Истилои Осиёи Марказӣ аз ҷониби Россия — Донишхона

Истилои Осиёи Марказӣ аз ҷониби Россия

Дар чоряки дуюми асри XIX муносибати давлатҳои пурзӯри сармоядорӣ нисбат ба ҳудудҳои то кунун ба доираи нуфузи ин ё он давлати аврупоӣ дохил нагардида, характери сиёсати байналхалқии онҳоро ташкил додан гирифт. Яке аз чунин минтақаҳо Осиёи Миёна буд. Ба ин минтака Англия ва Русия бештар мароқ зоҳир карданд. Англия аз пурзӯрии мавқеи худ дар Ҳиндустон истифода бурданӣ шуда мехост, ки таъсири худро ба аморати Бухоро ва хонигариҳои Қӯқанду Хива ҳам паҳн намуда мавқеи Русияро дар Осиёи Марказӣ суст гардонад. Дар навбати худ, Русия мехост, ки ҳамчун давлати мустамликаҳои дур надошта қусури онро аз ҳисоби ҳамсоягони дуру наздик ҷуброн созад. Дар даврае, ки Англия Ҳиндустонро забт карданӣ буду кард, Русия Сибиру Шарқи Дурро ҳамроҳ кард. Дар ибтидои асри XIX дар тақсими Хитой ва Эрон ба минтақаҳои таъсиррасонӣ иштирок намуд. Акнун навбат ба Осиёи Миёна ҳам расид. Муборизаи дипломатӣ дар масъалаи ҳудудҳои таъсир-расонӣ дар Осиёи Миёна бо Англия чунин тезу тунд гардид, ки дигар ҳалли дипломатии худро надошт. Забти Осиёи Марказӣ аз тарафи ин ду давлати имперӣ ногузир гардид. Ва дар охир бо гузаштҳои тарафайн ин минтақаҳо аниқ гардид. Русия, ки даъвои Афонистонро ҳам дошт аз ин мақсад даст кашида бо ташкили давлати мобайние дар ин минтақа чӣ аз тарафи Русия ва чӣ Англия ба муоҳида омаданд. Вале роҳи амалии он факат дар зурӣ буд. Русия солҳои 1843 — 1852 ин роҳро омӯхта ба хулосае омад, ки забти Осиёи Миёна ногузир аст. Русия ҳадафҳои худро дар забт намудани Осиёи Миёна барои оянда чунин шарҳ дода буд:

 1. Ҳадафҳои иқтисодӣ:

— Осиёи Миёнаро ҳамчун бозори берунии фурӯши маҳсу-лоти корхонаҳои саноатии худ истифода бурдан;

— Ҳамчун ба базаи ашёи хоми саноати тараққи кардаистодаи худ табдил додан;

 1. Ҳадафҳои сиёсӣ:

— То ҳадулимкон сарҳади худро аз таъсири иқтисодӣ ва сиёсии Англия эмин нигоҳ доштан;

— Осиёи Миёнаро дар сиёсати байналхалқии худ умуман ва Осиёгии худ махсусан, истифода бурдан;

— Осиёи Миёнаро ба минтақаи бадаракунии рақибони сиёсии худ истифода кардан медид. Яъне ҳадафҳои сиёсӣ нисбат ба ҳадафҳои иқтисодӣ бартарӣ дошт. Русия пеш аз ҳама мехост, ки ҳатто бо роҳи зурӣ ҳам бошад, давлатҳои Осиёи Миёнаро ба зери таъсири сиёсии худ гирад ва аз ҳисоби онҳо як давлати мобайние (буферие) байни мустамликаҳои Англияю Русия таъсис диҳад. Ва агар рафту тавонад, онҳоро ба мисли Сибиру Шарқи Дур ва Қазо-қистон ба худ ҳамроҳ намояд. Вале Русия дар ҳамон солҳо розӣ буд, ки ақаллан ин давлатҳоро зери таъсири сиёсӣ ва иқтисодӣ дошта бошад.

Русия худро нисбатан озод ҳис карда, баъди ҷанги якуми англо — афонӣ соли 1853 ба Осиёи Миёна ҳуҷум оварда, дар асл бе ягон муқовимати шаддид то сарҳади мулкҳои Тошканди хонигарии Қӯқанд расид. Вале саршавии ҷанги Қрим ба Осиёи Миёна дохил шудани Русия монеъ шуд. Русия барои он, ки дар ду фронт ҷанг карда наметавонист, қӯшунҳои худро аз сарҳади Осиёи Миёна баровард. Ислоҳотҳои солҳои 1861-1864 Русияро ба капитализм овард. Саноати тараққикардаистодаи рус ба ашёи хом, саноатчиён ба бозори савдои берақобат, феодалон ба имтиёзҳои нав зарурат пайдо карданд. Аҳли ҷамоатчигии табақаҳои болоии Русия ба забти Осиёи Миёна рабат дошта, ҳукуматро ба он водор намуданд. Тирамоҳи соли 1864 Русия бори дуюм ба Осиёи Миёна лашкар кашид. Ин ҳудуд кайҳо номи Туркистонро гирифта буд. Қӯшунҳои рус дар ду самт: арбӣ — аз Мингқишлоқ ба сӯи ҷануб ва аз шарқ аз Ҳафтюрт ба тарафи ҷанубу — арб ба Ҳафтруд зери фармондеҳии генералҳо Кауфман, Скобелев, Романовский, Абрамов ҳаракат карданд. Зарбаи аввал ба Қӯқанд расонда шуд. Хони Қӯқанд Худоёрхон натавонист, ки қувваҳои дарко-риро ҷамъ оварад. Қӯшуни ӯ аз ҷиҳати яроқнокшавӣ ва тайёрӣ нисбати русҳо хело қафомонда буд. Дигар ин ки сардорони ҳарбии Худоёрхон дар вақти задухӯрд ё пушт медоданд, ё ба тарафи русҳо мегузаштанд. Русҳо бе душворӣ шаҳру қалъаҳои Ҳафтруд — Оқмачит ва Авлиётеппаро ишол карда, Тошкандро ба муҳосира гирифтанд. Майи соли 1865 Тошканд афтид. Худоёрхон таслим шуда, ба хизмати ҳукумати подшоҳӣ гузашт. Вале ин шикасту таслимшавиро феодалони Қӯқанд қабул накарда, амири Бухоро Музаффарро ба ёрӣ даъват карданд. 2 октябри соли 1866 қалъаи Уротеппа ишол шуд. Баъди Уротеппа амир Музаффар ҷанги муқаддас зидди русҳоро эълон кард, вале натиҷае надод. 18 октябри соли 1867 Ҷизах ишол гардид. Соли 1867 Россия дар ҳудудҳои забткардааш генерал — губернатории кишвари Туркистонро дар ҳайати ду вилоят: Ҳафтруд ва Сирдарё таъсис дод. Тошканд маркази маъмурӣ интихоб шуд. Аввалин губернатори Туркистон Кауфман таъин гардида буд. 2 майи соли 1868 Самарқанд бе чанг ва хунрезӣ ишол шуд. Амир ба кӯҳҳои Зирабулоқ гузашт. Кауфман ба Самарқанд надаромада, горнизони хурдеро гузошта худ ба Зирабулоқ рафт. 28 июн бошад, дар Зирабулоқ шартномаи байни Русия ва Бухоро имзо гардид, ки мувофиқи он ҳамаи ҳудудҳои забткардаи Русия ба ҳайати Русия ҳамроҳ карда эълон гардида, Бухоро розигии бурдани савдои озодона бо тобеони Русия ва кушодани агентии савдоӣ, ба воситаи ҳудуди Бухоро гузашта, ба давлатҳои дигар рафтанро ва инчунин ба амир озодии шахсӣ ва дастнорасии моликиятро кафолат медод. Инчунин Бухоро бояд 500ҳ сум товони ҷанг медод.

Соли 1870 русҳо барои забт намудани Панҷакент ва саргаҳи Зарафшон бо сардории Абрамов экспдитсияи Искандаркулро таъсис дода, ин минтақаро зӯран бо номи қитъаи Панҷакент ба Самарқанд ҳамроҳ кард.

Солҳои 1874 — 1876 дар рафти пахши шӯриши Пулодхоҷа ва Абдураҳмон (Ишони Офтобачӣ) Русия Конибодом, Исфара ва Аштро ишол кард. Дар қалъаи Маҳрам ҷанги сахт ва куштори зиёд шуд. Соли 1876 хонигарии Қӯқанд барҳам дода шуда, ба ҷои он вилояти Фаронаро таъсис доданд. Русҳо солҳои 1876 — 1879 ҳудуди Туркманистонро забт намуда, соли 1882 бо Эрон сарҳад чудо карданд, ки он қаторкӯҳҳои Копедто аз ҷануби баҳри Каспӣ то Кушка эълон шуд.

Солҳои 1882 — 1884 русҳо дар сарҳади Афонистон водиҳои Муробу Тенҷенро забт намуда, ба Русия ҳамроҳ карданд. Солҳои 1893 — 1895 бошад, баъди амалиётҳои ҳарбии русҳо дар Помири Шарқӣ шартномаи байни Русия ва Англия дар бораи сарҳадҷудокунӣ дар Помир (25.02.1895) имзо гардид, ки сарҳад аз Зоркул то Хитой муайян карда шуд. Бо ин шартнома ҳамроҳкунии Осиёи Миёна ба Русия ба охир расид. Ин шартнома дар асл давоми шартномаи Дюранд буд, ки онро соли 1893 Афонистон имзо карда буд. Моҳияти он — тақсим намою ҳукм рон буд. Тоҷикон боз як бори дигар байни давлатҳои бегонаҳоким тақсим гардид. Ин дафъа байни Русия, Бухоро, Афонистон, Эрон ва Хитой.

 

Истилои Осиёи Марказӣ аз ҷониби Россия: 206 комментариев

 • в
  Permalink

  My developer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds
  me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious
  what all is required to get set up? I’m assuming having a
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart
  so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design and
  style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to
  ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over
  time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of
  all colleagues about this article, while I am also eager of getting familiarity.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme
  in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive process and our whole community might be thankful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I will right away clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me realize in order that I may subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not understood is in truth how you are no longer actually much more neatly-preferred than you may be right now.
  You are very intelligent. You already know therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from so many various angles.
  Its like men and women don’t seem to be interested except it is one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your individual stuffs nice. Always take care of it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I discovered your blog the usage of msn. That is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful
  information. Thank you for the post. I will definitely return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require
  a large amount of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be actually something that I think I would never
  understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am regular reader, how are you everybody?
  This post posted at this site is genuinely good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am
  having troubles with your RSS. I don’t understand why I can’t
  subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues?

  Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could certainly see your expertise within the article you write.
  The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
  At all times follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog
  and would like to find out where u got this from.
  cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Why people still use to read news papers when in this technological world the whole thing is
  accessible on web?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I have be aware your stuff previous to and you’re just extremely wonderful.
  I actually like what you’ve got here, certainly like what you are saying and the
  best way by which you are saying it. You are making it entertaining and you continue to care for
  to stay it sensible. I can not wait to read much more from you.
  That is really a terrific website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I will bookmark your site and take the feeds also?
  I’m satisfied to find so many helpful information here within the put up, we need work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I used to be checking constantly this blog and
  I am impressed! Very useful info particularly the last
  part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a
  long time. Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good way of explaining, and good paragraph to obtain facts regarding my presentation topic,
  which i am going to convey in college.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I really believe that
  this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read
  more, thanks for the advice!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.

  I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody having the same RSS issues?
  Anybody who knows the solution can you kindly respond?

  Thanx!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy I am so happy I found your site, I really found you by
  accident, while I was researching on Digg for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say cheers for a marvelous post and
  a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the minute but
  I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read much more, Please do keep up the great
  work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running
  off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or
  something to do with internet browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re in point of fact a good webmaster. The web site
  loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re
  doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece.
  you have performed a wonderful process on this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I was checking constantly this blog and
  I am impressed! Extremely helpful information particularly the
  last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular information for
  a long time. Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m trying to find
  things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks , I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now.
  However, what in regards to the bottom line? Are you certain about the supply?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home a little
  bit, but other than that, this is excellent blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything
  I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Tremendous things here. I am very satisfied to look your article.
  Thank you so much and I’m taking a look ahead to contact you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there colleagues, fastidious article and good arguments commented at this place, I am actually enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my view, if all site
  owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful
  than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You are so interesting! I don’t think I’ve truly read something like that before.

  So wonderful to find somebody with genuine thoughts on this subject
  matter. Seriously.. many thanks for starting this up.
  This site is one thing that is required on the internet, someone with some originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great
  job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone
  else experiencing issues with your site. It looks like some of the
  text in your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this
  is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is in reality a nice and helpful piece of info. I am happy
  that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed
  like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with useful information to work on. You have
  done an impressive process and our whole neighborhood shall be
  grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello every one, here every person is sharing these knowledge,
  so it’s fastidious to read this weblog, and I used to go to see this weblog
  every day.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always emailed this web site post page to all my contacts,
  since if like to read it after that my friends will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this weblog; this
  webpage carries remarkable and really fine stuff in favor of readers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to more added agreeable from you!

  By the way, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just
  sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole
  thing. Do you have any tips for beginner blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding anything fully, but this
  article gives good understanding even.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve recently started a website, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Excellent work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do love the way you have framed this particular concern plus it does give us some fodder for thought. On the other hand, because of what I have seen, I only hope as the actual feedback pack on that people continue to be on issue and in no way get started upon a tirade of some other news du jour. Anyway, thank you for this superb point and whilst I can not go along with the idea in totality, I regard the viewpoint.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks designed for sharing such a fastidious thought,
  article is fastidious, thats why i have read it fully

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post however I was wondering if you could write a litte
  more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. Nevertheless imagine
  if you added some great pictures or videos to give your posts more,
  «pop»! Your content is excellent but with pics and video clips, this website
  could certainly be one of the most beneficial in its niche.
  Great blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I saved as a favorite it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you
  be rich and continue to guide others.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and let me tell you,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few people are speaking intelligently about.

  I’m very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, that’s what I was searching for, what a stuff!
  present here at this blog, thanks admin of this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve visited this website before
  but after going through some of the posts I
  realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back
  regularly!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
  you penning this article and the rest of the website
  is really good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, marvelous weblog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The full look of
  your site is excellent, let alone the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always emailed this web site post page to all my contacts, for the reason that if like to read it then my friends will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any points or suggestions?
  Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally writing about >Истилои Осиёи Марказӣ аз ҷониби Россия — Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with helpful info to work on. You’ve performed a
  formidable task and our entire group might be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its good conversation about this post here at this webpage,
  I have read all that, so now me also commenting here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something
  informative to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my audience would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the valuable information you provide on your articles.
  I will bookmark your blog and test again right here
  frequently. I’m reasonably sure I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article offers clear idea for the new users of blogging, that really how to do blogging and
  site-building.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for any other informative web site. The place
  else could I get that kind of information written in such
  a perfect manner? I’ve a mission that I am simply now working on, and I have
  been on the glance out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is in reality a great and helpful piece of info.
  I am glad that you simply shared this helpful information with
  us. Please stay us informed like this. Thanks for
  sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time used to study paragraph in news papers
  but now as I am a user of internet thus from now I am using
  net for articles or reviews, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I read your new stuff like every week. Your humoristic style is awesome,
  keep up the good work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out
  and say I really enjoy reading through your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that
  deal with the same subjects? Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of
  colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  fantastic issues altogether, you just received a logo new reader.
  What may you recommend about your submit that you simply made a few days in the past?

  Any positive?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield this increase.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good article! We will be linking to this great article on our site.
  Keep up the good writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This web site certainly has all of the info I needed about this subject and didn’t
  know who to ask. plenty of fish natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome issues here. I am very happy to look your article.
  Thanks a lot and I am having a look ahead to contact you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am curious to find out what blog platform you have been utilizing?
  I’m having some small security issues with my latest website and I would
  like to find something more safe. Do you have any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of group where
  I can get responses from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.

  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s remarkable to pay a quick visit this website and reading the
  views of all mates about this post, while I am also eager of getting know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are really a excellent webmaster. The web site loading speed is amazing.
  It seems that you’re doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you’ve
  done a excellent activity in this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! At last I got a webpage from where I can actually get helpful information concerning my study and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  fantastic issues altogether, you simply gained a logo new reader.
  What would you suggest about your submit that you made a few days ago?

  Any sure?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not positive where you’re getting your info, but
  good topic. I must spend some time studying more or figuring out more.
  Thank you for magnificent info I was searching for
  this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent weblog right here! Additionally your website a lot up very fast!

  What web host are you using? Can I am getting your associate
  hyperlink to your host? I want my site loaded up as quickly
  as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time
  and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a lot and
  don’t seem to get nearly anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.

  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  thank, I thoroughly enjoyed reading your article. I really appreciate your wonderful knowledge and the time you put into educating the rest of us.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are in reality a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible.

  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have done a fantastic process
  on this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for
  your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write
  some material for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the primary time here. I found this board
  and I in finding It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to present one thing back and help others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always spent my half an hour to read this webpage’s articles or reviews everyday
  along with a mug of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I found your website by means of Google even as looking for a comparable matter, your site came up, it appears great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just was aware of your blog thru Google, and located that it is really informative.
  I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate in case
  you continue this in future. Lots of people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme. Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and create my own. Do you need any html coding expertise to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your
  sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to create my own blog and
  would like to find out where u got this from. appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! I’ve been reading your blog for some time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out
  from Houston Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic
  job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I
  stumbleupon every day. It will always be helpful to
  read articles from other writers and practice a little something from their web sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You have done a fantastic job.
  I will certainly digg it and personally recommend to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this web site.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *