Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (1929-1939) — Донишхона

Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (1929-1939)

Ин солҳоро дар таърихи шӯравӣ ва сотсиализм бо номҳои гуногун: сохтмони пуравҷ ва анҷомёбии сотсиализм. саноатикунонӣ ва коллективонии хоҷагии қишлоқ, анҷомёбии сохтмони сотсиализм, алабаи пурраи (асосии) сотсиализм, тат-биқи нақшаи ленинии сохтмони сотсиализм, анҷомёбии азнавсозии сотсиалистии хоҷагии халқ ва айраҳо мено-миданд. Дар ҳама ҳолат, то соли 1929 вазифаҳои сиёсии Ҳокимияти Шӯравӣ: таъмини ҳукмронии ҳизби боль-шевикӣ (ВКП(б)), ҳокимияти шӯроҳо дар ҳама зинаҳои ҳокимияти давлатӣ, иштироки ташкилотҳои ҷамъиятӣ (иттифоқҳои касаба, иттифоқи коммунистии ҷавонон, иттифоқҳои касбӣ: нависандагон, композиторон) дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат ҳал гардида буданд. Ҳукумати Шӯравӣ дар солҳои 1929-1937 сиёсати сохтмони босуръати сиёсӣ, иқтисодӣ ва мадании сотсиализмро ба нақша гирифт, ки ҳадафи асосиаш алабаи пурраи сотсиализм дар мамлакат буд.

Саноаткунонӣ гуфта, сиёсати махсуси давлати шӯравиро фаҳмида мешавад, ки ҳукумат роҳи ба вуҷуд овардани саноати сотсиалистиро умуман ва саноати вазнинро махсусан пеш гирифта буд. Саноатикунонии мамлакат дар солҳои 30-юм на ҳадафҳои миллӣ, на ҳудудӣ ва на ҷумҳуриявӣ надошта, балки ҳадафи сиёсии сотсиализм дар тамоми ҷумҳуриҳои шӯравӣ – ИҶШС буд. Яъне, саноатикунонии ИҶШС ҳамчун сиёсат ин ба вуҷуд овардани саноати вазнини ватание, ки давлатро аз таъсири технологияи (воситаҳои истеҳсолоти) беруна ҳимоя ва талаботи хоҷагии халқи худро ба воситаҳои истеҳсолоти ватанӣ таъмин кардан буд. Сохтмони кор-хонаҳои саноатӣ дар солҳои 30-юм аз рӯи нақшаҳои давлатии панҷсолаҳои якум (1928-1932), дуюм (1933-1937) ва сеюм (1938-1942) сохта шуда буданд. Дар (солҳои 1929-1938) заводҳои хишти Душанбе (соли 1929), Кӯлоб (1931), Шаҳринав (1932), Пролетар (1932), Хӯҷанд (1936), Исфара (1936), Панҷакент (1936), Шаҳритус (1936) ва Кӯктош (1936), заводҳои истеҳсоли маводҳои сохтмони Душанбе (1930), Исфара (1931), комбинати чӯбу тахтаи Душанбе (1938), заводи асфалти Душанбе (1938), заводи истеҳсоли сафолакҳои бомпӯши Душанбе (1939), заводи цементи Душанбе (1939), заводи оҳаки Помири Шарқӣ (1940) сохта ба кор андохта шуда буданд.

Нақшаи 5 солаи якум, ки солҳои хоҷагии 1928/1929-1932/1933 дарбор гирифт, варианти баланд-тарини нақшаҳои барои қабул пешниҳодшуда буд. Вазифаи сиёсии панҷсолаи якум ин ба вуҷудовардани таҳкурсии сотсиализм буд. Дар Тоҷикистон корхонаҳои нави саноатии саноати барқ, коркарди пахта. хурокворӣ, сохтмонӣ ба нақша гирифта шуда буд. Дар хоҷагии қишлоқ бошад, пеш аз ҳама масъалаи коллективонидани соҳа дар назар дошта шуда буд. Панҷсола дар ҳама соҳа пеш аз муҳлат иҷро шуда буд.Панҷсолаи дуюм, ки солҳои хоҷагии 1933-1937 дарбор мегирифт, мебоист алабаи пурраи сотсиализмро анҷом медод. Яъне азнавсозии хоҷагии халқро ба охир мерасонд. Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз ҷумҳурии аграрӣ ба ҷумҳурии аграрӣ-саноатӣ табдил медод. Яъне солҳои 1929-1937 ҳамчун солҳои таъмини алабаи сотсиализм дар саноат, хоҷагии қишлоқ ва маданият ба ҳисоб мерафт.

Яъне муттаҳид кардани хоҷагиҳои яккадасти деҳқониро ба хоҷагиҳои истеҳсолӣ муттаҳидгардонии хоҷагии қишлоқ номида мешавад. Ин сиёсатро Ҳоки-мияти Шӯравӣ аввал ҳамчун назария, баъд ҳамчун амалия гузаронида буд. Яъне коллективонидан 3 дараро аз сар гузаронидааст: (1918-1927), (1928-1932), (1933-1937). Ин сиёсат хусусиятҳои умумӣ ва хоси коллективонии Тоҷикистонро муайян кард, ки инҳоанд:

 1. Гуногуншаклӣ ва дар мӯҳлат дарозтар гузаро-нидани ин маърака (дар водиҳои пахтакор таъсиси артелҳои хоҷагии қишлоқ ва дар қисмати кӯҳистон ба Тоз-ҳо гузаштанро дар назар дошт);
 2. Аз сабабе, ки дар қисмати ҷанубӣ ва марказии Тоҷикистон ислоҳоти замин гузаронида нашуда буд, ин сиёсат метавонист деҳқононро барои гузаштан барои хоҷагии коллективӣ омода созад;
 3. Дар дер давом ёфтани муқовимати мухолифони Ҳокимияти Шӯравӣ;
 4. Гуногунҳайатии ҳайати иҷтимоии деҳоти тоҷик (аксарияти деҳқонони тоҷикро батракон, камбаалон ташкил медод).

Мафҳуми инқилоби маданӣ. Инқилоби мадани гуфта дар асри ХХ дигаргуниҳои бузург ва пешравиҳои бемислу монандро дар соҳаи маориф, илм, тандурустӣ, муассисаҳои маданӣ-фарҳангӣ (театр, клуб, китобхона, нашриёт, полиграфия, радиофикатсия, кино), ба вуҷуд овардани кадрҳои миллиро фаҳмида мешуд. Мафҳуми инқилоби маданӣ инчунин мафҳуми сиёсӣ буда ба рӯзгори халқи тоҷик ҳамроҳи Давлати Шӯравӣ ворид гардид ва як қисми сиёсати махсуси шӯравӣ дар бунёди ҷомеаи сотсиалистӣ дониста мешуд.

Қисми асосии инқилоби мадании шӯравиро (сот-сиалистиро) ба вуҷуд овардани тафаккури марксистӣ-ленинӣ ташкил медод. Қисми асосӣ ва махсуси инқилоби маданиро маориф ва мактаб ташкил медод. Аввалин мактаби миёна дар деҳоти Тоҷикистон соли 1934 кушода шуда буд. Соли 1936 шумораи онҳо ҳамагӣ ба 6 адад мерасиданд. Сиёсати маҳви бесаводӣ ба он овард. ки соли 1939 дар Тоҷикистон аз ҳар 1000 нафар аҳолӣ 170 кас хонда буд. Саводнокии аҳолӣ дар Тоҷикистон ба 82% расида буд. Дар ҳолате, ки дар ҳамин давра дар Ҳиндустону Туркия ин нишондиҳандаҳо 12% ва 18%-ро ташкил медоданд. Дар солҳои 30-юм дар Тоҷикистон Донишкадаҳои педагогии Душанбе (с.1931), Хуҷанд (с.1932), Дониш-кадаи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон (с.1934) , Дониш-кадаи тиббии Тоҷикистон (с.1937), Академияи сабзавоту меваи Хуҷанд фаъолият мекарданд.

Бо пешниҳоди ин ташкилотҳо ва ташаббуси ҳукумати Тоҷикистон аввали соли 1933 дар Душанбе Базаи (маркази) Тоҷикистонии АУ ИҶШС ба фаъолият сар кард. Асоси ин муассисаи илмиро АУ ИҶШС гузошта дар тайёр кардани кадрҳои илмии ҷумҳурӣ саҳми калон гузошт. Ин База (марказ) асоси АУ Тоҷи-кистон гардида буд. Дар База (марказ) олимони маш-ҳури давра С.Ф.Ольденбург, А.Ф.Иоффе, Д.Н.Пряниш-ников, А.Е.Ферсман, Е.Н.Павловский, Н.Кисляков, Д.Фаньян ва айраҳо кор мекарданд.

Санъати кинои тоҷик қадамҳои аввалини худро мегузошт. Солҳои 30-юм филмҳои «Даъват», «Муҳо-ҷир», «Як рӯзи колхоз», «Хору», «Тоҷикистони офто-бӣ», «Худои зинда», «Вақте, ки амирон мемиранд» ба навор гирифта шуда буданд. Дар охири солҳои 30-юм дар Тоҷикистон зиёда аз 140 нуқтаи кинонамоишдиҳӣ кор мекарданд.

С.Айнӣ асарҳои худро очерки «Колхози ком-мунизм» (1933), повестҳои «Мактаби кӯҳна» (1935), «Марги судхӯр» (1935), романи «уломон» (1935), достони «Ҷанги одаму об» (1937); А.Лоҳутӣ асарҳои «Тоҷу байрақ» (1935), «Пули Вахш» (1935), «Дар соҳили Днепр» (1936), либбреттои «Коваи Оҳангар» (1937), М.Турсунзода песаи «Ҳукм» (1936), «Хазон ва баҳор» (1937), Ҷ.Икромӣ повести «Ду ҳафта» (1933), драммаи «Мавҷҳои музаффарият» (1933), манзумаи «Орзу» ва шеъру таронаҳои зиёди А.Лоҳутӣ, М.Турсунзода, М.Миршакар, С.Ҷавҳаризода, М.Раҳимӣ, А.Деҳотӣ, М.М.Аминзода, Ҳ.Юсуфӣ ва садҳо дигарон навишта ва нашр гардиданд.

Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (1929-1939): 169 комментариев

 • в
  Permalink

  I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A few of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  After looking into a few of the articles on your site,
  I truly appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to
  my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website as well and let me know your opinion.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive part of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert
  that I get in fact loved account your weblog posts.

  Any way I will be subscribing on your feeds or even I fulfillment
  you get right of entry to persistently fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and
  now each time a comment is added I get several emails with the same comment.

  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I all the time used to read piece of writing in news papers but now
  as I am a user of net so from now I am using net for posts, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I check your blogs like every week.
  Your humoristic style is witty, keep up the good work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This paragraph gives clear idea in favor of the new
  viewers of blogging, that really how to do blogging and site-building.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this website by my cousin. I am not
  sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
  my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and everything.
  Nevertheless think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more, «pop»!

  Your content is excellent but with pics and clips, this blog could
  definitely be one of the greatest in its field.

  Amazing blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you been running
  a blog for? you make running a blog glance easy.
  The whole look of your website is magnificent, as neatly as
  the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and
  from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a means you can remove me from that service?

  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There is an issue along with your web
  site in internet explorer, might test this? IE still
  is the marketplace chief and a big element of folks will
  pass over your excellent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has
  some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, terrific blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet people,
  its really really good piece of writing on building
  up new blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You ought to take part in a contest for one of the greatest blogs online.
  I will highly recommend this blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it appear so easy along with your presentation however I find this topic to be actually one thing that I believe I
  might never understand. It seems too complicated and very large for
  me. I am looking ahead to your subsequent post, I’ll attempt to get the hold of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little homework
  on this. And he in fact ordered me breakfast because I discovered
  it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this
  matter here on your internet site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You have made some really good points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this
  site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the helpful info you provide to your articles.

  I will bookmark your blog and take a look at again right here frequently.
  I’m rather sure I’ll be told plenty of new stuff proper right
  here! Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  An interesting discussion is definitely worth comment.

  I think that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo subject but typically folks don’t talk
  about these issues. To the next! All the best!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you recommend a
  good internet hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior
  to and you’re simply too great. I really like what you’ve
  got here, really like what you’re stating and the way by which you say it.
  You’re making it enjoyable and you still care for to stay it smart.
  I can’t wait to learn much more from you. This is actually a wonderful
  website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this web site. He was totally right.

  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much
  time I had spent for this info! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog the use of msn. That is a very smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read
  more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I surprise how a lot attempt you put to make this kind of excellent informative web
  site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you
  amend your web site, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
  or 2 images. Maybe you could space it out
  better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I
  wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired!

  Very useful info specifically the closing section 🙂 I care for such information a lot.
  I used to be looking for this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will immediately snatch your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly let me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Outstanding post but I was wanting to know if you could write a
  litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate
  a little bit further. Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is spectacular! You definitely know how to keep a
  reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had
  to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It
  really useful & it helped me out much. I hope to present something back and aid others such
  as you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always used to read piece of writing in news papers but now as
  I am a user of net therefore from now I am using net
  for articles or reviews, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes
  which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a developer to create your theme? Fantastic work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello it’s me, I am also visiting this website daily, this
  site is genuinely good and the users are in fact sharing pleasant thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
  hard work due to no back up. Do you have any methods
  to protect against hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact used to be a enjoyment account
  it. Glance complex to far introduced agreeable from you!
  However, how could we keep in touch?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even know how I ended up right here, but I thought this post used to be great. I don’t recognise who you might be but definitely you’re going to a well-known blogger for those who are not already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my thoughts! You appear to understand
  so much about this, like you wrote the e book in it or something.
  I feel that you simply can do with a few percent
  to force the message house a bit, but other than that,
  that is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome! Its in fact remarkable article, I have got much clear idea
  concerning from this post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many content on the topic of the blogger lovers however
  this piece of writing is truly a pleasant paragraph,
  keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to seek out a lot of helpful information here
  in the put up, we want develop extra techniques on this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, yup this piece of writing is genuinely nice and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

  thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to pay a quick visit this web site, for the reason that i wish for enjoyment,
  for the reason that this this site conations truly good funny information too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s actually very difficult in this busy life to listen news on TV, therefore I just use web for that reason,
  and get the most recent information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking
  through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, amazing blog structure! How long have you been running
  a blog for? you made running a blog glance easy. The whole glance of your web site is excellent, let alone
  the content material!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I savor, result in I discovered just what I used to be having a look for.

  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man.
  Have a nice day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I absolutely love your blog and
  find a lot of your post’s to be just what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have fun with, cause I found exactly what I used
  to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.

  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I believed it was rather informative. I
  appreciate you spending some time and effort to put this content together.
  I once again find myself spending a significant amount of
  time both reading and posting comments. But so what,
  it was still worthwhile!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everything is very open with a very clear explanation of the issues.
  It was really informative. Your site is extremely
  helpful. Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is just cool and that
  i could suppose you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grasp your feed to stay updated with drawing close post.
  Thank you a million and please keep up the enjoyable
  work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing
  without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is a
  really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I do believe your web site could be having web browser compatibility problems.
  Whenever I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, wonderful website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I absolutely love your blog and find most of your post’s
  to be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here.
  Again, awesome web log!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great web site. Plenty of useful info here.
  I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks for your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  I quite like looking through an article that will
  make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this web site before
  but after looking at some of the posts I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking
  it and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is really unique in comparison to other folks I have
  read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I will just book mark this blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had
  to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics
  to drive the message home a bit, but other than that,
  this is magnificent blog. A fantastic read.
  I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog you have here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours these days.
  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
  more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I know this is sort of off-topic but I had
  to ask. Does building a well-established blog like yours
  take a lot of work? I’m completely new to writing a blog but I do write in my journal on a daily
  basis. I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings
  online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring
  blog owners. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for info about this topic
  for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so
  far. But, what about the bottom line? Are you certain concerning the supply?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi all, here every one is sharing such familiarity, so it’s nice to read this web site,
  and I used to pay a quick visit this web site all the
  time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Normally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you could do with
  some pics to drive the message home a little bit, but
  instead of that, this is fantastic blog. A great read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused
  .. Any recommendations? Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it
  but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great site and I look
  forward to seeing it improve over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the commitment you put into your
  website and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site
  and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not realize is in fact how you are not really
  much more smartly-liked than you may be now. You’re so intelligent.
  You already know therefore significantly relating to this topic, made me in my opinion consider it from so many various
  angles. Its like women and men don’t seem to be interested until it is
  something to do with Woman gaga! Your own stuffs nice.
  At all times care for it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my friend! I want to say that this article is awesome, great written and
  come with approximately all vital infos. I’d like to peer more
  posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time to be
  happy. I’ve learn this put up and if I may I
  want to recommend you some interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles relating to this article.
  I want to read even more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very good article! We are linking to this particularly great post on our website.

  Keep up the great writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I’ve truly loved surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing for your rss feed and I am hoping you write again very soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I enjoy reading through a post that will make
  people think. Also, thanks for allowing me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp a lot about this, such as you wrote the
  book in it or something. I feel that you just can do with some percent to drive the message
  home a bit, however other than that, that is excellent
  blog. A great read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for finest contents like me, just pay a visit this web site all the time as
  it provides quality contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful article! This is the type of information that should be shared around the net.
  Disgrace on the seek engines for no longer positioning this publish
  higher! Come on over and consult with my site . Thank
  you =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for another informative website. The place else could I get that kind of information written in such an ideal method?
  I’ve a undertaking that I am simply now running on, and I
  have been on the look out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  quick tadalafil online western union [url=http://www.cialisps.com/]canada cialis online pharmacy[/url] rarely does viagra work differently than tadalafil normally el tadalafil es caro buy roncato
  lowest price early tadalafil sans prescription canada definitely tadalafil
  è doping http://www.cialisps.com/ merely tadalafil chemist warehouse

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  can you break a 20mg tadalafil in half [url=http://cialisjkt.com/]buy cialis[/url] tadalafil jak długo działa buy cialis
  differenze tra levitra e tadalafil

  Ответ
 • в
  Permalink

  can i use tadalafil with antibiotics [url=http://valcialisns.com/]buy cialis[/url] sam’s club pharmacy tadalafil price buy
  cialis manufacturer of tadalafil

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here by a different
  website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to going over your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  No matter if some one searches for his essential thing, therefore he/she needs to
  be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *