Инқилоби халқии Бухоро (соли 1920) — Донишхона

Инқилоби халқии Бухоро (соли 1920)

Имрӯз дар атрофии воқеаи 2 сентябри соли 1920 баҳс боқист. Баъзеҳо ин воқеаро инқилоб дигароне онро табаддулот хондаанд. Мо ақидаҳои онҳоро баён кар-данӣ нестем. Андешаҳои худро оварданием.

Аз рӯе, ки воқеаи 2 сентябр сохтори амириро барҳам дода сохтори халқӣ-шӯравиро бунёд кардааст, ин воқеа ба инқилоб наздик аст. Аз рӯе, ки дар ин инқилоб қувваҳои беруна бештар саҳм доранд, табад-дулот аст. Ин воқеа дар таърихи инқилобҳои иҷтимоӣ монандӣ надорад, ки онҳоро муқоиса намуда ва харак-тери онро муайян карда шавад. Худ ба худ ин воқеаи мухталиф ва нодир аст. Ба ҳар ҳол, барои шарҳи дурусти ин воқеаро додан онро аз муносибати Россияи подшоҳӣ ва шӯравӣ нисбат ба аморати Бухоро ҷустан зарур аст. Бухоро то ҷое тобеъ ва то ҷое мустамликаи Россияи подшоҳӣ буд ва Россияи шӯравӣ меросхури он аст. Мувофиқи шартномаҳои Зирабулоқ (1868) ва Қизил-теппа (25 марти 1918) Россияи подшоҳӣ ва шӯравӣ фақат ҳуқуқи таъин ва сабукдӯш кардани амирро надоштанду бас. Аз ин рӯ, амир дар интихоби ихтиёри худ мухтор монда буд вагарна аморатро бо роҳи қарору қонун бар-ҳам медоданд. Дар дигар ҳолат Бухоро побанди мутлақи Россия буд. Аз ин рӯ, оё Россияи Шӯравӣ ҳуқуқи маънавии соҳиб шудани имтиёзҳои Россияи подшоҳиро дошт ё на? Агар ин масъала ба фоидаи «дошт» ҳал шавад, воқеаи 2 сентябри соли 1920 давоми инқилоби октябри соли 1917 мешавад ва инқилоб аст. Агар ба фои-даи «не» ҳал шавад ва ба ин «не» шартномаи Кизилтеппа аснод ҳам шуда метавонад, ки Россия Бухороро ҳамчун давлат эътироф карда буд, воқеаи 2 сентябр табаддуло-тест таҷовузест, ки он бо дасти Ҳокимияти Шӯравӣ гузаронида шуда аст. Ба ақидаи банда (Н. Ҳакимов) воқеаи сентябри соли 1920 на интиҳои инқилоби Бухоро, балки ибтидои инқилоби Бухорост. Вале ҳамчун воқеаи шудагӣ, то 2 сентябр фақат табаддулот асту бас. Далели асосии чунин ном гузоштани ин воқеа роҳи пешгириф-таи Ҷумҳурии баъд таъсисёфтаи Бухорост, ки он роҳи айрикапиталистӣ номида шудааст. Бухоро таърихан метавонист бо ду роҳ: капиталистӣ ва ё социалистӣ пеш равад. Интихоби роҳи айрикапиталистӣ фақат социа-листӣ буда метавонист. Чунки ҲК Бухоро дар мавқеи РКП (б) ва зодаи большевикӣ буд. Ва табаддулот маҳз ҲК Бухороро ба сари ҳокимият овард ва ӯ роҳи дигаре-ро пеш гирифта наметавонист. Алтернативаи ҲКБ-ҷади-дони коммунист, дар ақидаи таъсиси ҳукумати буржуазӣ ва дар воқеан 2 сентябрӣ саҳмгузор буданд, зуран 8 сентябр ба ҲКБ дохил карда шуданд. Ин ҳизб дар мав-қеи бештар буржуазӣ-демократӣ буд. Вале аз ин мавқеъ дур карда шуд. Табаддулот таърихан тамоили инқилоби социалистӣ дошт. Ва ҳукумат роҳи онро пеш гирифт.Характери социалистиро пеш гирифтани Бухоро аз раванди ҷорабиниҳои демократию инқилобии он боз бештар маълум мегардад.

2 сентябри 1920 амир аз тахт афтонда шуд. Дар Бухоро ба таъсиси Комитетҳои Инқилобӣ ва Шӯроҳо сар карданд. ТО 5 сентябрь дар Бухоро ва атрофии он кори таъсиси ҳокимият ба охир расид. 6 сентябрь ба муносибати сарнагун шудани амир дар Бухоро Парад – намоиши иштирокчиёни фатҳи Бухоро шуда гузашт. ПК Бухоро ташаббусро ба даст гирифта таҷрибаи Шӯрави-ро дар таъсиси ҳокимият ба ҳисоб гирифта ба таъсиси ҳокимияти маорифи сар кард ва онро таъҷилаи дар 2-5 сентябрь дар шахсияти Комитети инқилобии Умуми-бухороӣ ва Шӯрои Нозирони Халқӣ таъсис дод. Барои он ки ҳукумати Бухоро яккаҳизбӣ бошад 11 сентябри 1920 ҳизби инқилобии ҷавонбухороиёнро пароканда ва аъзоёни онро ба тариқи механики ба ҳизби коммунистӣ қабул карданд.

14 сентябри 1920 дар Бухорои Кӯҳна маҷлиси якҷояи КМ ПИБ, Комитети Инқилобии Умумибухороӣ ва Шӯрои Нозирони ҳали бо иштироки вакили мухтори РСФСР ва вакили КМ РКП(б) ва Комитерн дар Бухоро В.В.Куйбишев шуда гузашт. Ин маҷлис вазифа ва самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ ва дохилии Бухороро муайян намуд ва ҳайати органи олии қонунбарор –Комитети Инқилобии Умумибухороӣ ва ҳукумати инқи-лобии Бухоро-Шӯрои Нозирони халқро таъсис дод. Ба ҳайати ин орган ҳизбиёни ХКБ дохил гардиданд. Раиси Шӯрои Нозирон собиқ ҷадиди инқилобчӣ – Файзулло Хоҷаев ва раиси Комитети Инқилобии Умумибухороӣ коммунист Абдулқодир Муҳиддинов интихоб гардид.

6 октябри соли 1920 дар қароргоҳи тобистонаи собиқ амир Ситораи Моҳи Хоса Қурултои (анҷумани) якуми Умумибухороии намояндагони халқ кори худро сар кард. Қурултоӣ Бухороро Ҷумҳурии Халқӣ Шӯравӣ эълон кард. Дар қарор омадааст: «Бухоро ҷумҳурии Халқӣ Шӯравӣ эълон карда шуда дар ин ҳокимият ба коргарону деҳқонон, ки аксарияти аҳолиро ташкил медиҳанд, дахл дорад ва он ба воситаи Шӯроҳои маҳал-лӣ ва марказӣ, ки бо роҳи овоздиҳии руирост интихоб мегарданд, идора карда мешавад».

Номи Ҷумҳурии таъсисёфтаи Бухоро аз номи қув-ваҳои асосии дар ин инқилоб иштирок дошта мебаро-мад. Бухоро Ҷумҳури Халқӣ Шӯравӣ яъне дар оянда ҳокимият Халқӣ (коргарӣ, деҳқонӣ ва намояндагони дигар табақаҳо ҳам) ва Шӯравӣ (сохтори давлатӣ дар шакли шӯроҳо аз поён то боло) мешавад.

Қурултои якӯми Умумибухороии Шӯроҳо қарори маҷлиси аз 14 сентябри соли 1920 дар бораи таъсиси органҳои идораи ҶХШ Бухороро маъқул ёфта қонунӣ гардонд. Аз 14 сентябр то 6 октябр нозиротҳои маориф, молия, ҳарбӣ, дохила, замин, саноат ва савдо, хӯрок-ворӣ, адлия корҳои хориҷӣ – ҷамъ 9 нозирот таъсис ёфта ба фаъолият сар карда буданд. Амир Олимхон аз таъқиби қушунҳои Шӯравӣ раҳоӣёфта ба воситаи Гузар, Бойсун, Деҳнав, Ҳисор то ба Душанбе фирор кард. Дар ҳама ҷо бо ҳокимони маҳаллӣ гуфтугузор карда онҳоро ба азовати зидди Шӯравӣ даъват менамуд, маҳбусонро озод ва ба қушун-ҳои худ ҳамроҳ мекард. 14 сентябр дар ҳавлии атолиқи Душанбе қарор гирифта қальаи Душанберо ба қушун-ҳояш дод. Амир акнун фурсати фикру мулоҳизаи воқеаи 2 сентябри соли 1920 пайдо кард. Ӯ бо тамоми ҳастиаш ба ҷанги нав тайёрӣ медид. Ба ҳукуматҳои Афонистон, Туркия ва намояндагони даҳҳо давлатҳои дигар нома-ҳои илтимосу ёрии худро фиристод. Ҳатто ба ҳайати мустамликаи Британии Англия – Ҳиндустон дохил шуданро розӣ шуд. Дар панҷ моҳи дар Душанбе будааш ду маротиба даъвати умумӣ ба сарбозиро гузаронид. Бекҳо ва амалдорони Бухорои Шарқиро наздаш хонда ба онҳо вазифаю унвонҳои калон дод. Андози соли 1920 дафъатан аз аҳолии Бухорои Шарқӣ ситонид. Зулму таадӣ ва қатлу ҷазои мудҳишро раво донист. Дар 125 рузи дар Душанбе қарор доштанаш ба 100 нафар ҳукми қатл баровард. Ҳарами худро аз ҳисоби мардуми ин сарзамин пур кард. Ҳатто ба дӯхтари 12 солаи яке аз ҳокимони Ҳисор хонадор шуда пагоҳии дигараш ҷасади ин арӯси ноболиро аз партовгоҳ ёфтанд. Дар дарбори амир босмачиёни шикастхӯрдаи Фарона ба мисли Кӯри Шермат ва дастаи оратгарони Иброҳимб-галу, офицерони сафедгвардиячии рус ва ҷо-сусони бисёр давлатҳои ҷаҳон ҷамъ омада будан. Амир ва муқаррабонаш зулму таадиро чунон зиёд карданд, ки дар бисёр вилояту ноҳияҳо шӯру ошӯбҳои халқӣ сар шуданд.

Инқилоби халқии Бухоро (соли 1920): 121 комментарий

 • в
  Permalink

  I just could not depart your website before suggesting that I extremely loved the standard info a person supply on your guests?
  Is going to be back steadily to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you a lot for sharing this with all
  folks you actually recognise what you are speaking about!

  Bookmarked. Kindly additionally discuss with my site =).
  We could have a link alternate contract between us

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before
  but after going through some of the posts I realized it’s new
  to me. Regardless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and
  checking back regularly!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah! After all I got a webpage from where I be capable of in fact obtain valuable data
  concerning my study and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I appreciate, cause I found just what I was having
  a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time
  selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I
  had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this website,
  since I experienced to reload the web site a lot of times previous to
  I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is
  OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently
  affect your placement in google and could damage your high quality
  score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again very soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent.

  I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to
  keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually
  a great website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You should be a part of a contest for one of the most useful sites online.
  I will highly recommend this website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how
  could i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal.
  I were tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.

  Does operating a well-established blog such as yours take a massive amount
  work? I’m brand new to writing a blog however I do write in my diary
  every day. I’d like to start a blog so I can easily share my
  personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this
  site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website
  to come back later on. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are actually impressive ideas in regarding blogging.
  You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be really something which
  I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I appreciate, cause I discovered just what I used to be taking
  a look for. You have ended my four day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
  few months of hard work due to no backup. Do you have
  any methods to prevent hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend
  your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal.

  I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a
  visit this website on regular basis to get updated from latest news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is very unique compared to other folks I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark
  this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not realize is in reality how you’re no longer actually
  a lot more neatly-favored than you may be right now. You’re
  so intelligent. You understand therefore considerably relating to this subject,
  produced me personally believe it from so many varied angles.
  Its like women and men don’t seem to be fascinated except it is something to do with Woman gaga!
  Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family always say that I am wasting my time here at web, but I know I
  am getting familiarity all the time by reading thes fastidious articles or reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles
  or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this website. Reading this information So i’m satisfied to exhibit that
  I have a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I such a lot no doubt will make certain to don?t forget this web site and provides it
  a glance on a relentless basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page
  to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing! This blog looks exactly like my
  old one! It’s on a entirely different topic but
  it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i
  subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable
  deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright transparent idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is among the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on some general
  things, The web site style is ideal, the articles is really
  excellent : D. Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post. I was checking constantly this blog and I am
  impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂
  I care for such info much. I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is very interesting, You’re a very skilled
  blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your fantastic post. Also, I have shared your website in my
  social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, There’s no doubt that your site could be having internet browser compatibility problems.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

  I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, great site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A handful of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in truth was once a entertainment account it.
  Glance complicated to more added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so!

  Your writing taste has been surprised me.
  Thanks, quite nice post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this web site is loading very slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was extremely pleased to find this web site. I
  need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!!
  I definitely savored every bit of it and i also have you book-marked to check out new information on your site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, superb weblog format! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The overall glance
  of your site is magnificent, as smartly as the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome site you have here but I was curious if you knew
  of any discussion boards that cover the same topics
  talked about in this article? I’d really like to be a
  part of group where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think that everything said was very logical.

  But, think about this, suppose you were to write a killer headline?

  I am not saying your information isn’t good, but what if you added something
  to possibly get folk’s attention? I mean Инқилоби халқии Бухоро (соли 1920) — Донишхона
  is kinda boring. You might look at Yahoo’s front page and
  watch how they create article titles to get viewers interested.
  You might try adding a video or a related pic or
  two to get people interested about everything’ve got to say.
  In my opinion, it might make your posts a little livelier.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is unique in comparison to other people I’ve read
  stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark
  this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post
  I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll
  be book-marking and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely impressed with your writing skills and also with
  the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to
  see a great blog like this one nowadays.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.

  Chat soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, its good piece of writing on the topic of media print, we all be aware of media
  is a impressive source of facts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really loving the theme/design of your web
  site. Do you ever run into any web browser compatibility problems?

  A couple of my blog readers have complained about my blog
  not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web page from my friend who informed me on the topic of this website and at the moment this time I am browsing this web page and reading very informative articles or reviews at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We stumbled over here from a different web address
  and thought I might as well check things out. I like what I see so
  now i’m following you. Look forward to looking into your web
  page for a second time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience
  concerning unexpected emotions.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do believe all of the ideas you have introduced to your post.
  They’re really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are too short for beginners.

  May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which
  makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer
  to create your theme? Fantastic work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really impressed along with your writing skills and also with
  the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one these days..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good site you have got here.. It’s hard to find excellent writing like
  yours nowadays. I really appreciate people like you!
  Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This paragraph provides clear idea in support of the new visitors of blogging, that truly how to do blogging
  and site-building.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every body, it’s my first go to see of this webpage; this webpage carries amazing and
  in fact fine material for visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You should take part in a contest for one of the highest quality blogs on the internet.
  I most certainly will highly recommend this blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with
  my Facebook group. Talk soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.
  natalielise pof

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello!,I like your writing so so much! percentage
  we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to resolve
  my problem. Maybe that’s you! Looking forward to look you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I
  submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any helpful hints for beginner blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be
  giving us something enlightening to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I simply want to offer you a big
  thumbs up for the great information you have got right here on this post.
  I am returning to your site for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, this weekend is good designed for me, as this occasion i am reading
  this wonderful educational piece of writing here at my home.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you
  have hit the nail on the head. The problem is something that too few folks are speaking intelligently about.

  I’m very happy that I came across this in my hunt for something relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We absolutely love your blog and find most of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome web log!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s in reality a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you simply
  shared this useful info with us. Please stay us informed like this.
  Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading
  it, you could be a great author. I will always bookmark your blog and
  may come back in the future. I want to encourage you to
  ultimately continue your great job, have a nice weekend!

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is a great tip especially to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for your great info you have got here
  on this post. I am returning to your site for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d
  like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great blog and I
  look forward to seeing it develop over time.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *