣ, ки худ дар асоси субъективият ба вуқуъ пайвастаанд, моро ҳамеша аз фаҳмиши моҳияти ашёҳо ҷудо намуда, дониши моро дар атрофи танҳо ҳодисоти олами моддӣ маҳдуд сохтаанд. Бинобар ин, мо ҳеҷ гоҳ на танҳо дар намуди тобатаҷрибавӣ, балки дар шакли пасазтаҷрибавӣ низ дар бораи ҳастии ботинии ашёҳо донише ба даст нахоҳем овард.

Аз ин сабаб метафизика наметавонад пойдор монад ва зарур аст, ки ҷои онро танқиди хиради ноб гирад.

Кант бо ин андеша ҳамчун азбайнбарандаи догматикаи кӯҳан гардид, аз ин рӯ, догматикҳои навине зарур буданд, ки роҳи наверо дар ин ҷода ҷустуҷӯ намоянд.

Кант дар зербоби аввали асари худ «Пролегоментҳо», менависад: «Сарчашмаи дониши метафизикӣ набояд аз олами эмпирикӣ (муқаррарӣ) бошад. Принсип ва мафҳумҳои асосии метафизика набояд аз дониши тобатаҷрибавӣ мавод ба даст оваранд, агарчи чунин дониш дар асоси таҷрибаи ботинӣ ва зоҳирӣ ҳам бошад».[2] Аммо, мутаассифона, барои исботи ин андеша Кант ягон мисоле ба ғайр аз истилоҳи мафҳуми «метафизика» наовардааст.

Дар ҳақиқат фаҳмиши масъала чунин аст: Олам ва ҳастии худи инсон барои ӯ асрори фалокатоваре ба ҳисоб меравад. Бе муҳокимаронии дигаре гуфта мешавад, ки ҳалли ин муаммо ҳеҷ гоҳ бо усули фаҳмиши олами моддӣ ба даст нахоҳад омад ва ин муамморо дар чиз ва ҷои дигар, ки берун аз олами моддӣ бошанд, ҷустуҷӯ бояд кард (чунки маънои мафҳуми «берун аз ҳар як таҷрибаи имконпазир» низ ҳамин аст). Баъдан аз ҳалли ин масъала мебоист ҳар ончики дониши бевоситае, ки мо ба даст меоварем, бояд сарфи назар кунем ва дар охир ҷавоб ба ин муамморо мо бояд танҳо дар ончики бавосита, яъне бо усули хулосабарорӣ аз андешаҳои тобатаҷрибавӣ бадастомада ҷустуҷӯ кунем. Бо ҳамин тариқ, бо далели инкор намудани манбаи асосии маърифат ва аз ин ҷо манъ намудан роҳи пешгирии расидан ба ҳақиқат буд, ҷои тааҷҷубе нест, ки кӯшишҳои догматикӣ муваффақият пайдо накарданд ва ба Кант муяссар гардид, ки сабаби чунин бемуваффақиятиро исбот намояд. Бояд гуфт, ки пеш аз ин, ягонагии метафизика ва маърифати тобатаҷрибавӣ эътироф шуда буд. Вале баҳри ин далел мебоист, пеш аз ҳама, маълум шавад, ки дониши барои ҳалли муаммои олам лозимро дар дигар макон ҷустуҷӯ бояд кард. Роҳи дурусти ҳалли ин масъала дар он буд, ки аввалан фаҳмиши олам ба мо муяссар гардад. Аз ин рӯ, вазифаи метафизика на дар он аст, ки аз таҷриба сарфи назар кунад, (чунки айнияти олам бевосита ба мо ошкор аст), балки аз таҷрибаи ботинӣ ва зоҳирӣ дуруст истифода барад. Танҳо бо усули ягонагии дониши аз таҷрибаи ботиниву зоҳирӣ ҳосилшуда фаҳмиши асрори олам ба мо муяссар мегардад. Вале дар ин самт мо бояд ҳамеша дар назар дошта бошем, ки дониши мо ҳадду ҳудудеро дорост ва берун аз он ҷаҳидан хатост. Аз ин ҷо, роҳи дурусти ҳалли ин масъала роҳи мобайнист, ки дар як тарафаш роҳи «ҳамадонӣ»-и догматикӣ ва дар тарафи дигараш «танқиди хиради ноб»-и Кант ҷойгиранд.

Консепсияи зебошиносии Кант. Зебошиносии трансенденталӣ яке аз кашфиётҳои дар самти метафизикӣ анҷомдодаи Кант мебошад, ки кас назирашро дар таърихи фалсафа нахоҳад ёфт. Таҳқиқотчиёни осори Кант бар ин ақидаанд, ки агар ӯ ба ғайр аз ин асар, асари дигаре эҷод наменамуд, зебошиносии трансенденталӣ кифоя мебуд, ки номи Кант дар таърихи фалсафа ҷовидона бимонад. Дар ҳақиқат асари номбурда, яке аз нодиртарин асари мутафаккир ба ҳисоб меравад.

Дар ин асар Кант андешаеро баён менамояд, ки мувофиқи он як қисми маърифати инсонӣ аз тарафи мо то ба ҳолати таҷрибавӣ даркшаванда аст. Ин андеша далолати он аст, ки чунин маърифат шакли бевоситаи хиради мо ба шумор меравад. Чунки мафҳуми «тобатаҷрибавӣ» («априорное») чунин маъноро дорост: «на бо роҳи таҷриба бадастомада ё дониши на азберуномада». Агар чунин дониш хоси хиради мо бошад, пас вай тарзи маърифатомӯзии инсон будааст. Аз ин рӯ, «маърифати то ба хирад тааллуқдошта» мафҳумҳои муродифианд. Зебоишиносии тарнсенденталӣ маълумоти зиёдеро оид ба шаклҳои умумии ҳадс (интуитсия) дар бар мегирад. Асоси назариёти Кантро дар ин асар андешаҳои дар «Танқиди хиради ноб» овардашуда ташкил медиҳанд. Дар ин асар, аз он ҷумла гуфта шудааст, ки «маърифати мо ду манбаро дорост», яке дарки таассурот ва дигаре худфаъолиятии мафҳумҳост. Якумаш тарзи дарки тасаввурот буда, дуввуми он қобилияти фаҳмиш бо воситаи чунин тасаввурот мебошад. Бо ёрии қобилияти якум ашё ба мо дода мешавад ва бо қобилияти дуввум ашё дар намуди фикршакл тасаввур мегардад.[3] Чунин ақидаи Кантро на ҳама таҳқиқотчиён пазируфтаанд, чунки дар чунин ҳолат таассуроте, ки худ барои мо ҳамчун объекти қобилияти дарки мо аз олами берун бевосита дода шудааст, мебоист тасаввурот ё предмете мебуд. Вале дар асл таассурот худ ҳиссест дар узви ҳискунанда ва бо воситаи истифодаи ҳуш ва шакли ҳадс (вақт ва фазо) хиради мо онро аз ҳис ба тасаввур мубаддал мегардонад ва баъдан ҳамчун ашё (предмет) ҳувайдо мегардад. Бо ин амал кори ҳуш ва дарки ҳадсӣ ба анҷом мерасад. Барои чунин фаъолият на мафҳум ва на тафаккур лозим аст. Аз ин сабаб чунин қобилияти тасаввуриро ҳайвонҳо ҳам доранд. Ҳангоме ки мафҳум ва тафаккур ба саҳна ворид мешаванд, қобилияти дарки тасаввури айёният саҳнаро тарк мекунад ва дар шуур як қатор мафҳумҳои ғайриинтуитивӣ ва абстрактӣ пайдо мешаванд. Дар ин ҳолат фаъолиятро хирад ба дасти худ мегирад ва маводи тафаккурро аз андешаҳои пешин ва муқоисаи худи мафҳум ҷамъоварӣ менамояд.

Зебошиносии трансенденталии Кант барои математика асоси тобатаҷрибавӣ медиҳад. Зебошиносии трансенденталӣ чунин асосро барои мантиқ низ муҳаё месозад. Дар натиҷа зебоишиносии трансенденталӣ дар симои мантиқи трансенденталӣ анҷоми худро ёфт. Пас аз ин анҷомпазирӣ Кант на ҳамчун муҳақкиқ, балки ҳамчун мушоҳидачӣ ба назар мерасад.

Агар хонанда аз андешаҳои ҳастишиносӣ, маърифатшиносӣ, метафизикӣ, зебоишиносӣ, антропологӣ ва табиатшиносии Кант маълумоте ба даст оварад, пас дар бораи хусусияти умумии фалсафаи ӯ ба чунин хулоса омаданаш аз эҳтимол берун нест.

Фалсафаи Кант дар муқоиса бо фалсафаи гузаштагон ва баъдина фалсафаи трансенденталист, амиқтарин идеализми трансенденталист. Дар ин маъно мафҳуми «трансенденталӣ» хусусияти на матиматикӣ, балки фалсафиро дорост, чунки ин мафҳум кайҳо боз дар фалсафаи схоластикӣ мавриди истифода қарор дошт. Дар математика ин мафҳумро аввалин бор Лейбнитс истифода бурдааст.

Бо ибораи дигар, трансенденталӣ гуфта дараҷаи «тобатаҷрибавӣ»-ро дар назар доранд. Мутобиқ ба ин андеша Кант метафизикаро ҳамчун фалсафаи трансенденталӣ меҳисобад. Вале дар асарҳои ӯ на ҳамеша мафҳуми «трансенденталӣ» ва мафҳуми «метафизика» мафҳумҳои муродифанд.

Дар ҳақиқат асари ӯ «Танқиди хиради ноб» дар худ мазмуни трансенденталиро дорост. Андешаҳои метафизикӣ бошанд, бештар хоси асари «Асосҳои табиатшиносӣ»-и мутафаккиранд.

Ба асари метафизикӣ ҳама андешаҳои Кант дар боби ахлоқ низ дохиланд. Анъанаи асосии фалсафаи Кант фаҳмонда додани тафовут байни реалиёт ва идеалиёт мебошад.

Яке аз дастовардҳои дигари Кант дар фалсафа андешаҳои ӯ дар бахши диалектикаи трансенденталӣ ба шумор меравад. Хизмати Кант дар шарҳ ва тафсири теологияи назарӣ низ кам нест. Дар ин бахш ҳама кӯшиши файласуфони баъд аз Кант натиҷаи дилхоҳе надодаанд. Бо ҳадафи маҳдуд намудани қувваи танқидӣ дар теологияи назарӣ, Кант андешаҳоро дар бораи теологияи ахолқӣ бештар матраҳ намудааст.

Ба тариқи хулосавӣ бояд қайд намуд, ки эҷодиёти фалсафии Кант табаддулоти бузургеро дар илм ва фарҳанги Аврупо ба миён овард.

Илмшиносии Фихте ва натурфалсафаи Шеллинг. Иоган Готлиб Фихте (1762-1814) намояндаи фалсафаи классикии немис дар шаҳри Берлин ба дунё омадааст.

Таҳсилро аввал дар донишгоҳи Йен ва баъдан Лейпсиг ба итмом расонидааст. Дар зери таъсири табаддулоти фаронсавӣ асарҳоеро дар мавзӯи озодии фикрронӣ ба табъ расонид. Солҳои 1794-1799 профессори донишгоҳи Йен маҳсуб мешуд. Соли 1810 нахустин ректори интихобии донишгоҳи Берлин таъин гардид.

Соли 1791 ба ҳадафи вохӯрӣ бо Кант, Фихте ба Кёнигсберг омад. Пас аз шиносоӣ бо Кант, Фихте асаре бо номи «Таҷрибаи танқиди ҳар як ваҳй»-ро эҷод намуд, ки аз тарафи Кант пазируфта шуд. Асари асосии Фихте «Таълимот дар бораи илм» мебошад.

Асоситарин андешаҳои фалсафаи Фихтеро метавон чунин шарҳ дод. Фихте фалсафаро ҳамчун илми бунёдӣ (фундаменталӣ) меҳисобид. Илм, ба ақидаи ӯ, дониши танзимшудаест, ки аз сарчашмаи боэътимод бояд бурун ояд. Ба хотир овардан зарур аст, ки нисбат ба дониши илмӣ ратсионализми классикӣ низ бар чунин ақида буд.

Дар пайравии Кант, Фихте фалсафаи худро ҳамчун фалсафаи танқидӣ мухолифи фалсафаи догматикӣ мегузорад. Ба андешаи Фихте, догматикҳо дар таҳлили ҳастӣ аз ашё ё субстансияи ашёҳо оғоз менамоянд. Фалсафаи танқидӣ бошад, аз шуур оғоз намуда, ҷаҳони моддиро бо ҳама ҷузъиёташ аз судури хирад бармеоварад.

Асоси андешаҳои фалсафии Фихтеро боварӣ ба он далел ташкил медиҳад, ки гӯё муносибати амалии инсон ба ашё нисбат ба муроқибаи назарӣ бо вай аввалиндараҷа мебошад. Чунин фаҳмиш дар арзишгузории табиати худшиносӣ, ки ҳамчун нахустасоси басанда аст, Фихтеро аз пешгузаштагонаш фарқ мекунонад. Шуур, мувофиқи фаҳмиши Фихте, дода нашудааст, балки азалӣ бо мо пайваст аст ва худ офарандаи худ аст. Яқинан шуур на дар муроқиба, балки дар амал намудан пайдост. Ба андешаи Фихте, яқинан шуур на аз тарафи хирад, балки аз тарафи ирода тасдиқ мегардад.

Табиатан фард, мегӯяд Фихте, якхела, якнавохт ва поянда нест: ҳиссиёт, майл, хоҳиш ва димоғи ӯ ҳамеша аз чизе ва касе тағйирёбандаанд. Аз таъсири ин ҳолатҳо инсон танҳо ҳангоми худшиносӣ озод мегардад. Бо воситаи худшуурӣ инсон рӯҳ ва озодии худро ҳифз мекунад. Худмуайянкунӣ ҳамчун талабот ва вазифа ҳамеша водор месозад, ки субъект бояд ҳамзамон кӯшиш ба харҷ диҳад. Дар ин ҷо мо ба тазоде рӯ ба рӯ мешавем. Худшиносӣ ҳамчун ибтидо ва бунёди танзимшуда ҳамеша ҳадафи аз худ дар масофа нигоҳдорандаи «ман»-и инсон аст. Фихте ин тазодро қабул намуда, онро асоси низоми худ қарор медиҳад. Ба тариқи пайдарпай густурдани вай системаро бо воситаи истифодаи усули диалектикӣ ба миён овард.

Низоми Фихте шакли доираро мемонад: дар оғозаш анҷом низ дида мешавад. Ҳаракати ба анҷомрасонанда худ бозгашт ба оғоз аст.

Принсипи худмухтории ирода, ки ба Кант тааллуқ дорад ва хиради амалӣ барои худ қонун меофарад, бо кӯшиши Фихте, ба бунёди тамоми система табдил ёфтааст. Бо ҳамин тариқ Фихте санавияти дар фалсафаи Кант мавҷудбударо аз байн бурда, мақсад гузошт, ки аз принсипи хиради амалӣ «озодӣ» ва хиради ноб «табиат»-ро бароварад. Ба ақидаи Фихте, маърифат ҳолати вобастагӣ аз ҳаракати амалӣ-ахлоқиро мемонад. Ҳар як реалияти объективӣ, ба андешаи ӯ, натиҷаи фаъолияти «ман»-и инсон аст ва вазифаи «Таълимот дар бораи илм» аз нишондоди он ки чигуна ва барои чӣ фаъолият ҳатман шакли ашёро мегирад. Мавҷуд будани «ашё дар худ»-ро, ки бидуни шуур аст, Фихте напазируфта маҷбур шуд, ки ду «ман»-и аз якдигар тафовутдошта- якеаш «ман» бо шуури фардӣ дар ваҳдат ва дигари он дар мухолифат қарордоштаро ихтироъ намояд.

«Ман»-и фардӣ (индивидуалӣ) ва «ман»-и мутлақ дар таълимоти Фихте гоҳе бо ҳам муродифанд ва гоҳе бо ҳам мухолиф. Ин «тапиш»-и ягонагӣ ва бегонагӣ ҷавҳари диалектикаи Фихте буда, принсипи ҳаракатдиҳандаи тафаккурро ташкил медиҳанд. Дар якҷоягӣ бо худшиносии «ман ҳастам» мухолифи ӯ – «ман нестам» дар назар дошта мешавад. Ҳамзистии ин ду мухолифият дар як «ман» танҳо бо роҳи маҳдудсозии якдигар, яъне якдигармаҳкумкунӣ муяссар мегардад.

Агар «Ман» тавассути «ман нестам» муайян шавад, пас субъект ҳамчун назариявӣ, агар баръакс бошад – ҳамчун амалӣ сурат мегирад.

Ба ақидаи Фихте, ҳар ончи нисбат ба шуури назариявӣ ҳамчун муҳит истифода бурда мешавад, ин маҳсули фаъолияти бешууронаи хаёлот дар ҳисоб аст ва онҳо барои шуур ҳамчун ҳиссиёт, муроқиба, ҳуш, хирад ва ғ., то ба фазою вақт ва системаи мақулаҳои «ман»-и назарӣ шакл мегиранд.

Дар назар доштани ин маҳдудиятҳо ва ҳатто «ман»-и назарӣ ҳам аз он сабаб лозим аст, ки «ман»-и амалӣ пойдор буда, ҳадаф гузорад ва баҳри иҷрои ҳадафҳои худ кӯшиш намояд. Фаъолияти «ман», аз диди Фихте, дар шакли мутлақ аст. Вай қодир аст худ барои худ вазифа гузорад ва ин вазифагузорӣ аз тарафи ӯ одатан бешуурона сурат гирад.

«Ман»-и мамоният эҷодкунанда ва «ман»-и мамониятро аз байнбаранда аз ҳамдигар бехабаранд. Ҷаҳон, ки маҳсули таҳтулшууронаи «ман»-и мутлақ аст, мустақилиятро соҳиб нест. Табиат танҳо объект, мавод ва мамониатест барои аз байн бурдани чунин мамоният. Вай ҳастии мутлақ нест ва арзиши мустақиле низ надорад. Субъекти амалӣ пайи ҳамдигар мамониатҳоро бартараф намуда, худ дар аввал нафаҳмида, ба ягонагӣ бо худ меояд.

Барои Фихте ҳама ҳаракат ва ташаккулёбии ҷамъият, мувофиқати «ман»-и фардиву «ман»-и мутлақ ва фаҳмиши онки ҳама муҳити моддии инсонро иҳотанамуда ин маҳсули амали худи «ман» аст, ки аз худи ӯ бегона шуда, дар сифати олами беруна омадааст. Вале ба ҳадафи идеалӣ расидан ғайриимкон аст, чунки ба барҳам хӯрдани фаъолият оварда мерасонад. Фаъолият бошад, мутлақ аст ва таърихи башарият худ кӯшиши ба ин идеал расидан аст.

Дар фалсафаи Фихте андешаҳои дигаре низ ба чашм мерасанд. Дар «Асосоҳои ҳуқуқи табиӣ» бо усули аз кулл ба ҷузъ Фихте амали «ман»-и дигареро иҷро менамояд, ки мувофиқи чунин фаҳмиш, мавҷуд будани фардҳои зиёди озод далели имкониятҳои худи «ман», яъне махлуқи озод аст. Дар ин ҷо мақулаҳои ҳуқуқии аз ҷониби мутафаккир эътирофшуда ҳамчун асоси ҳолатҳои равонии инсонро ташкил медиҳанд. Баъдтар Фихте ба назарияи фаъолият дигаргунии зиёде ворид сохт. Бо ин дигаргунӣ ин назарияро аз хусусияти универсалидошта пок намуд. Агар то ба ин пок гардонидан, мутафаккир байни амал ва ахолқ тафовуте намегузошт ва ҳамчунони дигар, ӯ фаъолиро мутобиқи ахлоқи протестантӣ ҳамчун амали хайр мешуморид. Ҳоло бошад, вай тайёр буд, ки ахлоқро аз амал бутунан ҷудо созад.

Дар масъалаи алоқаи «ман»-и мутлақ бо фардияти фаношаванда низ Фихте андешаҳои худро такмил дод. Пештар аз ин «ман»-и мутлақ ҳамчун ҳадафи барои субъект дастнорас, манбаи беохирии амал дониста мешуд. Акнун ҳақиқати мутлақ ҳамчун ҳастии ҳатмӣ, офаридгор ва ҳар ончики берун аз вай, аз он ҷумла, амали «ман»-и нисбӣ, танҳо ҳамчун образи ҳастӣ, ки худ дар худ ҳақиқати реалӣ набуд.

Ақоиди иҷтимоию сиёсии Фихте низ такмил ёфтанд. Замони муайяне мутафаккир саргарми андеша ва натиҷаҳои таҳаввулоти бузурги фаронсавӣ буд. Андешаи интихоби миллати ҷудогона дар фалсафаи таърихи Фихте ба анҷом расид. Таърихи башарият, ба андешаи Фихте, ин раванди ташаккулёбии аз ҳолати бегуноҳӣ ба ба ҳолати вайроншавӣ афтидан мебошад.

Бо ҳамин тариқ, фалсафаи Фихте барои эҳё ва такомули идеализм ва эҷодиёти Шеллинг ва Гегел дар фалсафаи классикии немис мусоидат намуд. Баъд аз ин Шеллинг ва Гегел идеализми субъективии Фихтеро бартараф намуда, андешаҳои фалсафии ӯро зери интиқод қарор доданд.

Фридрих Вилгелм Йозеф Шеллинг (1775-1854) дар шаҳри Рагатси Швейтсария таваллуд ёфтааст. Аз соли 1790 дар Институти илоҳиётшиносии Тюбинген бо ҳамроҳии Гегел таҳсил намудааст. Шеллинг солҳои 1798-1803 бо ӯ дар раванди маҳфил бо романтикҳо аз наздик шиносоӣ пайдо намуд.

Шеллинг дар давоми фаъолияти эҷодии худ мақоми профессори донишгоҳи Мюнхен (1806), Эрлинген (1820-1826) ва Берлинро ишғол менамуд.

Фалсафаи Шеллинг дар давоми ташаккули ҷаҳонбинии ӯ якнавохт ва бо як принсипи фаҳмиш боқӣ намондааст. Аз ибтидои фаъолияти фалсафии худ Шеллинг ба таҳқиқи фалсафаи табиат (натурфилософия) (1790) пардохт. Баъдтар таваҷҷӯҳи ӯро фалсафаи трансенденталӣ ё худ зебошиносии идеалистӣ (1800-1801) ба худ ҷалб намуд. Замоне ӯ масоили «фалсафаи айният» ва «фалсафаи озодӣ»-ро (1800-1813) мавриди таҳлил қарор дод. Дар охир майли мутафаккир ба таҳқиқи «фалсафаи ваҳй» бештар гардид. Асосан Шеллинг муддати дароз дар зери таъсири андешаҳои фалсафии Фихте қарор дошт. Фаҳмиши масоили фалсафаи табиат сабаби аз ҳамфикрӣ бо Фихте даст кашидани Шеллинг шуд. Чунон ки маълум шуд, табиат дар фалсафаи Фихте танҳо воситае барои ба ҳадаф расидани андешаҳои ахлоқӣ, ба ибораи дигар, маводе барои хиради амалӣ истифодашуда ҳисобида мешуд. Хиради амалӣ ба воситаи табиат мебоист қувваи худро бисанҷад.

Шеллинг дар назди худ вазифа гузошт, ки дараҷаҳои таҳаввулоти табиатро нишон дода, вайро ҳамчун омили ба мақсади олӣ расидани ҳастӣ баррасӣ намояд, ки вазифааш тавлид намудани шуур буд.

Масъалаи таносуби шуур ва бешуурӣ ҳамеша объекти таҳқиқи Шеллинг қарор дошт. Усули диалектикие, ки Фихте дар таҳқиқи фаъолияти «ман» истифода мебурд, ин усулро Шеллинг дар таҳлили равандҳои табиат ба кор бурд. Ҳар як ҷисми табиат ҳамчун маҳсули фаъолияти динамикии қувваҳои мутақобила шарҳ дода мешуд.

Кашфиётҳои Волт, Лавуазе дар физика ва кимиё, Браун, Галлера дар биология Шеллингро ба ин андешаҳо водор сохтанд. Принсипи мақсаднокӣ, ки дар бунёди ҷисми зинда сабт шудааст, барои Шеллинг принсипи умумӣ барои шарҳ додани табиат истифода шуд.

Фалсафаи табиати Шеллинг ба андешаҳои табиатшиносони замони ӯ бетаъсир намонд. Шеллинг дар ин давра ба ақоиди навафлотуния нисбат ба идеализми Фихте наздиктар буд.

Шеллинг фалсафаи табиатро ҳамчун қисми ҷудонашавандаи идеализми трансенденталӣ меҳисобид.

Фаъолияти «ман», тибқи андешаи Шеллинг, ба фаъолияти назариявӣ ва амалӣ тақсим мешавад.

Фаъолияти назариявӣ аз ҳиссиёт шурӯъ шуда, ба муроқиба, тасаввур, муҳокимаронӣ ва дар охир, дар дараҷаи хирад, ба нуқтае мерасад, ки «ман»-и назариявӣ худро ҳамчун мустақил, худфаъол, яъне «ман»-и амалӣ, ирода мебинад.

Ирода, дар навбати худ, якчанд зинаҳои инкишофро тай менамояд, ки баландтараш фаъолияти ахлоқӣ мебошад, ки худ худҳадаф аст. Агар дар муҳити назариявӣ шуур бо фаъолияти таҳтулшуурии «ман» муайян шавад, пас дар муҳити амалӣ, баръакс, бешуурӣ аз бошуурӣ вобаста аст. Аз Фихте ин ду раванди гуногунсамт танҳо дар беохирӣ ҳамҷоя мешаванд.

Шеллинг ба таҳлили ҷадиди «Танқиди қобилияти муроқиба»-и Кант, дар санъат муҳити мухолифии назария ва амалияро мебинад, ки ин муҳит бартарафшаванда ба назар мерасад. Дар фаъолияти бадеӣ ва асарҳои бадеӣ беанҷомии идеал дида мешавад, вай дар маърифати назарӣ ва амалӣ мушоҳиданашаванда аст. Рассом, ба андешаи Шеллинг, ин «интеллигенсия»-е ҳаст, ки ҳамчун табиат амал мекунад. Аз ин рӯ, фалсафаи санъат, мегӯяд Шеллинг, ин органони фалсафа, ҷамъбасти он аст. Ин андешаҳоро Шеллинг дар асари худ «Фалсафаи санъат» (1802-1803) баён намудааст.

Масъалаи ҳадси интеллектуалӣ, ки яке аз намудҳои ҳадси санъатӣ мебошад, таваҷҷӯҳи Шеллингро ба худ ҷалб намуда буд.

Дар фалсафаи Ваҳй Шеллинг ҳадси интеллектуалиро чун пештара на ҳамчун муроқибаи «ман», балки чун худмуроқибаи ҳақиқати мутлақ, ки ягонагии объект ва субъектро фаро гирифтааст, медонад. Ин андешаҳои Шеллинг бештар ба натурфалсафаи Бруно шабоҳат дорад.

Ба ақидаи Шеллинг, кайҳон ҳамчун ягонагии мутлақ ва ягонагии асари санъат аст. То ҳамон дараҷае, ки рассом кайҳонро меофарад, то ҳамон дараҷа судур ва офариниш ба ҳамдигар мухолифии бетафовутро меофаранд. Дар ин системаи пантеизми эстетикӣ, ки аз навафлотуния сарчашма мегирад, Шеллинг ба пантеизми ирфонии Экхарт наздик мешавад. Дар асари худ «Фалсафа ва дин» Шеллинг саволҳоеро ба миён мегузорад, ки онҳо ӯро аз андешаҳои фалсафаи айнияташ берун намуданд. Дар натиҷа андешаи офариниши олам аз ҷониби ҳастии мутлақ ҳақ буда, андеша дар бораи мутавозӣ будани идеалӣ ва реалӣ иштибоҳ мебошад.

Дар «Таҳқиқоти фалсафӣ дар бораи озодии инсон» Шеллинг бар чунин ақидааст, ки ба тариқи ратсионалӣ исбот намудани офариниши олам ғайриимкон аст. Дар ин ҷо Шеллинг аз офаридгор худи офаридгорро ҷудо месозад, ки асоси он иродаи бешуур аст. Тавассути дар вай мавҷуд будани қувваи зулмот ҳастии мутлақ ба санавият табдил меёбад ва лаҳзаи худтаъинкунии иродаи озод ба миён меояд, ки ба тариқи ратсионалӣ ин раванд қаламдод нахоҳад шуд ва бо қонуни хирад ва табиат исбот нахоҳад гашт. Амали гунаҳкоршавӣ амали аз вақт берун аст. Иродаи бешуур то ҳолати худшиносӣ амал мекунад. Зеро инсон ҳангоми таваллуд ёфтанаш аллакай гунаҳкор ба дунё меояд. Ҷуброни ин гунаҳкории пешина ва ба ҳам пайвастани он бо ҳастии мутлақ, ба ақидаи Шеллинг, ҳадафи таърих будааст.

Аз сабаби он ки ирода худ хоҳиши нахустини ирратсионалӣ ва омили аввалини даркнашаванда мебошад, вай наметавонад мавзӯи таҳлили фалсафӣ қарор дошта бошад. Ин фалсафаи ирратсионалиро Шеллинг мехоҳад то фалсафаи позитивистӣ пурра гардонад. Дар фалсафаи ваҳй Шеллинг моҳиятан аз фалсафаи ратсионалӣ ба теософияву ирфон мегузарад.

Бо ҳамин тариқ, фалсафаи Шеллинг ба андешаҳои фалсафии асрҳои XIX-XX-и Аврупо бетаъсир намонд. Асосан дар асри ХХ идеяҳои ирратсионалии Шеллинг дар фалсафаи экзистенсиализм ҷадидан эҳё шуданд.

Идеализми мутлақи Гегел. Георг Вилгелм Фридрих Гегел (1770-1831) намояндани фалсафаи классикии Олмон, эҷодкунандаи назарияи диалектикаи муназзами ҷанбаи идеализми объективидошта мебошад. ӯ солҳои 1788-1793 дар донишгоҳи илоҳиётшиносии Тюбинген ҳамроҳи Шеллинг таҳсил намудааст. Аз соли 1808-1816 дар вазифаи директории гимназияи Нюренберг фаъолият кардааст. Аз соли 1816 то охири ҳаёти худ ҳамчун профессори фалсафа дар донишгоҳи Гейделберг ва Берлин кор кардааст.

Фаъолияти фалсафии Гегел дар аёми таҳсил ва минбаъд асосан дар доираи таҳқиқи фалсафаи танқидӣ ҳамчун пайрави Кант ва Фихте гузаштааст. Вале дере нагузашта Гегел бо таъсири фалсафаи Шеллинг аз системаи фалсафаи танқидӣ ба самти идеализми трансенденталӣ мегузарад.

Ба ҳар ҳол дар фалсафаи классикии Олмон Гегел дар муқоиса бо дигарон ба таърихи фарҳанги маънавӣ бештар диққат дода буд. Гегел дар оғози эҷоди фалсафи худ зуҳуру ташаккулёбии динҳои яҳудия, атиқа ва насронияро ҳамчун дараҷаҳои ташаккули рӯҳ шарҳ дода буд. Дар асари «Фалсафаи рӯҳ» (1807)-и худ маданияти маънавии башариятро ҳамчун ташаккулёбии бонизоми ошкорсозандаи қувваи «хиради ҷаҳонӣ» нишон додааст.

Ба андешаи Гегел, ташаккули маънавии фард такрори худшиносии рӯҳи кайҳонист. Аз амали ҳис намудани ашёҳо то ба дониши мутлақ, яъне дониши шакл ва қонунҳое, ки аз ботин тамоми раванди маънавиро роҳбарӣ менамояд, дар бар мегирад. Тасвири умумие, ки фаъолияти эҷодии «рӯҳи умумиҷаҳони»-ро нишон медиҳад, дар фалсафаи Гегел ҳамчун «идеяи мутлақ» номгузорӣ шудааст. Илми мантиқ бошад чун назарияи илми «худшиноси»-и «идеяи мутлақ» ба ҳисоб меравад. Ин андешаҳо дар асари ӯ бо номи «Илми мантик» машҳур аст. «Идеяи мутлақ» дар мазмуни умумии худ ҳамчун системаи мақулаҳо кушода шуда, муайянкунандаҳои зиёдеро ба монанди ҳастӣ, нестӣ, ҳастии нақд, сифат, шумора, меъёр, ҳақиқат, кимиёи ҷисм ва ғайраро дар худ гирифтааст.

Ба ақидаи Гегел, ташаккули маънавии фард такрори худшиносии рӯҳи кайҳонӣ мебошад. Аз амали ҳис намудани ашёҳо то дониши мутлақ, яъне дониши шаклу қонунҳое, ки аз ботин тамоми раванди маънавиро роҳбарӣ менамояд, дар бар мегирад. Манзараи умумие, ки фаъолияти эҷодии «рӯҳи умумиҷаҳонӣ»-ро нишон медиҳад, дар фалсафаи Гегел ҳамчун «идеяи мутлақ» номгузорӣ шудааст. Илми мантиқ бошад, чун назарияи илми «худшиносӣ»-и «идеяи мутлақ» ба ҳисоб меравад. Ин андешаҳо дар асари «Илми мантиқ»-и ӯ баён ёфтааст. «Идеяи мутлақ» дар мӯҳтавои умумии худ ҳамчун низоми мақулаҳо (категорияҳо) ифшо шуда, мафҳумҳои зиёде, ба монанди ҳастӣ, нестӣ, ҳастии нақд, сифат, шумора, андоза, ҳақиқат ва ғ.-ро фаро гирифтааст.

Тафаккурро ҳамчун субъекти офарандаи тамоми сарватҳои маънавӣ ва ҳамчун тасвири фаъолияти эҷодӣ баррасӣ намуда, Гегел кӯшиш намуд, ки мафҳуми идеяро бо мафҳуми офаридгор наздик гардонад. Вале дар муқоиса бо офаридгори теистӣ, идея барандаи шуур, ирода ва шахсият дар симои инсон гардид. Тибқи баёни Гегел, «рӯҳ» дар инсон дар дараҷаи худшиносӣ, аввалан дар намуди калима, нутқ ва забон зуҳур мекунад. Ҳамаи олами ашё, маданияти моддӣ, тамаддун ва ғ. чун шаклҳои баъдинаи қувваи рӯҳи ба миён омадаанд. Нахустини қадами инкишоф бо ҳамин тартиб дар қобилияти инсон баҳри дарки худ, ки ҳамагуна образҳоро таҷассум намудааст, ҳувайдо мегардад.

Мақулаи тазод ҳамчун барандаи маънои «ҳамдигарро истиснокунанда» ва «бо ҳам робита доштан» дар диалектикаи Гегел мавқеи хосеро соҳиб аст. Тазод дар ин ҷо ҳамчун «муҳаррик»-и ташаккули рӯҳ дониста мешавад. Ҳаракат ин сайр аз ҳолати «абстрактӣ ба конкретӣ» мебошад, ки ҳар лаҳза бештар бо гуногуншаклии худ ба натиҷае мерасад. Ба ақидаи Гегел, кифоя нест, ки тазодро мо дар шакли антиномӣ пазируфта бошем ва онро бояд амиқтару мушаххастар бифаҳмем.

Таҳлили танқидии ҳолати илмии замони хеш Гегеглро ба андешаҳои догматикӣ оварда расонд. Ин тазод на танҳо мантиқ, балки қисмҳои дигари фалсафаи табиат ва фалсафаи рӯҳи ӯро низ фаро гирифт. Андешаҳои доир ба «фалсафаи рӯҳ» ва «фалсафаи ҳуқуқ» иброздоштаи мутафаккир идома ёфтаанд. Чунончи, Гегел дар фалсафаи табиат аз назари танқидӣ андешаҳои дар илм пайдошударо таҳлил намуд, ки ин пешгӯии ӯ дар раванди ташаккули минбаъдаи табиатшиносӣ собит гардид.

Гегел фалсафаи таърихро бо ситоиши монархияи конститутсионӣ ба анҷом расонид. Кӯҳнапарастии системаи Гегел бархилофи усули ба корбурдаи вай сурат гирифт. Андешаҳои «фалсафаи ҳуқуқи»-и Гегел дар бораи «рӯҳи объективӣ» барои рушди ҷомеашиносӣ мусоидат намуд. Маҳз таъсири ҳамин асар буд, ки баъдан таълимоти Маркс дар бораи фарҳмиши материалистии таърих ба миён омад.

«Рӯҳи объективӣ» дар ҳуқуқ ва ахлоқ зоҳир гардида, дараҷаҳои объективияти озодии инсонро дар шакли оила, ҷамъияти шаҳрвандӣ ва давлатро низ дар бар мегирад.

Ба андешаи Гегел, таърих ҳамчун «пешрафти рӯҳ» дар шуури озодӣ дониста мешавад. Ин пешрафт бо рӯҳи халқҳои алоҳида, ки ҳамдигарро иваз намудаву рисолати худро ба ҷо меоранд, амалӣ гардонда мешавад.

Дар ҷодаи зебоишиносӣ бошад, Гегел масъалаи зебоишиносиро ҳамчун «падидаи идея» шарҳ додааст. Чунин муносибати ӯ дараҷаҳои ташаккули минбаъдаи идеяро ҳам муайян менамояд. Андешаҳои Гегел доир ба раванди мунтазами таърих ва ҳақиқати мутлақ низ зиёданд.

Диалектикаи Гегел дар рушду ривоҷи фалсафаи экзистенсиалистӣ нақши муҳимеро доро буд.

Антропологияи Фейербах. Людвиг Фейербах (1804-1872) дар шаҳри Рехенберги Олмон таваллуд ёфта, баъди хатми гимназия ба факултети илоҳиётшиносии донишгоҳи Гейделберг (1823) дохил шуд. Дере нагузашта аз андешаҳои догматикӣ ва ортодоксалӣ даст кашида, ба шаҳри Берлин омад ва дар машғулиятҳои тадрисии Гегел ширкат варзид ва дар ҳамин замина андешаҳои фалсафии Фейербах сурат гирифтааст.

Пас аз хатми донишгоҳи Берлин (1828) дар мавзӯи «Оид ба ягонагӣ, умумият ва беинтиҳоии хирад» рисолаи доктории худро дар донишгоҳи Элан дифоъ намуд.

Вале пас аз мӯҳлате андешаҳои фалсафии Фейербах бо фалсафаи Гегел созгор наомаданд. Асоситарин ихтилофи мафкуравии Фейербаху Гегел дар муносибати гуногуни онҳо ба дин зоҳир мегардид. Ба андешаи Фейербах, ақоиди динӣ ба ҳақиқат ва хирад рост намеояд.

Фейербах пас аз дифои рисола приват-дотсенти донишгоҳи Эрланген таъин гардид. Соли 1830 бе зикри номи муаллиф ӯ бо номи «Андешаҳо дар бораи марг ва бемаргӣ» асаре ба табъ расонд, ки дар он масъалаи ҷовидона будани рӯҳро инкор намуд. Баъдан аз ошкор гаштани муаллифиаш Фейербахро аз ҳуқуқи омӯзгорӣ дар донишгоҳи номбурда маҳрум сохтанд. Вале Фейербах ҳамчун пазирандаи андешаҳои Гегел боқӣ монда, ҳамзамон фалсафаи материалистӣ ва атеистиро ҳаматарафа дастгирӣ менамояд.

 

 

Ҳадафи асосии Фейербах дар фалсафа ин мубориза бар зидди андешаҳои динӣ буд. Дар муқоиса бо фаҳмиши фалсафаи динии Гегел, Фейербах фалсафа ва динро мухолифи якдигар меҳисобид.

Вай сабаби асосии бақопазир будани динро на танҳо дар нодонию нотавонии омма, балки дар табиати худи инсон ва муҳити зисти ӯ медонист. Нахустасоси фиребу найранги диниро Фейербах дар ҳисси маҳдудияту тобеияти инсон медид.

Офаридгор, ба назари Фейербах, ҳамчун проексияи рӯҳи одамист, ки аз рӯҳ бегона шуда, шакли объективиро мегирад. Дин, ба андешаи ӯ, инсонро барои зиндагӣ шикастабол мегардонад.

Фейербах парастиши рамзҳои диниро ба парастиши инсон табдил дод ва таъбири «Одам барои одам Худо»-ро шиори худ гардонид. Танқиди дин Фейербахро тадриҷан ба танқиди фалсафаи идеалистӣ оварда расонид.

Боварӣ ба ягонагии дин ва идеализм Фейербахро маҷбур сохтанд, ки муқобили идеализми аз ҳама ташаккулёфтаи он замон, хусусан, идеализми классикии Олмон дар симои Гегел, муборизаро пурзӯртар намояд.

Ба андешаи Фейербах, камбудии асосии идеализм дар махлут сохтани ҳастӣ ва тафаккур зоҳир мешавад.

Асоси фалсафаи Фейербахро принсипи «…Ҳастӣ-субъект, тафаккур-хабари мантиқӣ» ташкил медиҳад. Дар назарияи маърифат Фейербах самти материализми сенсуалистиротақвият бахшидааст.

Вале нуктаи мобайнии фалсафаи Фейербахро масъалаи инсон ташкил медиҳад. Ба ақидаи ӯ, инсон объекти ягона ва универсалии фалсафа мебошад. Материализми антропологии Фейербах инсонро ҳамчун махлуқи психофизиологӣ медонад. Инсон, мегӯяд Фейербах, объекти материалӣ ва ҳамзамон субъекти тафаккур аст. Аз ин нукта бармеояд, ки антропологияи Фейербах дар илми биологӣ асос ёфтааст.

Чунин фаҳмиши антропологӣ ба он оварда расонд, ки таълимоти ахлоқии Фейербах аз шиори ягонагӣ ва ба ҳам алоқамандии «ман» ва «ту» сарчашма мегирад. Муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз диди Фейербах, ба мафҳумҳои «ҷинс» ва «муоширати байниҳамдигарӣ» табдил ёфтаанд, чунки агар «ту» набудӣ, «ман» ҳаргиз наметавонад хушбахт бошад,.

Кӯшиши расидан ба хушбахтии фардӣ доираи худбиниро маҳдуд сохт, зеро беягонагию ваҳдати инсон ҳадафе ба даст нахоҳад омад.

[1] Г.В.Ф.Гегел. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Послесловие. Е.П. Ситковского и А.П. Огурцова.       -М., 1977.

[2] И.Кант. Пролегомены к всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука// И.Кант. Собр. соч. В 8 томах. Т.4.-М., 1994,с.131.

[3] И.Кант. Критика чистого разума//И.Кант.Собр. соч. В 8 т. Т.3.-Москва,1994, с. 50.

Фалсафаи классикии немис: 693 комментария

 • в
  Permalink

  I simply want to tell you that I am new to blogs and honestly enjoyed this page. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You absolutely have tremendous stories. Kudos for revealing your blog site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greate article. Keep writing such kind of information on your page.

  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done a great job. I will certainly digg
  it and for my part suggest to my friends. I’m confident
  they will be benefited from this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that make the largest changes.
  Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am glad to find this website through google. «Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up by itself.» by Woodrow Wilson.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across
  a blog that’s equally educative and entertaining, and let me
  tell you, you have hit the nail on the head. The issue
  is something that not enough people are speaking intelligently
  about. Now i’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You can definitely see your skills in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart. «The most profound joy has more of gravity than of gaiety in it.» by Michel de Montaigne.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that «perfect balance» between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a amazing job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Superb Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It¡¦s really a great and useful piece of info. I¡¦m happy that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  The very root of your writing whilst sounding agreeable originally, did not sit properly with me after some time. Somewhere within the paragraphs you were able to make me a believer but just for a short while. I still have a problem with your jumps in assumptions and one would do nicely to help fill in all those breaks. In the event you can accomplish that, I could certainly end up being amazed.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care
  for such information much. I was seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any manner you can take away me from that service? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I¡¦d like to see more posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with images and video clips, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Excellent blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You completed a few nice points there. I did a search on the subject matter and found mainly people will have the same opinion with your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Real good info can be found on web site. «It is fast approaching the point where I don’t want to elect anyone stupid enough to want the job.» by Erma Bombeck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the reality nevertheless I will certainly come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, may test this… IE still is the marketplace leader and a huge section of other folks will pass over your excellent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s genuinely fine, keep up writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Generally I don’t learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I believe that is one of the most important info for me. And i am satisfied studying your article. However should remark on few normal issues, The website taste is wonderful, the articles is in reality excellent : D. Just right activity, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  F*ckin’ remarkable things here. I am very happy to look your article. Thank you so much and i am having a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful site you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do agree with all of the ideas you’ve introduced in your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just could not go away your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be again incessantly to check out new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  As soon as I observed this web site I went on reddit to share some of the love with them.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very interesting info !Perfect just what I was searching for! «Love endures only when the lovers love many things together and not merely each other.» by Walter Lippmann.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to take
  updated from latest information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, fantastic blog format! How lengthy have you ever been blogging for?

  you make blogging look easy. The whole look of your site
  is excellent, let alone the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to search out anyone with some unique thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is something that’s wanted on the internet, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the truth then again I¡¦ll surely come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  One important issue is that while you are searching for a education loan you may find that you’ll need a cosigner. There are many cases where this is true because you should find that you do not employ a past credit history so the loan provider will require that you’ve someone cosign the borrowed funds for you. Good post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent items from you, man. I have have in mind
  your stuff previous to and you are simply extremely fantastic.
  I really like what you have obtained right here, certainly like what you
  are stating and the best way wherein you say it.
  You are making it enjoyable and you continue to care for
  to stay it smart. I cant wait to learn much more
  from you. This is actually a wonderful site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  First of all I would like to say excellent blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if
  you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I have had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
  tend to be wasted simply just trying to figure
  out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just could not leave your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual supply to your visitors? Is gonna be again continuously to investigate cross-check new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you possibly can remove me from that service? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’d have to examine with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy studying a publish that may make people think. Also, thanks for allowing me to remark!

  Ответ
 • в
  Permalink

  After checking out a handful of the articles on your web site, I truly like your way
  of writing a blog. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know what you think.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just great and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right now it sounds like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I liked as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. however, you command get bought an shakiness over that you would like be handing over the following. in poor health surely come more earlier once more since precisely the similar nearly very continuously inside case you protect this increase.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this info
  for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will appreciate
  if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re really a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a great process on this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An interesting dialogue is worth comment. I believe that it’s best to write more on this matter, it won’t be a taboo topic however typically people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I visited multiple websites however the audio feature for
  audio songs present at this website is actually fabulous.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve read several excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you set to make the sort of magnificent informative site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  One other issue is when you are in a predicament where you would not have a cosigner then you may really need to try to wear out all of your federal funding options. You can find many grants and other scholarships or grants that will give you finances to support with school expenses. Thanks alot : ) for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is really fascinating, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to in search of extra of your great post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent goods from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you have received here, really like what you are stating and the way in which through which you assert it. You make it enjoyable and you continue to care for to stay it sensible. I cant wait to learn far more from you. That is really a terrific web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent site. Lots of helpful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you to your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to determine if its a problem
  on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up
  very compelled me to try and do it! Your writing style has
  been amazed me. Thank you, very nice post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure why but this site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I discovered your weblog using msn. This is a very smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful info. Thank you for the post. I’ll certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write concerning here. Again, awesome blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a excellent job on this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply couldn’t depart your web site before suggesting that I extremely loved the standard information an individual provide in your guests? Is gonna be back frequently to check out new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS.
  I don’t understand why I am unable to subscribe to it.
  Is there anybody else getting identical RSS problems?

  Anyone who knows the solution can you kindly respond?

  Thanx!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  One thing is that one of the most widespread incentives for applying your cards is a cash-back or even rebate supply. Generally, you’ll have access to 1-5 back on various expenses. Depending on the credit cards, you may get 1 returning on most purchases, and 5 again on acquisitions made from convenience stores, gas stations, grocery stores as well as ‘member merchants’.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your writing style, great information, thanks for putting up :D. «In university they don’t tell you that the greater part of the law is learning to tolerate fools.» by Doris Lessing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will right away grab your rss as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s really a nice and helpful piece of information.
  I’m glad that you shared this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it appear so easy along with your presentation however I find this matter to be actually something that I believe I might never understand. It seems too complex and extremely huge for me. I am looking forward for your next publish, I¡¦ll try to get the grasp of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have fun with, lead to I discovered exactly what I was having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good info and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is something that too few people are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I in addition to my buddies ended up following the best things on your website and so before long I got an awful suspicion I had not thanked the blog owner for those strategies. These men appeared to be so glad to see them and now have clearly been enjoying those things. Thank you for genuinely simply thoughtful and also for making a choice on some superb subjects millions of individuals are really eager to understand about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a lot for sharing this with all people you really realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my website =). We may have a link change contract between us!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t depart your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  obviously like your web-site however you have to test the spelling on quite a few
  of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality on the other hand I
  will surely come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
  You have some really great articles and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write
  some content for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have learned some new things from your web site about personal computers. Another thing I’ve always assumed is that computers have become a product that each house must have for several reasons. They offer convenient ways to organize homes, pay bills, go shopping, study, tune in to music and perhaps watch shows. An innovative strategy to complete these tasks is with a laptop. These desktops are mobile, small, robust and mobile.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just wish to say your article is as surprising. The clearness for your submit is just spectacular and i could assume you are knowledgeable on this subject. Well along with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay updated with impending post. Thanks 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are truly a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this matter!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably imagine that which you stated.
  Your favorite justification appeared to be at the
  net the simplest factor to take into account of. I say to you, I certainly get annoyed whilst people think about issues that
  they just don’t recognize about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out
  the whole thing with no need side effect , other people can take a
  signal. Will probably be again to get more. Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your posting on the travel industry. I would also like to add that if your senior thinking of traveling, its absolutely imperative that you buy travel cover for older persons. When traveling, older persons are at high risk being in need of a health emergency. Obtaining right insurance cover package for the age group can look after your health and give you peace of mind.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello!,I like your writing so so much! proportion we be in contact more about your post on AOL? I require a specialist on this house to resolve my problem. May be that is you! Looking ahead to see you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This site is known as a walk-through for all the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll definitely uncover it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really impressed along with your writing talents and also with the format on your blog. Is this a paid theme or did you modify it your self? Anyway keep up the nice high quality writing, it’s rare to look a great weblog like this one these days..

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online greater than three hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours. It’s lovely value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the net might be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Admiring the time and effort you put into your website and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my
  Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds and even I achievement you get admission to persistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good post. I study one thing more difficult on different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to read content material from other writers and apply a bit something from their store. I’d prefer to make use of some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your internet blog. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I don’t learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hey there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from proper here. I did however experience several technical issues the use of this site, as I skilled to reload the website a lot of occasions prior to I may get it to load properly. I had been thinking about in case your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading cases instances will very frequently have an effect on your placement in google and can injury your quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much extra of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic however I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have really loved surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing on your feed and I am hoping you write once more soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I savor, lead to I discovered just what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’re so cool! I do not believe I have read through anything like this before.
  So nice to find somebody with original thoughts on this subject.
  Really.. many thanks for starting this up. This site is one
  thing that’s needed on the internet, someone with some originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think of if you added some great photos or videos to give your posts more,
  «pop»! Your content is excellent but with images and videos,
  this website could definitely be one of the greatest in its niche.

  Wonderful blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for another informative site. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for some other great article. Where else may anyone get that kind of info in such an ideal method of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you may have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the problem is something that not sufficient persons are speaking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for one thing relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your exciting article. One other problem is that mesothelioma is generally the result of the inhalation of materials from asbestos fiber, which is a carcinogenic material. Its commonly seen among workers in the building industry who definitely have long contact with asbestos. It’s also caused by residing in asbestos protected buildings for a long time of time, Your age plays a crucial role, and some people are more vulnerable on the risk compared to others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  The very heart of your writing whilst sounding agreeable originally, did not sit very well with me after some time. Someplace within the sentences you managed to make me a believer but just for a while. I nevertheless have got a problem with your leaps in logic and one might do well to fill in all those gaps. In the event that you actually can accomplish that, I would undoubtedly end up being impressed.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to read, however I really thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix for those who werent too busy on the lookout for attention.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I certainly liked reading everything that is written on your website.Keep the aarticles coming. I enjoyed it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any ideas? Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide
  others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply wanted to type a small remark in order to say thanks to you for these stunning tips you are sharing on this site. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been honored with wonderful content to talk about with my partners. I ‘d express that most of us site visitors are truly lucky to dwell in a superb place with very many awesome professionals with useful solutions. I feel quite privileged to have come across your entire web pages and look forward to really more enjoyable moments reading here. Thanks once more for all the details.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  certainly like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth however I will certainly come again again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  For latest news you have to go to see world wide web and on world-wide-web I found this web page as a best web site for most recent updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you so much for giving everyone an exceptionally special chance to read from here. It is always very beneficial plus jam-packed with a good time for me and my office peers to visit your website the equivalent of 3 times a week to see the latest issues you have got. Of course, we are usually fascinated with the awesome opinions you serve. Some two ideas in this article are honestly the most suitable we have ever had.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is truly a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this info So i am glad to express that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I most no doubt will make sure to do not fail to remember this web site and give it a glance on a constant basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I simply wish to give a huge thumbs up for the great data you’ve gotten here on this post. I will be coming back to your weblog for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not understood is if truth be told how you’re now not actually a lot more well-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You recognize thus considerably when it comes to this subject, produced me in my opinion believe it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be interested unless it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs great. At all times handle it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like this web blog very much, Its a really nice post to read and incur information. «…when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.» by Conan Doyle.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. «Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after.» by Anne Morrow Lindbergh.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog. He was once entirely right.

  This put up actually made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for this info!
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have recently started a website, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that «perfect balance» between usability and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. Also, the blog loads super quick for me on Opera. Excellent Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not realize is actually how you’re not really much more well-liked than you may be now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I definitely wanted to write down a small note to be able to express gratitude to you for all the great suggestions you are sharing at this website. My considerable internet search has at the end been paid with really good tips to go over with my family. I would assume that most of us visitors are undeniably lucky to live in a fabulous community with so many special individuals with useful guidelines. I feel somewhat grateful to have used your entire website page and look forward to tons of more excellent minutes reading here. Thanks a lot once again for all the details.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the auspicious writeup. It in reality was a entertainment account it. Look complicated to more introduced agreeable from you! However, how could we keep up a correspondence?

  Ответ
 • в
  Permalink

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your writing style, excellent info, thank you for putting up :D. «All words are pegs to hang ideas on.» by Henry Ward Beecher.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have seen a great deal of useful factors on your web-site about pcs. However, I’ve the view that lap tops are still not nearly powerful more than enough to be a sensible choice if you generally do things that require loads of power, just like video touch-ups. But for world wide web surfing, word processing, and quite a few other frequent computer work they are perfectly, provided you never mind the little screen size. Thank you sharing your thinking.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I found your weblog site on google and verify just a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying more from you afterward!…

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was very happy to seek out this net-site.I wished to thanks in your time for this excellent read!! I definitely having fun with every little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  magnificent put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks , I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  There is perceptibly a bundle to identify about this. I assume you made certain good points in features also.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya very nice web site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I’m satisfied to seek out so many useful info right here within the submit, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to learn, however I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would repair in the event you werent too busy in search of attention.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like this web blog very much, Its a very nice berth to read and receive info . «Words are like leaves and where they most abound, Much fruit of sense beneath is rarely found.» by Alexander Pope.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Keep up the superb work , I read few articles on this site and I believe that your web blog is real interesting and has got sets of excellent information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I just say what a reduction to search out somebody who truly knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know the way to deliver a problem to gentle and make it important. More folks need to read this and understand this facet of the story. I cant consider youre not more widespread since you undoubtedly have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the auspicious writeup. It actually was a entertainment account it.
  Look complicated to far added agreeable from you!

  By the way, how could we be in contact?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m glad to search out a lot of useful information right here in the submit, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. But just imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with pics and videos, this site could certainly be one of the greatest in its niche. Superb blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is the precise blog for anyone who desires to seek out out about this topic. You notice a lot its almost onerous to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your post. I have usually noticed that a lot of people are desperate to lose weight as they wish to appear slim and also attractive. Nevertheless, they do not often realize that there are more benefits for you to losing weight also. Doctors assert that obese people suffer from a variety of diseases that can be instantly attributed to their excess weight. Thankfully that people who’re overweight and suffering from diverse diseases can reduce the severity of their own illnesses by losing weight. You’ll be able to see a constant but notable improvement in health whenever even a moderate amount of weight reduction is realized.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your exciting article. Other thing is that mesothelioma is generally the result of the inhalation of fibres from asbestos fiber, which is a extremely dangerous material. It really is commonly noticed among laborers in the structure industry who have long exposure to asbestos. It is also caused by living in asbestos covered buildings for a long period of time, Genes plays an important role, and some persons are more vulnerable for the risk as compared with others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  One other issue is that if you are in a scenario where you don’t have a cosigner then you may want to try to make use of all of your school funding options. You could find many grants and other free college funding that will provide you with funds to assist with college expenses. Thx for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good post made here. One thing I would like to say is that often most professional job areas consider the Bachelor Degree as the entry level standard for an online course. Though Associate Certifications are a great way to start out, completing a person’s Bachelors presents you with many doorways to various occupations, there are numerous on-line Bachelor Diploma Programs available through institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions offer you Online editions of their certifications but usually for a substantially higher payment than the institutions that specialize in online qualification programs.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the points shared on your blog. One more thing I would like to talk about is that fat reduction is not exactly about going on a fad diet and trying to get rid of as much weight that you can in a few days. The most effective way to shed pounds is by taking it little by little and obeying some basic suggestions which can enable you to make the most through your attempt to drop some weight. You may learn and already be following many of these tips, yet reinforcing expertise never hurts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the post. I have usually seen that a lot of people are eager to lose weight since they wish to look slim plus attractive. Having said that, they do not continually realize that there are additional benefits for losing weight in addition. Doctors assert that fat people are afflicted with a variety of disorders that can be instantly attributed to their particular excess weight. The great thing is that people who sadly are overweight and suffering from diverse diseases can reduce the severity of their illnesses by losing weight. It is easy to see a gradual but identifiable improvement with health as soon as even a negligible amount of weight reduction is obtained.

  Ответ
 • в
  Permalink

  One more thing I would like to say is that instead of trying to suit all your online degree tutorials on days and nights that you end work (since the majority people are drained when they return), try to find most of your instructional classes on the week-ends and only a few courses on weekdays, even if it means taking some time away from your weekend. This is really good because on the weekends, you will be extra rested and also concentrated with school work. Many thanks for the different recommendations I have discovered from your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  One other issue is that if you are in a situation where you don’t have a cosigner then you may actually want to try to exhaust all of your school funding options. You’ll find many grants or loans and other free college funding that will supply you with finances to help with university expenses. Thanks for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I actually suppose this web site wants way more consideration. I’ll in all probability be again to learn far more, thanks for that info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  A lot of thanks for every one of your labor on this web page. Betty really loves setting aside time for investigation and it’s easy to see why. We all know all about the powerful method you offer vital guides on this web blog and even cause participation from visitors on the concern while our favorite princess is truly discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re performing a powerful job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here coming from a different page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I believe this site contains some rattling good information for everyone. «Loving someone is easy but losing someone is hard.» by Shelby Harthcock.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  great put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re actually a excellent webmaster. The website loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a excellent activity in this matter!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  The following time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I actually thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you possibly can repair when you werent too busy searching for attention.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My husband and i were very excited Jordan managed to finish up his investigations using the precious recommendations he came across out of the site. It is now and again perplexing to simply choose to be giving out tactics which other folks might have been trying to sell. So we recognize we have the blog owner to thank for that. All the illustrations you have made, the simple website menu, the relationships you can make it possible to promote — it is many amazing, and it is helping our son and our family reason why this article is exciting, and that’s wonderfully fundamental. Many thanks for everything!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every
  day. It will always be interesting to read articles from other writers and practice
  something from their web sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, yet I never discovered any interesting article like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the web might be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you could have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the difficulty is something that not enough people are talking intelligently about. I’m very blissful that I stumbled across this in my search for something regarding this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have come to understand that expenses for on-line degree specialists tend to be a great value. Like a full Bachelors Degree in Communication in the University of Phoenix Online consists of Sixty credits from $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online makes available Bachelors of Business Administration with a entire school requirement of 180 units and a price of $30,560. Online learning has made getting the college diploma far more easy because you can easily earn your current degree through the comfort of your house and when you finish from work. Thanks for other tips I’ve learned from your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your tips. One thing we’ve noticed is banks plus financial institutions are aware of the spending practices of consumers and understand that the majority of people max out there their real credit cards around the holiday seasons. They prudently take advantage of this fact and commence flooding the inbox and snail-mail box having hundreds of Zero APR credit card offers right after the holiday season closes. Knowing that in case you are like 98% in the American community, you’ll soar at the opportunity to consolidate personal credit card debt and transfer balances to 0 interest rate credit cards.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve learned a number of important things as a result of your post. I would also like to say that there might be situation where you will make application for a loan and never need a co-signer such as a Fed Student Aid Loan. When you are getting credit through a classic finance company then you need to be willing to have a co-signer ready to enable you to. The lenders are going to base their own decision over a few issues but the largest will be your credit rating. There are some creditors that will in addition look at your job history and make up your mind based on this but in almost all cases it will depend on your score.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for finest contents like me, only pay a visit this web page everyday since it
  provides feature contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent website. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. «Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes.» by Daniel Defoe.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like reading through an article that can make people think.

  Also, thanks for allowing me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Useful information. Lucky me I discovered your website by accident, and I’m shocked why this accident didn’t came about in advance! I bookmarked it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure why but this site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its superb as your other posts : D, regards for putting up. «Music is the soul of language.» by Max Heindel.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here coming from a different
  page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am glad for writing to let you understand what a useful discovery our girl encountered viewing your blog. She came to understand some details, which include how it is like to have an awesome teaching nature to let many more without difficulty gain knowledge of chosen very confusing subject areas. You truly exceeded our expectations. Thanks for rendering the precious, trusted, informative and even easy tips on that topic to Ethel.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hi!,I love your writing so much! share we be in contact extra approximately your article on AOL? I require a specialist on this space to resolve my problem. Maybe that is you! Looking forward to see you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos
  to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s really a cool and helpful piece of information. I am
  glad that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, its pleasant post regarding media print, we all be familiar with media
  is a fantastic source of facts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy you because of each of your hard work on this website. My niece really likes getting into research and it is easy to see why. My partner and i know all regarding the dynamic way you produce helpful tips and tricks via this web site and therefore welcome contribution from visitors on the subject matter while my simple princess is being taught a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are performing a really great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  There are some fascinating cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as effectively

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally writing about >Фалсафаи классикии немис —
  Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a terrific website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this site contains some rattling excellent info for everyone :D. «Nothing great was ever achieved without enthusiasm.» by Ralph Waldo Emerson.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hi!,I love your writing very so much! percentage we be in contact extra approximately your post on AOL? I require a specialist on this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  As I site possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually a great and useful piece of information. I’m happy that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow
  for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from proper here. I did however expertise several technical points using this website, as I skilled to reload the web site many occasions prior to I may get it to load correctly. I have been puzzling over if your web host is OK? Now not that I am complaining, however sluggish loading circumstances times will often impact your placement in google and could injury your high quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my email and can glance out for much more of your respective exciting content. Ensure that you replace this again very soon..

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article provides clear idea designed for the new users of
  blogging, that really how to do blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think that is one of the most important info for me.

  And i’m happy reading your article. However want to remark on few normal things,
  The website style is ideal, the articles is in reality excellent :
  D. Excellent job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do enjoy the manner in which you have presented this specific difficulty and it does present us some fodder for consideration. However, coming from just what I have witnessed, I just hope when the actual feed-back pile on that men and women continue to be on issue and in no way embark on a soap box associated with some other news du jour. Still, thank you for this fantastic point and whilst I can not agree with this in totality, I regard your standpoint.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it appear so easy together with your presentation however I find this topic to
  be really one thing that I believe I’d never understand.

  It sort of feels too complicated and very huge for me.

  I am having a look ahead on your subsequent post,
  I’ll attempt to get the hold of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your posting. My spouse and i have continually seen that the majority of people are wanting to lose weight simply because wish to look slim as well as attractive. Nevertheless, they do not often realize that there are many benefits so that you can losing weight in addition. Doctors assert that over weight people have problems with a variety of illnesses that can be instantly attributed to their excess weight. Fortunately that people that are overweight in addition to suffering from various diseases can help to eliminate the severity of their particular illnesses by simply losing weight. You’ll be able to see a progressive but notable improvement with health while even a moderate amount of fat reduction is achieved.

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll surely come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there very cool site!! Guy .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am glad to search out a lot of helpful information right here
  in the publish, we want develop more techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I simply say what a relief to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know find out how to convey an issue to gentle and make it important. More individuals must learn this and understand this side of the story. I cant believe youre not more well-liked because you undoubtedly have the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here from a different page and thought I might
  check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking at your web page for a second time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I discovered your web site by the use of Google at the same time as
  looking for a related topic, your website came up, it seems good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply was alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will appreciate in the event you proceed this in future.
  Many folks shall be benefited from your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your weblog when you could
  be giving us something informative to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  You completed various fine points there. I did a search on the subject and found mainly persons will have the same opinion with your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello there and thanks on your info – I’ve definitely picked up anything new from proper here. I did then again experience several technical points using this site, as I skilled to reload the site lots of occasions previous to I could get it to load correctly. I were puzzling over if your hosting is OK? Now not that I am complaining, but sluggish loading cases occasions will often impact your placement in google and can harm your high-quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot extra of your respective interesting content. Make sure you replace this again soon..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there very nice site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI’m glad to seek out a lot of useful information here within the publish, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is an extremely neatly written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  useful information. Thanks for the post. I’ll definitely
  return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for novice blog writers? I’d definitely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings, I believe your web site could possibly
  be having browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping
  issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides
  that, excellent website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if everyone else encountering issues
  with your website. It looks like some of the written text
  within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know
  if this is happening to them too? This could be a problem with my internet browser because I’ve
  had this happen before. Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite justification appeared to be
  on the internet the simplest thing to be aware of. I say
  to you, I certainly get irked while people think about
  worries that they just do not know about. You managed to hit the nail
  upon the top and defined out the whole thing
  without having side-effects , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I pay a visit day-to-day some websites and information sites to read articles or reviews, however this webpage gives quality based articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve found out till now. But, what in regards to the bottom line? Are you certain about the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to recommend you some interesting things or tips. Maybe you can write subsequent articles referring to this article. I wish to learn more issues approximately it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, this weekend is fastidious in favor of me, for
  the reason that this occasion i am reading this impressive educational
  paragraph here at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you are just extremely wonderful.

  I really like what you’ve acquired here, really like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you. This is really a
  terrific web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering problems with your website.

  It appears as though some of the text on your content are running off the screen. Can someone else
  please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my browser because I’ve
  had this happen previously. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  hi!,I really like your writing so much! percentage we communicate more approximately your article on AOL? I require a specialist in this area to solve my problem. Maybe that is you! Having a look forward to see you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An interesting discussion is value comment. I believe that you should write more on this topic, it may not be a taboo topic however typically people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do believe all of the ideas you have offered to your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard
  time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  F*ckin’ awesome things here. I am very satisfied to see your article. Thanks so much and i’m taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing your ideas. Something is that learners have a solution between federal government student loan plus a private student loan where its easier to opt for student loan consolidation than with the federal education loan.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much definitely will make certain to do not disregard this site and provides it a look on a continuing basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are in reality a good webmaster. The website loading pace is
  amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent process
  on this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great info. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon).

  I’ve book marked it for later!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would check this… IE nonetheless is the market chief and a large portion of people will omit your excellent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a excellent process on this matter!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice information you’ve here on this post. I shall be coming back to your blog for extra soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  naturally like your web site however you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I’ll definitely come again again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your write-up. My partner and i have generally observed that a majority of people are wanting to lose weight as they wish to look slim and also attractive. Having said that, they do not often realize that there are more benefits to losing weight in addition. Doctors claim that overweight people experience a variety of disorders that can be directly attributed to their particular excess weight. The good news is that people who are overweight and also suffering from different diseases can reduce the severity of the illnesses by losing weight. It’s possible to see a constant but marked improvement with health when even a negligible amount of fat reduction is obtained.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother recommended I might like this web site. He was once totally right. This submit actually made my day. You cann’t believe just how a lot time I had spent for this info! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello there and thanks for your information – I have definitely picked up something new from proper here. I did on the other hand expertise some technical issues the usage of this website, since I experienced to reload the web site lots of instances previous to I may get it to load correctly. I have been brooding about if your web hosting is OK? Now not that I’m complaining, but slow loading instances instances will often impact your placement in google and can injury your high-quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am including this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this once more very soon..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’d have to verify with you here. Which is not one thing I often do! I take pleasure in studying a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is indeed my belief that mesothelioma is definitely the most dangerous cancer. It contains unusual characteristics. The more I actually look at it a lot more I am sure it does not conduct itself like a true solid tissue cancer. If perhaps mesothelioma is usually a rogue virus-like infection, then there is the prospects for developing a vaccine and also offering vaccination for asbestos subjected people who are at high risk connected with developing future asbestos related malignancies. Thanks for expressing your ideas on this important ailment.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a look on a constant basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day very nice website!! Guy .. Beautiful ..
  Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds
  additionally? I’m glad to find numerous useful information right here within the post,
  we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . . natalielise pof

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your fascinating article. Other thing is that mesothelioma is generally brought on by the breathing of material from asbestos, which is a cancer causing material. Its commonly viewed among workers in the structure industry who have long experience of asbestos. It’s also caused by residing in asbestos protected buildings for a long time of time, Genetic makeup plays a huge role, and some persons are more vulnerable for the risk as compared to others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me let you know, you might have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is something that not sufficient people are speaking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for something relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its wonderful as your other blog posts : D, thanks for putting up. «A great flame follows a little spark.» by Dante Alighieri.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was very pleased to seek out this internet-site.I wanted to thanks on your time for this wonderful read!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your website? My website is in the very
  same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything. I
  truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its such as you learn my mind! You appear to understand
  a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.
  I believe that you can do with a few p.c. to pressure
  the message home a little bit, but other than that, that is fantastic
  blog. A fantastic read. I will certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My husband and i ended up being so thrilled when Raymond could complete his web research via the precious recommendations he received from your weblog. It’s not at all simplistic to just find yourself giving out steps which usually other folks could have been making money from. So we keep in mind we have got the website owner to give thanks to for that. Those illustrations you have made, the simple site menu, the friendships you will aid to foster — it’s got most fantastic, and it’s aiding our son and our family know that that topic is brilliant, and that’s seriously important. Many thanks for all!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Definitely believe that which you said. Your favourite reason seemed to be at the web the easiest factor to take note of. I say to you, I definitely get annoyed even as people consider worries that they plainly don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  As soon as I detected this web site I went on reddit to share some of the love with them.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I definitely liked reading all that is posted on your site.Keep the information coming. I enjoyed it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. «If you see a snake, just kill it. Don’t appoint a committee on snakes.» by H. Ross Perot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I found your blog via Google while searching for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I relish, result in I discovered just what I was looking for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was a very nice post. In idea I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances appear to get something done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just could not go away your site before suggesting that I really loved the usual info an individual supply for your visitors? Is going to be back often to check out new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will right away grasp your rss as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me know in order that I may just subscribe. Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos. I would like to look extra posts like this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read some excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you set to create such a great informative web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am usually to running a blog and i actually recognize your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and hold checking for new information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have realized that online education is getting popular because getting your college degree online has changed into a popular selection for many people. Many people have not had an opportunity to attend a regular college or university nonetheless seek the raised earning potential and a better job that a Bachelor Degree affords. Still other folks might have a college degree in one discipline but wish to pursue anything they now possess an interest in.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I would possibly like this web site. He used to be entirely right. This publish truly made my day. You can not imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your writing style, fantastic information, thank you for putting up :D. «Kennedy cooked the soup that Johnson had to eat.» by Konrad Adenauer.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply had to appreciate you once more. I am not sure what I might have taken care of in the absence of the entire creative concepts shown by you on such topic. It had become a very daunting scenario for me, however , finding out the skilled form you managed it took me to weep with happiness. I am thankful for your advice and thus sincerely hope you know what a great job you have been doing teaching most people using your web page. I know that you haven’t come across all of us.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have seen many useful issues on your website about personal computers. However, I’ve the opinion that netbooks are still not quite powerful sufficiently to be a good selection if you usually do things that require loads of power, like video touch-ups. But for web surfing, word processing, and quite a few other common computer functions they are all right, provided you never mind the tiny screen size. Many thanks sharing your opinions.

  Ответ
 • в
  Permalink

  There are definitely numerous particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to bring up. I provide the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up where a very powerful factor might be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, however I’m certain that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the influence of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me inform you, you might have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the problem is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for one thing relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I be taught one thing tougher on totally different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to learn content material from different writers and practice a little something from their store. I’d choose to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your internet blog. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds and even I achievement you get admission to consistently fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very well written information. It will be valuable to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work — looking forward to more posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply needed to thank you very much again. I do not know the things I could possibly have used without the creative concepts contributed by you relating to that area of interest. It was before a very hard matter in my view, but observing your expert mode you handled that forced me to jump for happiness. Now i’m grateful for your assistance and sincerely hope you comprehend what an amazing job you happen to be undertaking training the mediocre ones via your web blog. Most probably you’ve never come across all of us.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply could not go away your site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply on your visitors? Is going to be back often in order to inspect new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Together with the whole thing which seems to be building inside this specific area, many of your points of view are actually somewhat refreshing. Nonetheless, I beg your pardon, but I do not give credence to your entire theory, all be it stimulating none the less. It would seem to me that your commentary are not totally validated and in fact you are your self not even completely confident of the assertion. In any event I did enjoy examining it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity for your publish is simply excellent and i can think you are knowledgeable on this subject. Fine with your permission let me to take hold of your feed to stay up to date with coming near near post. Thank you a million and please continue the rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is a
  really well written article. I will be sure to bookmark it and
  come back to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I will definitely comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I went over this web site and I believe you have a lot of great info, bookmarked (:.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I¡¦ve recently started a website, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely impressed together with your writing talents and also with the structure for your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you might have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is one thing that not sufficient persons are speaking intelligently about. I’m very joyful that I stumbled across this in my search for something regarding this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve read some good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a fantastic informative site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent website. Plenty of useful information here. I am sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks for your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances seem to get one thing done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this site and give it a look regularly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well
  written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you set to create this type of fantastic informative web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you really understand what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =). We could have a link trade arrangement between us!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you have been working with? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I¡¦ve recently started a website, the information you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I found your blog web site on google and examine a couple of of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking ahead to studying extra from you later on!…

  Ответ
 • в
  Permalink

  I want to express some appreciation to you for bailing me out of this particular circumstance. After looking out throughout the the net and seeing tips which were not pleasant, I figured my life was well over. Existing devoid of the answers to the problems you’ve solved by way of this post is a serious case, as well as the ones that might have in a wrong way affected my career if I hadn’t come across the website. Your primary natural talent and kindness in touching almost everything was invaluable. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a step like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks very much for the skilled and results-oriented guide. I won’t hesitate to recommend your web sites to any individual who ought to have guide on this subject.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have learn several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to create such a fantastic informative site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I keep listening to the news talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Useful info. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I’m stunned why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Generally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very interesting subject , thanks for posting . «It is much easier to try one’s hand at many things than to concentrate one’s powers on one thing.» by Quintilian.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re really a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a excellent task in this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I needed to post you one bit of remark to help give thanks once again on the exceptional concepts you have provided above. It is certainly remarkably generous of you to present unreservedly exactly what a lot of folks might have distributed for an e book to end up making some profit on their own, and in particular considering the fact that you could have done it if you ever considered necessary. The tips in addition worked as the easy way to be aware that someone else have the identical keenness like my own to find out a great deal more related to this matter. I am certain there are lots of more enjoyable occasions in the future for many who browse through your site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am satisfied to seek out a lot of useful info here in the post, we need develop more strategies on this regard, thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the valuable info you supply in your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at again right here regularly. I am somewhat sure I’ll be informed many new stuff right here! Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got what you intend, thankyou for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. «Money is the most egalitarian force in society. It confers power on whoever holds it.» by Roger Starr.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent items from you, man. I’ve keep in mind your stuff prior to and you are simply too magnificent. I really like what you have obtained here, really like what you are stating and the way in which by which you are saying it. You’re making it enjoyable and you still care for to stay it wise. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for another wonderful article. The place else could anybody get that type of information in such a perfect method of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your great writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Admiring the dedication you put into your site and detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent website. Plenty of useful information here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I wanted to send you one little bit of word so as to thank you once again regarding the splendid knowledge you have shared on this site. This has been remarkably generous of you to grant extensively all that a few individuals might have supplied for an electronic book to help make some dough for themselves, chiefly given that you could possibly have done it in the event you decided. Those tactics also worked to become fantastic way to understand that other people have similar keenness the same as my personal own to learn a great deal more pertaining to this issue. I believe there are thousands of more pleasant occasions up front for those who examine your site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my option to read, however I actually thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you might repair in case you werent too busy looking for attention.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I discovered your website by means of Google even as looking for a comparable matter, your site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for another informative website. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i don’t realize is in reality how you’re now not actually much more neatly-liked than you may be right now. You are so intelligent. You know thus significantly on the subject of this matter, made me for my part imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not interested except it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times care for it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just desire to say your article is as astounding. The clearness to your post is just great and that i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep up to date with coming near near post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Some really nice and useful information on this website, likewise I conceive the style has got wonderful features.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs?

  I have a blog centered on the same subjects you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for every other excellent post. Where else may just anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I discovered more new stuff on this losing weight issue. One issue is a good nutrition is tremendously vital whenever dieting. A huge reduction in junk food, sugary meals, fried foods, sugary foods, beef, and bright flour products might be necessary. Retaining wastes parasitic organisms, and poisons may prevent targets for losing weight. While selected drugs for the short term solve the situation, the awful side effects are certainly not worth it, and they also never offer you more than a temporary solution. This is a known incontrovertible fact that 95% of celebrity diets fail. Many thanks for sharing your notions on this weblog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message
  home a little bit, but other than that, this is great blog.

  A fantastic read. I will certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with almost all important infos. I would like to look more posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even know how I finished up here, but I thought this submit was good. I do not recognise who you are but definitely you are going to a well-known blogger for those who aren’t already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I’ve just been looking for info about this subject for ages and yours is the best I’ve found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

  Ответ
 • в
  Permalink

  naturally like your website but you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have witnessed that expenses for online degree pros tend to be a fantastic value. For instance a full Bachelors Degree in Communication in the University of Phoenix Online consists of Sixty credits at $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online offers a Bachelors of Business Administration with a entire program element of 180 units and a tariff of $30,560. Online degree learning has made obtaining your diploma much simpler because you can easily earn your current degree through the comfort of your home and when you finish working. Thanks for all the tips I’ve learned from your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Enjoyed studying this, very good stuff, thankyou . «A man does not die of love or his liver or even of old age he dies of being a man.» by Percival Arland Ussher.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this web site and give it a look on a constant basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I certainly love reading everything that is written on your site.Keep the tips coming. I liked it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  F*ckin’ awesome things here. I’m very satisfied to look your post. Thanks a lot and i am having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was just seeking this information for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the so much significant information for me. And i am glad studying your article. However should observation on few common issues, The website taste is great, the articles is truly nice : D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am satisfied to find numerous useful information right here within the put up, we’d like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Needed to put you that bit of note to finally thank you very much again for the pleasing secrets you have discussed at this time. This is quite remarkably generous with people like you to supply openly what exactly a few individuals could possibly have advertised as an ebook in making some money for their own end, especially given that you might well have done it if you considered necessary. The tips additionally served to provide a great way to be aware that someone else have the identical fervor like my personal own to grasp somewhat more with respect to this matter. Certainly there are many more enjoyable opportunities ahead for individuals who look into your blog post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Merely wanna input on few general things, The website layout is perfect, the content is really good. «If a man does his best, what else is there» by George Smith Patton, Jr..

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Together with everything that seems to be developing within this particular area, all your viewpoints happen to be relatively radical. Even so, I beg your pardon, because I do not subscribe to your entire suggestion, all be it exhilarating none the less. It would seem to us that your comments are actually not totally rationalized and in fact you are generally yourself not totally convinced of your assertion. In any case I did enjoy reading it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to every single one, it’s really a pleasant for me to pay a quick visit this
  website, it includes priceless Information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for another informative site. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for every other great post. The place else may anyone get that kind of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read some just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create one of these wonderful informative website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any tips? Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a magnificent process in this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I all the time used to study post in news papers but now as I
  am a user of web thus from now I am using net for content, thanks
  to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Some really excellent info , Glad I noticed this. «If you haven’t forgiven yourself something, how can you forgive others» by Dolores Huerta.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciate it for helping out, superb information. «If at first you don’t succeed, find out if the loser gets anything.» by Bill Lyon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks , I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning the supply?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the precise blog for anyone who needs to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply great!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Another issue is that video games are typically serious in nature with the key focus on understanding rather than leisure. Although, there’s an entertainment element to keep your young ones engaged, each game will likely be designed to work towards a specific experience or programs, such as instructional math or scientific disciplines. Thanks for your write-up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  One thing I would really like to discuss is that weightloss system fast is possible by the right diet and exercise. A person’s size not just affects appearance, but also the quality of life. Self-esteem, depressive disorders, health risks, in addition to physical skills are damaged in an increase in weight. It is possible to make everything right and still gain. In such a circumstance, a condition may be the perpetrator. While excessive food but not enough exercising are usually responsible, common health conditions and key prescriptions may greatly help to increase size. Thanks alot : ) for your post in this article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you wish for to improve your knowledge simply
  keep visiting this site and be updated with the most up-to-date news update posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  A lot of thanks for every one of your efforts on this website. Ellie delights in participating in investigations and it’s obvious why. My partner and i know all about the compelling form you provide vital tips through your blog and therefore boost response from other ones about this concern while my child is truly studying so much. Enjoy the remaining portion of the year. You have been performing a fabulous job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are
  nice in support of new viewers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net can be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it
  😉 I’m going to return once again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be
  rich and continue to guide other people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s
  time to be happy. I’ve learn this post and if I may just
  I wish to suggest you few attention-grabbing things or tips.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.

  I wish to read even more issues about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s my belief that mesothelioma can be the most deadly cancer. It has unusual traits. The more I look at it a lot more I am convinced it does not behave like a real solid cells cancer. When mesothelioma is a rogue virus-like infection, hence there is the chance of developing a vaccine as well as offering vaccination for asbestos subjected people who are really at high risk involving developing long run asbestos relevant malignancies. Thanks for expressing your ideas for this important ailment.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your publish. My partner and i have constantly observed that almost all people are wanting to lose weight because they wish to look slim as well as attractive. On the other hand, they do not constantly realize that there are additional benefits for losing weight also. Doctors declare that overweight people come across a variety of health conditions that can be instantly attributed to their particular excess weight. Thankfully that people who’re overweight plus suffering from numerous diseases can help to eliminate the severity of the illnesses by losing weight. It’s possible to see a gradual but noticeable improvement in health when even a bit of a amount of weight loss is obtained.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a great job on this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I conceive this web site holds some rattling excellent information for everyone. «As we grow oldthe beauty steals inward.» by Ralph Waldo Emerson.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article
  seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The layout look great though!

  Hope you get the issue solved soon. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the helpful post. It is also my opinion that mesothelioma cancer has an really long latency time period, which means that signs of the disease won’t emerge until finally 30 to 50 years after the preliminary exposure to asbestos. Pleural mesothelioma, and that is the most common sort and has an effect on the area throughout the lungs, could potentially cause shortness of breath, torso pains, as well as a persistent cough, which may bring about coughing up bloodstream.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi colleagues, how is everything, and what you want to say about this paragraph, in my view its really remarkable
  in favor of me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for some other excellent post. The place else could anybody get that type of info in such a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring out more. Thank you for magnificent info I was looking for this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for these guidelines. One thing I also believe is the fact credit cards featuring a 0 interest often attract consumers in zero interest rate, instant authorization and easy internet balance transfers, nonetheless beware of the most recognized factor that can void that 0 easy streets annual percentage rate and throw anybody out into the very poor house rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Interesting article. It’s very unfortunate that over the last several years, the travel industry has already been able to to tackle terrorism, SARS, tsunamis, influenza, swine flu, along with the first ever real global economic collapse. Through all this the industry has proven to be sturdy, resilient along with dynamic, finding new strategies to deal with trouble. There are continually fresh problems and the opportunity to which the field must yet again adapt and answer.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

  Ответ
 • в
  Permalink

  Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  One more thing. I believe that there are a lot of travel insurance web sites of reliable companies that allow you enter holiday details and obtain you the insurance quotes. You can also purchase this international holiday insurance policy on the web by using your own credit card. Everything you should do is to enter your current travel specifics and you can start to see the plans side-by-side. Simply find the program that suits your financial budget and needs then use your bank credit card to buy the item. Travel insurance on the web is a good way to begin looking for a respected company with regard to international travel insurance. Thanks for discussing your ideas.

  Ответ
 • в
  Permalink

  (Fox Communication) — You may contain the calories in a buy viagra samples pharmacy, steps taken today and even your density agglomeration formula but too many of us don’t cognizant of the vigorousness estimation that could bail someone out our lives — blood pressure. Dubbed the unuttered lallapalooza, high-frequency blood albatross (BP) seldom has symptoms to the present time it causes 53% of strokes and 11% of spunk attacks, according to Blood Crushing UK. It’s brainwork as diverse as 6 million people are undiagnosed and settle upon only muster up out theirs is too high-class when they suffer with a heartlessness rush or stroke.
  February 14, 2019 20:13

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that «perfect balance» between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a amazing job with this. Also, the blog loads super fast for me on Firefox. Excellent Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I cling on to listening to the rumor talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I not to mention my guys came taking note of the best things from the blog while instantly got a horrible suspicion I never thanked the website owner for those techniques. Most of the boys had been as a result passionate to learn them and have seriously been loving these things. Thanks for truly being so considerate and then for going for this sort of incredibly good information most people are really wanting to learn about. My personal honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a link exchange agreement between us!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for expressing your ideas. I’d personally also like to express that video games have been ever before evolving. Better technology and improvements have made it simpler to create practical and active games. These entertainment games were not actually sensible when the actual concept was being attempted. Just like other forms of know-how, video games too have had to evolve as a result of many decades. This is testimony towards the fast development of video games.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design. «Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you.» by Harold Bloom.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re truly a excellent webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a great job in this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Some really superb posts on this web site, thanks for contribution. «A liar should have a good memory.» by Quintilian.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even understand how I finished up here, but I assumed this put up used to be good. I do not recognize who you are but certainly you’re going to a well-known blogger should you aren’t already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I genuinely enjoy reading through on this internet site, it contains fantastic articles. «One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.» by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  After going over a few of the blog articles on your web site, I honestly like your way of writing a
  blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back
  soon. Please check out my website as well and tell me what you
  think.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same
  topics discussed in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get suggestions from
  other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.

  Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Someone essentially assist to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual put up amazing. Wonderful process!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I keep listening to the news broadcast speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your writing style, excellent info, thanks for posting :D. «Silence is more musical than any song.» by Christina G. Rossetti.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *