Исёни Абӯмуслими Хуросонӣ ва шӯриши Муқаннаъ — Донишхона

Исёни Абӯмуслими Хуросонӣ ва шӯриши Муқаннаъ

Абӯмуслим аслан аз оилаи барзгар баромада, бар тибқи баъзе маълумот, дар аввалҳо улом будааст. Абӯмуслим дар наздикии бузургтарин шаҳри Хуросон – Марв қароргоҳи худро таъин намуда, ҳамчун «як шахси боэътимоди хонаводаи пайамбар» барои сафарбар кардани аҳли шиа ва дигар одамони норозӣ бо тамоми xиддият кор мебурд. Ин унвони боэътимодро ба Абӯмуслим Аббосиён дода буданд, зеро амалиёти таблиотии e ба манфиати онҳо равона шуда буд. Вақте ки замина ҳозир шуд, 9 июли соли 747 Абeмуслим байрақи сиёҳро, ки аз они Аббосиён буд, барафрошта, халқро ба муборизаи ошкоро даъват намуд.

Даъвати Абeмуслим дар байни ҳам арабҳо ва ҳам халқҳои мутеи хилофат муваффақияти калоне пайдо кард. Муаллифи арабизабон Абӯҳанифаи Диноварӣ чӣ навъ афзудани қувваҳои аскари Абӯмуслимро ба ин тариқа фасеҳ тасвир менамояд: «Мардуми ҳирот, Фушанx, Марворруд, Толиқон, Марв, Нисо, Абевард, Тeс, Нишопур, Сарахс, Балх, Чаониён, Тахористон, Хатлон, Кеш  ва Насаф бо аxала ба назди Абeмуслим ҳаракат мекарданд. ҳамаи онҳо ба аломати ҳамрайъӣ либоси худро ранги сиёҳ заданд, инчунин нимаи гурзҳои чeбиашонро сиёҳ карданд… Ин мардум савори аспу хар ва ё пиёда харҳои худро пеш давонида ва ба онҳо «Харро Марвон!» – гeён фарёд зада, яъне халифаи Марвон ибни Муҳаммадро тамасхуркунон ба хар нисбат дода, ба ин xониб меомаданд ва иддаи онҳо 100 000 нафар буд». Даста-даста арабҳои Яман, ки шeриши онҳо чанде пеш фурe нишонда шуда буд, дар таҳти байрақи Абeмуслим гирд меомаданд. ҳатто уломон, ки аз ин неҳзат ба сабук шудани ҳолати табоҳи худ умедвор буданд, ба қувваи ҳарбии e ҳамроҳ мешуданд.

Қоиммақоми Хуросон — Наср ибни Сайёр, ки тамоми бори вазнини муборизаи зидди Абeмуслим ба зиммаи e афтода буд, дар бобати муттаҳид кардани арабҳо ба муқобили ин неҳзат хеле кeшишҳои бефоида ба харx дод. Аъёну ашрофи тоифаҳои xудогонаи араб, ки пай дар пай барои ҳокимият мубориза мебурданд, дар ин вақт ба xаҳду талоши худ бештар вусъат дода буданд. Дар дохили қабилаҳои араб протсесси тақсимоти синфӣ босуръат ба амал омада, бисёрии арабҳо, алалхусус онҳое, ки аз табақаҳои фақир буданд, ба таҳти байрақи Абeмуслим қарор мегирифтанд.

Дар аввали соли 748 Наср ибни Сайёр маxбур шуд, ки пойтахти Хуросон шаҳри Марвро ба қиёмкунандагон гузошта, тарафи Нишопур ақиб нишинад. Лекин яке аз сарлашкарони Абeмуслим, ки таъқиб кардани Наср ибни Сайёрро eҳдадор шуда буд, дар наздикии Нишопур ба қувваи ҳарбии e зарбаи ҳалокатовар расонид ва гуфтан мумкин аст, ки ҳатто худи ҳамин муҳориба алабаи асосии шeришро таъмин намуда, тақдири хилофати Умавиҳоро ҳал кард. Агарчанде халифаи Марвон тамоми қувваи дар ихтиёраш бударо ба кор дароварда, шeришчиёнро шикаст дод ва Имом Иброҳими Аббосро дар пеши назари умум ба қатл расонид, лекин ин ҳам хилофати Умавиҳоро аз суқут наxот дода натавонист. Шeришчиён дар Ироқ ба қeшунҳои e якчанд зарбаи сахт дода, бузургтарин маркази хилофат — шаҳри Димишқро ишол намуданд.

Ба ҳамин тариқ, он лашкаре, ки Абeмуслим дар вилоятҳои шарқии хилофат асосан аз аҳолии Осиёи Миёна ва аз арабҳои мухолифи сиёсати Умавиҳо ташкил дода буд, дар соли 750 қувваҳои ҳарбии охирин намояндаи хонадони Умавияро торумор карда, хилофати ин силсиларо аз миён бардошт.

Ба сари ҳокимият Аббосиён омаданд. Лекин Аббосиён, чунон ки интизор мерафт, дар бораи оммаи асосии шeришчиён, ки бо ташаббус ва фаъолияти онҳо ба тахти хилофат соҳиб шуда буданд, чизе фикр накарданд. Ваъдаҳои ба халқ додаи онҳо иxро нагардид, Абeмуслим ҳам, ки қоиммақоми Хуросон таъйин шуда буд, дар ин бора хомeш монд.

Вақте ки судиён дар бораи вафо кардан ба аҳди худ, ҳатто ният надоштани Аббосиён ва Абeмуслимро яқинан донистанд, дар Бухоро бо сардории Шарик ибни Шайх шeриш намуданд. Абeмуслим ба муқобили шeришчиён қeшуни даҳҳазора фиристод. Аммо шeриш то дараxае пурқувват буд, ки фақат бо кeмаки бухорхудот Қутайба ибни Тушода, ки ба муқобили аҳолии заҳматкаши Бухоро лашкари бо нафароти қeшуни фиристодаи Абeмуслим баробар бударо равона сохт, фурe нишондани он имконпазир гардид.

Абeмуслим дар мубориза бар зидди императори Хитой, ки аз xангҳои дохили хилофат истифода намуда, хост ҳукмронии худро дар Осиёи Миёна барқарор кунад, низ ҳамчун ҳомии аюри хилофати Аббосиён фаъолият нишон дод. Дар соли 751 дар муҳорибаи шадиде, ки дар соҳили наҳри Талас, наздикии шаҳри кунунии Xамбул рух дод, қeшуни арабҳо бо сардории яке аз сарлашкарони Абeмуслим ба торумор намудани лашкари императори Хитой муваффақ гардид.

Бо вуxуди он ки Абeмуслим чи бо душманони хориxӣ ва чи бо xунбишҳои дохилии зидди Аббосиён мубориза бурда, онҳоро самимона тарафдорӣ мекард, Аббосиён ба вай он қадар бовар надоштанд ва хавф мебурданд, ки e рeзе ба тахти хилофат даъво хоҳад кард. Ин хавф ба дараxае расид, ки дар соли 755 халифа Абexаъфар ал-Мансур (754-775) Абeмуслимро ба ҳузури худ талабида, eро дар қасри худ аҳдшиканона қатл намуд.

 

   Шӯриши Сумбоди Муғ ва неҳзати Муқаннаъ

Халифаҳои аббосӣ анъанаҳои Сосониёнро давом дода, ба ҳашамат ва дабдабаи дарбори онҳо низ тақлид мекарданд. Аъён ва ашрофи маҳаллӣ ҳам дар ин бобат ба онҳо пайравӣ менамуданд. Ин буд, ки бинокорӣ хеле авx гирифта, бисёр қасрҳо, қалъаҳо ва . сохта шуданд.Ҳамаи хароxоти ин бинокориҳо ба зиммаи барзгарон буд. Аҳволи пешаварони шаҳр низ беҳтар аз ин набуд. Онҳо мавриди истисмори нимфеодалӣ қарор гирифта, дар натиxаи молиёти зиёд ва худсариҳои маъмурон тамоман муфлис гардида буданд. Молиёти xинсӣ, инчунин ба дeши туркҳои бодиянишин ҳам бори гароне шуда, онҳоро ба паршикастагӣ дучор мекарданд. Ҳамаи инҳо боиси афзудани эътироз ва итишоши халқ мегардид. Яке аз бузургтарин шeришҳо дар он замон — шeриши Сумбоди Му буд. Сумбод аз пайравони наздики Абeмуслим ҳисоб мешуд. Вай дар соли 755 бо шиори «барои хуни Абeмуслим бояд қасос гирем» сар бардошта, ба атрофи худ аз ҳар табақа тарафдорони бисёре xамъ карда тавонист. Инчунин гурeҳҳои зардуштиён ва хуррамиҳо (пайравони таълимоти Маздак) ба e ҳамроҳ шуданд. «Одамони сурхалам» яъне ононе, ки дар таҳти байрақи сурх гирд омада буданд, низ номи хуррамиҳоро доштанд. Шӯриш ноҳияҳои бузург, аз xумла Хуросон ва Табаристонро фаро гирифт. Аббосиён ин шeришро фақат бо машаққати зиёде хобониданд. Сумбод шикаст хeрда, дар Рай қатл гардид ва зану фарзандони e ба уломӣ фурeхта шуданд. Пас аз малубияти Сумбод пайравони e аз тариқати муслимия ба таври пинҳонӣ фаъолияти худро давом медоданд. Онҳо ваъз мекарданд, ки Абeмуслим боз хоҳад омад, то «дар xаҳон одилона ҳукмронӣ кунад».

ҳанeз қeшуни арабҳо шeриши Сумбодро тамоман фурe нанишонда, дар гирду атрофи ҳирот шeриши дигар ба вуxуд омад, ки ба он «Устод Сис» ном шахсе роҳбарӣ менамуд. Ба ин шeриш ҳазорҳо кас иштирок карда буданд.

Беш аз пеш ба қашшоқӣ ва хонавайронӣ дучор гардидани аҳолии заҳматкаш ва рeидани ҳисси танаффури онон нисбат ба золимони худ дар аҳди халифа Маҳдӣ (775–785) xунбиши бузурги халқиро бар зидди Аббосиён ба вуxуд овард, ки дар солҳои 70-уми асри VIII тамоми Мовароуннаҳрро фаро гирифта буд.

Дар сари ин шeриш Муқаннаъ меистод. Муқаннаъ аслан аз Марв буда, ба пешаварӣ машулият дошт. Баъзе сарчашмаҳои таърихӣ хабар медиҳанд, ки e яке аз сарлашкарони Абeмуслим буд ва дар неҳзати зидди хилофати Умавиҳо иштирок дошт. E шахси соҳибмаърифате буд. Чунин фикр беасос нест, ки дар вай ояи маздакиён таъсири хеле калоне дошт ва e ин ояро табли мекард. Қоиммақоми арабҳо аз таблиоти Муқаннаъ воқиф гардида, eро дастгир намуд ва ҳамчун як марди xинояткори гузарои давлатӣ барои муҳокима ба маркази хилофат – шаҳри Бадод фиристод. Лекин Муқаннаъ аз зиндони Бадод фирор карда, худро ба Марв расонид. Дар ин xо тарафдорони худро xамъ намуда, дар соли 776 онҳоро барои даъват намудани аҳолӣ ба муборизаи зидди зулму асорати аxнабиён ба тамоми ноҳияҳои Осиёи Миёна равона кард. Ин тарибот махсусан дар Насаф ва Кеш, ки дар ин xоҳо бештар судиён иқомат мекарданд, муваффақияти калоне пайдо кард.

Маъмурони халифа боз аз паси дастгир кардани Муқаннаъ афтоданд. Онҳо дар соҳили дарёи Аму як дастаи пуршумори савораҳои мусаллаҳро гузоштанд, то рeзу шаб назорат карда, нагузоранд, ки Муқаннаъ аз Марв ба Суд равад. Ин, албатта, бесабаб набуд. Зеро дар Суд тарафдорони e рeз аз рeз зиёд мешуданд. ҳокимони маҳаллӣ ба хубӣ медонистанд, ки агар Муқаннаъ ба Мовароуннаҳр роҳ ёбад, вазъияти онҳо фавқулодда душвор хоҳад шуд. Бо вуxуди он ҳама мамониатҳо Муқаннаъ бо ҳамроҳии даҳҳо тарафдорони худ аз дарёи Аму гузашта, ба Суд паноҳ бурд.

Дар ин вақт, чи навъе ки Наршахӣ мегeяд: «андар Суд алаб деҳаҳо ба дини Муқаннаъ даромаданд ва аз деҳаҳои Бухоро бисёр кофир шуданд ва куфр ошкоро карданд ва ин фитна азим шуд ва бало бар мусулмонон сахт шуд».

Сабаби асосии мавриди эътирофи омма қарор гирифтани таълимоти Муқаннаъ дар ин буд, ки ин таълимот бартараф намудани нобаробарии молӣ ва мулкиро талаб карда, бар зидди ҳукмронии истилокорони араб нигаронида шуда буд.

Дере нагузашт, ки xунбиши Муқаннаъ ба як шeриши бузурги ошкоро мубаддал гардида, дар муддати кeтоҳе тамоми Мовароуннаҳрро фаро гирифт. Ситоди (штаби) шeришчиён дар деҳаи Наршах, наздикии Бухоро, воқеъ шуда буд. ҳокими Бухоро ҳусайн ибни Муоз тамоми қувваи ҳарбии худро, ки асосан аз арабҳо иборат буд, xамъ карда, бо ҳамроҳии дастаҳои аъёну ашрофи Бухоро ба муқобили шeришчиён ҳаракат намуд. Дар моҳи апрели соли 776 дар назди девори деҳаи Наршах байни қeшуни арабҳо ва тарафдорони Муқаннаъ муҳорибаи шадиде ба миён омад. Шeришиён шикаст хeрда, 700 нафар аз пайравони Муқаннаъ сари худро дар роҳи талаби озодихоҳӣ қурбон карданд. Лекин алабаи арабҳо вазъиятро ба таври асосӣ тайир дода натавонист. Ба зудӣ шeриш боз бо қувваи тоза сар зада, қиёмкунандагон мавзеъҳои атрофи Бухороро ба таҳти тасарруфи худ дароварданд.

Халифа Маҳдӣ чун дид, ки шeриш торафт вусъат пайдо мекунад, барои пурқувват кардани муборизаи зидди неҳзати Муқаннаъ дар як сурати таъxилӣ аз Бадод ба Нишопур омад ва ба амири Хуросон фармон дод, ки барои кeмаки ҳокими Бухоро фавран қувваи иловагӣ фиристонад.

Агар дар марҳалаи аввал баъзе гурeҳҳои ашрофияи Суд аз неҳзати Муқаннаъ пуштибонӣ карда бошанд, пас дар марҳалаи дувум онҳо аз тарси вусъати xунбиши халқ комилан ба тарафи хилофат гузаштанд. Аммо табақаҳои васеи барзгари Суд торафт бештар ба сафи муборизон дохил мешуданд.«Сафедxомагон» (пайравони Муқаннаъ) соҳибони Мовароуннаҳр мегардиданд ва «бeстони амиралмeъминин» (Хуросон ва Мовароуннаҳрро бо ин ном ёд мекарданд) ба як мамлакати аз хилофати араб мустақил табдил меёфт. Фақат дар соли оянда ба қeшунҳои халифа муяссар гардид, ки Самарқандро забт намоянд. Бо ҳамин марҳалаи севум ва охирини мубориза сар шуд. Дар ин вақт қувваҳои асосии шeришиён дар қалъаи кeҳии Санам, наздикии Кеш, xамъ омада буданд. Муоз ин қалъаро муҳосира намуд, вале ба зудӣ маxбур шуд, ки аз муҳосира даст кашад. Муаррихони араб тасдиқ мекунанд, ки сабаби аз муҳосира даст кашидани Муоз расидани фасли зимистон буд. Лекин сабаби асосии ин шояд ба зарбаи сахти дастаҳои Муқаннаъ дучор гардидани e бошад. Ба зудӣ пас аз ин воқеа аз мансаби қоиммақоми Хуросон дур карда шудани e ва аз тарафи халифа таъин гардидани шахси дигар ин фикрро собит менамояд.

Дар он солҳое, ки мардуми Мовароуннаҳр дар роҳи истиқлолияти худ мубориза мебурданд, хилофати араб аз пуриқтидортарин давлатҳои он замон ҳисоб мешуд. Муборизае, ки аҳолии ин сарзамин дар таҳти байрақи Муқаннаъ солҳои бисёр бо чунин як давлати муқтадир бурданд, дар бораи диловарӣ ва озодидeстии халқҳои Осиёи Миёна боз як мисоли дурахшон аст.

Чунон ки мудовимат ва муташаккилии ин мубориза нишон медиҳад, Муқаннаъ роҳбари хеле боистеъдоди ҳарбӣ ва сиёсӣ буд, ки халқро ба xанги зидди истилокорони аxнабӣ ва золимони маҳаллӣ ташвиқ ва рeҳбаланд мекард.

Дар хотима ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки шeришҳои халқии давраи хилофати Аббосиён аз шeришҳои замони ҳукмронии Умавиҳо фарқи калоне доштанд. Шeришҳои халқӣ дар давраи Умавиҳо асосан бар зидди ҳукмронии аxнабиён равона шуда, ба ин шeришҳо одатан аъён ва ашрофи маҳаллӣ сардорӣ мекард. Аммо дар давраи хилофати Аббосиён мо тамоман як вазъияти дигареро мушоҳида мекунем. Дар ин давра оммаи халқ на фақат ба муқобили Аббосиён, балки бар алайҳи ҳомиёни онҳо, яъне аъён ва ашрофи маҳаллӣ низ сар мебардоштанд.

Неҳзати Муқаннаъ неҳзати табақаҳои заҳматкаши аҳолӣ ва қабл аз ҳама, барзгарон буда, яке аз равияҳои асосии онро мубориза бар зидди асорати беш аз пеш қувватгирандаи феодалӣ ташкил мекард. Ин аст, ки шeриши Муқаннаъ дар таърихи халқҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузургеро дарбар кардааст. ҳарчанд шeришҳои халқӣ шикаст мехeрданд, вале фаъолияти оммаи заҳматкашро инкишоф дода, рeҳи асоратнописандӣ ва озодидeстии халқҳои Осиёи Миёнаро тарбия намудааст.

Исёни Абӯмуслими Хуросонӣ ва шӯриши Муқаннаъ: 280 комментариев

 • в
  Permalink

  Its like you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this,
  like you wrote the e book in it or something. I think that you could do with a
  few p.c. to power the message house a bit, however other than that, this is excellent blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This paragraph presents clear idea designed for the new people of blogging, that truly
  how to do blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you would like to obtain a great deal from this
  piece of writing then you have to apply these strategies to your won weblog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello to every body, it’s my first go to see of this web
  site; this web site includes remarkable and
  actually fine material designed for visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you happen to be
  using? I’m having some small security problems with my latest website and I’d like to
  find something more safe. Do you have any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi it’s me, I am also visiting this website regularly, this web site
  is in fact good and the users are in fact sharing good thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too
  fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for
  to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.

  This is really a terrific web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to
  “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web
  site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo
  News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This is my first visit to your blog!

  We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a extraordinary job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think the admin of this web page is actually working hard in favor of his web page, for the reason that here every data is quality based material.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’re so interesting! I don’t think I’ve read something like that before.
  So good to discover another person with a few unique thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that’s needed on the web, someone with some originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I
  should check things out. I like what I see so now i’m
  following you. Look forward to finding out about your web page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time spent my half an hour to read this webpage’s content daily along with a mug of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like reading a post that will make men and women think.
  Also, thank you for allowing for me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time emailed this web site post page to all my associates, because if like to read it next my
  friends will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!
  Very helpful info specifically the closing section :
  ) I maintain such info a lot. I was looking for this particular information for
  a very lengthy time. Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one wishes to be updated with most recent technologies therefore he must be go to see this site and be up to date everyday.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After looking over a number of the blog articles
  on your web site, I really like your way of writing a blog.
  I added it to my bookmark site list and will be
  checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know what you
  think.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website
  and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account
  your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and
  even I achievement you access consistently fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this.
  And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to talk about this subject
  here on your web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful article! That is the type of info that are supposed to be shared across the net.
  Disgrace on Google for not positioning this publish upper!
  Come on over and consult with my site . Thanks =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello exceptional blog! Does running a blog such as this require a lot of work?
  I’ve virtually no expertise in computer programming but I was hoping to
  start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or
  techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just wanted to ask.
  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you would like to improve your knowledge only keep visiting this
  web page and be updated with the most up-to-date news update posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time used to read article in news papers but now as I am a user
  of internet thus from now I am using net for content, thanks
  to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about writing an e-book or
  guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same topics
  you discuss and would really like to have you share some stories/information.
  I know my subscribers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to
  shoot me an e mail.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam
  comments? If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I absolutely love your website.. Great colors & theme.
  Did you create this web site yourself? Please
  reply back as I’m looking to create my own site and want to find out where you got
  this from or just what the theme is called. Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i thought i
  could also create comment due to this good post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This post couldn’t be written any better!

  Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great website. A lot of helpful info here.
  I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
  And certainly, thank you to your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the helpful info you provide to your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at again here regularly.

  I’m relatively sure I will learn many new stuff right here!

  Good luck for the following!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web site from my pal who informed me concerning this site and at the moment
  this time I am browsing this web site and reading very
  informative content at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  of course like your web-site however you have to test the spelling on several of your
  posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very
  bothersome to inform the reality on the other hand I will
  certainly come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is a topic that’s close to my heart… Many thanks!

  Exactly where are your contact details though?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers made
  good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could certainly see your expertise in the work you write.
  The sector hopes for more passionate writers such as you who are
  not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you wish for to get a great deal from this paragraph then you have to apply
  these strategies to your won weblog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this.
  And he in fact ordered me breakfast because
  I found it for him… lol. So let me reword this….

  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this
  topic here on your site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this
  to my followers! Terrific blog and terrific style and design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  magnificent points altogether, you just received a new reader.
  What may you recommend in regards to your publish that you
  just made some days ago? Any sure?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at alternatives for another
  platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I was checking continuously this weblog and I am impressed! Very helpful information specially the remaining phase 🙂 I care for such information much. I used to be seeking this certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m extremely impressed together with your writing skills and also with
  the layout on your blog. Is that this a paid subject or did you modify it your self?

  Either way keep up the excellent high quality writing,
  it is uncommon to look a great weblog like this one nowadays..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Undeniably believe that which you stated.
  Your favorite reason seemed to be on the internet the
  simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as
  well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this
  fantastic blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s fantastic that you are getting ideas from this paragraph as
  well as from our discussion made at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great article! This is the kind of info that are
  supposed to be shared around the net. Disgrace on Google for now
  not positioning this put up upper! Come on over and
  consult with my website . Thanks =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i feel that i noticed you visited my weblog thus i
  came to go back the choose?.I’m trying to find things to enhance my website!I assume its ok
  to make use of some of your concepts!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You can definitely see your expertise within the article
  you write. The world hopes for even more passionate writers like
  you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is simply nice and i can assume
  you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow
  me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day I am so happy I found your site, I really found you
  by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyways I
  am here now and would just like to say many thanks for a fantastic
  post and a all round exciting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I
  have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
  do keep up the excellent work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your site? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my
  visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this okay with you. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! This post couldn’t be written any better! Reading
  through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  excellent post, very informative. I’m wondering why the other specialists of this
  sector don’t notice this. You must continue your writing.
  I’m sure, you have a huge readers’ base already!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to pay a visit this website, for the reason that i want enjoyment, as this this
  website conations truly nice funny information too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your mode of telling all in this paragraph is actually fastidious, all
  be capable of simply be aware of it, Thanks a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much.

  I hope to give something back and aid others like you aided
  me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are actually enormous ideas in about blogging.

  You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices
  out there that I’m totally confused .. Any tips?
  Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks , I have just been looking for information approximately this topic for a while
  and yours is the greatest I’ve discovered so far.

  But, what concerning the bottom line? Are you sure concerning the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I absolutely love your blog
  and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write related to here.
  Again, awesome blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings I am so glad I found your site, I really found you by
  accident, while I was looking on Aol for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all
  round entertaining blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its fastidious conversation on the topic of this
  piece of writing at this place at this webpage, I have read
  all that, so at this time me also commenting at this
  place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This post will assist the internet users for setting up new webpage or even a weblog from start to end.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how
  can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is the perfect webpage for everyone who would like
  to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you
  (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a
  brand new spin on a subject that has been discussed for years.
  Great stuff, just wonderful!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i
  thought i could also create comment due to this sensible
  piece of writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am in fact grateful to the owner of this
  site who has shared this enormous piece of writing at at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to
  take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Wonderful blog and great design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright infringement? My website has a lot of
  exclusive content I’ve either authored myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the web without my authorization. Do you know any ways to
  help reduce content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great work! That is the kind of info that should be shared across the net.
  Shame on the search engines for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and visit my website . Thanks =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics
  talked about here? I’d really love to be
  a part of group where I can get feed-back
  from other knowledgeable people that share
  the same interest. If you have any recommendations,
  please let me know. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You are so interesting! I do not think I have read a single thing like this before.

  So wonderful to discover another person with unique
  thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this
  up. This web site is something that’s needed on the web,
  someone with a bit of originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an remarkable article in support of all the web visitors; they will obtain advantage from it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here by a different page and thought
  I should check things out. I like what I see so now i
  am following you. Look forward to looking at your web page for
  a second time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is
  time to be happy. I’ve learn this publish and if I could I desire to
  recommend you some attention-grabbing things or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles regarding
  this article. I desire to read more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips for first-time blog writers? I’d genuinely
  appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! Someone in my Myspace group shared
  this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying
  the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Outstanding blog and superb style and design.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing facts,
  that’s really fine, keep up writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I would like to thank you for the efforts you’ve put
  in writing this site. I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the
  future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very
  own blog now 😉

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really good posts and I feel I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t go away your web site before suggesting that I really enjoyed the standard
  information an individual provide on your guests?
  Is gonna be back incessantly in order to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I do not learn article on blogs, however
  I wish to say that this write-up very compelled me to check out and
  do it! Your writing taste has been surprised me.
  Thanks, quite great post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, this weekend is fastidious in support of me,
  for the reason that this time i am reading this enormous educational post here
  at my house.

  Ответ
 • в
  Permalink

  For hottest news you have to pay a visit the web and on the web I found this website as a best web page for hottest updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right away I am ready to do my breakfast, later than having
  my breakfast coming yet again to read additional news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I’m at work surfing around your blog
  from my new iphone! Just wanted to say I love reading
  through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do consider all the ideas you’ve offered on your post.
  They’re very convincing and will certainly work.
  Still, the posts are very brief for newbies. May just you
  please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for
  the post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your
  site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone4.

  I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to fix this problem. If you have any recommendations,
  please share. With thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll
  be book-marking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I feel that is among the so much significant information for me.
  And i’m satisfied studying your article. However should statement on few normal issues,
  The website style is ideal, the articles is in reality nice : D.
  Good task, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Normally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing taste has been surprised me.
  Thank you, very great post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i don’t understood is in reality how you are no longer really much
  more neatly-liked than you might be right now. You’re very intelligent.
  You understand thus considerably in the case of this topic,
  produced me for my part imagine it from so many various
  angles. Its like women and men aren’t involved until it
  is something to accomplish with Lady gaga!
  Your own stuffs nice. All the time care for it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i got here to return the favor?.I am attempting to in finding things to
  enhance my site!I assume its good enough to make use of some
  of your concepts!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be
  available that in detail, so that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one needs expert view about blogging after that i recommend him/her to pay
  a visit this website, Keep up the fastidious job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thankfulness to my father who shared with me on the topic of this blog, this web site is
  really remarkable.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a group of volunteers and starting a
  new scheme in our community. Your website provided
  us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, just wanted to tell you, I liked this article.
  It was funny. Keep on posting!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful
  and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & assist other customers like its aided me.
  Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you would like to take a great deal from this piece of writing then you
  have to apply such techniques to your won webpage.

  Ответ
 • в
  Permalink

  That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Short but very precise information… Thank you for
  sharing this one. A must read article!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous
  blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s truly very complicated in this full of activity life to listen news on TV, therefore I only use world wide web for that reason,
  and obtain the newest news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site
  in internet explorer, might check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a
  large element of other folks will miss your excellent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good success. If you know of any please share.
  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed
  reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and
  may come back someday. I want to encourage that you continue your great work, have a nice morning!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great website. A lot of useful information here. I am sending it
  to a few friends ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thanks for your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many content concerning the blogger lovers
  but this article is truly a fastidious paragraph, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to tell my little brother, that he should also go to see
  this webpage on regular basis to take updated from most recent news
  update.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, yeah this post is truly nice and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  A person necessarily assist to make significantly articles I might state.
  That is the very first time I frequented your web page and thus
  far? I amazed with the research you made to make this
  actual post incredible. Wonderful task!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for.

  Does one offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here.
  Again, awesome web site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this site is loading extremely
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things
  or advice. Maybe you could write next articles referring
  to this article. I wish to read more things about it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very rapidly this site will be famous amid all blogging people, due to it’s good articles

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is simply cool and that
  i could think you’re knowledgeable on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with coming
  near near post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright violation? My website has a
  lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of
  it is popping it up all over the web without my authorization. Do
  you know any solutions to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, that’s what I was looking for, what a data!
  present here at this web site, thanks admin of this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! This article couldn’t be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I most certainly will forward this
  post to him. Fairly certain he’s going to have a good read.
  Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am regular visitor, how are you everybody? This post
  posted at this website is genuinely fastidious.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views
  are fastidious in favor of new visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks a bunch for sharing this with all folks you really recognize what you’re talking about!
  Bookmarked. Kindly additionally talk over with my site =).
  We can have a link alternate arrangement between us

  Ответ
 • в
  Permalink

  Admiring the commitment you put into your site and detailed information you offer.
  It’s good to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same out of date rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to
  my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe
  for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this weblog is fantastic i love reading your
  posts. Keep up the great work! You understand, lots of persons are looking round for this
  info, you can aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there it’s me, I am also visiting this site daily, this web site
  is in fact good and the visitors are in fact
  sharing good thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures
  and we are looking to swap solutions with others, be sure to shoot me an e-mail if
  interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so
  much, However I am encountering problems with your RSS. I don’t understand why
  I can’t join it. Is there anybody else getting similar RSS issues?
  Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this website by my cousin.
  I’m not sure whether this post is written by him as
  nobody else know such detailed about my trouble. You’re incredible!
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its not my first time to go to see this web page,
  i am browsing this website dailly and get pleasant facts from
  here all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are truly enormous ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its pleasant dialogue regarding this article at this place at
  this website, I have read all that, so at this time me also commenting here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Quality posts is the main to interest the users to pay a visit the
  site, that’s what this web site is providing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am in fact thankful to the holder of this web page who has shared this impressive
  piece of writing at at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks designed for sharing such a pleasant thought, article is nice, thats why
  i have read it entirely

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello friends, good article and nice urging commented at this place, I am genuinely enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog here! Also your site loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web
  site loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at
  some of the articles I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank you
  once again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to
  get that «perfect balance» between usability and appearance.
  I must say you’ve done a very good job with this.

  Also, the blog loads extremely fast for me on Opera. Superb Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an remarkable paragraph designed for all the internet
  people; they will obtain benefit from it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand
  your stuff previous to and you are just extremely wonderful.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you are
  stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a great site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really useful &
  it helped me out much. I’m hoping to give something again and
  help others such as you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired!
  Very helpful info particularly the remaining part 🙂 I care for such info a lot.
  I used to be seeking this certain info for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  tell you I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that deal with the same topics? Thanks a ton!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your
  web site. Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A handful of my blog visitors have complained about my blog
  not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any solutions to help fix this problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of
  volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on.
  You have done a outstanding job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it
  😉 I will come back yet again since i have bookmarked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you
  be rich and continue to guide other people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and
  thought I should check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking over your web page for a second time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there I am so happy I found your blog, I
  really found you by error, while I was looking on Digg for something else, Regardless I am
  here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous
  post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse
  it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up
  the awesome jo.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me
  out loads. I am hoping to contribute & help other users
  like its aided me. Good job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for best contents like I do, only visit this web page every day since it gives quality contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are truly fantastic ideas in concerning blogging.

  You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one desires expert view regarding running a blog after that i advise
  him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the pleasant work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am genuinely delighted to read this webpage posts which includes
  lots of valuable information, thanks for providing such statistics.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re in reality a excellent webmaster. The site loading pace is
  incredible. It seems that you’re doing any unique trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done
  a fantastic job in this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there, You have done a fantastic job. I’ll
  definitely digg it and personally suggest to my friends.

  I’m confident they’ll be benefited from this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think the admin of this site is really working hard in favor of his website,
  for the reason that here every data is quality based material.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of then its up to other people
  that they will help, so here it occurs.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My coder is trying to persuade me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several
  websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, marvelous blog format! How long have you ever been blogging
  for? you make blogging look easy. The overall glance of your web site is excellent, let alone
  the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hiya very nice web site!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I’m happy
  to search out a lot of useful information here within the put up, we’d like work out more strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, for all time i used to check web site posts here in the early hours
  in the morning, since i like to find out more and more.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way,
  how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a great job on this topic!
  eebest8 seo

  Ответ
 • в
  Permalink

  Since the admin of this web page is working, no uncertainty very rapidly
  it will be renowned, due to its quality contents.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be available that
  in detail, so that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has aided me out loads.

  I’m hoping to give a contribution & assist different customers like
  its aided me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought
  i could also create comment due to this brilliant
  piece of writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really inspired along with your writing talents and also with the format to
  your blog. Is this a paid topic or did you modify it your self?
  Either way keep up the excellent high quality writing, it’s rare
  to look a great blog like this one today..

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone
  else experiencing issues with your website. It looks
  like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone
  else please provide feedback and let me know if this is happening to
  them too? This could be a problem with my browser because I’ve had
  this happen previously. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added
  I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent site you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this site
  before but after going through a few of the articles I realized it’s new to
  me. Anyhow, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking
  back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while browsing
  on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to
  get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  My relatives always say that I am wasting my time here at web,
  however I know I am getting familiarity daily by reading such pleasant posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come more
  formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield
  this hike.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When someone writes an paragraph he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
  So that’s why this article is perfect. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.

  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content
  for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please shoot me an email if interested. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles about the blogger lovers but
  this article is truly a nice article, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup.
  Do you have any solutions to prevent hackers? pof natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  Paragraph writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it
  is complicated to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great information. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon).
  I’ve book marked it for later!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there, I think your site might be having
  browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, fantastic blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog you have here but I was curious about if you knew of
  any forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of online community where I can get advice from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let
  me know. Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be end of mine day, however before ending I am reading this wonderful
  paragraph to improve my experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You are wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article will assist the internet visitors for creating new weblog or even a weblog from start to end.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added
  I receive 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?

  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of
  hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I realize this is kind of off-topic however I needed
  to ask. Does building a well-established blog such as yours take
  a massive amount work? I am brand new to running a blog but I do write in my
  diary daily. I’d like to start a blog so I can share my experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog
  owners. Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there everybody, here every one is sharing these know-how, thus it’s good to read this web site, and
  I used to visit this blog all the time. natalielise plenty of fish

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for every other fantastic post. The place else could
  anyone get that kind of info in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation next week, and I’m on the search for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up friends, how is all, and what you desire to say about this post, in my view
  its in fact remarkable in support of me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello I am so grateful I found your website, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say
  many thanks for a fantastic post and a all round entertaining
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read it all at the moment but I have book-marked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up
  the excellent job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Having read this I thought it was really informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this content together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile! pof natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s awesome to pay a visit this web page and reading the views of all friends about this post, while I am also eager of getting know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent
  site!

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *