Рубоиёти Умари Хайём бо ҳарфи Д — Донишхона

Рубоиёти Умари Хайём бо ҳарфи Д

Даврони ҷаҳон бе маю соқӣ ҳеҷ аст,

Бе замзамаи сози ироқӣ ҳеҷ аст.

Ҳарчанд дар аҳволи ҷаҳон менигарам,

Ҳосил ҳама ишрат аст, боқӣ ҳеҷ аст.

 

Дар базми хирад ақл далели сара гуфт,

Дар Руму Араб майманаву майсара гуфт.

Гар гуфт касе, ки носара бошад май,

Ман кай шунавам, чунки Худо май сара гуфт.

 

Дар гӯши дилам гуфт фалак пинҳонӣ:

«Ҳукме, ки қазо бувад, зи ман медонӣ.

Дар гардиши хеш агар маро даст будӣ,

Худро бираҳондаме зи саргардонӣ».

 

Дар даҳр касе ба гулъузоре нарасид,

То бар дилаш аз замона хоре нарасид.

Дар шона нигар, ки то ба сад шох нашуд,

Дасташ ба сари зулфи нигоре нарасид.

 

Дар даҳр ҳар он ки ними ноне дорад,

Аз баҳри нишаст ошёне дорад.

На ходими кас бувад, на махдуми касе,

Гӯ, шод бизӣ, ки хуш ҷаҳоне дорад.

 

Дар даҳр чу овози гули тоза диҳанд,

Фармой, буто, ки май ба андоза диҳанд.

Аз ҳури биҳишту аз азоби дӯзах,

Дил фориғ кун, ки ёва овоза диҳанд.

 

Дар доирае, к-омадану рафтани мост,

Онро на бидоят, на ниҳоят пайдост.

Кас меназанад даме дар ин маънӣ рост,

К-ин омадан аз куҷову рафтан ба куҷост?

 

 

Дар доираи вуҷуд дер омадаем,

В-аз пояи мардумӣ ба зер омадаем.

Чун умр на бар муроди мо мегузарад,

Эй кош, сар омадӣ, ки сер омадаем.

 

Дар доираи сипеҳри нопайдоғавр,

Ҷомест, ки ҷумларо чашонанд ба давр.

Навбат чу ба даври ту расад, оҳ макун,

Май нӯш ба хушдилӣ, ки давр аст ба ҷавр.

 

Дар ишқи ту сад гуна маломат бикашам,

В-ар бишканам ин аҳд, ғаромат бикашам.

Гар умр вафо кунад, ҷафоҳои туро

Боре кам аз он, ки то қиёмат бикашам

 

Дар ишқи ту аз маломатам нанге нест,

Бо бехабарон дар ин сухан ҷанге нест.

Ин шарбати ишқ доруи мардон аст,

Номардонро аз ин қадаҳ ранге нест.

 

 

 

Дар коргаҳи кӯзагаре кардам рой,

Дар пояи чарх дида, истода ба пой,

Мекард далер кӯзаро даставу сар,

Аз каллаи подшову аз пойи гадой.

 

Дар коргаҳи кӯзагаре рафтам дӯш,

Дидам ду ҳазор кӯза гӯёву хамӯш.

Ногоҳ яке кӯза баровард хурӯш:

«Ку кӯзагару кӯзахару кӯзафурӯш?!»

 

Дар мавсими гул бодаи гулранг бихӯр,

Бо нолаи ною нағмаи чанг бихӯр.

Ман май хӯраму айш кунам бо дили шод,

Гар ту нахӯрӣ май, чӣ кунам? Санг бихӯр.

 

Дар майкада ҷуз ба май вузӯ натвон кард

В-он ном, ки зишт шуд, наку натвон кард.

Май деҳ, ки кунун пардаи мастурии мо

Бидрида чунон шуд, ки руфӯ натвон кард.

 

Дар мулки Ту аз тоати ман ҳеҷ фузуд?

В-аз маъсияте, ки рафт, нуқсоне буд?

Бигзору магир, чунки маълумам шуд,

Гирандаи дериву гузорандаи зуд.

 

Дар олами бевафо, ки манзилгаҳи мост,

Бисёр биҷустам ба қиёсе, ки марост.

Чун рӯйи ту моҳ нест, равшан гуфтам,

Чун қадди ту сарв нест, мегӯям рост.

 

Дар олами ҷон баҳуш мебояд буд,

Дар кори ҷаҳон хамӯш мебояд буд.

То чашму забону гӯш бар ҷо бошанд,

Бе чашму забону гӯш мебояд буд.

 

Дар пардаи асрор касеро раҳ нест,

З-ин таъбия ҷони ҳеҷ кас огаҳ нест.

Ҷуз дар дили хок ҳеҷ манзилгаҳ нест,

Май хӯр, ки чунин фасонаҳо кӯтаҳ нест.

 

Дар пойи аҷал агар сарафканда шавам,

Дар дасти аҷал чу мурғи парканда шавам,

Зинҳор, гилам ба ҷуз суроҳӣ макунед,

Бошад, ки ба бӯйи май даме зинда шавам.

 

Дар роҳи ниёз ҳар дилеро дарёб,

Дар кӯйи ҳузур муқбилеро дарёб.

Сад Каъбаи обу гил ба як дил нарасад

Каъба чӣ равӣ? Бирав дилеро дарёб!

 

Дар савмааву мадрасаву дайру куништ,

Тарсанда зи дӯзаханду ҷӯёи биҳишт.

Он кас, ки зи асрори Худо бохабар аст,

З-ин тухм дар андаруни худ ҳеҷ накишт,

 

Дар сар магузор ҳеҷ савдои муҳол,

Май хӯр ҳама сол соғари моломол.

Бо духтари раз нишину айше мекун,

Духтар ба ҳаром беҳ, ки модар ба ҳалол.

 

Дар фасли баҳор агар бути ҳурсириш

т Як соғари май диҳад маро бар лаби кишт.

Ҳарчанд ба назди омма ин бошад зишт,

Саг беҳ зи ман аст, агар кунам ёди биҳишт.

 

Дар хоб будам, маро хирадманде гуфт,

К-аз хоб касеро гули шодӣ нашукуфт.

Коре чӣ кунӣ, ки бо аҷал бошад ҷуфт,

Май хӯр, ки ба зери хок мебояд хуфт.

 

Дар ҳикмат агар Арастую Ҷамҳурӣ,

Дар қудрат агар Қайсару Фағфурӣ,

Май нӯш зи ҷоми Ҷам, ки гӯр охири кор,

Гар Баҳромӣ, ки оқибат дар гӯрӣ.

 

Дар чашми муҳаққиқон чи зебову чи зишт,

Манзилгаҳи ошиқон чи дӯзах, чи биҳишт.

Пӯшидани бедилон чи атлас, чи палос,

Зери сари ошиқон чи болину чи хишт.

 

Дар ҷоми тараб бодаи гулранг хуш аст,

Бо нағмаи уду нолаи чанг хуш аст.

Зоҳид, ки хабар надорад аз ҷоми шароб,

Дур аз бари мо ҳазор фарсанг хуш аст.

 

Дар ҷустани ҷоми Ҷам ҷаҳон паймудем,

Рӯзе нанишастему шабе нағнудем.

З-устод чу васфи ҷоми Ҷам бишнудем,

Худ ҷоми ҷаҳоннамойи Ҷам мо будем.

 

Дар шӯъбадахонаи ҷаҳон ёр маҷӯй,

Бишнав зи ман ин ҳадису зинҳор, магӯй.

Бо дард бисозу ҳеҷ дармон маталаб,

Бо ғам бинишин хурраму ғамхор маҷӯй.

Дарвеш, зи тан ҷомаи сурат баркан,

То дарнадиҳӣ ба ҷомаи сурат тан.

Рав, кӯҳнагилеми фарқ бар дӯш афкан,

Дар зери гилем кӯси султонӣ зан.

 

Дарёб, ки аз рӯҳ ҷудо хоҳӣ рафт,

Дар пардаи асрори фано хоҳӣ рафт.

Май нӯш, ки надонӣ аз куҷо омадаӣ,

Хуш бош, надонӣ ба куҷо хоҳӣ рафт.

 

Дарёи вуҷуд омада берун зи нуҳуфт,

Кас нест, ки ин гавҳари таҳқиқ бисуфт.

Ҳар кас сухане аз сари савдо гуфтаст,

З-он рӯй, ки ҳаст, кас наметонад гуфт.

 

Дасти чу мане, ки ҷому соғар гирад,

Ҳайф аст, ки у дафтару минбар гирад.

Ту зоҳиди хушкиву манам фосиқи тар,

Оташ нашунидаам, ки дар тар гирад.

 

Деҳқони қазо басе чу мо кишту дуруд,

Ғам хӯрдани беҳуда намедорад суд.

Пур кун қадаҳи май, ба кафам барнеҳ зуд,

То бозхӯрам, ки буданиҳо ҳама буд

 

Дигар ғами ин гардиши гардун нахӯрем,

Ҷуз бодаи ноби софи гулгун нахӯрем.

Май хуни ҷаҳон асту ҷаҳон хунии мо,

Мо хуни дили хунии худ чун нахӯрем?

 

Дидам ба сари иморате марде фард,

К-ӯ гул ба лагад мезаду хораш мекард.

В-он гул ба забони ҳол бо ӯ мегуфт:

«Ҳуш дор, чу ман басе лагад хоҳӣ хӯрд».

 

Дил гуфт: «Маро илми ладуннӣ ҳавас аст,

Таълим бикун, агар туро дастрас аст».

Гуфтам, ки : «Алиф», гуфт: «Дигар ҳеҷ магӯ,

Дар хона агар кас аст, як ҳарф бас аст».

 

 

Дил сирри ҳаёт агар камоҳӣ донист,

Дар мавт ҳам асрори Илоҳӣ донист.

Имрӯз, ки бо худӣ, надонистӣ ҳеҷ,

Фардо, ки зи худ равӣ, чӣ хоҳӣ донист?

 

Дӣ кӯзагаре бидидам андар бозор,

Бар тозагиле лагад ҳамезад бисёр.

В-он гил ба забони ҳол бо вай мегуфт:

«Ман ҳам чу ту будам, маро ту неку дор!»

 

 

Додам ба умед рӯзгоре барбод,

Нобуда зи рӯзгори худ рӯзе шод.

З-он метарсам, ки рӯзгорам надиҳад

Чандон ки зи рӯзгор бистонам дод.

 

Донӣ, зи чӣ рӯй уфтодасту чӣ роҳ

Озодии сарву савсан андар афвоҳ?

Ин дорад даҳ забон, валекин хомӯш,

В-он дорад сад даст, валекин кӯтоҳ.

 

Донӣ, ки сапедадам хурӯси саҳарӣ,

Ҳар лаҳза чаро ҳамекунад навҳагарӣ?

Яъне, ки намуданд дар оинаи субҳ,

К-аз умр шабе гузашту ту бехабарӣ.

 

Доранда чу таркиби табоеъ орост,

Аз баҳри чӣ афкандаш андар каму кост?

Гар нек омад, шикастан аз баҳри чӣ буд?

В-ар нек наёмад ин сувар, айб кирост?

 

Ду чиз, ки ҳаст мояи доноӣ,

Беҳтар зи ҳама ҳадиси ногӯёӣ.

Аз хӯрдани ҳар чи ҳаст, нохӯрдан беҳ,

В-аз сӯҳбати ҳар кӣ ҳаст, беҳ танҳоӣ.

 

Дунё ба мурод ронда гир, охир чӣ?

В-ин номаи умр хонда гир, охир чӣ?

Гирам, ки ба коми дил бимонӣ сад сол,

Сад соли дигар бимонда гир, охир чӣ?

 

Дунё дидиву ҳар чӣ дидӣ, ҳеҷ аст,

В-он низ, ки гуфтиву шунидӣ, ҳеҷ аст.

Сар то сари офоқ давидӣ, ҳеҷ аст,

В-он низ, ки дар хона хазидӣ, ҳеҷ аст.

 

 

Дунё чу фаност, ман ба ҷуз фан накунам,

Ҷуз ёди нишоту майи равшан накунам.

Гӯянд маро, ки Эзидат тавба диҳад,

Ӯ худ надиҳад в-ар бидиҳад, ман накунам.

 

 

Душман ба ғалат гуфт, ман фалсафиям,

Эзид донад, ки он чӣ ӯ гуфт, наям.

Лекин чу дар ин ғамошён омадаам,

Охир кам аз он ки ман бидонам, ки киам.

 

 

Рубоиёти Умари Хайём бо ҳарфи Д: 114 комментариев

 • в
  Permalink

  Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any recommendations?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a
  blog post or vice-versa? My site addresses a lot
  of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit
  from each other. If you’re interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Wonderful blog
  by the way!

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re in reality a good webmaster. The website loading pace is amazing.
  It seems that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece.
  you’ve performed a excellent task in this topic!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of house
  . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Reading this info So i’m satisfied to express that I have a
  very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I most for sure will make certain to don?t overlook this
  site and provides it a glance on a constant basis.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After checking out a handful of the blog articles on your web site, I seriously
  appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my website too and
  tell me how you feel.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi I am so excited I found your weblog, I really found you by accident, while I was searching
  on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for
  a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the
  fantastic work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Undeniably imagine that that you said. Your favorite justification seemed to be at
  the web the easiest factor to consider of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as folks consider worries that they plainly don’t understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top as neatly as defined out the entire thing with no need side-effects , people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Exceptional post but I was wanting to know if you could write a litte more on this
  topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.

  Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A small number of my blog readers have complained about my site
  not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any solutions to help fix this issue?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, after reading this awesome post i am too happy to share my know-how here with friends.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read
  more of your useful information. Thank you for the post.

  I will certainly comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not sure the place you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time finding out much
  more or understanding more. Thanks for excellent information I was
  searching for this information for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice weblog right here! Additionally your site a lot up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your associate
  link to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site.
  I am hoping to see the same high-grade content from you
  later on as well. In fact, your creative writing abilities
  has motivated me to get my very own site now 😉

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online greater than 3 hours nowadays, but I by
  no means found any interesting article like yours.

  It’s beautiful price sufficient for me. Personally, if all website
  owners and bloggers made excellent content as you did, the internet might be a lot more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyhow,
  just wanted to say great blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that «perfect balance» between superb usability and visual appearance.

  I must say that you’ve done a superb job with this.

  Additionally, the blog loads super quick for me on Opera.
  Exceptional Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles concerning the blogger lovers however this piece
  of writing is truly a pleasant article, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking
  to trade strategies with other folks, why not shoot me an email if
  interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, Neat post. There is an issue together with your site
  in web explorer, may check this? IE still is the marketplace
  leader and a huge component of other folks will pass over
  your excellent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one needs expert view on the topic of blogging and site-building afterward i suggest him/her
  to go to see this webpage, Keep up the good work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially left a comment I appear to have
  clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a
  comment is added I receive four emails with the same
  comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Terrific article! That is the type of info that are supposed to
  be shared across the web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this submit upper!
  Come on over and discuss with my site . Thank you =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good day I am so happy I found your weblog, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo
  for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a
  tremendous post and a all round thrilling blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to browse it
  all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome jo.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if
  it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is totally off
  topic but I had to share it with someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent weblog here! Also your website a lot up fast! What web host are you the usage of?

  Can I am getting your associate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just
  how much time I had spent for this info! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everything is very open with a precise clarification of the issues.
  It was truly informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I blog quite often and I seriously appreciate your information. This article
  has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new details about once
  per week. I subscribed to your RSS feed too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good response in return of this difficulty with genuine arguments and
  describing the whole thing concerning that.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, I discovered your blog by the use of Google
  even as searching for a similar matter, your website got
  here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hi there, just turned into alert to your blog thru Google,
  and located that it is truly informative. I am going to be careful for brussels.

  I’ll appreciate for those who continue this in future.
  Lots of folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely inspired along with your writing skills as smartly as with the
  layout to your weblog. Is this a paid topic or did you customize it your self?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to
  see a great blog like this one these days..

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was
  a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you
  have hit the nail on the head. The problem is something
  not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I found this in my search
  for something concerning this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading properly. I’m
  not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m more than happy to find this website.
  I need to to thank you for ones time for this wonderful read!!

  I definitely liked every little bit of it and i also have you bookmarked to look
  at new stuff in your web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m no longer positive the place you are getting your information, but great topic.

  I needs to spend a while studying more or working out more.
  Thank you for excellent info I was searching for this information for my
  mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I know this website provides quality dependent articles and other material, is there any other web page which offers such data in quality?

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I initially left a comment I seem to have clicked
  the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.

  There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Right here is the perfect blog for anybody who really wants to find
  out about this topic. You know so much its almost tough to argue
  with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a topic that’s been written about for a
  long time. Excellent stuff, just great!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, fantastic blog format! How lengthy have you been blogging for?
  you make blogging glance easy. The full look of your site is
  magnificent, let alone the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! I just want to give you a big thumbs up for the
  excellent info you’ve got right here on this post.
  I will be returning to your blog for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips
  or suggestions? Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, just wanted to tell you, I liked this blog post.

  It was practical. Keep on posting!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this
  your broadcast provided vibrant transparent idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its such as you read my thoughts! You seem to understand a lot approximately this,
  like you wrote the ebook in it or something. I think
  that you just can do with some % to power the message
  house a bit, however instead of that, this is magnificent blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent website you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of online community where I can get advice from
  other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I for all time emailed this web site post page to all my associates, as if
  like to read it then my friends will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have been surfing online greater than 3 hours today, yet I by no means found
  any fascinating article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the web might be much
  more helpful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I go to see everyday some blogs and information sites
  to read content, but this weblog offers feature based articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar
  with afterward you can write or else it is difficult to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I
  really loved the standard information a person provide to your visitors?
  Is going to be again steadily to check up on new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many
  of us have created some nice methods and we are looking to exchange solutions with
  other folks, be sure to shoot me an email if interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you
  say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
  I can not wait to read much more from you. This is actually a great website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  If some one desires expert view on the topic of blogging and
  site-building after that i advise him/her to visit this webpage, Keep up the nice job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is a topic that is near to my heart… Many thanks!
  Where are your contact details though?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to make a
  very good article… but what can I say… I procrastinate a lot
  and never manage to get anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really interesting, You are an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for in quest of extra of your wonderful post.
  Additionally, I have shared your site in my social networks

  Ответ
 • в
  Permalink

  When someone writes an article he/she retains the idea
  of a user in his/her mind that how a user can know it.
  Therefore that’s why this piece of writing is great.
  Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at
  this web page is really pleasant. plenty of fish natalielise

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  images. Maybe you could space it out better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to
  design my own blog and would like to find out where u got this from.
  thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s really a nice and helpful piece of information. I’m
  satisfied that you just shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love what you guys tend to be up too. This kind of clever work and
  coverage! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you
  guys to my blogroll.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everything is very open with a very clear description of the challenges.

  It was really informative. Your site is very
  useful. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes which will make the
  most important changes. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time
  a comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
  There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You have made some really good points there. I checked on the internet to find out more about the
  issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a
  blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently about.
  I am very happy I came across this during my hunt for something relating to this.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *