Лашкаркашиҳои араб ва муборизаи мардуми Хуросону Варорӯд бар зидди онҳо — Донишхона

Лашкаркашиҳои араб ва муборизаи мардуми Хуросону Варорӯд бар зидди онҳо

Муҳаммад аз дину оинҳо ва фардҳои пешин образҳо ва таълимоти муҳимтаринро қабул намуданд, ва тамоми чизеро ки аҳолии Арабистон: чӣ яҳудиёну насрониён ва чӣ бутпарастон дар бораи ин дунёву охират медонистанд, мутобиқ ба ҳаёти реалии ҷамъияти Арабистон ба тариқи нав шарҳ дода тавонист. Арабҳо бо ақоиди яккахудоӣ, набувватӣ, эмомат, биҳишт, дузах, қазо, ҷазо, рӯза, намоз, андоз, давлат, хизмат дар шархҳои яхудӣ, насронӣ, зардуштӣ ва бутпарастиву худоҳои алоҳидаи арабӣ шинос буданд. Вале дар амали ҳеҷ кадоми онҳо ҳаёти реалии зисту зиндагии арабҳоро дарёфтан номумкин буд. Масалан, дар талқини яккахудоӣ ҳадди гуноҳ ва ҷазо, намоз ва рӯза, андоз ва давлатдорӣ зиддияту мухолифатҳои зиёде вуҷуд доштанд. Ин зиддиятҳо на фақат ба ҳаёти онрӯзаи Арабистон, балки ба охирати онҳо ҳам таъсири бад мерасонд. Зеро он ҷамъияти Арабистонро дар ин дуньё пароканда ва дар ҷангу ҷидол ва дар киёмат бошад, дар азоби ҷаҳанам медид ва онро аз ин ҷаҳолат раҳонидан омили ҳатмӣ мешуморид. Ҷамъияти Арабистонро барои аз ин ҷаҳолат раҳонидан афкори нави ҷамъиятӣ-махсусан маънавиёти нав, шарҳи нави ҳастии заминӣ ва қиёмат зарур буд. Танҳо дини наву паёмбари нав ҳамаи ин корҳоро ба мақсади муттаҳид намудани Арабистон дину оинҳо ва фардҳои пешин образҳо ва таълимоти муҳимтаринро қабул намуданд, ва тамоми чизеро ки аҳолии Арабистон: чӣ яҳудиёну насрониён ва чӣ бутпарастон дар бораи ин дунёву охират медонистанд, мутобиқ ба ҳаёти реалии ҷамъияти Арабистон ба тариқи нав шарҳ дода тавонист. Арабҳо бо ақоиди яккахудоӣ, набувватӣ, эмомат, биҳишт, дузах, қазо, ҷазо, рӯза, намоз, андоз, давлат, хизмат дар шархҳои яхудӣ, насронӣ, зардуштӣ ва бутпарастиву худоҳои алоҳидаи арабӣ шинос буданд. Вале дар амали ҳеҷ кадоми онҳо ҳаёти реалии зисту зиндагии арабҳоро дарёфтан номумкин буд. Масалан, дар талқини яккахудоӣ ҳадди гуноҳ ва ҷазо, намоз ва рӯза, андоз ва давлатдорӣ зиддияту мухолифатҳои зиёде вуҷуд доштанд. Ин зиддиятҳо на фақат ба ҳаёти онрӯзаи Арабистон, балки ба охирати онҳо ҳам таъсири бад мерасонд. Зеро он ҷамъияти Арабистонро дар ин дуньё пароканда ва дар ҷангу ҷидол ва дар киёмат бошад, дар азоби ҷаҳанам медид ва онро аз ин ҷаҳолат раҳонидан омили ҳатмӣ мешуморид. Ҷамъияти Арабистонро барои аз ин ҷаҳолат раҳонидан афкори нави ҷамъиятӣ-махсусан маънавиёти нав, шарҳи нави ҳастии заминӣ ва қиёмат зарур буд. Танҳо дини наву паёмбари нав ҳамаи ин корҳоро ба мақсади муттаҳид намудани Арабистон ва аз истибдоди Руму Эрон раҳонидани он ва барҳам додани парокандагии дохилӣ ба субут расонида метавонист. Зарурати ин таъинот дар анъанаҳои яҳудия хеле амиқ дарҷ ёфта, ҳатто номи паёмбари нав-Аҳмад низ зикр шуда буд. Он исломе, ки зуҳуроташ дар набуватии Иброҳим (а) таҷаллӣ ёфта буд, Муҳаммад онро хуб пазируфт, ҳамаи он хислату кудратҳо: яккахудоӣ, қудрату тавоноии офарандаи оламу одам, хайру шарр, ҷазову қазо ва ҳоказо ба гайр аз сарнавишти улвӣ ва инчунин дунявӣ ба Худованд матлуб ва муносиб дониста мешуданд. Дар натиҷа тавассути фаъолияти ҷамъиятиву сиёсии Муҳаммад дар Арабистон давлати феодалӣ-теократие ба вуҷуд омад, ки онро Хилофати Араб номиданд. Асоси ҷамоавии Хилофати Арабро, ҷамъоаи мусалмонон-умма ташкил медод. Пойтахти Хилофати Араб шаҳри Макка ва Муҳаммад сардори умма-халифат эътироф, гардиданд. То ҳол сохтори сиёсии халифатгарӣ пурра ба вуҷуд наомада буд. Баъди вафоти Муҳаммад (632) давраи ҳукмронии хулафои Рошиддин (632-661) ооз гардид, ки маҳз дар ин давра сиёсати забткоронаи хилофат ба тавсиб мерасад ва сохтори сиёсии давлатдории араб, мутобиқ ба минтақаҳои забткардаи онҳо ташаккул ёфта, умма-хилофат ба Хилофати Араб табдил меёбад. Хилофати Араб дар давраи хулафои Рошиддин ҳам давлати теократии мусалмонӣ-монархистӣ боқи монд. Чунин шакли давлатдорӣ хоси бисёр халқҳои Шарқу арб буданд. Сардори чунин давлатҳо пешвои дин (дар мисоли Хилофати Араб-халифа) буда, он «сояи» худо дар замин ва рухонии поку муқаддас ҳисобида мешуд. Қонунҳои асосии давлат каломи муқаддас-Қуръон,  шариат, ҳадис, суннат ва иродаву хости роҳбарони дин шуморида мешуданд. Хилофат баъди ба сари ҳокимият омадани Уммавиён (661-750), гарчанд онҳо унвони эмоматиро нигоҳ дошта бошанд ҳам ба давлати дунявӣ тадбил ёфт. Хилофат ҳамчун роҳбари (пешвои) дин дар арабу мусалмон то соли 1924 боқӣ монда буд, вале ҳамчун сохтори сиёсӣ баъди аз тарафи муулҳо қатл карда шудани халифа Муътасим (1258) аз байн рафт.

Умуман дар таърихнигории ҷаҳонӣ ва махсусан Шарқ, давраи истилои араб ҳамчун давраи ба феодализм гузаштани кишварҳои тобеъ дониста шудааст, ки он беасос нест. Он муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар Моварроуннаҳр арзи ҳастӣ дошт, ҳамчун давраи гузариш ба муносибатҳои феодалӣ дониста мешуданд. Истилои араб суръати инкишофи муносибатҳоро тезонида, дар охир, онро ба як сохтори классикии феодалӣ табдил дода тавонист. Мо, бо назардошти анъанаҳои миллӣ онро пурра хоҳем ҳис кард.

Хилофати Араб то соли 651 тамоми Эрон ва қисми арбии Афонистони қунуниро забт намуд. Таблиотчиёни дини нав ба соҳили рости дарёи Панҷ ҳам расиданд. То ин дам тамоми шиорҳои забткоронаи араб: мусалмонҳо баробаранд, мусалмонҳо  бародаранд ва мусалмонҳо аз андози сарикасӣ озод мебошанд, амалан санҷида шуда буданд ва онҳо самараи хуб медоданд. Сарфи назар аз ин, ба арабҳо муяссар нагардид, ки тамоми минтақаҳои тоҷик-нишинро яку якбора ва бо як усул забт намоянд. Ҳудудҳои тоҷикнишин дар асл дар чор давра: солҳои 643-651 — ҳудудҳои тоҷикнишини Хуросон ва шимолии Афонистон; солҳои 681-705 соҳилҳои рости дарёи Панҷу Ому дар атрофи Тирмиз; солҳои 705-715 водиҳои Қашқадарьё, Сурхон ва Поёноби Зарафшон — аз Бухоро то Панҷакент ва Фарона, Чоч то Исфиҷоб; солҳои 715-735 ва минбаъд водиҳои Қубодиён, Вахш, Ҳисор, Хатлон, Каррон (Дарвоз) ва Рашт (Қаротегин) забт карда шуданд. Ҳудуди Тоҷикистони кунунӣ асосан дар давраи охири солҳои 651-737 забт гардидааст, ки рафти он мухтасараш чунин аст. Солҳои 651-737 қӯшуни араб бо сардории волиҳо ва сарлашкарони араб Убайдуллоҳ ибни Зиёд, Саид ибни Усмон ва Салм ибни Зиёд дар Чаону Хатлон, Суду Бухоро ҳатто Фарона забткорӣ карда бошанд, ҳам вале Мовароуннаҳрро тобеъ карда натаво-нистанд. Лекин ба ҷудондозии ҳокимони маҳаллӣ муваффақ шуданд. Ҳудуди Тоҷикистони кунунӣ то аз тарафи арабҳо забт шуданаш ба ҳайати мулкҳо — давлатҳои мустақили Тахористон (водиҳои Бешкент, Қубодиён ва шояд Вахш), Чаониён (водии Ҳисор), Рашт (Қаротегин), Каррон (Дарвоз), Суд (Панҷакент, шоял Айнӣ ҳам) Истаравшан (Уротеппа, Шаҳристон, ончӣ, шояд Айнӣ) ва Фарона (Хуҷанд, Исфара), Вахон (Хору, Рушон, Ишкошим) дохил мешуд. Ва ҳар кадоми онҳо дар давраҳои гуногун чандин бор забт шудаанд. Масалан, дар солҳои 667, 673, 676, 689, 704, 706, 707, 708, 709, 710 дар водиҳои Бешкенту Қубодиён ва Вахш забткориҳо содир шуд. То соли 717 ҳар даъфа пас аз баромада рафтани арабҳо, онҳо мустақилияти худро эълон мекарданд. Соли 717 бори охир Аҳорун, Шумон, Қубодиён аз тарафи Сулаймон забт ва ба хилофати Бадод ҳамроҳ гардид. Соли 712 арабҳо Панҷакент ва қисми арбии Айниро бо сардории Қутайба ибни Мусалим, соли 721 бошад, бо сардории Сулаймон забт намуданд. Арабҳо ба Хуҷанд ҳам чандин бор: ба сардории Салм ибни Зиёд (682 ё 683) Қутайба ибни Муслим (713 ё 715) ҳуҷум карданд. Вале танҳо дар соли 722 Хуҷандро пурра забт намуданд. Арабҳо ба Истаравшан дар солҳои 712 ё 722 ҳуҷум оварда бошанд ҳам, вале исломро танҳо дар соли 822 ҷорӣ карда тавонистанд. Водии Кулоб ҳам, дар рафти солҳои 667, 674, 680, 705, 708, 710, 717, 727 ва 737 ба ҳуҷуми арабҳо дучор шудааст. Ба ин мулк бо сардории сарлашкарони араб Убайдуллоҳ, Саид, Салм, Қутайба, Сулаймон, Асад, Язид ва айра борҳо ҳуҷум карда шудааст. Соли 737 Хатлон бо пойтахташ Ҳулбук аз тарафи Асад забт гашт.

Сохтори давлатӣ. Хилофати Бадод яке аз давлатҳои классикии феодалии исломии ҷаҳони арабу Шарқ ба ҳисоб мерафт. Ва дар тӯли тамаддуни давлатдории исломӣ барои бисёр минтақаҳои интишори ислом намунаи давлатдорӣ ҳам хизмат кардааст. Аз тарафи дигар, Хилофати Бадод дар ташаккулёбии сохтори сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию маданӣ аз таҷрибаи ҷаҳониён-бахусус аҷамиён-Сосониён хуб истифода бурдааст. Сохтори сиёсии Хилофати Бадодро назарияи шариати эмомату хилофат ташкил медоданд. Ин сиёсат ҳокимияти дуняви (хилофат) ва диниро (эмоматро)  дар дасти як кас ҷамъ оварда ҳокимияти мутлақаи феодалию исломиро бунёдгузорӣ кардааст.

Лашкаркашиҳои араб ва муборизаи мардуми Хуросону Варорӯд бар зидди онҳо: 118 комментариев

 • в
  Permalink

  It is actually a nice and useful piece of info. I am
  satisfied that you just shared this useful information with us.

  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks , I have recently been looking for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest
  I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the supply?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog you’ve got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these
  days. I really appreciate individuals like you!

  Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to every , because I am actually eager of reading this blog’s post to
  be updated on a regular basis. It contains fastidious stuff.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t go away your website before suggesting that I extremely loved the standard
  information a person supply in your visitors?
  Is going to be back steadily to check out new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very soon this web site will be famous amid all
  blogging visitors, due to it’s nice articles

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for every other informative site.
  The place else may just I get that type of info written in such an ideal
  manner? I’ve a challenge that I am simply now operating on, and I have been on the glance
  out for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought
  i could also create comment due to this brilliant
  article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the superb works guys I’ve added you guys to blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You clearly know what
  youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could
  be giving us something enlightening to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you
  guys to my personal blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply want to say your article is as astounding. The clarity in your post is
  simply cool and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your
  RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive element of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing in your feeds or even I fulfillment you get
  entry to persistently quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This put up truly made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information!
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Do you know if they make any plugins to protect
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not even know how I finished up here, however I thought
  this post was great. I don’t understand who you might be however
  certainly you’re going to a well-known blogger in case
  you aren’t already. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if
  you continue this in future. Numerous people will be benefited from
  your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or
  weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this
  web site. Reading this info So i’m happy to convey that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I
  needed. I so much for sure will make certain to don?t disregard this site and provides it a look on a continuing basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog site is in the exact same niche as yours
  and my users would truly benefit from some of the information you
  provide here. Please let me know if this ok with you.
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I get pleasure from, result in I discovered just what I was taking a look for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a
  great day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what they are discussing on the
  net. You certainly know how to bring an issue to light and make it important.
  More people must read this and understand this side of your story.
  I can’t believe you are not more popular because you definitely possess the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi Dear, are you actually visiting this site daily, if so after that you will without doubt
  get pleasant knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother recommended I might like this
  website. He was entirely right. This post actually made my day.

  You cann’t imagine simply how much time I had spent for
  this information! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  hello!,I love your writing very so much! proportion we keep in touch extra approximately your article
  on AOL? I need an expert in this space to resolve my problem.
  May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you would like to grow your knowledge just keep visiting
  this site and be updated with the most recent information posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  certainly like your web-site but you need to check the spelling on quite a few
  of your posts. Many of them are rife with spelling problems
  and I in finding it very troublesome to inform the
  truth on the other hand I will surely come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s hard to find experienced people on this topic, however, you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such
  detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  There are actually loads of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up where the most important factor will probably be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I am sure that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls feel the impression of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings I am so glad I found your blog, I really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for
  a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a great deal more, Please do keep up the awesome job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy I am so happy I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like
  to say many thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read it all at
  the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read much
  more, Please do keep up the awesome work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply desire to say your article is as amazing.
  The clarity on your post is simply nice and i could
  think you are a professional on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to
  keep updated with approaching post. Thank you 1,000,000 and please keep up the
  enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, just was alert to your weblog thru Google, and found that it is really informative. I am gonna be careful for brussels. I will appreciate if you proceed this in future. Numerous folks shall be benefited from your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you a lot for sharing this with all folks you really realize what you’re speaking about!
  Bookmarked. Please additionally discuss with my website =).
  We will have a link change agreement between us

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles or reviews regarding the
  blogger lovers however this piece of writing is in fact a good piece of writing, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you would like to grow your knowledge just keep visiting this web page and be updated with
  the most recent news posted here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article is genuinely a good one it helps new web people,
  who are wishing in favor of blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you present.

  It’s nice to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same unwanted rehashed information. Great read!

  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google
  account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable
  job and our entire group can be thankful to
  you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  In fact no matter if someone doesn’t understand then its up to other visitors that they will help,
  so here it happens.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your
  views are nice designed for new viewers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice
  article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is incredible! You certainly know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and
  your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there all, here every person is sharing such experience, therefore it’s good to read this weblog, and
  I used to pay a visit this web site every day.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, always i used to check web site posts here early in the morning,
  because i enjoy to gain knowledge of more and more.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing issues here. I am very satisfied to look your article.
  Thanks a lot and I am taking a look ahead to contact you. Will
  you please drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been browsing on-line more than three hours today, but
  I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the internet will probably be a lot more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was suggested this website by way of my cousin. I
  am not sure whether or not this submit is written by way of him as nobody else recognize such detailed approximately my trouble.
  You’re amazing! Thank you! pof natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the time and energy you put into your
  website and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material.
  Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your
  RSS feeds to my Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It
  positively helpful and it has aided me out loads.
  I am hoping to contribute & aid other customers like its aided me.
  Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s going to be end of mine day, however before ending
  I am reading this wonderful article to increase my experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent post. I used to be checking continuously
  this blog and I’m inspired! Very helpful info specially the ultimate section :
  ) I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot
  you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to
  seeing it grow over time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the hard work you put into your site and in depth information you provide.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read!

  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google
  account. pof natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m no longer certain where you’re getting your information, but great topic.

  I needs to spend a while learning more or
  working out more. Thank you for great info I used to be searching for this
  info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your
  weblog. Do you ever run into any internet browser
  compatibility issues? A handful of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any advice to help fix this
  problem?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just like the helpful information you supply for your articles.
  I will bookmark your weblog and test again here regularly.
  I’m slightly sure I’ll be informed many new stuff
  proper here! Good luck for the following!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make
  my blog stand out. Please let me know where you got your theme.
  With thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I constantly emailed this web site post page to all my friends, because if like
  to read it afterward my contacts will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is unique in comparison to other people I’ve read stuff
  from. I appreciate you for posting when you have
  the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added
  I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?

  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really interesting, You are an excessively professional blogger.

  I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of your fantastic post.

  Additionally, I have shared your web site in my social networks

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is not my first time to pay a visit this site, i am visiting
  this website dailly and get pleasant facts from here daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! This blog post couldn’t be written any better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!

  He constantly kept preaching about this. I am going to send this post to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks
  for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same topics as yours and I
  think we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an email.

  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *